Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Διαφημίσεις
 
«KITSAS METAL SCRAP» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΈΔΡΑ: Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ: 23330 23220 ΚΙΝ: 6932290680, 6973450343 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ (σε € ανά κιλό) ΧΑΛΚΟΣ 4,30 ΜΟΛΥΒΙ 1,00 ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ 2,50 ΚΑΛΛΩΔΙΟ 1,00-1,50 ΣΙΔΗΡΟΣ 0,13 ΜΑΝΤΕΜΙ 0,13 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 0,30  Τα έξοδα συλλογής και μεταφοράς τα αναλαμβάνει η εταιρία μας.  Η ζύγιση των υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ζυγαριά της εταιρίας μας, είτε σε οποιαδήποτε ζυγαριά μας υποδείξει ο πελάτης.  Η εταιρία μας πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα δρομολόγια στην περιοχή σας.

                                    

 

 

 

 

 

     

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

 

§  Ασφαλιζόμενος: Ένας έκαστος ατομικά ηλεκτρολόγος/ υδραυλικός/ ψυκτικός, εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί έως 2 βοηθούς.

 

 

§  Έκταση κάλυψης: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου  επαγγελματία  για  ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ασφαλισμένος.

 

§  Διάρκεια Ασφάλισης: 1 Έτος (η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί)

 

 

Τρίτοι θεωρούνται για το παρόν και οι εγκαταστάσεις του εκάστοτε πελάτη του ασφαλισμένου.

 

 

Όρια ευθύνης και ετήσια μικτά Ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο (συμπεριλαμβανομένων 20%ΔΣ & 15%ΦΑ):

 

 

 

Όρια Ευθύνης

 

Ετήσιο κόστος Για ετήσιες αμοιβές μέχρι

 

€75.000

 

Ετήσιο κόστος Για ετήσιες αμοιβές μέχρι

 

€150.000

 

Ετήσιο κόστος Για ετήσιες αμοιβές μέχρι

 

€250.000

 

 

Απαλλαγή ανά απαίτηση

 

€ 30.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

 

€ 110,00

 

€ 130,00

 

€ 145,00

 

€ 450,00

 

€ 50.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

 

€ 130,00

 

€ 155,00

 

€ 170,00

 

€ 450,00

 

€ 100.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

 

€ 190,00

 

€ 225,00

 

€ 250,00

 

€ 600,00

 

€ 150.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

 

€ 240,00

 

€ 285,00

 

€ 315,00

 

€ 750,00

 

€ 250.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

 

€ 325,00

 

€ 380,00

 

€ 415,00

 

€ 1.000,00

 

€ 350.000 ανά περιστατικό και ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης

 

€ 400,00

 

€ 480,00

 

€ 525,00

 

€ 1.000,00

 

 

l   Βάση κάλυψης: Claims Made. Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος η ημερομηνία  έναρξης  της ασφάλισης με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 6 μήνες από την διακοπή της κάλυψης.

 

 

l   Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων 12 μήνες, με επασφάλιστρο 10%.

 

 

l   Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης:

 

Ø   Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης  δραστηριότητας, μέχρι €15.000 ανά                     περιστατικό και κατ’ έτος, με απαλλαγή €750 ανά απαίτηση  και επασφάλιστρο  €50.

 

Ø   Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, μέχρι €15.000 ανά περιστατικό    και κατ’ έτος, με απαλλαγή €650 ανά απαίτηση και επασφάλιστρο  €50.

 

Ø   Εργοδοτική Ευθύνη με επασφάλιστρο 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.

 

Ø   Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα μέχρι €30.000 ανά περιστατικό με επασφάλιστρο  €30.

 

Ø   Ζημίες σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις, μέχρι €30.000 ανά περιστατικό και απαλλαγή 7,5% της ζημίας με ελάχιστο €650 ανά                     ζημιογόνο γεγονός, με επασφάλιστρο  €30.

 

Η πρόταση αυτή είναι προαιρετική (και όχι δεσμευτική), για όποιον την κρίνει συμφέρουσα σε σχέση με την κάλυψη που ήδη έχει.

 

Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί αναλυτικά, μπορεί να καλέσει την υπεύθυνη του << Προγράμματος Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων>>

 

Κα. Λίνα Τζελέπη

 

Πρακτορείο Ασφαλειών

 

ΟΜΙΛΟΣ CLEMIC SERVICE AE

 

Σαλαμίνος 55, 15124 Μαρούσι

 

T: +30 211 1010100| εσωτ: 117 | M: +30 6948364178

 

Email: insurance@clemic.net  | www.clemicservice.gr

 

 

 

 

 

 

l   Εταιρεία : Generali

 

l   Γεωγραφικά Όρια: Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας

 

l   Δίκαιο / Δικαιοδοσία: Ελληνικό Δίκαιο / Δικαστήρια Αθηνών

 

 

l   Προϋποθέσεις:

 

Ø   Σε περίπτωση ασφάλισης συγκεκριμένης σύμβασης με μέγιστη διάρκεια 18 μήνες, τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά                     15%. Οι περιπτώσεις συμβάσεων που απαιτούν Ειδικούς Όρους Κυρίου του Έργου και Υποχρεώσεων Ασφάλισης, θα εξετάζονται    ξεχωριστά.

 

Ø   Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, να επιδεικνύει επιμέλεια / μέριμνα                     σύμφωνα με τα τοπικά ήθη και έθιμα και τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης των             οικείων τοπικών επαγγελματικών συνδέσμων / συλλόγων και να είναι κάτοχος των πτυχίων και αδειών που απαιτούνται από την      Ελληνική Νομοθεσία για να ασκεί το επάγγελμα του.

 

Ø   Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων / ζημιών και να τηρεί                     απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού.

 

Ø   Η παρούσα προσφορά δεν έχει ισχύ για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται με έμμισθη σχέση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

Ø   Σε περίπτωση εταιρειών με συνολικό πλήθος συνεργατών και υπαλλήλων άνω των 2 ατόμων, θα υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης                     και θα εξετάζεται ξεχωριστά.

 

Ø   Καθαρό Ιστορικό ζημιών

 

Ø   Για την ανάθεση της ασφάλισης, θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση ασφάλισης πλήρως συμπληρωμένη, σφραγισμένη και                     υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία και να γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία.

 

l   Ειδικές Εξαιρέσεις:

 

Ø   Συντηρητές καυστήρων

 

Ø   Κακοτεχνία

 

Ø   Απώλειες ή ζημίες σε ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους όπου βρίσκονται φάρμακα, παραφάρμακα, ιατρικά είδηεν γένει καθώς επίσης                     αίμα, βιολογικό / γενετικό υλικό και συναφή.

 

Ø   Εξαιρούνται έργα λιμενικά, αεροπορικά, σήραγγες, σε διυλιστήρια και έργα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε περίπτωση ύπαρξης                     τέτοιων έργων, αυτά θα δηλώνονται και θα εξετάζονται ξεχωριστά κατά περίπτωση.

 

Ø   Marine Liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε πλοία ή πλωτά μέσα ή/και εξαρτήματα αυτών, υπεράκτια ή                     υποβρύχια έργα / εργασίες.

 

Ø   Aviation Liability συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε αεροσκάφη ή/και εξαρτήματα αυτών

 

Ø   Ευθύνη από εργασίες που δεν είναι συναφείς της δηλωθείσας δραστηριότητας.

 

Ø   Απώλειες ή ζημίες προκληθείσες από τους υπεργολάβους.

 

Ø   Αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και αδυναμία του έργου να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές ποιότητας / απόδοσης που θέτει η                     σύμβαση.

 

Ø   Απώλειες ή ζημίες σε δάση, καλλιέργειες, σοδειές και αρχαιότητες.

 

Ø   Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισμένου που σχετίζεται με συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς.

 

 

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή σύμφωνα με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου για όλη τη διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

 

 

 

Για τη Διεύθυνση Ασφαλειών

 

 

STACAT IKE του Ομίλου Clemic Service AE

 

 

 

 

 

 

 

Λίνα Τζελέπη

 

 

 

 

 

 

 

 

STACAT IKE:Τηλέφωνο:211 1010117/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βηλτανιώτη 38, 14564 Κηφισίας Αθήνα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 55 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124 Email: Insurance@clemic.net / ΑΡ.ΓΕΜΗ:140706601000 /ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : 368304

 

 

 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design