Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δραστηριότητες


Νομοθεσία για τις γεννήτριες

H μέχρι τώρα (12.2018) εντοπισμένη νομοθεσία για τις γεννήτριες (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη = Η/Ζ) οι οποίες προορίζονται για εφεδρική τροφοδοσία: -Από το άρθρο 10 του Νόμου 2773/99 (ΦΕΚ Α' 286/22-12-99). -Από την παράγραφο Γ του άρθρου 24 του Νόμου 3468/06 (ΦΕΚ Α΄ 129/27-06-2006). Από αυτά προκύπτει ότι όλα τα Η/Ζ, εφεδρικής τροφοδοσίας ανεξαρτήτως ισχύος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Υποχρεούνται όμως στη λήψη βεβαίωσης εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). -Από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β' 5674/17-12-2018) η οποία περιέχει την Διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Η Απόφαση αυτή περιέχει την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ν.2244/1994. Επισημάνσεις: -Οι βασικές ηλεκτρολογικές απαιτήσεις για τα Η/Ζ αναφέρονται στο τμήμα 551 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (μονάδες ιδιοπαραγωγής χαμηλής τάσης). -Τα νομιμοποιημένα Η/Ζ θα πρέπει να δηλώνονται και να περιγράφονται στο βασικό έγγραφο της νέας ΥΔΕ στον χώρο ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπως επίσης στο πρωτόκολλο ελέγχου, στην έκθεση παράδοσης και στα σχέδια της. -Εφόσον διαπιστώνεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λειτουργία Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νομιμοποίησης του, αποστέλλεται επιστολή στον πελάτη με κοινοποίηση στην Υπηρεσία της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση του Η/Ζ. Με αυτήν την επιστολή ο πελάτης θα ενημερώνεται ότι εάν σε διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να συναφθεί η Πρόσθετη Συμφωνία για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αμέσως μετά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα προχωρεί στη διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό του. Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους ηλεκτρολόγους
 
Επιστροφή
 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design