Τα Μέλη Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής

Συνάδελφε,

 για την εγγραφή στο σωματείο και θεώρηση ΥΔΕ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

  Προς όλα τα μέλη

Ταχυμεταφορικές  εταιρίες  στις οποίες μπορείτε να στέλνετε

1…τα δικαιολογητικά εγγραφής σας και τις

2….ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου για θεώρηση μέχρι να αρχίσετε να τα στέλνετε ηλεκτρονικά .

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ (δικαιολογητικά ) κ.λ.π Χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο θα μπορείτε να  τα στέλνετε στο όνομα

 Σιάπκαρη Ελένη και θα μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο τηλ. 6977410806 ώρες 10- 2 το πρωί και 7 με 10 το βράδυ , στις εξής Γενικές Ταχυμεταφορικές  Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης

Γενική       Θέρμης     ΤΚ 57001 

ASC           ΘΕΡΜΗΣ  ΤΚ 57001 

ΕΛΤΑ         ΘΕΡΜΗΣ   ΤΚ 57001 

ΚΙΝ 6977410806 

τα εξής δικαιολογητικά:

 • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου
 • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • 2 φωτογραφίες
 • φωτοτυπία έναρξης στην εφορία
 • φωτοτυπία της ταυτότητας
 • αίτηση εγραφής  (Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

        και δηλωση Ν, 105 με το παρακάτω κείμενο 

Δήλωση του Ν. 105

Δηλώνω υπεύθυνα  ότι

 • Τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή.
 • Δεν βρίσκομαι σε δικαστική ή έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακουργηματικές πράξεις και ότι δεν συμμετέχω σε άλλο επαγγελματικό σωματείο ή φορέα που αντιστρατεύεται  τους σκοπούς του σωματίου ή είναι ανταγωνιστικό προς αυτό,
 • Ασκώ ενεργό επαγγελματική δράση ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω το σωματείο για ουσιώδεις μεταβολές της επαγγελματικής μου κατάστασης ( π.χ. διακοπή της επαγγελματικής μου δραστηριότητας )
 • Γνωρίζω και αποδέχομαι το καταστατικό του σωματείου Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
 • Αποδέχομαι την χορήγηση σε τρίτους στοιχείων της επαγγελματικής μου κατάστασης (π,χ Ιστοσελίδα Σωματείου)(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα διεύθυνση ,τηλέφωνα e-mail ,  και την ιδιότητα του μέλους του σωματείου . ΝΑΙ          ΟΧΙ
 • Επιθυμώ την ενημέρωσή μου για θέματα του κλάδου μας
 • Ζητώ την εγγραφή μου στο μητρώο του σωματείου , επισυνάπτοντας επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ,αστυνομική ταυτότητα 2 φωτογραφίες και έναρξη δραστηριοτήτων στην εφορία
 • Και ότι ζητηθεί- προστεθεί μελλοντικά

Ημερομηνία …../…./……                 Ο/Η Αιτ……..

 

εγγραφή + συνδρομή είναι 50 ευρώ μέχρι 1-12-2022 ...

απο 1- 1 -2023 η ετήσια συνδρομή  θα είναι 20 ευρώ και 20 ευρώ η εγγραφή. .

Για την  θεώρηση των σχεδίων -πιστοποιητικών ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ  η έκτακτη εισφορά  για τον άνθρωπο που θέλουμε να πρασλάβουμε και θα  ασχολείται με αυτά είναι 2 ευρώ 

ΠΡΟΣΟΧΗ μην δίνετε  10 ευρώ για μιά θεώρηση, είναι παράνομη η είσπραξη χρημάτων  από  Επιστημονικές ενώσεις οπως ΕΕΤΕΜ  που δεν έχουν κάν  το νόμιμα διακαίωμα να κάνουν τέτοιες Θεωρήσεις. Νόμος 2302/1995  και απόφαση εφετείου ΑΘΗΝΩΝ 2044/2013  για ΕΕΤΕΜ ότι δεν είναι επαγγελματικό σωματείο .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο E-MAIL που θα στείλετε για εγγραφή στην  ιστοσελίδα, χρειάζονται όλα τα στοιχεία σας και το ΤΕΙ αποφοίτησης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλ :  κιν.6977410806     

 

Η σφραγίδα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι

 1. Διαστάσεις 80 mm χ 30 mm ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
 2. Στη σφραγίδα πρέπει απαραιτήτως να γράφεται ο τίτλος του Πτυχίου (Π.Δ  388/89 ΦΕΚ 169Α').
 3. Τον Αριθμό Αδείας της Δ/νσης Βιομηχανίας της εκάστοτε Περιφέρειας.
 4. Τη δ/νση και το τηλέφωνο του τεχνικού γραφείου, τον Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τη Δ.Ο.Υ.

 

Το Π.Δ388/89 (ΦΕΚ 169Α') Άρθρο μόνο, παρ. 2 (τίτλος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, περιπτώσεις 33-47) καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο που φέρουν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι: "Πτυχιούχος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Μηχανικός Τ.Ε."

Δείγμα της επαγγελματικής σφραγίδας που πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι οι συνάδελφοι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: για τους παλιούς *

ή

ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: για τους νέους Πτυχιούχους **

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...........................................................

ΑΦΜ:………………………. ΔΟΥ:………………………………..

 

8-3-21

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!

Όσοι συνάδελφοι θέλουν να εγγραφούν στο σωματείο μας παρακαλώ τα δικαιολογητικά εγγραφής που θα μας στέλνουν να είναι

πλήρεις

1..) όλα Θεωρημένα από τα ΚΕΠ ή την αρχή που τα έχει εκδώσει η από αρμόδια Δημόσια υπηρεσία ή από Δικηγόρο. όχι ηλεκτρονικά (δεν προβλεπετε στο καταστατικό μας ). Με πρόσφατη   ημερομηνία θεώρησης

2…) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας …όχι φωτογραφίες παλιές από τα εφηβικά μας χρόνια .

3…) Η Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε το καταστατικό του σωματείου είναι απαραίτητή

4…) κ.λ.π

Λαμβάνουμε φακέλους με ελλιπή στοιχεία και δεν μπορεί βάσει του καταστατικού μας να εγκριθεί και να  προχωρήσει η εγγραφή σας από το Διοικητικό Συμβούλιο .

 

 •  Σχετικά με το Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την άρνηση ορισμένων Κ.E.Π να επικυρώσουν τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και πτυχίου που απαιτούνται για την εγγραφή στο σωματείο μας , επισημαίνουμε ότι:
 • Με το άρθρο 1 του νόμου καταργείται, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
 • Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
 • Τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/14 μπορείτε να δείτε κατεβάζοντας τον σχετικό Νόμο 4250/14
 • Το σωματείο μας δεν ανήκει στους παραπάνω φορείς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

         

                               ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΡΑΦΗΣ 

 

 

                ΑΙΤΗΣΗ                                                                                    ΠΡΟΣ

 

                                                                                                               ΤΟΝ    Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πτυχιούχων                     

                                                                                 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ......................................................  

Σας παρακαλώ να  με εγγράψετε ως μέλος στο σωματείο σας.

Επώνυμο ……………..

                                                                               

Όνομα ………………..                                                                                                                            Συνημμένα σας υποβάλω

                                                                                                                                            1… φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου

                                                                                                                                                              2…φωτοαντίγραφο επικυρωμένο

                                                                                                                                                              της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

                                                                                                                                             3…2 φωτογραφίες

                                                                                            4…φωτοτυπία έναρξης στην εφορία

                                                                           5…υπεύθυνη δήλωση ότι

                                                                                                                                                  αποδέχεσαι το καταστατικό.

                                                                                  6…φωτοτυπία της ταυτότητας

 

Όνομα Πατέρα ...................................

 

Όνομα Μητέρας .................................

 

     Επάγγελμα ………………………….

 

Τόπος γέννησης .................................. ..................

 

Έτος γέννησης .................................... ..................

 

Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας……………………………………

Τόπος κατοικίας ................................. ..................

Τηλέφωνα …σταθερό ………………… κιν:………………………..

Τ.Κ ……..             e-mail ................... ..................

 

Αρ. Αστ. Ταυτότητας ......................... ..................

 

Ημερ. Εκδ ........................................... ..................

 

Εκδ. Αρχή ..............................................................

 

Α.Φ.Μ. ..................................................................

ΘΕΜΑ: αίτηση εγγραφής  ως μέλος στο σωματείο σας.         

                    .. /../2023                                 Ο/Η ΑΙΤΟΥΣΑ ( υπογραφή )

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

Το Ξαναδημοσιεύουμε με την ενημέρωση ότι η εκτακτη εισφορά για θεωρήσεις Προκαταβάλετε .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

        Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021  

 • 2-6-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
 • Βάση του καταστατικού του Σωματείου μαςΜΟΝΟ τα οικονομικά ταχτοποιημένα Μέλη έχουν δικαιώματα να λαμβάνουν Βεβαιώσεις για εφορία – βεβαίωση για Δημοπρασίες μη παραπτώματος και των Θεωρήσεων των υπεύθυνων δηλώσεων Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για την  ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ . Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για της οικονομικές σας υποχρεώσεις πριν απαιτήσετε κάτι από τα αναφερόμενα .Η τήρηση του καταστατικού δεν προβλέπει εξαιρέσεις . Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την έκδοσή των , δεν ευθύνονται για τυχών δικές σας παραλήψεις .