2310 256353

Ο Σύνδεσμος Νόμοι - Διατάξεις

Νόμοι - Διατάξεις

 N. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022).  για Φ/Β φωτοβολταϊκά 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/ΦΕΚ Α/141/12.06.2013  αρθρο 3 (3.2.5.3) Αλεξικέραυνα 

 

ΦΕΚ 4876/2021 και ΦΕΚ Α251/23-12-2021 Αρθρο 159

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους 

ΦΕΚ Α-93/ 20-4-2011        Ν.3959/2011 -Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

 

ΦΕΚ 4325   24.12.2019                                  Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού 

ΦΕΚ 1809 Β 11-8-2011                                  ΠΑΡ.ΕΩΣ 31-10-2011 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
                                                                        ΠΑΛ.ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΕΚ 844 Β 16-5-2011                                    ΝΕΑ ΥΔΕ

ΦΕΚ 1932 Β 14-12-2010                                  ΑΝΤΙΚΑΤ.ΚΕΗΕ ΜΕ ΠΡΟΤ.ΕΛΟΤ

 

ΦΕΚ 143 Α 17-6-2011 Ν.3982                          ΑΠΛ.ΑΔΕΙΟΔ.ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 

 

ΦΕΚ 440 Β 30-30-2007                                     ΑΝΑΠΡ.ΤΙΜ. -ΣΥΝΤΕΛ.ΔΙΚΤ.ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΦΕΚ 57 Β 24-1-2007                                          ΤΡΟΠ.ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΦΕΚ 1222 5-9-2006                                            ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦ.ΡΕΥΜ-ΘΕΜΕΛ.ΓΕΙΩΣΗ

 

ΦΕΝΟΜΟΣ 470 5-3-2004                                  ΑΝΤΙΚ.ΚΕΗΕ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

 

ΝΟΜΟΣ 4670 28-2-2020  ΦΕΚ 43                     ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές                     

 

22 9 22 Καταχώριση Ανελκυστήρα

Με νέα απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, “η προθεσμία της παραγράφου 2, του άρθρου 15, της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ ’ αριθ. 68781/28.06.2019 (Β’ 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”», εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλε ια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

Υπενθυμίζουμε πως βάσει της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα, αναφορικά με την καταχώριση των ανελκυστήρων ισχύουν τα ακόλουθα:

Καταχώριση Ανελκυστήρα

1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτηση καταχώρισης στο μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ` αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005), που πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφο της παραδίδεται αυθημερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.Από το Παράρτημα Ι απαλείφονται οι φράσεις:Βεβαιώνονται πλήρως τα παραπάνω, Ο αρμόδιος μηχανικός, (Σφραγίδα – Υπογραφή)

Το Αντίγραφο της θεωρημένης αίτησης επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές. Η προσωρινή καταχώριση του ανελκυστήρα που γίνεται με την πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρισης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στα συνημμένα δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια δημόσια αρχή.

2. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη.

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους (εις διπλούν)

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή.

5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης:

α) Εξακρίβωση ανά μονάδα.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου)

ii. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

β) Τελικός έλεγχος.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα VI της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων “Ανελκυστήρες”.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. εβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής,

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας:

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή αρμοδίως κοινοποιημένους μέσω διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα που εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτηση του από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση “στην πρώτη σελίδα” των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

4. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που υπάρχει στην προέγκριση.

2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

3. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση  “στην πρώτη σελίδα” των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος της υπ` αριθμ. Φ.9.2./29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης και δεν υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή II ή III του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουργίας, καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

2. Για την καταχώριση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

ii. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

iii. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

iv. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους (εις διπλούν).

(β)Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν)

v. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα.

vi. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

3. α) Με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο μητρώο και χορηγεί εντός τριάντα (30) ημερών βεβαίωση – απόφαση καταχώρισης, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους.

β) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρισης θεωρείται προσωρινή βεβαίωση καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώριση του ανελκυστήρα από την αρμόδια υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 1, ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο μητρώο, εκτός αν οι παραβάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά θέματα που αναφέρονται στην ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα οποία είναι αρμοδιότητα των φορέων ελέγχου σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997), οπότε και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Για τις περιπτώσεις II έως IV το πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τη νέα παράταση προθεσμίας από εδώ

Άρθρο 159 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους 

Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 11998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 251/23.12.2021 «

7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση.».

22/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;

 

 

22/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος ΠΗΓΗ:

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;
PrintFriendlyΕκτύπωσηΟ εργοδότης μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους παροχής της εργασίας, όπως για παράδειγμα τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασιας, έστω και σε βάρος του μισθωτού (ο οποίος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος) στο πλαίσιο της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος και για την προσφορότερη οργάνωση της εργασίας και της επιχείρησης.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Αρείου Πάγου (682/2017) οριοθετώντας, με βάση το νόμο, πότε οι μεταβολές μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι βλαπτικές για τον εργαζόμενο.

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κατά το άρθρο 7 εδ. α του ν. 2112/1920 “Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου”. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 648 και 652 Α.Κ. μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού και χωρίς ο εργοδότης να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως.

Για την εφαρμογή όμως της άνω διατάξεως του εδαφίου α του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 δεν αρκεί μόνο η μεταβολή των όρων εργασίας να είναι μονομερής αλλά απαιτείται επί πλέον να είναι και βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ’ αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Σε περίπτωση που η μονομερής αυτή μεταβολή των όρων εργασίας δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της συμβάσεως και γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει τους όρους παροχής της εργασίας, έστω και σε βάρος του μισθωτού, ο οποίος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος. Ειδικότερα ο εργοδότης ασκώντας το εκπορευόμενο από τη διάταξη του άρθρου 652 Α.Κ. διευθυντικό του δικαίωμα έχει την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρέωσης του μισθωτού για παροχή εργασίας καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. Δηλαδή ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης, έχει την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρησή του με βάση τα κρινόμενα απ’ αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά γι’ αυτήν κριτήρια.

Ο μονομερής όμως προσδιορισμός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο εργοδότης με βάση το διευθυντικό δικαίωμά του πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχειρήσεως

Τούτο ιδίως επιβάλλεται επί συμβάσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας καθόσον το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη για προσδιορισμό των όρων εκπληρώσεως της παροχής από το μισθωτό αποτελεί μονομερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, έστω και αν η εξουσία του εργοδότη στηρίζεται στο νόμο ή στη συμφωνία των μερών.

Εξ άλλου μόνο το γεγονός της παροχής επί σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο τόπο ή χρόνο, δεν σημαίνει, χωρίς άλλο, και ότι δημιουργήθηκε σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του εργαζομένου μόνο στον τόπο αυτό ή στο συγκεκριμένο ωράριο, ώστε η αλλαγή τους, που γίνεται από τον εργοδότη στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος, να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652, 656, 349-351, 288 Α.Κ., 7 εδ. α ν. 2112/1920και παρ. 3 άρθρου 5 του ν.3198/1955 προκύπτει ότι η βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της συμβάσεώς του δεν επιφέρει τη λύση αυτής ούτε υποχρεώνει το μισθωτό να αποχωρήσει από την εργασία του αλλά εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική για το μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας ή κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματός του προβεί κατά κατάχρηση αυτού στον προσδιορισμό της παροχής εργασίας, ο μισθωτός έχει διαζευκτικά τα δικαιώματα:

α) ν’ αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου ή στα χρηστά ήθη,

β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως άτακτη εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και αποχωρώντας από την εργασία του ν’ απαιτήσει την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν.2112/1920 και

γ) να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί αυτή, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας ή, εκφράζοντας την αντίθεσή του, να παράσχει τη νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 447/2015, ΑΠ 130/2016, ΑΠ 132/2016, σχετ. ΑΠ 1212/2006).

18-4-21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ηλεκτροκίνητων οχημάτων δίκυκλων και ποδηλάτων

 

12 4 21 

Δηλώνουμε ένα ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος -Γεννήτρια) ή όχι; Τι άλλαξε από την 11/09/201

 Σελίδα 1

 Διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.

1. Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ που ανήκει η παροχή και στην οποία θα συνδεθεί το Η/Ζ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος και τα τεχνικά στοιχεία του Η/Ζ. Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης του Η/Ζ, υπογεγραμμένο αρμοδίως.

Εφόσον έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για τη συνολική εγκατάσταση ΧΤ με ιδιαίτερη αναφορά στη διάταξη μεταγωγής.

2. Παραλαβή και εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής.

3. Εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι πλήρης και τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα ορίζεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης ο χρόνος για την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου των διατάξεων μεταγωγής που έχουν εγκατασταθεί για τη σύνδεση και λειτουργία του Η/Ζ για την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής με τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο του. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι ειδικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4. Οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του εξουσιοδοτημένου αδειούχου ηλεκτρολόγου του χρήστη διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην παροχή και δοκιμή λειτουργίας με την οποία διαπιστώνεται η ορθή μεταγωγή τροφοδότησης της παροχής από το Δίκτυο προς το Η/Ζ και αντίστροφα και στη συνέχεια η διάταξη μεταγωγής δύναται να ασφαλίζεται.

5. Μετά τον επιτυχή έλεγχο λειτουργίας της διάταξης μεταγωγής και την προσκόμιση της απαραίτητης Υ.Δ.Ε, εφόσον αυτή δεν είχε προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης, υπογράφεται η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή στην παροχή μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του αιτούντα. Με την Υ.Δ.Ε πιστοποιείται η σύνδεση της εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΧΔ Σελίδα 2

 

6. Μετά την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο αιτών υποβάλλει την Υπεύθυνη δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β’ 5674/17.12.2018, η οποία κοινοποιείται και στον ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί Μητρώο Εφεδρικών Η/Ζ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης – Αριθμός Πρωτοκόλλου

 Επωνυμία αιτούντος

 Αριθμός παροχής

 Συμφωνημένη Ισχύς παροχής

 Τοποθεσία εγκατάστασης (Οδός, αριθμός, ΤΚ)

 Περιφέρεια / Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ

 Αιτούμενη ισχύς εφεδρικού σταθμού Η/Ζ

 Πλήθος Η/Ζ

 Ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου

 Ημερομηνία υπογραφής Πρόσθετης Συμφωνίας εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής

 Ημερομηνία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Η/Ζ στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας

https://www.electricalnews.gr/gennitries-i-z/dilonoyme-ena-iz-ilektroparagogo-zeygos-gennitria-i-ochi-ti-allaxe-apo-tin-11-09-2019/?fbclid=IwAR2laSyFHJrxLV0EGTtgauuPZsCuFQz5L3jIQIsnQfeFN5LB6HhRJ7O6L2Y

 

1)......Υπουργική Απόφαση  με

Αρ. 79314  2020 (ΦΕΚ Β!3263/5-8-2020)

Αφορά την θέσπιση κανονισμού παιγνίων για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT 

για την πιστοποίηση των καταστημάτων του ΟΠΑΠ Α.Ε .

 Με την παρ. 19-10 του Άρθρου 19 απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής

με την οποία δηλώνει ότι

΄΄η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ισογείου καταστήματος  στην διεύθυνση ……………………..περιοχή …………..πόλη…………

πληροί όλες τις απαιτήσεις , βάσει των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία , για την ασφαλή λειτουργία των Παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν σε αυτό ‘’.

Συστήνουμε στα μέλη μας να εκδίδουν ΥΔΕ του Ν. 4483/1965 και όχι Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αν την χορηγήσετε ΠΡΟΣΟΧΗ ….θα πρέπει να γράψετε και για πόσο χρόνο θα ισχύει η δήλωσή σας . π.χ 2 χρόνια ;;

 

2)  ......Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι - Ίδρυση σωματείου - Αρχή της πολλαπλότητας

Και πάλι η Διοικούσα της ΕΕΤΕΜ τα παρουσιάζει αλλιώς .

 Για τα μέλη της μόνο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο.

Φυσικά και μόνο για τα μέλη της,  ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της.    

Το θέμα είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό κανένας Πτυχιούχος Μηχανικός να γραφτεί στην ΕΕΤΕΜ για να ασκήσει το επάγγελμά του

Κανένας Πτυχιούχος Μηχανικός που δεν είναι γραμμένος ως μέλος της ΕΕΤΕΜ δεν ελέγχετε πειθαρχικά από την ΕΕΤΕΜ .

Είναι και αντισυνταγματικό βάσει των παρακάτω  άρθρων του Συντάγματος για την πολλαπλότητα των οργανώσεων .

Με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1,12 παρ. 1, 23 παρ. 1 και 25 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών»,

που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.δ. 53/1974, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του προσώπου να συνεταιρίζεται και να ιδρύει σωματεία μη κερδοσκοπικά, το οποίο αποτελεί ειδικότερη μορφή της ελευθερίας της ομαδικής πνευματικής κίνησης και δράσης, καθώς και βάση της ελευθερίας της επαγγελματικής οργάνωσης. Απόρροια του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι είναι αφενός μεν η αρχή της πολλαπλότητας των (μη κερδοσκοπικών) σωματείων, η οποία εκδηλώνεται με την δυνατότητα της ακώλυτης ίδρυσης και λειτουργίας των.

Διαβάστε λεπτομερώς τους νόμους και το Σύνταγμα στο link:

https://www.hlektrologoi-tei.gr/article-details?lng=&typeID=1&categoryID=4&p=1&id=231&requestpage=articles

 

3...) Απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

  •  Σχετικά με το Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την άρνηση ορισμένων Κ.E.Π να επικυρώσουν τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και πτυχίου που απαιτούνται για την εγγραφή στο σωματείο μας , επισημαίνουμε ότι:
  • Με το άρθρο 1 του νόμου καταργείται, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
  • Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
  • Τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/14 μπορείτε να δείτε κατεβάζοντας τον σχετικό Νόμο 4250/14
  • Το σωματείο μας δεν ανήκει στους παραπάνω φορείς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

 

Για να γίνει κάποιο μέλος στο σωματείο σας πρέπει να είναι πρώτα μέλος της ΕΕΤΕΜ κάνω λάθος;

ΟΧΙ δεν χρειάζεται …..για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου μας προφανώς δεν χρειάζεται  να είναι μέλος της ΕΕΤΕΜ, δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο το καταστατικό μας .  Η ΕΕΤΕΜ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ άσχετα με ότι γράφει το καταστατικό της .. Ο συνάδελφος μέλος μας  λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα με τις Υπηρεσίες , ούτε κανένας συνάδελφος ανέφερε κάτι σχετικό.  

ΟΙ συνάδελφοι γράφονται στο ΤΕΕ και παίρνουν αριθμό  από εκεί για τις μελέτες τους που καταθέτουν στην Πολεοδομία . Βάσει του Νόμου  2302/2013  το ΤΕΕ  και η ΕΕΤΕΜ δεν έχουν το δικαίωμα του γνησίου της υπογραφής του  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  στις ΥΔΕ γιατί δεν είναι επαγγελματικά σωματεία  . . 

Σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας  για την διάκριση των οργανώσεων  σε Επιμελητήρια επαγγελματικές – συνδικαλιστικές- επιστημονικές οργανώσεις κ.λ.π. και τι είναι η ΕΕΤΕΜ θεσμικά .

Για τους Ηλεκτρολόγους που ασχολούνται με Πιστοποιητικά –Σχέδια για την ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις –Ενεργειακά πιστοποιητικά δεν χρειάζεται η  ΕΕΤΕΜ. 

Υ/Γ:    Στο ΤΕΕ εγγράφονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί  για να μπορούν να δηλώνουν αμοιβές στις οικοδομικές άδειες και στα ΠΕΑ

Είναι και αντισυνταγματικό βάσει του άρθρου   12   του Συντάγματος για την πολλαπλότητα των οργανώσεων  να διεκδικεί η ΕΕΤΕΜ την αποκλειστικότητα του χώρου των  Πτυχιούχων Μηχανικών .Σύνταγμα MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

**'Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2. Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4. Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

ΕΡΏΤΗΜΑ ; πως η ΕΕΤΕΜ είναι μη κερδοσκοπική ένωση όταν για κάθε θεώρηση ΥΔΕ (υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ) εισπράττει 10 ευρώ;

 

Επόμενο

4 Μαρτίου, 2021

Χρήστος Σπίρτζης

Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ που είναι ένα σωματείο που δεν υπάρχει πουθενά ως τι θα τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος μηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελμα

https://news.b2green.gr/wp-content/uploads/2021/01/B2Green_General_Spirtzis-696x364.jpg

Κύρια σημεία ομιλίας του Χρήστου Σπίρτζη, τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, στη Βουλή στο σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

 επειδή ήμουν και πρόεδρος του ΤΕΕ, είδα την απίστευτη ελαφρότητα, την απίστευτη παλαιοκομματική λογική και την άγνοια για τον τρόπο που αποδεχθήκατε την πρόταση του κυρίου Κατρίνη για τα πειθαρχικά της ΕΕΤΕΜ. Το πήρατε πίσω ευτυχώς, διαγράψατε όμως μία λέξη και η λέξη ήταν για όσους ασκούν το τεχνικό επάγγελμα είναι ή δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ποιος θα τους ελέγχει αυτούς, ποιους θα ελέγχει τη δεοντολογία, το αν μπορούν να ασκούν σωστά το επάγγελμα του μηχανικού; Εντάξει, κάποιοι από το ΚΙΝΑΛ είναι στην παλιά, παραδοσιακή, παλαιοκομματική λογική που ήθελαν να κάνουν ένα ρουσφέτι και να κάνουν δύο τεχνικά επιμελητήρια στη χώρα γιατί είχαν ιδρύσει 700 ΤΕΙ. Αλλά και εσείς;», 

 Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ που είναι ένα σωματείο που δεν υπάρχει πουθενά ως τι θα τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος μηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελμα.

Είναι υποχρεωμένος όμως να γραφτεί στον ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ για να ασκεί το επάγγελμα.

 

 

3...) Για να ασκήσει ένας συνάδελφος επαγγελματική δραστηριότητα χρειάζεται

Α…..) να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό σωματείο όπως το δικό μας  www.hlektrologoi-tei.gr

γιατί  η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ

γίνετε από το οικείο επαγγελματικό σωματείο  ( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .)

Η ΕΕΕΤΕΜ δεν είναι επαγγελματικό σωματείο απόφαση του εφετείου Αθηνών  2044/2013 για την ΕΕΤΕΜ

Οι θεωρήσεις που κάνει είναι παράνομες και εισπράττει και 10 ευρώ για κάθε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Ηλεκτρολόγου . Η ΔΕΔΔΗΕ τα δέχεται για τι όπως λέει δεν είναι αρμόδια να κρίνει ποιο είναι επαγγελματικό και ποιο όχι και πρέπει να δράσουν τα νόμιμα επαγγελματικά σωματεία ..

 

Β…..)και να εγγραφεί  σε ένα επιμελητήριο 

π.χ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 Αυτό γιατί όταν θα είναι να βγει στην σύνταξη θα του ζητηθούν οι εισφορές του σε ασφαλιστικά Ταμεία  ΤΕΒΕ – ΙΚΑ και όπως αλλιώς θα μετονομαστούν αργότερα

 

Γ...) Να κάνει έναρξη δραστηριότητας στην εφορία ( παραστατικά τιμολόγια  ,  αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π θα σας ενημερώσει ο Λογιστής σας γιαυτά . 

Τώρα και στο F/B   ΈΧΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΊΑ που μπορείτε να εγγραφείτε και να εκφράζεστε για επαγγελματικά θέματα μόνο.

η διεύθυνση για το F/B  των ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ    που προστέθηκε

https://www.facebook.com/groups/1083173735461815/members/?notif_id=1611831601334502¬if_t=groups_invite_more_people&ref=notif

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Από: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ Α.Μ. Σωματείου 5492/95 τηλ.2310 256353 
Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ 
Αρμόδιος: Άρης Φλαμπούτογλου 

Στην ιστοσελίδα σας αναφέρεται για τους απόφοιτους των ΤΕΙ, ότι η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ γίνετε από την ΕΕΤΕΜ , αντί του ορθού από το οικείο επαγγελματικό σωματείο( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .

Η ΕΕΤΕΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ και δεν μπορεί να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής των Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ στα πιστοποιητικά - ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ που υποβάλλονται στην ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ και κάθε θεώρηση της είναι παράνομη.

Συνημμένα αρχεία της απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ για την ΕΕΤΕΜ ότι δεν είναι επαγγελματικό σωματείο και του Νόμου 2302/95 για θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής των Ηλεκτρολόγων .

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ είναι επαγγελματικό σωματείο και έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής .

Σας στέλνουμε την απόφαση 2044/2013 του εφετείου Αθηνών για την ΕΕΤΕΜ και τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 για τις θεωρήσεις της υπογραφής της άδειας του ηλεκτρολόγου.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108 / 2013
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π. Δ. Υπ΄Αριθμ 1 τεύχος πρώτο Αρ. Φ. 3 /8-1-2013
και προσθήκη με τον ΝΟΜΟ Υπ΄αριθμ. 4403 /7 Ιουλίου 2016 τευχος πρώτο Αρ. Φ. 125

Στέρηση Δικαιώματος στην Μελέτη-Επίβλεψη       Πτυχιούχων ΤΕΙ επιχειρείται με το ΠΔ 108/2013 

Οι πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των ΤΕΙ       αποκτούν  δικαίωμα μελέτης  επίβλεψης κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 από την κτίση του Πτυχίου τους .

 

Αυτά προέβλεπε και προβλέπει ο Νόμος για τα ΤΕΙ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί εδώ και χρόνια μετά από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., παρά το ότι η Πολιτεία (ΥΠΕΠΘ & συναρμόδια Υπουργεία) έπρεπε –σύμφωνα με το Ν.1404/83. άρθρο 25, παρ.2, εδάφιο γ- να τα έχει εκδώσει «..το αργότερο έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»

Η Πολιτεία  είχε υποχρέωση και έχει την υποχρέωση να τα εκδώσει εδώ και χρόνια και ΟΧΙ να  εξαπατά τους Πτυχιούχους ΤΕΙ   με Προεδρικά Διατάγματα  όπως το Π.Δ 108 του 2013 το οποίο πουθενά δεν αναφέρει για Μελέτη -επίβλεψη  για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και  κάνει μόνο αναφορά στο άρθρο 18  παράγραφο 3  για αυτούς που πήραν την άδειά τους  με το Βασιλικό διάταγμα 699/1971 και αφήνει όλους τους άλλους Πτυχιούχους ΤΕΙ   χωρίς το δικαίωμα μελέτης .

Μέχρι σήμερα για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί με Νόμο και παρά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (από το 1992).

Γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων (απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).

Παρά ταύτα το Ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κωφεύει έχοντας παραβιάσει εδώ και πολλά χρόνια την προθεσμία που το ίδιο έθεσε στον εαυτό του για την έκδοση των Επαγ. Δικαιωμάτων.

Αναμένοντας λοιπόν την έκδοση των Επαγ..Δικαιωμάτων μας  με Νόμο στην Βουλή όπως πρέπει , παραθέτουμε αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 το οποίο  κακώς για μας δεν αναφέρει πουθενά για Μελέτη- επίβλεψη για τους Πτυχ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕΙ .

 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Π.Ο.Σ.Ε.Η


Προς : Τα 73 Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο


Θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»


Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με έγγραφο στις 9/7/2012 προς όλες τις υπηρεσίες της ενημέρωσε σχετικά με τις κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στην Υ.Δ.Ε και βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο επόμενος επανέλεγχος της Ε.Η.Ε. Συγκεκριμένα η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αναφέρει στο έγγραφό της τα παρακάτω:


1. Αναφερόμενοι στο πεδίο «Κατηγορία Χώρου» του εγγράφου της περίληψης (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχουμε γνωρίσει με το α΄ σχετικό (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), συμπληρώνεται με μία από τις πέντε κατηγορίες που καθορίζονται στην ΥΑ Φ.7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004), από τον κατά νόμο αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάταξη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) στην προσήκουσα κατηγορία.


2. Στην $ 3 του άρθρου 5 της ΥΑ Φ. 7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004) καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος του ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως, το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, άμα τη λήψει της παρούσης, καταργούνται οι αναφερόμενοι στην $ 11.4 του Κεφαλαίου III της Οδηγίας Διανομής Νο 6 πίνακες I, II, III, IV, δεδομένου ότι, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη η κατάταξη των ΕΗΕ στις καθοριζόμενες με την ως άνω ΥΑ κατηγορίες καθώς και ο προσδιορισμός του χρόνου επανελέγχου αυτών.»

Το παραπάνω έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς όλες τις υπηρεσίες της, προέκυψε μετά τη συνεχή και επίμονη προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία για τις κατηγορίες χώρων των επανελέγχων των ΕΗΕ και να δοθεί σχετική οδηγία προς τις υπηρεσίες της, για να μην δημιουργούνται προβλήματα και ενστάσεις από υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου της ΥΔΕ, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους συναδέλφους. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β΄ 470/2004) και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε , ισχύουν τα παρακάτω:

Η συμπλήρωση της ΥΔΕ στα πεδία «Κατηγορία Χώρου» και «Επόμενος Επανέλεγχος έως» είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ο οποίος κατατάσσει την ΕΗΕ σε μία από τις πέντε κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στο Άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β΄ 470/2004 και αντίστοιχα ορίζει τον επόμενο επανέλεγχο της ΕΗΕ σύμφωνα με τα ανώτατα χρονικά όρια επανελέγχου που περιγράφονται σε κάθε κατηγορία χώρου στο Άρθρο 5 της παραπάνω ΥΑ.

Ο αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να καθορίσει μικρότερο χρόνο επανελέγχου μιας ΕΗΕ, από τον μέγιστο που περιγράφεται σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες χώρων του Άρθρου 5 της ΥΑ, με αποκλειστική του ευθύνη και τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου των ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384). Η Ομοσπονδία εφιστά την προσοχή προς όλους τους συναδέλφους που θα αναλάβουν την ευθύνη να καθορίσουν μικρότερο χρόνο επανελέγχου σε μια ΕΗΕ, ώστε να έχουν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης για την επιλογή αυτή καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης τήρησης των διατάξεων περί ελέγχου των ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).

- Καταργούνται οι Πίνακες I, II, IIII & IV της Οδηγίας Διανομής Νο 6 της ΔΕΗ, οι οποίοι αναφέρονταν στις κατηγορίες χώρων και στα χρονικά διαστήματα επανελέγχων των ΕΗΕ και κατά συνέπεια δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι παραπάνω Πίνακες δεν έχουν καμία ισχύ από την στιγμή που εκδόθηκε η παραπάνω ΥΑ, στο Άρθρο 5 της οποίας καθορίζονται οι κατηγορίες χώρων και τα μέγιστα χρονικά όρια επανελέγχου των ΕΗΕ.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας σε σχέση με το παραπάνω θέμα που αφορά τα πεδία «κατηγορία χώρου» και «επόμενος επανέλεγχος έως» της ΥΔΕ και προκειμένου να διαμορφωθεί ένας όσο το δυνατό αναλυτικός οδηγός με τις κατηγορίες χώρων και τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου, μελέτησε ένα σχέδιο με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ. Συνημμένα, σας κοινοποιούμε το σχέδιο με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ και παρακαλούμε αφού το μελετήσετε να μας αποστείλετε εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, το αργότερο μέχρι της 31/8/2012. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφού επικαιροποιηθεί από το Προεδρείο μετά τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, θα κοινοποιηθεί τόσο προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να γίνει προσπάθεια να συμπληρωθεί η παραπάνω ΥΑ περιλαμβάνοντας τον αναλυτικό οδηγό με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ, όσο και προς την ΔΕΔΔΕΗΕ ΑΕ προς ενημέρωσή της.

Πηγή: ιστοσελίδα Π.Ο.Σ.Ε.Η

 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται:

α) οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για τηνπαρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και

β) η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 15 Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν να καθορίζονται ζώνες με μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Το κόστος των δαπανών που συνεπάγεται η εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να επιχορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί σε περιοχές με ορισμένη χρήση γης να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

_____________________________________________________________________  

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την απόφ. υπ΄αριθ. Φ15/ΟΙΚ8102 /625(ΦΕΚ Β΄ 589/4.5.2005) "Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της μεταβολής της ενεργειακής κατανάλωσης στην περίπτωση μεταβολής του αριθμού σειρών εργασίας (βάρδιας)".

 Αρθρο 16  Εκσυγχρονισμός

 1. Οι βιομηχανίες βιοτεχνίες, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW, οι αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW και οι αποθήκες των περιπτώσεων ββ΄, δδ΄ και εε΄ της παρ. 1γ του άρθρου 2 που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους ύστερα από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

 2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

 α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄), επιτρέπεται:  αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 22 KW ή η θερμική ισχύς πέραν των 50 KW,

 ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.

 β) Στις βιομηχανίες βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με τις εξής προϋποθέσεις:

 αα) Η συνολική ανά έτος αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει ανά τριετία το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης τριετίας. Η πρώτη τριετία λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.  Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 γ) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και εφόσον η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμική και ηλεκτρική) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.  Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους καμία επιπλέον ετήσια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να

 

 Αρθρο 27

 Εξαιρέσεις

 Οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:  1. Για την ίδρυση μονάδων στην περιοχή της Λαυρεωτικής για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

 2. Στην περιοχή της πρωτεύουσας που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραιώς, Κολοκυνθούς, Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατεία Μοναστηρακίου, Μητροπόλεως και Όθωνος, όπου απαγορεύεται κάθε ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση και μετεγκατάσταση είτε απλή είτε δια συγχωνεύσεως βιομηχανιών βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών.  Επιτρέπεται μόνο ο εκσυγχρονισμός των μονάδων αυτών, μόνο για αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι βελτιώνεται η περιβαλλοντική λειτουργία των μονάδων. Για τις μονάδες αυτές εφαρμόζεται υποχρεωτικά η παράγραφος 4 του άρθρου 14.

 3. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στις περιοχές των δήμων Τροιζηνίας και Μεθάνων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής.

 4. Για την περιοχή του Ελαιώνα και μόνο για όσα θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του πολεοδομικού διατάγματος της 30.11.1995 (ΦΕΚ 1049 Δ΄).

 5. Για τη δραστηριότητα της διύλισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), από τα υφισταμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διυλιστήρια.

 6. Για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. _____________________________________________________________________

 Αρθρο 28

 Το άρθρο 4 του Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

 "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατή η επέκταση της άδειας εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση του νόμου μετά των τυχόν αναγκαίων στο πλαίσιο αυτό επεκτάσεων, στο μέτρο που αποδεδειγμένα προκύπτει, μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.  Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές με καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας." _____________________________________________________________________

 Αρθρο 29

 Μεταβίβαση αρμοδιότητας

 Οι άδειες πρατηρίων άρτου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Αρθρο 30

 Τροποποιήσεις του Ν. 2545/1997

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2545/1997 μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:  "Για Β.Ε.ΠΕ. που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων."

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2545/1997 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:  "Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέ της."

 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:  "Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα διαχείρισης έχουν οι ιδιοκτήτες γης στην Β.Ε.ΠΕ., στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας Β.Ε.ΠΕ., εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης."

 


28/03/06 13:45

Ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος

Το ύψος των δαπανών προϋπόθεση ηλεκτροδότησης των νέων οικοδομών

Χωρίς να προσκομίσουν οι κατασκευαστές στις ΔΟΥ αποδείξεις υλικών και εργασιών, η ΔΕΗ δεν θα δίνει ρεύμα στα νέα κτίσματα

Mε πρόστιμα θα «τιμωρεί» στο εξής η Εφορία όσους ιδιώτες ανεγείρουν οικοδομές και δεν καλύπτουν οι δαπάνες που εμφανίζουν το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος.

Tο πρόστιμο ισούται με τη διαφορά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που απέφυγε να πληρώσει στους προμηθευτές, δηλαδή των τιμολογίων που του υπολείπονται.

Όσο για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής, όπως αναφέρει η Ημερησία, απαιτείται πλέον η προσκόμιση στις κατά τόπους ΔΟΥ αποδείξεων για τα οικοδομικά υλικά και τις εργασίες.

Για να ηλεκτροδοτηθεί ένα ακίνητο πρέπει:

1. Nα υποβληθεί δήλωση - αίτηση ηλεκτροδότησης στην εφορία όπου υπάγεται το κτίσμα, με υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. H Εφορία χορηγεί αμέσως τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης χωρίς να ελέγχει τα δικαιολογητικά. Oι υποθέσεις αυτές ελέγχονται μεταγενέστερα με βάση συγκεκριμένο δείγμα που ορίζεται κάθε φορά.

2. Για οικοδομές με άδεια από την 1η Iανουαρίου 1995 και μετά, ο ιδιοκτήτης ή κατασκευαστής υποβάλλει στην εφορία μαζί με τη δήλωση ηλεκτροδότησης και τον τελικό πίνακα ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες της οικοδομής, με συνημμένη δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδομή.
Επίσης υποβάλλει θεωρημένα αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής, του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που είχαν κατατεθεί στην Πολεοδομία, καθώς και την οικοδομική άδεια με την έγκριση της Πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση.

3. Για οικοδομές με πολεοδομική άδεια η οποία έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994, καθώς και για όσες δεν έχει εκδοθεί άδεια, ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αποδίδουν με έκτακτη δήλωση την τυχόν διαφορά ΦΠA, λόγω μη κάλυψης κόστους εντός δυο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης.

Eιδάλλως, σε περίπτωση ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αντιμετωπίζουν πρόστιμα και κυρώσεις.

Σε αυθαίρετα κτίσματα για την ηλεκτροδότησή τους απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησης από τοn Δήμο.

Όσο για τις νέες οικοδομές, οι κατασκευαστές ακινήτων θα είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στην εφορία και το ΦΠA που θα εισπράττουν από τους αγοραστές ακινήτων.

news.in.gr
 

Σχετικά άρθρα για νόμους και διατάξεις