2310 256353

Αγγελίες εκπαιδευτικό πρόγραμμα

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021


 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η  TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 14-16/04/2021, Τετάρτη έως Παρασκευή 09:00 έως 16:00.

Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ο Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς παρακολουθούνται τα έργα και πως ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο. Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είτε ως στέλεχος Αναθέτουσας Αρχής είτε ως Οικονομικός Φορέας.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των δημοσίων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με τη σύνταξη τεχνικών μελετών έργων και στελεχών που παρακολουθούν και επιβλέπουν έργα, όπως :

  • Αρχιτέκτονες  Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών - Πολιτικούς Μηχανικούς-Μηχανολόγους , Ηλεκτρολόγους-Χημικούς Μηχανικούς-Μηχανικούς Περιβάλλοντος-
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικούς
  • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία
  • Οικονομολόγους που ασχολούνται με οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας-Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού, Νοσοκομείων-Τεχνικές Υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου  Β` του Ν.4412
  • Οικονομικές  υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας- Οικονομικές υπηρεσίες Στρατού, Νοσοκομείων-Οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου  Β` του Ν.4412

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του διαπιστευμένου σχήματος πιστοποίησης «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ».

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 450,00€.

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε