2310 256353

Αγγελίες θέσεις εργασίας στο ΩΝΑΣΕΙΟ στην Αθήνα

θέσεις εργασίας στο ΩΝΑΣΕΙΟ στην Αθήνα

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021


θέσεις εργασίας στο ΩΝΑΣΕΙΟ στην Αθήνα 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

 

To Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Συντηρητών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ηλεκτρολόγου, άδεια άσκησης επαγγέλματος (τουλάχιστον ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας, Α΄ ειδικότητας) από την αρμόδια κρατική αρχή, εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς και να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά  έως την Παρασκευή 10/12/2021:

 

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας
  4. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
  6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
  7. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν.
  8. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

 

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων").

 

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

 

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

01 α. Αίτηση με Φωτογραφία

     β. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

02. Βιογραφικό Σημείωμα

03. Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας

04. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1

04. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2

05. Αστυνομική Ταυτότητα

06. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

07.Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για άρρενες υποψηφίους)

08. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού