2310 256353

Τα Μέλη Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματικά δικαιώματα

 

Αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΔιεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64 Περιοχή Φιξ TK 54627 Πόλη Θεσσαλονίκη Περιγραφή Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, μελετών, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα βιομηχανίας, ενέργειας, φυσικών πόρων καθώς και για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ειδικοτήτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.Τηλέφωνο 2313 325507 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ Π.Δ 108/07-06-2013

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Έως τον Ιούνιο 2013, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθορίζονταν με βάση το βασιλικό διάταγμα 699/10.11.1971 (ΦΕΚ 233/17.11.1971) για τους ηλεκτρολόγους υπομηχανικούς. Με βάση το

Προεδρικό διάταγμα 108/07.06.2013 (ΦΕΚ 141Α/12. 06.2013

 οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. με τη λήψη του πτυχίου τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, ώστε να αποκτήσουν άμεσα δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου της 3ης ομάδας της ειδικότητας Α, φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών (ειδικότητα Γ), και της 1ης και 2ης ομάδας της ειδικότητας Δ ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της ειδικότητας Δ.

Οι δραστηριότητες της ειδικότητας Α είναι αυτές που ασκούνται σε κατοικίες, κτήρια εμπορικής χρήσης, δημόσια κτήρια, γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα, τροχόσπιτα και κατασκηνώσεις, εργοτάξια κατασκευής έργων και λοιπές προσωρινές εγκαταστάσεις, λιμάνια εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής (περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων, καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται εκτός των κτηρίων), βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις μη σταθερών μηχανημάτων και εξοπλισμού, εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού, εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (περιλαμβάνονται και τα συναφή δίκτυα μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους, εξαιρούνται όμως η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος υλοποιεί τη μελέτη της εγκατάστασης, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι εγκαταστάσεις της 3ης ομάδας της ειδικότητας Α έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 kW και μικρότερη των 200 kW ή ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 kW και μικρότερη των 200 kW ή ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 250 kW (για τάση μεταξύ αγωγού φάσης και γης μεγαλύτερης των 1.000 V, τίθεται άνω όριο ισχύος 600 kW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας). Τα προαναφερόμενα όρια ισχύος αυξάνονται κατά 50%, όταν αφορούν επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης. Μετά την απόκτηση διετούς εμπειρίας (από την οποία ένα έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 600 kW και τάσεως άνω των 1.000 V, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. μπορούν να αποκτήσουν την άδεια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 4ης ομάδας της ειδικότητας Α. Οι εγκαταστάσεις της 4ης ομάδας της ειδικότητας Α έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 200 kW ή ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 kW ή ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 kW (για τάση μεταξύ αγωγού φάσης και γης μεγαλύτερης των 1.000 V). Στην 4η ομάδα της ειδικότητας Α περιλαμβάνεται η εγκατάσταση αλεξικέραυνων, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.

Οι δραστηριότητες της 1ης και 2ης ομάδας της ειδικότητας Δ είναι αυτές που αφορούν: εγκατάσταση ανελκυστήρων (ηλεκτρολογική και μηχανολογική), ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων, ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια ή υπέργεια συρματόσχοινα, κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρόμων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο, μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς, ανυψωτικών μηχανημάτων για εργοστάσια παραγωγής αλουμινίου, κινητές, ανυψούμενες πλατφόρμες εργασίας, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων και ανυψωτήρες οχημάτων, ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος της ειδικότητας Δ υλοποιεί τη μελέτη της εγκατάστασης, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες του συνεργείου εγκατάστασης, παρακολουθεί τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί την εγκατάσταση. όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος της ειδικότητας Δ, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συνεχώς ή περιοδικά τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και τη συντήρηση εγκαταστάσεων της 1ης ομάδας, τόσο των εντός του μηχανοστασίου μηχανημάτων, όσο και των εκτός του μηχανοστασίου λοιπών εξαρτημάτων της εγκατάστασης, χωρίς να μπορεί να μεταβάλει τις εγκαταστάσεις.

Πυροπροστασία κλειστών χώρων

Με βάση τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980 (ΦΕΚ 20Β/19.01.1981), 3α/20.08.1981 (ΦΕΚ 538Β/11.09.1981) και 8/07.08.1997 (ΦΕΚ 725Β/19.08.1997), οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης πυροπροστασίας για χώρους συγκέντρωσης κοινού και εμπορικά καταστήματα.

Επισκευή και συντήρηση οχημάτων

Με βάση το Ν. 1575/03.12.1985 (ΦΕΚ 207Α/11.12.1985), στους πτυχιούχους του τμήματος χορηγείται άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος που αφορά την επίβλεψη και την εκτέλεση συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 100/30.10.2010 (ΦΕΚ 177Α/06.10.2010) και την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν. 4030 /21.11.2011 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011), οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων και ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (κατάλογος των οποίων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου: www.ypeka.gr). Στους πτυχιούχους του τμήματος χορηγείται άδεια τάξης Α, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 kW και μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία διενέργειας επιθεωρήσεων τεσσάρων ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της άδειας σε τάξης Β, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

Χειρισμός μηχανημάτων τεχνικών έργων

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 113/17.10.2012 (ΦΕΚ 198Α/17.10.2012), στους πτυχιούχους του τμήματος, χορηγείται άδεια χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και ομάδα. Με βάση το σχετικό προεδρικό διάταγμα οι ειδικότητες μηχανημάτων είναι: εκσκαφής/χωματουργικών εργασιών, ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, οδοστρωσίας, εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων, υπόγειων έργων και μεταλλείων, έλξης, διάτρησης και κοπής εδαφών, ειδικών εργασιών ανύψωσης, πολλαπλών εργασιών). Τα μηχανήματα έργου κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε 2 ομάδες: (α) μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 kW, (β) μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 kW.

Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199Α/17.10.2012), στους πτυχιούχους του τμήματος, χορηγείται άμεσα βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων με τις οποίες υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται η καύση υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού.

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών και άλλων μονάδων

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 115/17.10.2012 (ΦΕΚ 200Α/17.20.2012), στους πτυχιούχους του τμήματος, χορηγείται άμεσα βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων (συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση λειτουργίας) 1ης ειδικότητας (μονάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης μεταλλευμάτων, υποστήριξης εξόρυξης, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, ορυχείων και λατομείων) εφόσον διαθέτουν εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 kW, 2ης ειδικότητας (βιομηχανίες και παραγωγικές, κατασκευαστικές μονάδες με διάφορες μεταποιητικές δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό προεδρικό διάταγμα) εφόσον διαθέτουν εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 kW και 3ης ειδικότητας (μονάδες παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και οι αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης), εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 kW. Με βάση το ίδιο προεδρικό διάταγμα, στους πτυχιούχους του τμήματος, χορηγείται άμεσα βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη συγκολλητή τάξης Β (εκτέλεση εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης, εξαρτημάτων από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, μη υποκειμένων σε σοβαρές καταπονήσεις).

Επίσης, με βάση το προεδρικό διάταγμα 126/05.11.2012 (ΦΕΚ 227Α/16.11.2012), οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε. έχουν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο μητρώο επιθεωρητών μεταποιητικών και συναφών εγκαταστάσεων εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε ετών (για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης) ή οκτώ ετών (για δραστηριότητες όχλησης κάθε βαθμού) στο σχεδιασμό ή στη λειτουργία (παραγωγή, συντήρηση) ή στην έκδοση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων.

Ψυκτικές εγκαταστάσεις

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 1/07.01.2013 (ΦΕΚ 3Α/08.01.2013), οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν άμεσα άδεια άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση και έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων με καθήκοντα και των τριών βαθμίδων που ορίζονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα (1η: τεχνίτης ψυκτικός, 2η: αρχιτεχνίτης ψυκτικός και 3η: εργοδηγός ψυκτικός). Ως ψυκτικές εγκαταστάσεις ορίζονται αυτές που αφορούν οικιακές, επαγγελματικές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ψυγεία διατήρησης τροφίμων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες νερού, μηχανήματα ψύξης περιορισμένου χώρου, αυτόνομες τοπικές μονάδες κλιματισμού, ειδικοί θάλαμοι κατάψυξης, συστήματα ψύξης για την επεξεργασία τροφίμων, εγκαταστάσεις ψύξης υγρού ή αερίου παραγωγικών μηχανημάτων με εναλλάκτες θερμότητας, εγκαταστάσεις κλιματισμού σε επιλεγμένους χώρους κτηρίων με εναλλάκτες θερμότητας, εγκαταστάσεις δημιουργίας ψύξης σε εμπορικές, βιομηχανικές ή άλλες ειδικότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέθοδο, ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για μεταφορά ευπαθών αγαθών με κοντέινερ.

Το 2010 υπήρξε δημόσια διαβούλευση με στόχο την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον εκσυγχρονισμό και τη συγκέντρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

ΠΗΓΗ: Ε.Ε.ΤΕ.Μ 

 

 
 
 
 
Δικαίωμα στην Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή         Πτυχιούχων ΤΕΙ
 

 

Θέμα . Στέρηση Δικαιώματος στην Μελέτη-Επίβλεψη       Πτυχιούχων ΤΕΙ επιχειρείται με το ΠΔ 108/2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των ΤΕΙ       αποκτούν  δικαίωμα μελέτης  επίβλεψης κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 από την κτίση του Πτυχίου τους .

Αυτά προέβλεπε και προβλέπει ο Νόμος για τα ΤΕΙ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί εδώ και χρόνια μετά από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., παρά το ότι η Πολιτεία (ΥΠΕΠΘ & συναρμόδια Υπουργεία) έπρεπε –σύμφωνα με το Ν.1404/83. άρθρο 25, παρ.2, εδάφιο γ- να τα έχει εκδώσει «..το αργότερο έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»

Η Πολιτεία  είχε υποχρέωση και έχει την υποχρέωση να τα εκδώσει εδώ και χρόνια και ΟΧΙ να  εξαπατά τους Πτυχιούχους ΤΕΙ   με Προεδρικά Διατάγματα  όπως το Π.Δ 108 του 2013 το οποίο πουθενά δεν αναφέρει για Μελέτη -επίβλεψη  για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και  κάνει μόνο αναφορά στο άρθρο 18  παράγραφο 3  για αυτούς που πήραν την άδειά τους  με το Βασιλικό διάταγμα 699/1971 και αφήνει όλους τους άλλους Πτυχιούχους ΤΕΙ   χωρίς το δικαίωμα μελέτης .

Μέχρι σήμερα για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί με Νόμο και παρά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (από το 1992).

Γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων (απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).

Παρά ταύτα το Ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κωφεύει έχοντας παραβιάσει εδώ και πολλά χρόνια την προθεσμία που το ίδιο έθεσε στον εαυτό του για την έκδοση των Επαγ. Δικαιωμάτων.

Αναμένοντας λοιπόν την έκδοση των Επαγ..Δικαιωμάτων μας  με Νόμο στην Βουλή όπως πρέπει , παραθέτουμε αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 το οποίο  κακώς για μας δεν αναφέρει πουθενά για Μελέτη- επίβλεψη για τους Πτυχ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕΙ .


 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου
141

12 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

ΠΑΛΑΙΑ Ε.Δ με το Β.Δ. 699 ΤΗΣ 10/17.11.1971(ΦΕΚ 233 Α΄) ΔΕΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΣΉΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ.

Αλλα Δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις:

* Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων με το Π.Δ. 420/87 αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77

* Πυροπροστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεως σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ’ & 8/1997 ΦΕΚ 168 Β΄/19.8.1997 και το Π.Δ.374/88 ΦΕΚ 168 Α΄.

* Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύμφωνα με το Π.Δ. 87/1996 ΦΕΚ 72 Α΄ άρθρο 7&10.

* Αδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν.1575/85

 

 

Έκδοση Π.Δ για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις

 
Π.Δ 1 (Φ.Ε.Κ 3Β / 08-01-2013)
"Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης,επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα."
Βάσει της παρ. 7 του Αρθρου 5 Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί,Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Τομέα με την κτήση του πτυχίου τους υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών (όπως αυτές αναφέρονται στο Αρθρο 2) του Π.Δ
 

Π.Δ για τα προσόντα των επιθεωρητών που θα διενεργούν επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις

Αθήνα, 21-11-2012
 
Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στα προσόντα των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις.
Βάσει του Άρθρου 3 του Π.Δ126/2012 (Φ.Ε.Κ 227 Α/16-11-2012) ο υποψήφιος Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: (Φ.Ε.Κ 227 Α/16-11-2012) ο υποψήφιος Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχος Μηχανικός ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες:
αα) σχεδιασμός
ββ) λειτουργία (παραγωγή−συντήρηση)
γγ) έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κ.λπ.).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2, η ανωτέρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

Αθήνα, 24-10-2012
Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών αλλά και Πτυχιούχων άλλων Σχολών Τ.Ε.Ι.
Επισημαίνουμε ότι το καθένα από τα εκδοθέντα Π.Δ αφορά συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα (εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης) και δεν αποτελεί την επαγγελματική κατοχύρωση για τις συγκεκριμένες ειδικότητες Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

 
" Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα." "
Βάσει της παρ. 7 του Άρθρου 5 οι Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας, με κατεύθυνση τη Μηχανολογία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα (όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2) και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών..
" Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις." "
Βάσει της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και ομάδα. υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και ομάδα.
 
 
Πίνακας 1
Τμήματα
Μηχανολογίας
Τεχνολογίας αεροσκαφών
Αυτοματισμού
Ηλεκτρολογίας
Ενεργειακής Τεχνολογίας
Ηλεκτρονικής
Τμήμα Οχημάτων
Ναυπηγικής
Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες εννέα ειδικότητες :
1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές,
2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,
3) οδοστρωσίας,
4) εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων,
5) υπόγειων έργων και μεταλλείων,
6) έλξης,
7) διάτρησης και κοπής εδαφών,
8) ειδικές εργασίες ανύψωσης και
9) πολλαπλές εργασίες.
εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές, ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, οδοστρωσίας, εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων, υπόγειων έργων και μεταλλείων, έλξης, διάτρησης και κοπής εδαφών, ειδικές εργασίες ανύψωσης και πολλαπλές εργασίες.

Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.
Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW.
Το όριο των 120 KW αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες .
: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW..

" Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις." "
Βάσει της παραγράφου 7 του Άρθρου 5 οι Πτυχιούχοι α) Μηχανολόγοι Μηχανικοί, β) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, γ) Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου με την κτήση του πτυχίου τους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα (όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 1) και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών. Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου με την κτήση του πτυχίου τους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα (όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 1) και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης .
 
" Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις." "
Βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου 12 οι Πτυχιούχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 2 υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων, ως ακολούθως:
Πίνακας 2
Τμήματα Ειδικότητα
Μηχανολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Μηχανολογίας) 1η, 2η, 3η, 4η
Ηλεκτρολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) 1η, 2η, 3η
Αυτοματισμού
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1η, 2η, 3η
Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 1η, 2η, 3η
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 1η, 2η, 3η
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 1η, 2η, 3η
Μηχανικής Βιοσυστημάτων 1η, 2η, 3η
Κλωστοϋφαντουργίας
Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Ναυπηγικής 1η, 2η, 3η, 4η
Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης 1η, 2η
Οχημάτων

 

Οι δραστηριότητες της κάθε ειδικότητας έχουν ως εξής :
1η Ειδικότητα : Οι εγκαταστάσεις της πρώτης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008 «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄ 2149), εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία
09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

 

2η Ειδικότητα : Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 

3η Ειδικότητα : Οι εγκαταστάσεις της τρίτης ειδικότητας περιλαμβάνουν την παραγωγή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και τις αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.
 
4η Ειδικότητα : Οι εγκαταστάσεις της τέταρτης ειδικότητας περιλαμβάνουν ατμολέβητες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.

Τι χρειάζεται για να δραστηριοποιηθώ ως Τεχνικός Ασφαλείας;

Γενικά απαιτούνται 5 έτη εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου Ν.1568/1985 άρθρο 5 - Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων ή 2 έτη εφόσον έχετε παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον 100 ωρών ( Ν.3144/2003 άρθρο 9). εμπειρίας από την κτήση του Πτυχίου άρθρο 5 - Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων ή εφόσον έχετε παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικό με την υγιεινή και ασφάλεια τουλάχιστον ( άρθρο 9).
Επιπλέον απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητα σας και τις εταιρείες στις οποίες μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες ως Τεχνικός Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λ.π) σύμφωνα με το Π.Δ294/88 σας και τις εταιρείες στις οποίες μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες ως Τεχνικός Ασφαλείας (κατηγορία επικινδυνότητας, κλάδος δραστηριότητας, αριθμός εργαζομένων κ.λ.π) σύμφωνα με το


Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.