2310 256353

Τα Μέλη Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής

Συνάδελφε,

για την εγγραφή σου στο σωματείο χρειάζεται να στείλεις στον Γενικό Γραμματέα, στην διεύθυνση:

ΦΛΑΜΠΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Βούλγαρη 35 Ισόγειο γραφείο
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 54248

ΚΙΝ 6977410806 και 2310926118    2310256353

τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου
 • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • 2 φωτογραφίες
 • φωτοτυπία έναρξης στην εφορία
 • υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεσαι το καταστατικό.
 • φωτοτυπία της ταυτότητας
 • αίτηση εγραφής  (Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση)

εγγραφή + συνδρομή είναι 50 ευρώ απο 1-1-2020 . Για την  θεώρηση των σχεδίων -πιστοποιητικών ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ δεν πληρώνετε.

Μόνο το χαρτί και την σκόνη απο το αντίγραφο που κρατάμε και είναι 1 ευρώ .

ΠΡΟΣΟΧΗ μην δίνετε 5 και 10 ευρώ για μιά θεώρηση, είναι παράνομη η είσπραξη χρημάτων  από  Επιστημονικές ενώσεις οπως ΕΕΤΕΜ  που δεν έχουν κάν  το νόμιμα διακαίωμα να κάνουν τέτοιες Θεωρήσεις. Νόμος 2302/1995  και απόφαση εφετείου ΑΘΗΝΩΝ 2044/2013  για ΕΕΤΕΜ ότι δεν είναι επαγγελματικό σωματείο .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο E-MAIL που θα στείλετε για την ιστοσελίδα, χρειάζονται όλα τα στοιχεία σας και το ΤΕΙ αποφοίτησης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλ : 2310256353 και 2310926118

 

Η σφραγίδα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι

 1. Διαστάσεις 80 mm χ 30 mm ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
 2. Στη σφραγίδα πρέπει απαραιτήτως να γράφεται ο τίτλος του Πτυχίου (Π.Δ  388/89 ΦΕΚ 169Α').
 3. Τον Αριθμό Αδείας της Δ/νσης Βιομηχανίας της εκάστοτε Περιφέρειας.
 4. Τη δ/νση και το τηλέφωνο του τεχνικού γραφείου, τον Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τη Δ.Ο.Υ.

 

Το Π.Δ388/89 (ΦΕΚ 169Α') Άρθρο μόνο, παρ. 2 (τίτλος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, περιπτώσεις 33-47) καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο που φέρουν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι: "Πτυχιούχος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Μηχανικός Τ.Ε."

Δείγμα της επαγγελματικής σφραγίδας που πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι οι συνάδελφοι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: για τους παλιούς *

ή

ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: για τους νέους Πτυχιούχους **

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...........................................................

ΑΦΜ:………………………. ΔΟΥ:………………………………..

 

8-3-21

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να εγγραφούν στο σωματείο μας παρακαλώ τα δικαιολογητικά εγγραφής που θα μας στέλνουν να είναι

πλήρεις

1..) όλα Θεωρημένα από τα ΚΕΠ ή την αρχή που τα έχει εκδώσει η από αρμόδια Δημόσια υπηρεσία ή από Δικηγόρο. όχι ηλεκτρονικά (δεν προβλεπετε στο καταστατικό μας ). Με πρόσφατη   ημερομηνία θεώρησης

2…) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας …όχι φωτογραφίες παλιές από τα εφηβικά μας χρόνια .

3…) Η Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε το καταστατικό του σωματείου είναι απαραίτητή

4…) κ.λ.π

Λαμβάνουμε φακέλους με ελλιπή στοιχεία και δεν μπορεί βάσει του καταστατικού μας να εγκριθεί και να  προχωρήσει η εγγραφή σας από το Διοικητικό Συμβούλιο .

 

 •  Σχετικά με το Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την άρνηση ορισμένων Κ.E.Π να επικυρώσουν τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και πτυχίου που απαιτούνται για την εγγραφή στο σωματείο μας , επισημαίνουμε ότι:
 • Με το άρθρο 1 του νόμου καταργείται, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
 • Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
 • Τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/14 μπορείτε να δείτε κατεβάζοντας τον σχετικό Νόμο 4250/14
 • Το σωματείο μας δεν ανήκει στους παραπάνω φορείς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

         

                               ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΡΑΦΗΣ 

 

 

                ΑΙΤΗΣΗ                                                                                    ΠΡΟΣ

 

                                                                                                               ΤΟΝ    Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πτυχιούχων                     

                                                                                 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ......................................................  

Σας παρακαλώ να  με εγγράψετε ως μέλος στο σωματείο σας.

Επώνυμο ……………..

                                                                               

Όνομα ………………..                                                                                                                            Συνημμένα σας υποβάλω

                                                                                                                                            1… φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου

                                                                                                                                                              2…φωτοαντίγραφο επικυρωμένο

                                                                                                                                                              της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

                                                                                                                                             3…2 φωτογραφίες

                                                                                            4…φωτοτυπία έναρξης στην εφορία

                                                                           5…υπεύθυνη δήλωση ότι

                                                                                                                                                  αποδέχεσαι το καταστατικό.

                                                                                  6…φωτοτυπία της ταυτότητας

 

Όνομα Πατέρα ...................................

 

Όνομα Μητέρας .................................

 

     Επάγγελμα ………………………….

 

Τόπος γέννησης .................................. ..................

 

Έτος γέννησης .................................... ..................

 

Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας……………………………………

Τόπος κατοικίας ................................. ..................

Τηλέφωνα …σταθερό ………………… κιν:………………………..

Τ.Κ ……..             e-mail ................... ..................

 

Αρ. Αστ. Ταυτότητας ......................... ..................

 

Ημερ. Εκδ ........................................... ..................

 

Εκδ. Αρχή ..............................................................

 

Α.Φ.Μ. ..................................................................

ΘΕΜΑ: αίτηση εγγραφής  ως μέλος στο σωματείο σας.         

                    .. /../2021                                 Ο/Η ΑΙΤΟΥΣΑ ( υπογραφή )