Ο Σύνδεσμος Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

(Π.Σ.Π.Η.Μ. – Τ.Ε.Ι.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 1 . Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

Ιδρύεται Πανελλήνια Επαγγελματική οργάνωση των Πτυχιούχων ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) υπό την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και συγκεκομμένα με διακριτικό τίτλο «Π.Σ.Π.Η.Μ.–Τ. Ε. Ι.». Έδρα του Π.Σ.Π.Η.Μ. – Τ.Ε.Ι. είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αρθρο 2 . Σκοποί του Π. Σ. Π. Η. Μ. – Τ. Ε. Ι.

 1. Προάσπιση, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του Π. Σ. Π. Η. Μ. – Τ. Ε. Ι. στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου με κάθε νόμιμο μέσο.
 2. Ανάπτυξη μεταξύ των μελών επικοινωνίας και αλληλεγγύης καθώς και σύσφιγξη επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δεσμών.
 3. Ο Π. Σ. Π. Η. Μ. – Τ. Ε. Ι. δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.
 4. Ενθάρρυνση των μελών, ώστε αυτά να ιδρύσουν παραγωγικούς, καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή Ανώνυμες Τεχνικές Εταιρίες.
 5. Υποδοχή των νέων συναδέλφων με ηθική κάλυψη γνώσεων, πληροφοριών, οργάνωσής τους στην ένωση και συμπαράστασή τους.
 6. Δημιουργία βιβλιοθήκης, πακέτων μελετών, σεμιναρίων, χρήση Η/Υ.
 7. Επαφή και συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις συναδέλφων άλλων χωρών καθώς και υποβολή, προώθηση και ανάληψη σεμιναρίων ειδικότητας, τα οποία θα προέρχονται από την Ε.Ε. ή άλλους φορείς και χώρες.
 8. Παρέμβαση του συνδέσμου προς τις υπηρεσίες που συναλλάσσονται τα μέλη του για την ανάπτυξη και καθιέρωση της μεταξύ των δύο φορέων βέλτιστης συνεργασίας.
 9. Συμβολή στην εφαρμογή μεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας σ’ όλο το φάσμα των παραγωγικών μονάδων, προς όφελος των εργαζομένων και όλου του λαού.
 10. Η μελέτη ιδιαίτερα του θέματος της διάρθρωσης και του αναγκαίου επιπέδου της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες της παραγωγής, με στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας του τόπου.
 11. Οι σκοποί του συνδέσμου είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τους ευρύτερους κοινούς στόχους του Ελληνικού λαού όπως είναι :
  • Α) Η προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και των Δημοκρατικών θεσμών.
  • Β) Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του Ελληνικού λαού.
  • Γ) Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και η γενικότερη τεχνικοοικονομική της ανάπτυξη, προς όφελος του Ελληνικού λαού.
 12. Ενεργοποίηση και μαζικοποίηση του συνδέσμου.

Αρθρο 3 . Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, το Π. Σ. Π. Η. Μ. – Τ. Ε. Ι. δύναται :

 1. Να απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές, δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματα των μελών του, για να διαμορφωθούν, να ληφθούν και να εφαρμοσθούν αποφάσεις που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και κατ’ επέκταση τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. Να δημιουργεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή να αναθέτει σε άτομα την έρευνα και μελέτη σχετικών θεμάτων, ώστε να επεξεργάζεται τις σχετικές εισηγήσεις και να έχει δική του ολοκληρωμένη άποψη.
 3. Να διοργανώνει ομιλίες και σεμινάρια για συνεχή επιμόρφωση των μελών του σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα που τα ενδιαφέρουν ή για παρουσιάσεις νέων νόμων ή εγκυκλίων που αναφέρονται στο αντικείμενο εργασίας των μελών του.
 4. Να εκδίδει έντυπα και ανακοινώσεις για να κάνει γνωστές τις απόψεις και τις θέσεις του τόσο στα μέλη, όσο και στους άμεσα ή έμμεσα τρίτους.
 5. Να συνεργάζεται με άλλους φορείς όπως Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.–Τ.Ε.Ε., Συλλόγους Τεχνικών, Συλλόγους Δημοσίων Υπαλλήλων της Ελλάδας και των χωρών της Ε.Ε. και γενικά όλου του κόσμου, κ.λ.π., για ορισμένα εξειδικευμένα θέματα που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα των μελών του.
 6. Ν’ αναθέτει σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο όλες τις νομικές υποθέσεις, καθώς και εκείνες που αφορούν τα συμφέροντα των μελών του και όσων προσφεύγουν στο σύνδεσμο, τόσο στις Δημόσιες Αρχές, όσο και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων αν χρειαστεί.
 7. Να παρίσταται ενώπιον των προϊσταμένων των διαφόρων υπηρεσιών για την αρμονική συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους δημοσίους υπαλλήλους διεκδικώντας προς τούτο με κάθε μέσο τα δικαιώματα των μελών του συνδέσμου.
 8. Να δημιουργεί αρχείο νόμων και εγκυκλίων για θέματα Ε. Ε. και άλλα παρεμφερή με το αντικείμενο των μελών. Συνεργάζεται προς τούτο με τις αρμόδιες υπηρεσίες να του κοινοποιούνται όλα τα σχετικά έγγραφα εγκαίρως για τη σωστή ενημέρωση των μελών του.
 9. Να απαγορεύει την κομματικοποίηση του Π. Σ. Π. Η. Μ. – Τ. Ε. Ι. και ν’ αποκλείει διακηρύξεις ή ενέργειες που εξυπηρετούν κομματικούς σκοπούς.
 10. Να διεξάγει κάθε νομικής μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 11. Να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
 12. Να Επιδιώκει την εκπροσώπηση του συλλόγου σε Συμβούλια, κρατικές επιτροπές και οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
 13. Να συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συλλόγου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
 14. Να ελέγχει την τήρηση των κανονισμών των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγγέλλει την μη τήρησή των από οιονδήποτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
 15. \Να συντάσει μητρώο επαγγελματικών προσόντων των μελών του.

 1. Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από τριάντα επτά (37) άρθρα συντάχθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «περί επαγγελματικών οργανώσεων» και αφού συζητήθηκε στην πρώτη ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση της 19ης-4-94των ιδρυτικών μελών του και στη συνέχεια τροποποιήθηκε στην Καταστατική Συνέλευση της 14ης-5-2006,εγκρίθηκε ομόφωνα, όπως υπογράφεται αυτό και εξουσιοδοτήθηκε στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, όπως ο Νόμος ορίζει.   

 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

        Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021  

 • 2-6-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
 • Βάση του καταστατικού του Σωματείου μαςΜΟΝΟ τα οικονομικά ταχτοποιημένα Μέλη έχουν δικαιώματα να λαμβάνουν Βεβαιώσεις για εφορία – βεβαίωση για Δημοπρασίες μη παραπτώματος και των Θεωρήσεων των υπεύθυνων δηλώσεων Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για την  ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ . Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για της οικονομικές σας υποχρεώσεις πριν απαιτήσετε κάτι από τα αναφερόμενα .Η τήρηση του καταστατικού δεν προβλέπει εξαιρέσεις . Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την έκδοσή των , δεν ευθύνονται για τυχών δικές σας παραλήψεις .

 1. Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021