Ο Σύνδεσμος Νόμοι - Διατάξεις

Νόμοι - Διατάξεις

 

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης

 

6. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας Α΄ Ειδι− κότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κα− τασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρι− κή εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προ− ϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελεί− ας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης

 

 

οι κάτωθι ορισμοί: 1. α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτο− τελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων. β)«Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας. 2. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περι− πτώσεις γ και ε του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει). 3. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες δια− κρίνονται σε τρεις ειδικότητες: (3.1) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται: (3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ εε) και στστ) του ν. 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του Ελλη− νικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: (3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. (3.1.1.2) στα κτήρια εμπορικής χρήσης. (3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού. (3.1.1.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνο− τροφικών εκμεταλλεύσεων. (3.1.1.5) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4). (3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης. (3.1.1.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκατα− στάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκα− ταστάσεις. (3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευ− ών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια. Οι δραστηριότητες της περίπτωσης (3.1.1) της Α΄ Ειδι− κότητας νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παρ. Α΄) του π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935 «Περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογι− κών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 421), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 Οκτ. 1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Διατάγματος περί διαιρέ− σεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 429).

 

(3.1.2) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ. αα), ββ), γγ), ζζ), ηη), θθ), ιι), ιαια) του ν. 3982/2011. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.2) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Γ΄) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937. (3.1.3) σε εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ δδ) του ν.3982/2011, δηλαδή σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι− λαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, με− ταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.3) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. ΣΤ’) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποι− ήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937. Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις των περιπτώσεων (3.1.1), (3.1.2) και (3.1.3) περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους. Στις δραστηριότητες του παρόντος δεν περιλαμ− βάνονται η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των ως άνω ηλε− κτρολογικών εγκαταστάσεων. (3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως: (3.2.1) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης – γης. (3.2.2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας , οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW. (3.2.3) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (3.2.3.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW. (3.2.3.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 250 KW.

(3.2.4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(3.2.4.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW και μικρότερη των 600 KW

(3.2.4.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύ− τερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW. (3.2.5) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (3.2.5.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW. (3.2.5.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW. (3.2.5.3) Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκα− ταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας. Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μετα− φορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας τους. (3.3) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές. (3.4) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυ− στήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, ως εξής: (3.4.1) Ως εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του άρ− θρου 1 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/ οικ.32803/1308/20.8.97 (Β΄ 815), όπως αυτή ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΕ. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους. (3.4.2) Ως εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας ορίζονται οι πα− ρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μη− χανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς: (3.4.2.1) ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων, (3.4.2.2) ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώ− πων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κι− βωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα, (3.4.2.3) κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο, (3.4.2.4) ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς, (3.4.2.5) ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λε− κανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλου− μινίοu

(3.4.2.6) πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες, (3.4.2.7) ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων, τράπεζες ανύψωσης, (3.4.2.8) ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών. 4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγ− γελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις εξής βαθ− μίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα: (4.1) Α΄Ειδικότητα: (4.1.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.3) 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. (4.1.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. (4.1.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας. (4.1.6) 6η Βαθμίδα : Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας. Εντός της Α΄ Ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότη− τα του Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα. (4.2) Γ΄ Ειδικότητα: (4.2.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.2.2) 2η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας. (4.3) Δ΄ Ειδικότητα: (4.3.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.3.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.3.3) 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος. (4.3.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. (4.3.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 

 

 

8 4 23 

https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/502b_01.1133526087253.pdf

ασφάλεια ηλεκτρικής εγκατάστασης πρατηρίων υγρών καυσίμων

 

Αλλαγές στην Ηλεκτρολογική Νομοθεσία 

7 3 23

Γιώργος Σαρρής

21 ώρ.  · 

Αλλαγές στην Ηλεκτρολογική Νομοθεσία

Στο το ΦΕΚ με αριθμό 1188 Β' της 3.3.2023 περιγράφονται ενδιαφέρουσες αλλαγές για τον Ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδo:

-Η πλήρης εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 ξεκινά αντί της 8.4.2023, την 1.1.2024.

-Το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 νομοθετείται γενικά, χωρίς έτος προσδιορισμού. Άρα θα τίθεται σε ισχύ κάθε νέα έκδοση του που θα καθορίζει ο ΕΛΟΤ χωρίς να απαιτείται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση.

-Δίδεται η δυνατότητα κατάτμησης ευθύνης σε ΥΔΕ, εφόσον αφορά τμήμα ΕΗΕ, μετά από τροποποίηση σε ηλεκτρικό πίνακα.

Περισσότερα στο: https://www.sarrisg.gr/n/index.php?Hlektrologiki_Nomothesia:FEK_gia_ELOT_60364

 

Άρθρο 4

Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ΕΗΕ, απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

2. Συνακόλουθα των ελέγχων της προηγούμενης παρ. 1, συντάσσεται ΥΔΕ για την ΕΗΕ, με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την ΥΔΕ, αναφέρονται αναλυτικά στα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι.

3. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της ΕΗΕ που συνοδεύουν την ΥΔΕ, περιλαμβάνουν

α. τη θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων,

 β. τις διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2 , οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται,

γ. τη θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους,

δ. πλήρες μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται.

Τμήματα ΕΗΕ που έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, επισημαίνονται εμφανώς στα ηλεκτρολογικά σχέδια.

4. Οι έλεγχοι της παρ. 1 αφορούν σε:

α. αρχικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την αρχική ηλεκτροδότησή της,

β. τακτικό επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παρ. 5,

γ. έκτακτο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται:

αα) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, εφόσον προκύψει:

 1. αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας, με βάση την κατηγοριοποίηση της παρ. 5, του παρόντος άρθρου,
 2.  ii) αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ. ββ) αμέσως μετά από: i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης,
 3.  ii) συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,
 4.  iii) βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.
 5. γγ) πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της,
 6. δδ) κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή.
 7. 5. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.
 8. 6. Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου

(ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις τα πεδία που δεν συμπληρώθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία και υποβάλλεται ΥΔΕ η οποία φέρει την ένδειξη «μη οριστικοποιημένη».

Με την έναρξη της ηλεκτροδότησης, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων ελέγχου του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων δοκιμών και μετρήσεων και συντάσσεται νέα ΥΔΕ με την ένδειξη «οριστικοποιημένη», η οποία υποβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση. Η οριστικοποιημένη ΥΔΕ συνοδεύεται μόνο από το συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του Πρωτόκολλο (ή Πρωτόκολλα) Ελέγχου, εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβολή στην ΕΗΕ για την οποία απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης συνοδευτικής τεκμηρίωσης.

7. Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

 8. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α’ 118).

Άρθρο 5 Εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των απαιτήσεων ασφάλειας και ελέγχου των άρθρων 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

2. Για τη διασύνδεση ιδιωτικών υποσταθμών, εγκαταστάσεων και κινητήρων Μέσης Τάσης (ΜΤ) με το ΕΔΔΗΕ, συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση ΜΤ που υλοποίησαν, εκτελέστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη του συντάκτη της, στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011.

 4. Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που τροφοδοτούνται μέσω ιδιωτικών υποσταθμών της παραπάνω παρ. 2, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις 1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και 61498 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

 3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους.

Αντίγραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.

 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ, τηρούνται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή καθώς και από τον συντάκτη τους.

5. Για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004 (Β’ 470) και, συνακόλουθα, να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος βάσει των διατάξεων αυτών. 6. Για τις εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), ιδιαίτερα στα άρθρα 22, 24, 27 και 65.

7. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004, εκτός αυτών της παρ. 1 του άρθρου 1, και των άρθρων 3 και 4, οι οποίες καταργούνται δέκα οκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 8. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.50/503/168/2011 (Β’ 844).

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

1. Η κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ και υποκατηγορία, γίνεται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ.

2. Η κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ μπορεί να αναγράφεται στην ΥΔΕ με συνεπτυγμένη – κωδικοποιημένη μορφή, π.χ. για την περιγραφή ΕΗΕ ανθοπωλείο, δύναται να χρησιμοποιείται ο κωδικός Β1.

3. Σε περίπτωση που μια ΕΗΕ περιλαμβάνει χώρους που, ως επιμέρους τμήματα, εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες (μικτή εγκατάσταση), η ΕΗΕ κατατάσσεται στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου.

 4. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον συντάκτη της ΥΔΕ για λόγους ασφάλειας, ο χρόνος του επόμενου τακτικού επανελέγχου της ελεγχόμενης ΕΗΕ, μπορεί να ορισθεί μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση το κατωτέρω αναφερόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα ανά κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, παρατίθεται σχετική αιτιολόγηση επί της ΥΔΕ.

Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

1. Κατοικίες ή διαμερίσματα

2. Μονοκατοικίες

3. Μοναστήρια και κοινόβια

4. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων

5. Αποθήκες κατοικιών και ανάλογων χώρων

6. Χώροι στάθμευσης σε κατοικίες και ανάλογους χώρους

7. Περιβάλλον χώρος κατοικιών (κήποι, ιδιωτικές πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ κ.λπ)

 8. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω Β. ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5) χρόνια.

1. Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής

 2. Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)

3. Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες

4. Βαφεία

 5. Βιομηχανίες

6. Βιοτεχνίες

7. Βιβλιοθήκες

8. Γραφεία

 9. Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής

10. Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία

11. Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος 12. Εργαστήρια

13. Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες

14. Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια

61512 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021

15. Καθαριστήρια, σιδερωτήρια

16. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) έως και 50 ατόμων

17. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία 18. Καφεκοπτεία

19. Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα

20. Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής

21. Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)

22. Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών

 23. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων

24. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων

25. Κουρεία, κομμωτήρια

 26. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κλπ)

27. Κυλικεία

28. Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία

29. Λιμενικά υπόστεγα

30. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

31. Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

32. Ξυλουργεία

33. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κλπ

34. Παντοπωλεία

35. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)

36. Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια

 37. Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής

38. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης

39. Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

40. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

41. Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)

42. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών

43. Τυπογραφεία

44. Φαρμακεία

45. Φούρνοι

46. Φροντιστήρια

47. Φωτογραφικές εργασίες

48. Φωτοτυπικά κέντρα

49. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού

50. Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)

51. Χώροι διοδίων

52. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού τεπανελέγχου δύο (2) χρόνια.

1. Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας

2. Αεροδρόμια

 3. Αίθουσες δικαστηρίων

 4. Αλυκές

5. Αμφιθέατρα

6. Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ

7. Αντλιοστάσια ανοικτά

Τεύχος B’ 4654/08.10.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61513

 8. Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό

9. Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κλπ

10. Δημόσιες βιβλιοθήκες

11. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ

12. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)

 13. Εκθέσεις

14. Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

15. Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)

16. Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια

17. Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών 18. Θερμοκήπια

19. Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό

20. Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων

21. Ιππικοί όμιλοι

22. Ιχθυοκαλλιέργειες

23. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) άνω των 50 ατόμων

24. Κέντρα διασκέδασης

25. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί

26. Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο

 27. Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

28. Κοιμητήρια

29. Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία

30. Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)

31. Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων

 32. Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.

33. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής

34. Μουσεία

35. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

36. Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

37. Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

38. Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών

 39. Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

40. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων

41. Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων και γενικότερα φυσικών αιτίων

42. Πισίνες για το κοινό, σε κλειστούς χώρους, υπαίθριες πισίνες (συμπεριλαμβανομένου των πισινών που λαμβάνουν χώρα αγώνες όπως υδατοσφαίριση, κλπ)

43. Σιδηροδρομικοί σταθμοί

44. Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

45. Σπήλαια, επισκέψιμα από το κοινό

 46. Στρατόπεδα, φυλάκια

47. Υπαίθρια παρκινγκ (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, κλπ)

48. Φυλακές, αναμορφωτήρια, κρατητήρια

49. Χιονοδρομικά κέντρα

50. Χώροι κατασκήνωσης / camping

51. Χώροι αθλητικών

 52. Χώροι αναμονής επιβατών (αεροδρομίων, σταθμών λεωφορείων / σιδηροδρόμου / τραμ / μετρό / κλπ)

 61514 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021

53. Χώροι καραντίνας (αφορά ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων)

54. Χώροι πανηγύρεων

55. Χώροι συναυλιών

56. Χώροι συνεδρίων

57. Χώροι υποδοχής προσφύγων

58. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 Ο Υπουργός ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ    ΚΑΙ

Χρονικά διαστήματα επανελέγχων

 

Κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ    ΚΑΙ

Χρονικά διαστήματα επανελέγχων

Χρονικά διαστήματα επανελέγχων Χρονικά διαστήματα επανελέγχων

Κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

 1. Η κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ και υποκατηγορία, γίνεται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ.

2. Η κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ μπορεί να αναγράφεται στην ΥΔΕ με συνεπτυγμένη – κωδικοποιημένη μορφή, π.χ. για την περιγραφή ΕΗΕ σε ανθοπωλείο, δύναται να χρησιμοποιείται ο κωδικός Β1.

3. Σε περίπτωση που μια ΕΗΕ περιλαμβάνει χώρους που, ως επιμέρους τμήματα, εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες (μικτή εγκατάσταση), η ΕΗΕ κατατάσσεται στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου.

4. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον συντάκτη της ΥΔΕ για λόγους ασφάλειας, ο χρόνος του επόμενου τακτικού επανελέγχου της ελεγχόμενης ΕΗΕ, μπορεί να ορισθεί μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση το κατωτέρω αναφερόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα ανά κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, παρατίθεται σχετική αιτιολόγηση επί της ΥΔΕ.

 

Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

1. Κατοικίες ή διαμερίσματα

2. Μονοκατοικίες

3. Μοναστήρια και κοινόβια

4. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων

5. Αποθήκες κατοικιών και ανάλογων χώρων

6. Χώροι στάθμευσης σε κατοικίες και ανάλογους χώρους

7. Περιβάλλον χώρος κατοικιών (κήποι, ιδιωτικές πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ κ.λπ)

8. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

 

Β. ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5)χρόνια.

1. Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής

2. Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)

3. Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες

4. Βαφεία

5. Βιομηχανίες

6. Βιοτεχνίες

7. Βιβλιοθήκες

8. Γραφεία

9. Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής

10. Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία

11. Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

12. Εργαστήρια

13. Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες

14. Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια

15. Καθαριστήρια, σιδερωτήρια

16. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ.εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) έως και 50 ατόμων

17. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία

18. Καφεκοπτεία

19. Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα

20. Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής

21. Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)

22. Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών

23. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων

24. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων

25. Κουρεία, κομμωτήρια

26. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κλπ)

27. Κυλικεία

28. Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία

29. Λιμενικά υπόστεγα

30. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

31. Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

32. Ξυλουργεία

33. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κλπ

34. Παντοπωλεία

35. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)

36. Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια

37. Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής

38. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης

39. Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

40. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

41. Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)

42. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών

43. Τυπογραφεία

44. Φαρμακεία

45. Φούρνοι

46. Φροντιστήρια

47. Φωτογραφικές εργασίες

48. Φωτοτυπικά κέντρα

49. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού

50. Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)

51. Χώροι διοδίων

52. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

 

Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.

1. Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας

2. Αεροδρόμια

3. Αίθουσες δικαστηρίων

4. Αλυκές

5. Αμφιθέατρα

6. Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ

7. Αντλιοστάσια ανοικτά 

8. Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό

9. Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κλπ

10. Δημόσιες βιβλιοθήκες

11. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ

12. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)

13. Εκθέσεις

14. Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

15. Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)

16. Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια

17. Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών

18. Θερμοκήπια

19. Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό

20. Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων

21. Ιππικοί όμιλοι

22. Ιχθυοκαλλιέργειες

23. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) άνω των 50 ατόμων

24. Κέντρα διασκέδασης

25. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί

26. Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο

27. Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

28. Κοιμητήρια

29. Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία

30. Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)

31. Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων

32. Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.

33. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής

34. Μουσεία

35. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

36. Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

37. Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

38. Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών

39. Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

40. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων

41. Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων και γενικότερα φυσικών αιτίων

42. Πισίνες για το κοινό, σε κλειστούς χώρους, υπαίθριες πισίνες (συμπεριλαμβανομένου των πισινών που λαμβάνουν χώρα αγώνες όπως υδατοσφαίριση, κλπ)

43. Σιδηροδρομικοί σταθμοί

44. Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

45. Σπήλαια, επισκέψιμα από το κοινό

46. Στρατόπεδα, φυλάκια

47. Υπαίθρια παρκινγκ (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, κλπ)

48. Φυλακές, αναμορφωτήρια, κρατητήρια

49. Χιονοδρομικά κέντρα

50. Χώροι κατασκήνωσης / camping

51. Χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων

52. Χώροι αναμονής επιβατών (αεροδρομίων, σταθμών λεωφορείων / σιδηροδρόμου / τραμ / μετρό / κλπ)

53. Χώροι καραντίνας (αφορά ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων)

54. Χώροι πανηγύρεων

55. Χώροι συναυλιών

56. Χώροι συνεδρίων

57. Χώροι υποδοχής προσφύγων

58. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

ΠΗΓΗ : Σ.Ε.Η. ΣΑΜΟΥ 

 

 

13 2 23 

Με την τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη χρειάζεται και κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ νέας ΥΔΕ

ΦΕΚ 4654Β_2021 8-10-21  ΤΕΥΧΟΣ Β Αρθρο 4 παράγραφος 4  γ.ββ

(τροποποίηση –προσθήκη στον πίνακα )

Υ.Α. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654/Β` 8.10.2021)

 

 

5 1 23 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  https://www.taxheaven.gr/circulars/42165/612-3-1-2023

Δημοσιεύθηκε η με Αρ. πρωτ. 612/03.01.2023 εγκύκλιος του Υπ.Εργασίας, η οποία αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2023 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση 39278/1823/25.7.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4762) και την υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5861).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου στην Online τράπεζα.

20 2 23

Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)

 

Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β` 14.12.2010)

-AA+A

Νομοθέτημα

Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010

Φ.Ε.Κ.

1932/Β` 14.12.2010

Υπουργεία

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)

Λέξεις Kλειδιά

ηλεκτρική εγκατάσταση,

 κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

 κτιριολογικές απαιτήσεις,

Σχετικά Κείμενα

ΦΕΚ 1932Β_2010

 

325.24 KB

 

ΦΕΚ 4325   24.12.2019                                  Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού 

ΦΕΚ 1809 Β 11-8-2011                                  ΠΑΡ.ΕΩΣ 31-10-2011 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
                                                                        ΠΑΛ.ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΕΚ 844 Β 16-5-2011                                    ΝΕΑ ΥΔΕ

ΦΕΚ 1932 Β 14-12-2010                                  ΑΝΤΙΚΑΤ.ΚΕΗΕ ΜΕ ΠΡΟΤ.ΕΛΟΤ

 

ΦΕΚ 143 Α 17-6-2011 Ν.3982                          ΑΠΛ.ΑΔΕΙΟΔ.ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 

 

ΦΕΚ 440 Β 30-30-2007                                     ΑΝΑΠΡ.ΤΙΜ. -ΣΥΝΤΕΛ.ΔΙΚΤ.ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΦΕΚ 57 Β 24-1-2007                                          ΤΡΟΠ.ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΦΕΚ 1222 5-9-2006                                            ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦ.ΡΕΥΜ-ΘΕΜΕΛ.ΓΕΙΩΣΗ

 

ΦΕΝΟΜΟΣ 470 5-3-2004                                  ΑΝΤΙΚ.ΚΕΗΕ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

 

ΝΟΜΟΣ 4670 28-2-2020  ΦΕΚ 43                     ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές                     

 

22 9 22 Καταχώριση Ανελκυστήρα

Με νέα απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, “η προθεσμία της παραγράφου 2, του άρθρου 15, της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ ’ αριθ. 68781/28.06.2019 (Β’ 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”», εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλε ια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

Υπενθυμίζουμε πως βάσει της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα, αναφορικά με την καταχώριση των ανελκυστήρων ισχύουν τα ακόλουθα:

Καταχώριση Ανελκυστήρα

1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτηση καταχώρισης στο μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ` αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005), που

 

 

 

 

πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφο της παραδίδεται αυθημερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.Από το Παράρτημα Ι απαλείφονται οι φράσεις:Βεβαιώνονται πλήρως τα παραπάνω, Ο αρμόδιος μηχανικός, (Σφραγίδα – Υπογραφή)

Το Αντίγραφο της θεωρημένης αίτησης επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές. Η προσωρινή καταχώριση του ανελκυστήρα που γίνεται με την πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρισης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στα συνημμένα δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια δημόσια αρχή.

2. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη.

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους (εις διπλούν)

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή.

5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης:

α) Εξακρίβωση ανά μονάδα.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου)

ii. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

β) Τελικός έλεγχος.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα VI της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων “Ανελκυστήρες”.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. εβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής,

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας:

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή αρμοδίως κοινοποιημένους μέσω διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα που εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτηση του από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση “στην πρώτη σελίδα” των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

4. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που υπάρχει στην προέγκριση.

2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

3. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση  “στην πρώτη σελίδα” των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος της υπ` αριθμ. Φ.9.2./29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης και δεν υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή II ή III του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουργίας, καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

2. Για την καταχώριση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

ii. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

iii. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

iv. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους (εις διπλούν).

(β)Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν)

v. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα.

vi. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

3. α) Με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο μητρώο και χορηγεί εντός τριάντα (30) ημερών βεβαίωση – απόφαση καταχώρισης, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους.

β) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρισης θεωρείται προσωρινή βεβαίωση καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώριση του ανελκυστήρα από την αρμόδια υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 1, ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο μητρώο, εκτός αν οι παραβάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά θέματα που αναφέρονται στην ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα οποία είναι αρμοδιότητα των φορέων ελέγχου σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997), οπότε και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Για τις περιπτώσεις II έως IV το πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τη νέα παράταση προθεσμίας από εδώ

Άρθρο 159 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους 

Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 11998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 251/23.12.2021 «

7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση.».

22/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;

 

 

22/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος ΠΗΓΗ:

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;
PrintFriendlyΕκτύπωσηΟ εργοδότης μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους παροχής της εργασίας, όπως για παράδειγμα τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασιας, έστω και σε βάρος του μισθωτού (ο οποίος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος) στο πλαίσιο της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος και για την προσφορότερη οργάνωση της εργασίας και της επιχείρησης.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Αρείου Πάγου (682/2017) οριοθετώντας, με βάση το νόμο, πότε οι μεταβολές μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι βλαπτικές για τον εργαζόμενο.

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κατά το άρθρο 7 εδ. α του ν. 2112/1920 “Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου”. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 648 και 652 Α.Κ. μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού και χωρίς ο εργοδότης να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως.

Για την εφαρμογή όμως της άνω διατάξεως του εδαφίου α του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 δεν αρκεί μόνο η μεταβολή των όρων εργασίας να είναι μονομερής αλλά απαιτείται επί πλέον να είναι και βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ’ αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Σε περίπτωση που η μονομερής αυτή μεταβολή των όρων εργασίας δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της συμβάσεως και γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει τους όρους παροχής της εργασίας, έστω και σε βάρος του μισθωτού, ο οποίος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος. Ειδικότερα ο εργοδότης ασκώντας το εκπορευόμενο από τη διάταξη του άρθρου 652 Α.Κ. διευθυντικό του δικαίωμα έχει την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρέωσης του μισθωτού για παροχή εργασίας καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. Δηλαδή ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης, έχει την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρησή του με βάση τα κρινόμενα απ’ αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά γι’ αυτήν κριτήρια.

Ο μονομερής όμως προσδιορισμός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο εργοδότης με βάση το διευθυντικό δικαίωμά του πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχειρήσεως

Τούτο ιδίως επιβάλλεται επί συμβάσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας καθόσον το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη για προσδιορισμό των όρων εκπληρώσεως της παροχής από το μισθωτό αποτελεί μονομερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, έστω και αν η εξουσία του εργοδότη στηρίζεται στο νόμο ή στη συμφωνία των μερών.

Εξ άλλου μόνο το γεγονός της παροχής επί σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο τόπο ή χρόνο, δεν σημαίνει, χωρίς άλλο, και ότι δημιουργήθηκε σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του εργαζομένου μόνο στον τόπο αυτό ή στο συγκεκριμένο ωράριο, ώστε η αλλαγή τους, που γίνεται από τον εργοδότη στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος, να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652, 656, 349-351, 288 Α.Κ., 7 εδ. α ν. 2112/1920και παρ. 3 άρθρου 5 του ν.3198/1955 προκύπτει ότι η βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της συμβάσεώς του δεν επιφέρει τη λύση αυτής ούτε υποχρεώνει το μισθωτό να αποχωρήσει από την εργασία του αλλά εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική για το μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας ή κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματός του προβεί κατά κατάχρηση αυτού στον προσδιορισμό της παροχής εργασίας, ο μισθωτός έχει διαζευκτικά τα δικαιώματα:

α) ν’ αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου ή στα χρηστά ήθη,

β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως άτακτη εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και αποχωρώντας από την εργασία του ν’ απαιτήσει την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν.2112/1920 και

γ) να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί αυτή, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας ή, εκφράζοντας την αντίθεσή του, να παράσχει τη νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 447/2015, ΑΠ 130/2016, ΑΠ 132/2016, σχετ. ΑΠ 1212/2006).

18-4-21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ηλεκτροκίνητων οχημάτων δίκυκλων και ποδηλάτων

 

12 4 21 

Δηλώνουμε ένα ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος -Γεννήτρια) ή όχι; Τι άλλαξε από την 11/09/201

 Σελίδα 1

 Διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.

1. Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ που ανήκει η παροχή και στην οποία θα συνδεθεί το Η/Ζ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος και τα τεχνικά στοιχεία του Η/Ζ. Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης του Η/Ζ, υπογεγραμμένο αρμοδίως.

Εφόσον έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για τη συνολική εγκατάσταση ΧΤ με ιδιαίτερη αναφορά στη διάταξη μεταγωγής.

2. Παραλαβή και εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής.

3. Εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι πλήρης και τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα ορίζεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης ο χρόνος για την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου των διατάξεων μεταγωγής που έχουν εγκατασταθεί για τη σύνδεση και λειτουργία του Η/Ζ για την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής με τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο του. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι ειδικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4. Οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του εξουσιοδοτημένου αδειούχου ηλεκτρολόγου του χρήστη διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην παροχή και δοκιμή λειτουργίας με την οποία διαπιστώνεται η ορθή μεταγωγή τροφοδότησης της παροχής από το Δίκτυο προς το Η/Ζ και αντίστροφα και στη συνέχεια η διάταξη μεταγωγής δύναται να ασφαλίζεται.

5. Μετά τον επιτυχή έλεγχο λειτουργίας της διάταξης μεταγωγής και την προσκόμιση της απαραίτητης Υ.Δ.Ε, εφόσον αυτή δεν είχε προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης, υπογράφεται η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή στην παροχή μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του αιτούντα. Με την Υ.Δ.Ε πιστοποιείται η σύνδεση της εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΧΔ Σελίδα 2

 

6. Μετά την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο αιτών υποβάλλει την Υπεύθυνη δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β’ 5674/17.12.2018, η οποία κοινοποιείται και στον ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί Μητρώο Εφεδρικών Η/Ζ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης – Αριθμός Πρωτοκόλλου

 Επωνυμία αιτούντος

 Αριθμός παροχής

 Συμφωνημένη Ισχύς παροχής

 Τοποθεσία εγκατάστασης (Οδός, αριθμός, ΤΚ)

 Περιφέρεια / Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ

 Αιτούμενη ισχύς εφεδρικού σταθμού Η/Ζ

 Πλήθος Η/Ζ

 Ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου

 Ημερομηνία υπογραφής Πρόσθετης Συμφωνίας εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής

 Ημερομηνία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Η/Ζ στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας

https://www.electricalnews.gr/gennitries-i-z/dilonoyme-ena-iz-ilektroparagogo-zeygos-gennitria-i-ochi-ti-allaxe-apo-tin-11-09-2019/?fbclid=IwAR2laSyFHJrxLV0EGTtgauuPZsCuFQz5L3jIQIsnQfeFN5LB6HhRJ7O6L2Y

 

1)......Υπουργική Απόφαση  με

Αρ. 79314  2020 (ΦΕΚ Β!3263/5-8-2020)

Αφορά την θέσπιση κανονισμού παιγνίων για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT 

για την πιστοποίηση των καταστημάτων του ΟΠΑΠ Α.Ε .

 Με την παρ. 19-10 του Άρθρου 19 απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής

με την οποία δηλώνει ότι

΄΄η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ισογείου καταστήματος  στην διεύθυνση ……………………..περιοχή …………..πόλη…………

πληροί όλες τις απαιτήσεις , βάσει των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία , για την ασφαλή λειτουργία των Παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν σε αυτό ‘’.

Συστήνουμε στα μέλη μας να εκδίδουν ΥΔΕ του Ν. 4483/1965 και όχι Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αν την χορηγήσετε ΠΡΟΣΟΧΗ ….θα πρέπει να γράψετε και για πόσο χρόνο θα ισχύει η δήλωσή σας . π.χ 2 χρόνια ;;

 

2)  ......Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι - Ίδρυση σωματείου - Αρχή της πολλαπλότητας

Και πάλι η Διοικούσα της ΕΕΤΕΜ τα παρουσιάζει αλλιώς .

 Για τα μέλη της μόνο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο.

Φυσικά και μόνο για τα μέλη της,  ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της.    

Το θέμα είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό κανένας Πτυχιούχος Μηχανικός να γραφτεί στην ΕΕΤΕΜ για να ασκήσει το επάγγελμά του

Κανένας Πτυχιούχος Μηχανικός που δεν είναι γραμμένος ως μέλος της ΕΕΤΕΜ δεν ελέγχετε πειθαρχικά από την ΕΕΤΕΜ .

Είναι και αντισυνταγματικό βάσει των παρακάτω  άρθρων του Συντάγματος για την πολλαπλότητα των οργανώσεων .

Με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1,12 παρ. 1, 23 παρ. 1 και 25 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών»,

που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.δ. 53/1974, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του προσώπου να συνεταιρίζεται και να ιδρύει σωματεία μη κερδοσκοπικά, το οποίο αποτελεί ειδικότερη μορφή της ελευθερίας της ομαδικής πνευματικής κίνησης και δράσης, καθώς και βάση της ελευθερίας της επαγγελματικής οργάνωσης. Απόρροια του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι είναι αφενός μεν η αρχή της πολλαπλότητας των (μη κερδοσκοπικών) σωματείων, η οποία εκδηλώνεται με την δυνατότητα της ακώλυτης ίδρυσης και λειτουργίας των.

Διαβάστε λεπτομερώς τους νόμους και το Σύνταγμα στο link:

https://www.hlektrologoi-tei.gr/article-details?lng=&typeID=1&categoryID=4&p=1&id=231&requestpage=articles

 

3...) Απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

 •  Σχετικά με το Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την άρνηση ορισμένων Κ.E.Π να επικυρώσουν τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και πτυχίου που απαιτούνται για την εγγραφή στο σωματείο μας , επισημαίνουμε ότι:
 • Με το άρθρο 1 του νόμου καταργείται, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
 • Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
 • Τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/14 μπορείτε να δείτε κατεβάζοντας τον σχετικό Νόμο 4250/14
 • Το σωματείο μας δεν ανήκει στους παραπάνω φορείς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

 

Για να γίνει κάποιο μέλος στο σωματείο σας πρέπει να είναι πρώτα μέλος της ΕΕΤΕΜ κάνω λάθος;

ΟΧΙ δεν χρειάζεται …..για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου μας προφανώς δεν χρειάζεται  να είναι μέλος της ΕΕΤΕΜ, δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο το καταστατικό μας .  Η ΕΕΤΕΜ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ άσχετα με ότι γράφει το καταστατικό της .. Ο συνάδελφος μέλος μας  λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα με τις Υπηρεσίες , ούτε κανένας συνάδελφος ανέφερε κάτι σχετικό.  

ΟΙ συνάδελφοι γράφονται στο ΤΕΕ και παίρνουν αριθμό  από εκεί για τις μελέτες τους που καταθέτουν στην Πολεοδομία . Βάσει του Νόμου  2302/2013  το ΤΕΕ  και η ΕΕΤΕΜ δεν έχουν το δικαίωμα του γνησίου της υπογραφής του  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  στις ΥΔΕ γιατί δεν είναι επαγγελματικά σωματεία  . . 

Σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας  για την διάκριση των οργανώσεων  σε Επιμελητήρια επαγγελματικές – συνδικαλιστικές- επιστημονικές οργανώσεις κ.λ.π. και τι είναι η ΕΕΤΕΜ θεσμικά .

Για τους Ηλεκτρολόγους που ασχολούνται με Πιστοποιητικά –Σχέδια για την ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις –Ενεργειακά πιστοποιητικά δεν χρειάζεται η  ΕΕΤΕΜ. 

Υ/Γ:    Στο ΤΕΕ εγγράφονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί  για να μπορούν να δηλώνουν αμοιβές στις οικοδομικές άδειες και στα ΠΕΑ

Είναι και αντισυνταγματικό βάσει του άρθρου   12   του Συντάγματος για την πολλαπλότητα των οργανώσεων  να διεκδικεί η ΕΕΤΕΜ την αποκλειστικότητα του χώρου των  Πτυχιούχων Μηχανικών .Σύνταγμα MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 

**'Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2. Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4. Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

ΕΡΏΤΗΜΑ ; πως η ΕΕΤΕΜ είναι μη κερδοσκοπική ένωση όταν για κάθε θεώρηση ΥΔΕ (υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ) εισπράττει 10 ευρώ;

 

Επόμενο

4 Μαρτίου, 2021

Χρήστος Σπίρτζης

Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ που είναι ένα σωματείο που δεν υπάρχει πουθενά ως τι θα τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος μηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελμα

https://news.b2green.gr/wp-content/uploads/2021/01/B2Green_General_Spirtzis-696x364.jpg

Κύρια σημεία ομιλίας του Χρήστου Σπίρτζη, τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, στη Βουλή στο σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

 επειδή ήμουν και πρόεδρος του ΤΕΕ, είδα την απίστευτη ελαφρότητα, την απίστευτη παλαιοκομματική λογική και την άγνοια για τον τρόπο που αποδεχθήκατε την πρόταση του κυρίου Κατρίνη για τα πειθαρχικά της ΕΕΤΕΜ. Το πήρατε πίσω ευτυχώς, διαγράψατε όμως μία λέξη και η λέξη ήταν για όσους ασκούν το τεχνικό επάγγελμα είναι ή δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ποιος θα τους ελέγχει αυτούς, ποιους θα ελέγχει τη δεοντολογία, το αν μπορούν να ασκούν σωστά το επάγγελμα του μηχανικού; Εντάξει, κάποιοι από το ΚΙΝΑΛ είναι στην παλιά, παραδοσιακή, παλαιοκομματική λογική που ήθελαν να κάνουν ένα ρουσφέτι και να κάνουν δύο τεχνικά επιμελητήρια στη χώρα γιατί είχαν ιδρύσει 700 ΤΕΙ. Αλλά και εσείς;», 

 Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ που είναι ένα σωματείο που δεν υπάρχει πουθενά ως τι θα τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος μηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελμα.

Είναι υποχρεωμένος όμως να γραφτεί στον ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ για να ασκεί το επάγγελμα.

 

 

3...) Για να ασκήσει ένας συνάδελφος επαγγελματική δραστηριότητα χρειάζεται

Α…..) να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό σωματείο όπως το δικό μας  www.hlektrologoi-tei.gr

γιατί  η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ

γίνετε από το οικείο επαγγελματικό σωματείο  ( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .)

Η ΕΕΕΤΕΜ δεν είναι επαγγελματικό σωματείο απόφαση του εφετείου Αθηνών  2044/2013 για την ΕΕΤΕΜ

Οι θεωρήσεις που κάνει είναι παράνομες και εισπράττει και 10 ευρώ για κάθε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Ηλεκτρολόγου . Η ΔΕΔΔΗΕ τα δέχεται για τι όπως λέει δεν είναι αρμόδια να κρίνει ποιο είναι επαγγελματικό και ποιο όχι και πρέπει να δράσουν τα νόμιμα επαγγελματικά σωματεία ..

 

Β…..)και να εγγραφεί  σε ένα επιμελητήριο 

π.χ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 Αυτό γιατί όταν θα είναι να βγει στην σύνταξη θα του ζητηθούν οι εισφορές του σε ασφαλιστικά Ταμεία  ΤΕΒΕ – ΙΚΑ και όπως αλλιώς θα μετονομαστούν αργότερα

 

Γ...) Να κάνει έναρξη δραστηριότητας στην εφορία ( παραστατικά τιμολόγια  ,  αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π θα σας ενημερώσει ο Λογιστής σας γιαυτά . 

Τώρα και στο F/B   ΈΧΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΊΑ που μπορείτε να εγγραφείτε και να εκφράζεστε για επαγγελματικά θέματα μόνο.

η διεύθυνση για το F/B  των ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ    που προστέθηκε

https://www.facebook.com/groups/1083173735461815/members/?notif_id=1611831601334502¬if_t=groups_invite_more_people&ref=notif

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Από: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ Α.Μ. Σωματείου 5492/95 τηλ.2310 256353 
Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ 
Αρμόδιος: Άρης Φλαμπούτογλου 

Στην ιστοσελίδα σας αναφέρεται για τους απόφοιτους των ΤΕΙ, ότι η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ γίνετε από την ΕΕΤΕΜ , αντί του ορθού από το οικείο επαγγελματικό σωματείο( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .

Η ΕΕΤΕΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ και δεν μπορεί να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής των Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ στα πιστοποιητικά - ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ που υποβάλλονται στην ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ και κάθε θεώρηση της είναι παράνομη.

Συνημμένα αρχεία της απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ για την ΕΕΤΕΜ ότι δεν είναι επαγγελματικό σωματείο και του Νόμου 2302/95 για θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής των Ηλεκτρολόγων .

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ είναι επαγγελματικό σωματείο και έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής .

Σας στέλνουμε την απόφαση 2044/2013 του εφετείου Αθηνών για την ΕΕΤΕΜ και τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 για τις θεωρήσεις της υπογραφής της άδειας του ηλεκτρολόγου.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108 / 2013
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π. Δ. Υπ΄Αριθμ 1 τεύχος πρώτο Αρ. Φ. 3 /8-1-2013
και προσθήκη με τον ΝΟΜΟ Υπ΄αριθμ. 4403 /7 Ιουλίου 2016 τευχος πρώτο Αρ. Φ. 125

Στέρηση Δικαιώματος στην Μελέτη-Επίβλεψη       Πτυχιούχων ΤΕΙ επιχειρείται με το ΠΔ 108/2013 

Οι πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των ΤΕΙ       αποκτούν  δικαίωμα μελέτης  επίβλεψης κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 από την κτίση του Πτυχίου τους .

 

Αυτά προέβλεπε και προβλέπει ο Νόμος για τα ΤΕΙ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί εδώ και χρόνια μετά από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., παρά το ότι η Πολιτεία (ΥΠΕΠΘ & συναρμόδια Υπουργεία) έπρεπε –σύμφωνα με το Ν.1404/83. άρθρο 25, παρ.2, εδάφιο γ- να τα έχει εκδώσει «..το αργότερο έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»

Η Πολιτεία  είχε υποχρέωση και έχει την υποχρέωση να τα εκδώσει εδώ και χρόνια και ΟΧΙ να  εξαπατά τους Πτυχιούχους ΤΕΙ   με Προεδρικά Διατάγματα  όπως το Π.Δ 108 του 2013 το οποίο πουθενά δεν αναφέρει για Μελέτη -επίβλεψη  για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και  κάνει μόνο αναφορά στο άρθρο 18  παράγραφο 3  για αυτούς που πήραν την άδειά τους  με το Βασιλικό διάταγμα 699/1971 και αφήνει όλους τους άλλους Πτυχιούχους ΤΕΙ   χωρίς το δικαίωμα μελέτης .

Μέχρι σήμερα για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί με Νόμο και παρά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (από το 1992).

Γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων (απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).

Παρά ταύτα το Ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κωφεύει έχοντας παραβιάσει εδώ και πολλά χρόνια την προθεσμία που το ίδιο έθεσε στον εαυτό του για την έκδοση των Επαγ. Δικαιωμάτων.

Αναμένοντας λοιπόν την έκδοση των Επαγ..Δικαιωμάτων μας  με Νόμο στην Βουλή όπως πρέπει , παραθέτουμε αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 το οποίο  κακώς για μας δεν αναφέρει πουθενά για Μελέτη- επίβλεψη για τους Πτυχ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕΙ .

 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Π.Ο.Σ.Ε.Η


Προς : Τα 73 Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο


Θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»


Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με έγγραφο στις 9/7/2012 προς όλες τις υπηρεσίες της ενημέρωσε σχετικά με τις κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στην Υ.Δ.Ε και βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο επόμενος επανέλεγχος της Ε.Η.Ε. Συγκεκριμένα η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αναφέρει στο έγγραφό της τα παρακάτω:


1. Αναφερόμενοι στο πεδίο «Κατηγορία Χώρου» του εγγράφου της περίληψης (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχουμε γνωρίσει με το α΄ σχετικό (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), συμπληρώνεται με μία από τις πέντε κατηγορίες που καθορίζονται στην ΥΑ Φ.7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004), από τον κατά νόμο αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάταξη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) στην προσήκουσα κατηγορία.


2. Στην $ 3 του άρθρου 5 της ΥΑ Φ. 7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004) καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος του ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως, το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, άμα τη λήψει της παρούσης, καταργούνται οι αναφερόμενοι στην $ 11.4 του Κεφαλαίου III της Οδηγίας Διανομής Νο 6 πίνακες I, II, III, IV, δεδομένου ότι, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη η κατάταξη των ΕΗΕ στις καθοριζόμενες με την ως άνω ΥΑ κατηγορίες καθώς και ο προσδιορισμός του χρόνου επανελέγχου αυτών.»

Το παραπάνω έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς όλες τις υπηρεσίες της, προέκυψε μετά τη συνεχή και επίμονη προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία για τις κατηγορίες χώρων των επανελέγχων των ΕΗΕ και να δοθεί σχετική οδηγία προς τις υπηρεσίες της, για να μην δημιουργούνται προβλήματα και ενστάσεις από υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου της ΥΔΕ, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους συναδέλφους. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β΄ 470/2004) και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε , ισχύουν τα παρακάτω:

Η συμπλήρωση της ΥΔΕ στα πεδία «Κατηγορία Χώρου» και «Επόμενος Επανέλεγχος έως» είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ο οποίος κατατάσσει την ΕΗΕ σε μία από τις πέντε κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στο Άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β΄ 470/2004 και αντίστοιχα ορίζει τον επόμενο επανέλεγχο της ΕΗΕ σύμφωνα με τα ανώτατα χρονικά όρια επανελέγχου που περιγράφονται σε κάθε κατηγορία χώρου στο Άρθρο 5 της παραπάνω ΥΑ.

Ο αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να καθορίσει μικρότερο χρόνο επανελέγχου μιας ΕΗΕ, από τον μέγιστο που περιγράφεται σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες χώρων του Άρθρου 5 της ΥΑ, με αποκλειστική του ευθύνη και τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου των ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384). Η Ομοσπονδία εφιστά την προσοχή προς όλους τους συναδέλφους που θα αναλάβουν την ευθύνη να καθορίσουν μικρότερο χρόνο επανελέγχου σε μια ΕΗΕ, ώστε να έχουν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης για την επιλογή αυτή καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης τήρησης των διατάξεων περί ελέγχου των ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).

- Καταργούνται οι Πίνακες I, II, IIII & IV της Οδηγίας Διανομής Νο 6 της ΔΕΗ, οι οποίοι αναφέρονταν στις κατηγορίες χώρων και στα χρονικά διαστήματα επανελέγχων των ΕΗΕ και κατά συνέπεια δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι παραπάνω Πίνακες δεν έχουν καμία ισχύ από την στιγμή που εκδόθηκε η παραπάνω ΥΑ, στο Άρθρο 5 της οποίας καθορίζονται οι κατηγορίες χώρων και τα μέγιστα χρονικά όρια επανελέγχου των ΕΗΕ.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας σε σχέση με το παραπάνω θέμα που αφορά τα πεδία «κατηγορία χώρου» και «επόμενος επανέλεγχος έως» της ΥΔΕ και προκειμένου να διαμορφωθεί ένας όσο το δυνατό αναλυτικός οδηγός με τις κατηγορίες χώρων και τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου, μελέτησε ένα σχέδιο με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ. Συνημμένα, σας κοινοποιούμε το σχέδιο με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ και παρακαλούμε αφού το μελετήσετε να μας αποστείλετε εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, το αργότερο μέχρι της 31/8/2012. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφού επικαιροποιηθεί από το Προεδρείο μετά τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, θα κοινοποιηθεί τόσο προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να γίνει προσπάθεια να συμπληρωθεί η παραπάνω ΥΑ περιλαμβάνοντας τον αναλυτικό οδηγό με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ, όσο και προς την ΔΕΔΔΕΗΕ ΑΕ προς ενημέρωσή της.

Πηγή: ιστοσελίδα Π.Ο.Σ.Ε.Η

 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται:

α) οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για τηνπαρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και

β) η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 15 Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν να καθορίζονται ζώνες με μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Το κόστος των δαπανών που συνεπάγεται η εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να επιχορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί σε περιοχές με ορισμένη χρήση γης να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

_____________________________________________________________________  

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την απόφ. υπ΄αριθ. Φ15/ΟΙΚ8102 /625(ΦΕΚ Β΄ 589/4.5.2005) "Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της μεταβολής της ενεργειακής κατανάλωσης στην περίπτωση μεταβολής του αριθμού σειρών εργασίας (βάρδιας)".

 Αρθρο 16  Εκσυγχρονισμός

 1. Οι βιομηχανίες βιοτεχνίες, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW, οι αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW και οι αποθήκες των περιπτώσεων ββ΄, δδ΄ και εε΄ της παρ. 1γ του άρθρου 2 που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους ύστερα από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

 2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

 α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄), επιτρέπεται:  αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 22 KW ή η θερμική ισχύς πέραν των 50 KW,

 ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.

 β) Στις βιομηχανίες βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με τις εξής προϋποθέσεις:

 αα) Η συνολική ανά έτος αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει ανά τριετία το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης τριετίας. Η πρώτη τριετία λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.  Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 γ) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και εφόσον η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμική και ηλεκτρική) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.  Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους καμία επιπλέον ετήσια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να

 

 Αρθρο 27

 Εξαιρέσεις

 Οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:  1. Για την ίδρυση μονάδων στην περιοχή της Λαυρεωτικής για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

 2. Στην περιοχή της πρωτεύουσας που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραιώς, Κολοκυνθούς, Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατεία Μοναστηρακίου, Μητροπόλεως και Όθωνος, όπου απαγορεύεται κάθε ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση και μετεγκατάσταση είτε απλή είτε δια συγχωνεύσεως βιομηχανιών βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών.  Επιτρέπεται μόνο ο εκσυγχρονισμός των μονάδων αυτών, μόνο για αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι βελτιώνεται η περιβαλλοντική λειτουργία των μονάδων. Για τις μονάδες αυτές εφαρμόζεται υποχρεωτικά η παράγραφος 4 του άρθρου 14.

 3. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στις περιοχές των δήμων Τροιζηνίας και Μεθάνων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής.

 4. Για την περιοχή του Ελαιώνα και μόνο για όσα θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του πολεοδομικού διατάγματος της 30.11.1995 (ΦΕΚ 1049 Δ΄).

 5. Για τη δραστηριότητα της διύλισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), από τα υφισταμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διυλιστήρια.

 6. Για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. _____________________________________________________________________

 Αρθρο 28

 Το άρθρο 4 του Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

 "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατή η επέκταση της άδειας εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση του νόμου μετά των τυχόν αναγκαίων στο πλαίσιο αυτό επεκτάσεων, στο μέτρο που αποδεδειγμένα προκύπτει, μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.  Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές με καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας." _____________________________________________________________________

 Αρθρο 29

 Μεταβίβαση αρμοδιότητας

 Οι άδειες πρατηρίων άρτου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Αρθρο 30

 Τροποποιήσεις του Ν. 2545/1997

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2545/1997 μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:  "Για Β.Ε.ΠΕ. που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων."

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2545/1997 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:  "Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέ της."

 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:  "Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα διαχείρισης έχουν οι ιδιοκτήτες γης στην Β.Ε.ΠΕ., στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας Β.Ε.ΠΕ., εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης."

 


28/03/06 13:45

Ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος

Το ύψος των δαπανών προϋπόθεση ηλεκτροδότησης των νέων οικοδομών

Χωρίς να προσκομίσουν οι κατασκευαστές στις ΔΟΥ αποδείξεις υλικών και εργασιών, η ΔΕΗ δεν θα δίνει ρεύμα στα νέα κτίσματα

Mε πρόστιμα θα «τιμωρεί» στο εξής η Εφορία όσους ιδιώτες ανεγείρουν οικοδομές και δεν καλύπτουν οι δαπάνες που εμφανίζουν το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος.

Tο πρόστιμο ισούται με τη διαφορά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που απέφυγε να πληρώσει στους προμηθευτές, δηλαδή των τιμολογίων που του υπολείπονται.

Όσο για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής, όπως αναφέρει η Ημερησία, απαιτείται πλέον η προσκόμιση στις κατά τόπους ΔΟΥ αποδείξεων για τα οικοδομικά υλικά και τις εργασίες.

Για να ηλεκτροδοτηθεί ένα ακίνητο πρέπει:

1. Nα υποβληθεί δήλωση - αίτηση ηλεκτροδότησης στην εφορία όπου υπάγεται το κτίσμα, με υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. H Εφορία χορηγεί αμέσως τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης χωρίς να ελέγχει τα δικαιολογητικά. Oι υποθέσεις αυτές ελέγχονται μεταγενέστερα με βάση συγκεκριμένο δείγμα που ορίζεται κάθε φορά.

2. Για οικοδομές με άδεια από την 1η Iανουαρίου 1995 και μετά, ο ιδιοκτήτης ή κατασκευαστής υποβάλλει στην εφορία μαζί με τη δήλωση ηλεκτροδότησης και τον τελικό πίνακα ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες της οικοδομής, με συνημμένη δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδομή.
Επίσης υποβάλλει θεωρημένα αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής, του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που είχαν κατατεθεί στην Πολεοδομία, καθώς και την οικοδομική άδεια με την έγκριση της Πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση.

3. Για οικοδομές με πολεοδομική άδεια η οποία έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994, καθώς και για όσες δεν έχει εκδοθεί άδεια, ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αποδίδουν με έκτακτη δήλωση την τυχόν διαφορά ΦΠA, λόγω μη κάλυψης κόστους εντός δυο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης.

Eιδάλλως, σε περίπτωση ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αντιμετωπίζουν πρόστιμα και κυρώσεις.

Σε αυθαίρετα κτίσματα για την ηλεκτροδότησή τους απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησης από τον Δήμο.

Όσο για τις νέες οικοδομές, οι κατασκευαστές ακινήτων θα είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στην εφορία και το ΦΠA που θα εισπράττουν από τους αγοραστές ακινήτων.

news.in.gr

 

Ρευματοκλοπή. Ορισμός, διαδικασία εντοπισμού και συνέπειες

 odigostoupoliti  22/12/2017 ΔΕΗ Νέα - Επικαιρότητα 

 ρευματοκλοπή

Ρευματοκλοπή. Ορισμός, διαδικασία εντοπισμού και συνέπειες

Ορισμός Ρευματοκλοπής
Ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή / και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην τιμολογείται.

Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας (καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων ρευματοκλοπών.

Εγχειρίδιο ρευματοκλοπών σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Αριθμ. απόφ. 236/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1871/30.05.2017)


 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΚΟΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΔΗΕ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Με το παρόν εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ σχετικά με τις ρευματοκλοπές.

Άρθρο 2
Ορισμός Ρευματοκλοπής
1. Ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην τιμολογείται. Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας (καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων ρευματοκλοπών.

2. Άλλες περιπτώσεις ρευματοκλοπής είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

• Η παράκαμψη υφιστάμενου μετρητή (απ” ευθείας σύνδεση της γραμμής πίνακα-μετρητή με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης), οπότε και το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας δεν καταγράφεται.

• Η απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το Δίκτυο, απουσία μετρητικού εξοπλισμού (σε περιπτώσεις που ο μετρητής έχει αποξηλωθεί ή και ουδέποτε εγκαταστάθηκε).

• Η απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου, απουσία μετρητή ή/και παροχής ή/και νομίμως υφιστάμενου κτίσματος (περιπτώσεις καταυλισμών κ.λπ.).

• Η αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδεσης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης.

• Η αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί κατόπιν αίτησης οικειοθελούς διακοπής από τον τελευταίο χρήστη ή κατόπιν υποβολής δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή (χωρίς νέα δήλωση εκπροσώπησης και δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς προμήθειας καθολικής υπηρεσίας), με ή χωρίς παράκαμψη του μετρητή, οπότε και η καταναλισκόμενη ενέργεια δεν τιμολογείται (παροχές χωρίς χρήστη και προμηθευτή), είτε αυτή καταγράφεται είτε όχι.

Άρθρο 3
Διάκριση των ρευματοκλοπών
1. Οι ρευματοκλοπές διακρίνονται σε:

α) Διαπιστωμένες ρευματοκλοπές

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ευρήματα είναι εμφανή, απτά και αδιάσειστα και τεκμηριώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο την τέλεση ρευματοκλοπής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή:

• Απευθείας σύνδεση στο Δίκτυο με παράκαμψη του εξοπλισμού μέτρησης ή και απουσία αυτού.

• Αφαίρεση των σφραγίδων του κελύφους του μετρητή και παρεμπόδιση της περιστροφής του δίσκου μέσω παρεμβολής ξένου σώματος,

• Απομόνωση πηνίων τάσεως-εντάσεως.

• Διακοπή μιας ή δύο εκ των τριών διεγέρσεων σε τριφασικούς μετρητές

• Ορατή επέμβαση στον μηχανισμό μέτρησης ή τον απαριθμητή του μετρητή

• Παρέμβαση στους ακροδέκτες του μετρητή ή/και τοποθέτηση συσκευής βραχυκύκλωσής τους

• Ανοικτές επαφές στο κιβώτιο δοκιμών

• Μονωτικό υλικό στις επαφές του κιβωτίου δοκιμών

• Διακοπές επαφών στις γέφυρες των μετασχηματιστών μέτρησης

• Σύνδεση ουδετέρου στη γείωση

• Παρέμβαση στη συνδεσμολογία της μέτρησης

• Αλλαγή σχέσης μετασχηματιστών έντασης,

β) Πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν μεν ευρήματα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις αλλοίωσης της μέτρησης, όπως ενδεικτικά η παραβίαση σφραγίδας του κελύφους του μετρητή, ενέργεια για την οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος διάπραξης της πέραν της επέμβασης στον μετρητή, σε αντίθεση με την κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή που πιθανώς δικαιολογείται λόγω επανοπλισμού του μικρο-αυτόματου διακόπτη, τα οποία ευρήματα ενισχύονται και από δυσεξήγητη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (μείωση της κατανάλωσης).

Η παραβίαση σφραγίδας κιβωτίου μετρητή δεν αποτελεί εύρημα ενδεικτικό πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής. Στις περιπτώσεις αυτές, εξετάζεται η μετρητική διάταξη για τυχόν άλλα ίχνη επέμβασης με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ

Άρθρο 4
Τρόποι εντοπισμού των ρευματοκλοπών

1. Ο εντοπισμός των ρευματοκλοπών συντελείται με τους εξής κυρίως τρόπους:

(α) Μέσω των δελτίων αναφορών των καταμετρητών κατά τη λήψη των ενδείξεων τακτικής καταμέτρησης (προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργαζόμενων εργολάβων καταμέτρησης) και της διενέργειας ελέγχου από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στη συνέχεια.

(β) Μέσω των δελτίων αναφορών των καταμετρητών (προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργαζόμενων εργολάβων καταμέτρησης) κατά τις εργασίες έκτακτης λήψης ενδείξεων (αλλαγή χρήστη, αλλαγή προμηθευτή, οικειοθελής διακοπή από χρήστη κ.λπ.) και της διενέργειας ελέγχου από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στη συνέχεια.

(γ) Μέσω προγραμματισμένου ελέγχου μετρητών καθώς και ελέγχου που διενεργείται κατά τη διαδοχή χρήστη, ο οποίος διενεργείται από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

(δ) Μέσω στοχευμένων ελέγχων παροχών για ρευματοκλοπή, οι οποίοι διενεργούνται αποκλειστικά από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, όταν υπάρχουν πιθανές υπόνοιες ρευματοκλοπής, όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση σημαντικών και αιφνίδιων μεταβολών στην κατανάλωση χωρίς μεταβολή του χρήστη και γενικά κατόπιν των ελέγχων μετρήσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης μετρήσεων.

(ε) Μέσω της διενέργειας λοιπών εργασιών συντήρησης ή επέμβασης σε υφιστάμενες παροχές (επανασφράγιση κιβωτίων μετρητών κ.λπ.), από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, ή συνεργαζόμενους εργολάβους και της διενέργειας ελέγχων στη συνέχεια από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

(στ) Μέσω καταγγελιών από τρίτους καθώς και ενημέρωσης από Προμηθευτές και της διενέργειας ελέγχων στη συνέχεια από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

(ζ) Μέσω των συμβάντων που καταγράφονται και των δεδομένων που συλλέγονται από την τηλεμέτρηση, προκειμένου για τηλεμετρούμενους ηλεκτρονικούς μετρητές και της διενέργειας ελέγχων στη συνέχεια από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Με βάση τα ευρήματα των αυτοψιών και ελέγχων που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Άρθρο 5
Βασικοί Κανόνες
1. Οι ενέργειες και οι χειρισμοί του Διαχειριστή του Δικτύου κατά τη διαδικασία διαπίστωσης των ρευματοκλοπών υπακούουν στις ακόλουθες γενικές αρχές:

(Α) Αποτελεσματικότητα των χειρισμών, ως προς τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών αλλά και ως προς την προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου. Επιτυγχάνεται με τη διατήρηση του πλεονεκτήματος του αιφνιδιαστικού ελέγχου όλων των παροχών από τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

(Β) Διαφάνεια των ενεργειών. Επιτυγχάνεται με την αποτύπωση των ευρημάτων και τη λήψη φωτογραφιών, καθώς και την πρόνοια για την αναζήτηση, την ενημέρωση και φυσική παρουσία του καταναλωτή ή εκπροσώπου του (εφόσον αυτός παρευρίσκεται στο ακίνητο) πριν την έναρξη του ελέγχου καθώς και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της ρευματοκλοπής (παρέμβαση στην μετρητική διάταξη ή αντικατάστασή της), την έγγραφη ενημέρωση του καταναλωτή στη συνέχεια και την συλλογή και φύλαξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης με την παρουσία εκπροσώπου ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

(Γ) Ίση μεταχείριση των καταναλωτών. Επιτυγχάνεται με την τυποποίηση των εγγράφων και των παρεχόμενων πληροφοριών, την επικέντρωση στις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών και την κατά το δυνατόν οριοθέτηση των τελευταίων, καθώς και με την κοινή σε όλες τις περιπτώσεις αλληλουχία ενεργειών.

Άρθρο 6
Διαδικασία διαπίστωσης ρευματοκλοπής
1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αιφνιδιαστικό έλεγχο παροχών είτε στο πλαίσιο σχετικών ερεθισμάτων και αναφορών κατά τα προεκτεθέντα (αναφορές για κομμένες σφραγίδες κιβωτίου ή κελύφους μετρητή, ίχνη επέμβασης στην μετρητική διάταξη κ.λπ.), είτε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με ή χωρίς προϋπάρχον ερέθισμα, χωρίς προειδοποίηση του καταναλωτή, αφού σε πλείστες περιπτώσεις οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να αρθούν χωρίς εμφανές και απτό αποτύπωμα και τυχόν εκ των προτέρων ενημέρωση του καταναλωτή θα παρείχε το απαιτούμενο προς τούτο χρονικό περιθώριο.

2. Ο έλεγχος διενεργείται από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο συμμετέχουν κατ” ελάχιστον δύο άτομα (έμπειροι σε θέματα παροχών τεχνικοί), τα οποία φέρουν υπηρεσιακές ταυτότητες. Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, στον οποίο δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί και του χρήστη αυτής.

4. Ο χρήστης της παροχής, ή άλλος παριστάμενος στο ακίνητο ή την εγκατάσταση που εξυπηρετεί η παροχή εκπρόσωπος του, αναζητείται και, εφόσον παρίσταται, ενημερώνεται περί του επικείμενου ελέγχου της μετρητικής διάταξης, ενώ του ζητείται να επιτρέψει, ως οφείλει, την προσπέλαση στον μετρητή, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος βρίσκεται σε μη απευθείας προσβάσιμο σημείο εντός του ακινήτου.

5. Εφόσον από τα ευρήματα τεκμαίρεται διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, τα ευρήματα φωτογραφίζονται με καταγραφή ημερομηνίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να παρίστανται κατά τη φωτογράφιση αστυνομικό όργανο, καθώς και ο καταναλωτής ή εκπρόσωπος του, στους οποίους και επιδεικνύονται τα ευρήματα της ρευματοκλοπής, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συλλέγει και να τηρεί στοιχεία προς απόδειξη της προσπάθειας κλήσης αστυνομικού οργάνου, σε περίπτωση μη προσέλευσής του.

Άρθρο 7
Περιπτώσεις Διακοπής Παροχής Ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας της μετρητικής διάταξης
1. Με τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής, η παροχή ηλεκτροδότησης δεν διακόπτεται, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις που η παροχή διακόπτεται επί τόπου:

(α) Σε όλες τις περιπτώσεις τροφοδότησης από το Δίκτυο χωρίς να υπάρχει σύμβαση με προμηθευτή, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι μετρητή, καθώς και στις περιπτώσεις που υφίσταται μεν σύμβαση με προμηθευτή, η παροχή όμως έχει διακοπεί είτε λόγω χρέους είτε για άλλο λόγο (παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.) και διαπιστώνεται αυθαίρετη επανασύνδεση ή και ρευματοκλοπή.

(β) Στην περίπτωση που ο τρόπος διενέργειας της ρευματοκλοπής ενέχει κινδύνους είτε για τον διαπράττοντα αυτήν, είτε και για παρακείμενους καταναλωτές (η περίπτωση της διακοπής της συνέχειας του ουδετέρου και της σύνδεσης του στη γείωση) και μέχρι την άρση της επικινδυνότητας με αποκατάσταση από πλευράς του χρήστη των ορθών συνδέσεων.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, μετά το πέρας του ελέγχου, το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποκαθιστά την ορθή λειτουργία της μετρητικής διάταξης, με ή χωρίς αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή, συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία της ρευματοκλοπής (κομμένα καλώδια, πρόσθετες «γέφυρες» ή άλλα ξένα σώματα κ.λπ.) και προβαίνει στη σφράγιση των κιβωτίων εντός των οποίων είναι τοποθετημένοι οι μετρητές και τα λοιπά στοιχεία της μέτρησης, χωρίς διακοπή της ηλεκτροδότησης. Εφόσον η αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας δεν επήλθε ως αποτέλεσμα άμεσης επέμβασης στον μετρητή και αυτός διατηρεί την αρτιότητα και λειτουργικότητα του (πχ. παράκαμψη του μετρητή, επέμβαση στη συνδεσμολογία της μέτρησης, αφαίρεση γεφυροσυνδέσμου διέγερσης κ.λπ.), ο μετρητής δεν αντικαθίσταται, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. στην περίπτωση που υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης ή και ζημίας του μετρητή, αυτός αντικαθίσταται και η παροχή επανηλεκτροδοτείται. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η τρέχουσα ένδειξη του υφιστάμενου μετρητή κατά την χρονική στιγμή του ελέγχου.

Άρθρο 8
Ενημέρωση του Χρήστη της Παροχής για τη διενέργεια ελέγχου
Συντάσσεται επί τόπου και επιδίδεται στον χρήστη ή θυροκολλείται δελτίο επίσκεψης συνεργείου με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης για το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα αυτός, την έκβαση του (διαπίστωση ρευματοκλοπής, πιθανολογούμενη ρευματοκλοπή, ουδέν εύρημα) και τυχόν ενέργειες που έπονται. Στο δελτίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή Δικτύου (Περιοχή), του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο, του εκπροσώπου του ανεξάρτητου φορέα, του αστυνομικού οργάνου και του καταναλωτή ή εκπροσώπου του, οι οποίοι παρίσταντο.

Άρθρο 9
Φύλαξη των Ευρημάτων της Ρευματοκλοπής
Το σύνολο των ευρημάτων που συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία της ρευματοκλοπής, συμπεριλαμβανομένου και του μετρητή, εφόσον αφαιρεθεί, φυλάσσονται στα γραφεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή του Δικτύου (Περιοχή) μέχρις ότου η υπόθεση τελεσιδικήσει.

Άρθρο 10
Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής
Για κάθε περίπτωση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής συμπληρώνεται το Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής (τυποποιημένο έντυπο που εκδίδεται από την σχετική μηχανογραφική εφαρμογή που έχει αναπτύξει ο ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση των υποθέσεων ρευματοκλοπής σε όλα τους τα στάδια), με βάση τα εκάστοτε ευρήματα και υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο και τον εντοπισμό τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στον χρήστη
1. Εντός δύο ημερών από την χρονική στιγμή εντοπισμού διαπιστωμένης ρευματοκλοπής και εφόσον η ρευματοκλοπή αφορά ηλεκτροδοτούμενο χώρο για τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αυθαίρετης επανασύνδεσης παροχής που έχει απενεργοποιηθεί ή διακοπεί λόγω χρέους (παύση εκπροσώπησης) ή για άλλο λόγο (π.χ. οικειοθελής διακοπή, παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.), η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει προς τον καταναλωτή-χρήστη της παροχής στην οποία διαπιστώθηκε η ρευματοκλοπή, εφόσον αυτός δύναται να ταυτοποιηθεί, τυποποιημένη κατά το γενικό μέρος της, επιστολή στην οποία αναφέρονται και του γνωστοποιούνται ειδικότερα τα εξής:

• Το έναυσμα διενέργειας της αυτοψίας στην εν λόγω παροχή, ή, κατά περίπτωση, το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αυτή.

• Ο χρόνος διενέργειας της αυτοψίας και τα στοιχεία της παροχής.

• Τα ευρήματα της αυτοψίας και το πώς αυτά στοιχειοθετούν την διάπραξη ρευματοκλοπής, υπό τύπον ευσύνοπτης τεχνικής έκθεσης.

• Οι ενέργειες που ανελήφθησαν για την αποκατάσταση της ορθής καταγραφής της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

• Το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό και το σημείο φύλαξης του.

• Η ένδειξη του μετρητή κατά τη χρονική στιγμή της αυτοψίας.

• Η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας, η αντιστοίχως εκτιμηθείσα χρονική περίοδος αναφοράς αυτής και ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της ρευματοκλοπής, εφόσον είναι διαφορετικός, καθώς και αν στον Χρήστη καταλογίζεται η διάπραξη της ρευματοκλοπής.

• Το καταλογιζόμενο ποσό για τη μη καταγραφείσα ενέργεια και για την αποζημίωση του Διαχειριστή του Δικτύου έναντι του διαχειριστικού κόστους της ρευματοκλοπής.

• Οι τρόποι εξόφλησης της καταλογισθείσας οφειλής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας ρύθμισης της σε δόσεις, και το σχετικό χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση της οφειλής.

• Το δικαίωμα του Χρήστη να υποβάλλει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

• Τα δικαιώματα του Διαχειριστή να προβαίνει σε απενεργοποίηση της παροχής και να επιβάλει περιορισμούς ως προς τη διαδοχή χρηστών, σε περίπτωση μη τακτοποίησης ή/και μη είσπραξης του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.

• Το γεγονός ότι η υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής εντός του τιθέμενου χρονικού περιθωρίου δεν αίρεται παρά μόνο σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του ύψους της, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή του Δικτύου βάσει νεότερων δεδομένων που πιθανώς να προκύψουν, είτε κατόπιν παρέμβασης του Χρήστη, πριν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη.

2. Στην επιστολή της παραγράφου 1 επισυνάπτεται το υπογεγραμμένο Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής, οι φωτογραφίες των ευρημάτων που την καταδεικνύουν και φύλλο αναλυτικού υπολογισμού της μη καταγραφείσας ενέργειας και των καταλογιζόμενων ποσών.

3. Η επιστολή αποστέλλεται στον χρήστη με επιστροφή απόδειξης παραλαβής στον αποστολέα και κοινοποιείται ταυτόχρονα στον προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή, εφόσον υπάρχει, και επίσης, για λόγους ενημέρωσης, στον συμβαλλόμενο για τη σύνδεση, σε περίπτωση που διαφέρει από τον χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση που στον χρήστη καταλογίζεται η διάπραξη της ρευματοκλοπής, η επιστολή κοινοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα (για την πιθανή αυτεπάγγελτη άσκηση δίωξης).


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 12
Μεθοδολογία
1. Η μεθοδολογία εκτίμησης της μη καταγραφείσας ενέργειας βασίζεται στη συμφωνημένη ισχύ της παροχής και στο βαθμό χρησιμοποίησης της από το χρήστη, και στον εκτιμώμενο χρόνο διάπραξης της ρευματοκλοπής.

2. Για τον καθορισμό της χρονικής στιγμής έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ) θεωρούνται τα εξής στοιχεία και παραδοχές:

(α) Ως χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής θεωρείται το σημείο από το οποίο εμφανίζεται σταθερά αισθητή μείωση της κατανάλωσης στην εν λόγω παροχή. Κατά σύμβαση, λαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταμέτρησης εντός της οποίας εμφανίζεται η ως άνω μεταβολή.

(β) Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω σημείου εξετάζεται κατ” αρχήν το ιστορικό του τρέχοντος χρήστη, από το χρόνο έναρξης χρήσης της παροχής από αυτόν έως και το χρόνο του ελέγχου για ρευματοκλοπή. Η κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου καταμέτρησης εκτιμάται βάσει της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης από την τελευταία καταμέτρηση μέχρι το χρόνο του ελέγχου για ρευματοκλοπή, βάσει της ένδειξης του μετρητή κατά το χρόνο αυτό.

(γ) Εφόσον το σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής τοποθετείται εντός της περιόδου χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη αλλά πέραν της 5ετίας που προηγείται του χρόνου ελέγχου για ρευματοκλοπή, η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας περιορίζεται στην 5ετία.

(δ) Στην περίπτωση που από την ιστορικότητα των καταναλώσεων του τρέχοντος χρήστη δεν προκύπτει εμφανές σημείο καμπής της κατανάλωσης και τα ιστορικά στοιχεία εμφανίζουν ομαλότητα και κανονικότητα, εξετάζεται το ιστορικό κατανάλωσης προηγούμενων χρηστών της παροχής και:

(αα) Αν η έναρξη της ρευματοκλοπής τοποθετείται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη, τα στοιχεία της υπόθεσης δεν κοινοποιούνται στην οικεία αστυνομική αρχή για πιθανή αυτεπάγγελτη άσκηση δίωξης για διάπραξη ρευματοκλοπής.

(ββ) Αν από την εξέταση του ιστορικού καταναλώσεων προηγούμενων χρηστών της παροχής δεν προκύπτει εμφανές σημείο καμπής της κατανάλωσης, η έναρξη της ρευματοκλοπής τοποθετείται κατ” αρχήν ταυτόχρονα με την έναρξη χρήσης της εγκατάστασης από τον τρέχοντα χρήστη.

(γγ) Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας γίνεται βάσει τυπικών τιμών (μέσων όρων) για τον συντελεστή χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος (ΣΧΣΙ) και μπορεί να διορθώνεται στη συνέχεια, βάσει νεότερων δεδομένων μέτρησης μετά την άρση της ρευματοκλοπής, σύμφωνα με τα γενικώς καθοριζόμενα σχετικά στη συνέχεια του παρόντος.

3. Η τεκμαρτή κατανάλωση για τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι λάμβανε χώρα η ρευματοκλοπή υπό τον τρέχοντα χρήστη, ήτοι το χρονικό διάστημα Ν, σε ημέρες, από την ημερομηνία εντοπισμού μέχρι το εκτιμώμενο χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ), με άνω όριο τα 5 έτη, υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

4. Εφόσον ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ) τοποθετείται μετά την έναρξη χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη, ο συντελεστής χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος υπολογίζεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης της παροχής υπό τον ως άνω χρήστη από τη σχέση:

5. Προκειμένου ο συντελεστής χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος να εκτιμάται κατά τον αντιπροσωπευτικότερο δυνατό τρόπο, η χρονική περίοδος Μ λαμβάνεται ίση και αντίστοιχη με την χρονική περίοδο Ν, εφόσον η τελευταία υπολείπεται του έτους, άλλως η χρονική περίοδος Μ εκτείνεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους προ της χρονικής στιγμής έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ), εις τρόπον ώστε να συνεκτιμώνται τυχόν εποχιακές διακυμάνσεις στην κατανάλωση αφενός, και να αποτυπώνεται το πλέον πρόσφατο επίπεδο της πραγματικής κατανάλωσης αφετέρου (το οποίο έτσι εγγενώς θεωρείται αμετάβλητο, δηλ. δεν θεωρείται ότι ο καταναλωτής επωφελήθηκε της ρευματοκλοπής και με αύξηση της κατανάλωσης του). Εφόσον η περίοδος της ρευματοκλοπής υπερβαίνει το 1 έτος και το υπολειπόμενο του έτους χρονικό τμήμα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, εξετάζεται η χρήση δύο συντελεστών.

6. Στις περιπτώσεις που τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης υπό τον τρέχοντα χρήστη δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό του συντελεστή χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος κατά τα ανωτέρω, όπως επίσης στις περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης της ρευματοκλοπής τοποθετείται πριν την έναρξη χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη, χρησιμοποιούνται τυπικές τιμές (μέσοι όροι) για τον συντελεστή χρησιμοποίησης, ανά κατηγορία και χρήση της παροχής. Οι τυπικές τιμές υπολογίζονται ανά κατηγορία και τύπο (ΜΤ, ΧΤ

7. Ο συντελεστής ισχύος (coscφ) λαμβάνει την τιμή 1 για παροχές για τις οποίες δεν προβλέπεται μέτρηση αέργου ενέργειας και υπολογίζεται κατά περίπτωση, για την περίοδο Μ, για παροχές με μέτρηση αέργου ενέργειας. Για τον υπολογισμό της τεκμαρτής κατανάλωσης γίνεται η παραδοχή cosφM= coscφN.

8. Μετά τον υπολογισμό της τεκμαρτής κατανάλωσης για την περίοδο της ρευματοκλοπής (Ν ημέρες), αφαιρούνται οι καταμετρηθείσες ποσότητες όλων των περιόδων καταμέτρησης εντός της περιόδου αυτής, καθώς και η ποσότητα που αντιστοιχεί στην περίοδο από την τελευταία καταμέτρηση μέχρι την χρονική στιγμή διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, με βάση την ληφθείσα κατά την αυτοψία ένδειξη και η προκύπτουσα διαφορά συνιστά την εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας.

9. Η κατά τα ανωτέρω εκτιμώμενη ποσότητα συνιστά κατά κανόνα και την τελική εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτουν στη συνέχεια νέα δεδομένα, η συνεκτίμηση των οποίων επιβάλλει εκ νέου υπολογισμό και αναθεώρηση του ύψους της μη καταγραφείσας ενέργειας, όπως:

(α) Νεότερα μετρητικά δεδομένα περιόδων μετά την άρση της ρευματοκλοπής που υποδεικνύουν σημαντικό σφάλμα στις θεωρηθείσες παραμέτρους (χρονική περίοδος ρευματοκλοπής, συντελεστής χρησιμοποίησης συμφωνημένης ισχύος, συντελεστής ισχύος) κατά τον αρχικό υπολογισμό. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκτίμηση έχει γίνει βάσει τυπικών τιμών για τον συντελεστή χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος, ως σημαντική θεωρείται απόκλιση του παρατηρούμενου μετά την άρση της ρευματοκλοπής μέσου ετήσιου ΣΧΣΙ του χρήστη, μεγαλύτερη της τυπικής απόκλισης του σχετικού δείγματος για την ίδια χρονική περίοδο.

(β) Πειστικά στοιχεία και πληροφορίες που προσκομίζονται από τον καταναλωτή έως και 3 μήνες μετά την αρχική ενημέρωση και μεταβάλλουν τις παραμέτρους υπολογισμού (π.χ. αποδεδειγμένη μη χρήση του ακινήτου ή παύση της δραστηριότητας για μέρος του θεωρηθέντος χρονικού διαστήματος).

10. Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένες παροχές (απενεργοποίηση ή διακοπή λόγω χρέους ή για άλλο λόγο, όπως οικειοθελής διακοπή, παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.), με ή χωρίς ταυτόχρονη ρευματοκλοπή, για τον υπολογισμό του καταλογιζόμενου ποσού χρησιμοποιείται αναλόγως η καταγραφείσα ή εκτιμηθείσα ποσότητα ενέργειας, για την περίπτωση που η αυθαίρετη επανασύνδεση συνδυάζεται και με ρευματοκλοπή, με έναρξη την ημερομηνία αρχικής αποκοπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 13
Βεβαίωση Καταλογιζόμενου Ποσού
1. Η βεβαίωση του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται ταυτόχρονα με την επιστολή που αποστέλλεται στον χρήστη της παροχής κατά τα προαναφερθέντα.

2. Στο προς πληρωμή ποσό έναντι της μη καταγραφείσας ενέργειας (αξία + ΦΠΑ) που γνωστοποιείται στον καταναλωτή προστίθενται διακριτά και οι δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό και την εν γένει διαχείριση της υπόθεσης (απασχόληση προσωπικού και οχημάτων, πιθανή αντικατάσταση μετρητή κ.λπ.). Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

Άρθρο 14
Ρύθμιση Οφειλών
1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών λόγω ρευματοκλοπής σε δόσεις.

2. Οι χρήστες υποχρεούνται στην τακτοποίηση των οφειλών, εξοφλώντας ολοσχερώς το ποσό ή ρυθμίζοντας το σε δόσεις, με τους τρόπους που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου και τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα του, εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ανωτέρω επιστολής.

3. Ειδικά για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, όσον αφορά στις προθεσμίες εξόφλησης, στον καθορισμό των δόσεων και στην απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου.

Άρθρο 15
Υποβολή Αντιρρήσεων
1. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου υποβάλλοντας σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία και ζητώντας αναθεώρηση των υπολογισμών ή επανεξέταση της υπόθεσης συνολικά, έως και τρεις (3) μήνες μετά την αρχική ενημέρωση από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου αξιολογεί τα πρόσθετα στοιχεία και αποφαίνεται εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνοντας σχετικά τον Χρήστη.

3. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του ποσού πριν τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης του αρχικά προσδιορισθέντος, το νέο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται/τακτοποιείται εντός της αρχικώς ταχθείσας προθεσμίας ή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη νέα ενημέρωση, το αργότερο. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού μετά τη λήξη της προθεσμίας και εφόσον η αρχική οφειλή έχει τακτοποιηθεί, ο Διαχειριστής προβαίνει σε εκκαθάριση της διαφοράς στο ακέραιο.

4. Σε περίπτωση που γίνεται εκ των υστέρων δεκτό ότι δεν υπήρξε ρευματοκλοπή, επιστρέφεται και το ποσό που αφορά στην κάλυψη του διαχειριστικού κόστους της ρευματοκλοπής. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του αρχικώς καταλογιζόμενου ποσού, με οποιαδήποτε αφορμή λαμβάνει χώρα αυτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 16
1. Για τις περιπτώσεις που κατά την αυτοψία υπάρχουν μεν ευρήματα που δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες πιθανής ρευματοκλοπής (π.χ. κομμένες σφραγίδες κελύφους μετρητή), τα οποία όμως δεν συνιστούν αδιάσειστα τεκμήρια ώστε η ρευματοκλοπή να χαρακτηριστεί ως διαπιστωμένη, ακολουθείται η εξής διαδικασία μετά την αυτοψία (ως προς την διαδικασία ελέγχου/αυτοψίας ισχύουν τα αναφερθέντα για τις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές):

(α) Συντάσσεται επί τόπου και επιδίδεται στον χρήστη ή θυροκολλείται δελτίο επίσκεψης συνεργείου με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης για το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα αυτός, την έκβαση του (πιθανολογούμενη ρευματοκλοπή) και ότι ο μετρητής του θα αντικατασταθεί προκειμένου να ελεγχθεί στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ η καλή λειτουργία του. Στο δελτίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία και η ένδειξη του μετρητή, τα στοιχεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή Δικτύου (Περιοχή), του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο και του εκπροσώπου του ανεξάρτητου φορέα. Καταγράφεται η ένδειξη του υφιστάμενου μετρητή και αυτός αντικαθίσταται.

(β) Εντός δύο ημερών από την χρονική στιγμή εντοπισμού πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής, η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει προς τον καταναλωτή-χρήστη της παροχής, εφόσον αυτός μπορεί να ταυτοποιηθεί, τυποποιημένη κατά το γενικό μέρος της επιστολή στην οποία περιγράφονται τα ευρήματα της αυτοψίας (πιθανά ίχνη παραβίασης κ.λπ.), αναφέρεται η αντικατάσταση του μετρητή και η μεταφορά του στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ότι η ακριβής ημερομηνία ελέγχου θα γνωστοποιηθεί με επόμενη επιστολή, ώστε κατά τη διάρκεια του ελέγχου να παρίσταται ο ίδιος ή πραγματογνώμονας-εκπρόσωπός του. Στην επιστολή αυτή δεν γίνεται αναφορά σε ρευματοκλοπή, αλλά σε πιθανή μη ορθή καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας. Παράλληλα διερευνάται το ιστορικό των καταναλώσεων της παροχής.

(γ) Εφόσον κατά τον μετρολογικό έλεγχο στο εργαστήριο υπάρξουν ευρήματα που πιστοποιούν την μη ορθή καταγραφή και τη διάπραξη ρευματοκλοπής (π.χ. επέμβαση στον μαγνήτη πέδησης, διακοπή μιας ή δύο εκ των τριών διεγέρσεων σε τριφασικούς μετρητές κ.λπ.), σε συνδυασμό με μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά, η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως διαπιστωμένη ρευματοκλοπή και ακολουθείται η σχετική διαδικασία κατά τα προαναφερθέντα.

(δ) Εφόσον κατά τον μετρολογικό έλεγχο στο εργαστήριο δεν υπάρξουν περαιτέρω ευρήματα, πέραν των αρχικών, που να πιστοποιούν τη μη ορθή καταγραφή και τη διάπραξη ρευματοκλοπής και η ιστορικότητα των καταναλώσεων είναι ομαλή και κινείται σε επίπεδα που συνάδουν με την ισχύ και την χρήση της παροχής, χωρίς εμφανή σημεία καμπής και ασυνέχειας, η υπόθεση αρχειοθετείται. Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες η μετέπειτα εξέλιξη των μετρητικών δεδομένων αποκλίνει ουσιωδώς έναντι της προ της αντικατάστασης του μετρητή χρονικής περιόδου, η υπόθεση θα διερευνάται εκ νέου με εφαρμογή της προτεινόμενης στην επόμενη παράγραφο διαδικασίας.

(ε) Εφόσον κατά τον μετρολογικό έλεγχο στο εργαστήριο δεν υπάρξουν περαιτέρω ευρήματα, πέραν των αρχικών, που να πιστοποιούν τη μη ορθή καταγραφή και τη διάπραξη ρευματοκλοπής, αλλά από το ιστορικό κατανάλωσης της παροχής εντοπίζεται δυσεξήγητη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (μείωση της κατανάλωσης), ο καταναλωτής καλείται να προσκομίσει τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη μείωση αυτή. Εφόσον δεν το πράξει εντός 3 μηνών από την ενημέρωση του για το αποτέλεσμα του μετρολογικού ελέγχου ή δεν προσκομίσει πειστικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως διαπιστωμένη ρευματοκλοπή και ακολουθείται η σχετική διαδικασία κατά τα προαναφερθέντα. Η μη ύπαρξη ευρημάτων κατά τον εργαστηριακό έλεγχο δεν συνεπάγεται την μη διάπραξη ρευματοκλοπής, στις περιπτώσεις που αυτή δεν συντελείται με δομική παρέμβαση στον μετρητή.

(στ) Στις περιπτώσεις που η ρευματοκλοπή δεν συντελείται κατά συστηματικό και μόνιμο τρόπο αλλά αποσπασματικά (π.χ. με ακανόνιστες σποραδικές επεμβάσεις στον αριθμητήρα του μετρητή), με αποτέλεσμα η καταμετρούμενη ποσότητα να είναι άλλοτε ορθή και άλλοτε αλλοιωμένη και συνακόλουθη δυσχέρεια εντοπισμού του χρονικού σημείου έναρξης της ρευματοκλοπής, καταλογίζεται κατ” αρχήν μη καταγραφείσα ενέργεια για χρονικό διάστημα ενός έτους.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –
Αριθμ. απόφ. 1019/2017 – 
ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4496/20.12.2017

Τροποποίηση εγχειρίδιου ρευματοκλοπών του κώδικα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 30 Νοεμβρίου 2017)
αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών (ΦΕΚ Β ́ 1871/30.5.2017), ως ακολούθως:

(α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (Β), της παραγράφου 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται με το εντός εισαγωγικών κείμενο που ακολουθεί:
«
Επίσης με τυχόν παρουσία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εκπροσώπου ανεξάρτητου φορέα, εφόσον αυτός έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

(β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με το εντός εισαγωγικών κείμενο που ακολουθεί:
«
Στον εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που τυχόν παρίσταται κατά τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί ή του χρήστη αυτής.»

(γ) Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 6 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντιστοίχως.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

4 11 23  Stratos Nikolaidis Δικηγόρος

Όταν κερδίζεις μια μάχη δεν σημαίνει ότι κέρδισες και τον πόλεμο…!!!

Η Δικαστική Απόφαση που εκδίδεται σε πρώτο βαθμό (πρωτοδίκως) λέγεται «Οριστική Απόφαση».

Η Δικαστική Απόφαση που εκδίδεται από το Εφετείο που δικάζει σε δεύτερο βαθμό λέγεται «Τελεσίδικη Απόφαση».

Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση είναι η Απόφαση που εκδίδεται από τον Άρειο Πάγο ή η Τελεσίδικη Απόφαση που δεν προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα της Αναψηλάφησης ή της Αναίρεσης.

Υπόψιν ότι υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…!!!

Όλα αυτά τα αναφέρω αυθόρμητα, πάντοτε καλοπροαίρετα και ιδίως γιατί δεν μου αρέσει να παραπλανάται η κοινή γνώμη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. 1019/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4496/20.12.2017)

Σχετικά άρθρα για νόμους και διατάξεις