Νέα / Άρθρα ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008


                       ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

            ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Τ.Ε

                                                              


                                           Κάνε κλικ εδώ  

                   Κατεβάστε το αρχείο PDF 

                                    ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

                  ΕΝΝΟΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

                            1. Η Έννοια  του Νομικού Προσώπου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομικά Πρόσωπα είναι Ενώσεις πολλών προσώπων με σκοπό την επίτευξη κοινωνικών σκοπών και διαφόρων συμφερόντων που όπως το φυσικό πρόσωπο (δηλ. ο άνθρωπος) είναι και αυτά φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

Α)Δημοσίου Δικαίουπχ.Η Πολιτεία ,οι Δήμοι ,τα Πανεπιστήμια,τα Επιμελητήρια(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Εμπορικό –Οικονομικό- κλπ.)το ΙΚΑ κλπ.

Β) Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι τα Σωματεία, Ομοσπονδίες, Ιδρύματα, κλπ. και τα νομικά πρόσωπα των Εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε Α.Ε κλπ.) και των Συνεταιρισμών.

                                            

                                                  2. Νομοθεσία.

1) Επαγγελματικές οργανώσεις του Ν.2081/1992 που συνιστώνται με μορφή Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)

 Ιδρύονται  με  ψήφιση σχετικού Νόμου στη Βουλή και η συμμετοχή σ΄ αυτές των επαγγελματιών του οικείου κλάδου είναι, από το νόμο, υποχρεωτική, εφ΄ όσον οι τελευταίοι θέλουν να εξασκήσουν νόμιμα το επάγγελμά τους.  (π.χ Τεχνικό Επιμελητήριο-Ιατρικός-Δικηγορικός Σύλλογος κλπ.).   Απαγορεύεται δε από το Νόμο η χρήση από οποιασδήποτε άλλης μορφής ένωσης προσώπων  ο τίτλος του Επιμελητηρίου ή της Επιμελητηριακής  ή παραπλανητικής ορολογίας στον τίτλο της.

2) Αστικά Σωματεία

α.-(Αστικός Κώδικας άρθρα 78 έως 106)

Αστικό Σωματείο είναι η ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του σε δημόσιο ειδικό βιβλίο στο Πρωτοδικείο της έδρας του. Τα τυπικά νομικά χαρακτηριστικά των σωματείων ρυθμίζονται στον Αστικό Κώδικα  άρθρα 78 έως 106. Από το σκοπό στον οποίο αποβλέπουν τα αστικά Σωματεία χαρακτηρίζονται ως πολιτιστικά, φιλανθρωπικά, επιστημονικά, ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, θρησκευτικά κ.τ.λ. Π.χ η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών  ΄΄ΕΕΤΕΜ΄΄

   

β.-Ενώσεις(άρθρο 107 Α.Κ) προσώπων που δεν έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του Α.Κ., δεν αποτελούν σωματεία και δεν αποκτούν νομική προσωπικότητα (διέπονται από το άρθρο 107Α.Κ. ως de facto μορφώματα δευτερεύουσας σημασίας )

 

3-4) Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Οργανώσεις

3) Συνδικαλιστικές οργανώσεις (μισθωτοί)

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκροτούνται σύμφωνα με το Νόμο 1264/82, με στόχο την προστασία και τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνταγματικών ελευθεριών των απασχολουμένων στην Ελλάδα. Έχουν διαπραγματευτική ικανότητα, δικαίωμα υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κυρίως δικαίωμα κήρυξης απεργίας ή και άλλων αγωνιστικών κινητοποιήσεων, μπορούν δε να εγγραφούν ως μέλη ομοσπονδιών ή εργατικών κέντρων. Είναι ενώσεις εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί), αλλά και στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α πχ. Σύλλογος Πτυχ. Μηχανικών Τ.Ε /Δ.Ε.Η, Μηχανικοί ΤΕΙ  ΤΙΤΑΝ, Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών  ΤΕ ΟΣΕ, Π.Ε.ΤΕ.Μ.ΟΤΕ κλπ.)

4) Επαγγελματικές Οργανώσεις (Ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες)

Συγκροτούνται σύμφωνα με το Νόμο 1712/87, με στόχο την προστασία και τον εκσυγχρονισμό των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων.

 Διακρίνονται

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι  Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Οργανώσεις  σε

        Α) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις (ένα σωματείο- μπορούν να έχουν στην ονομασία τους τον τίτλο Ένωση, Σωματείο, Σύνδεσμος κλπ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

         Β) Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα) είναι ενώσεις σωματείων (πάνω από δύο σωματεία π.χ ΠΟΜΗΤΕΔΥ-Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τ.Ε Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ) και 

          Γ) Τριτοβάθμιες Οργανώσεις (Συνομοσπονδίες) είναι ενώσεις ομοσπονδιών .π.χ  ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κ.λ.π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο νομικός χαρακτήρας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσχέτιση με τις Συνδικαλιστικές, Επαγγελματικές οργανώσεις  και τα Επιμελητήρια. (Γνωμοδότηση Δικηγόρου  κ. Χιώτη Ελένη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών  ΄΄ΕΕΤΕΜ΄΄ είναι αστικό σωματείο (άρθρα 78 έως 106) των  Πτυχιούχων Μηχανικών  ΤΕΙ και  ισοτίμων σχολών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορέας συλλογικής εκπροσώπησής των και  ειδικότερα σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού της, επιστημονικό. Έχει ως μέλη  πτυχιούχους μηχανικούς  ΤΕΙ (27 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ ) εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και είναι αυτονόητο πόσα διαφορετικά επαγγέλματα μπορούν να ασκήσουν. Εμπεριέχει στη δύναμή της, δηλαδή, εργοδότες και εργαζομένους, δύο κατηγορίες με πλήρως αντικρουόμενα συμφέροντα, με μόνο κοινό στοιχείο το Πτυχίο, την επιστημονική δηλαδή κατάρτιση και το επίπεδο μόρφωσης και εξειδίκευσης  και όχι το επάγγελμά τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΕΤΕΜ δεν θα μπορούσε να είναι ‘’συνδικαλιστική οργάνωση’’ του ν.1264/82, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του ν.1264/82, αυτές έχουν μέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση (επιχειρησιακές) ή στον ίδιο ή συναφή κλάδο της οικονομίας (κλαδικές) ή στο ίδιο επάγγελμα ή ειδικότητα (επαγγελματικές) ή στην ίδια δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ (υπηρεσιακές).

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΕΤΕΜ δεν θα μπορούσε να είναι ‘’επαγγελματική οργάνωση’’ του ν.1712/87, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του ν.1712/87 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν.2081/92), αυτές έχουν μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που ανήκουν ως εργοδότες στις κατηγορίες των εμπόρων, των βιοτεχνών, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοκινητιστών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΕΤΕΜ δεν θα μπορούσε να είναι ‘’Επιμελητήριο’’ του ν. 2081/92, καθώς τα Επιμελητήρια ιδρύονται με νόμο, έχουν υποχρεωτικά μορφή ΝΠΔΔ και έχουν μέλη τους υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχει επίσης διακεκριμένη μορφή σωματείου και νομικός χαρακτηρισμός που θα μπορούσε  να χρησιμοποιηθεί  από οποιοδήποτε Αστικό Σωματείο ως ‘’αστικό-επιστημονικό-επαγγελματικό ή επαγγελματικός –επιστημονικός φορέας ’’. Η έννοια αυτή είναι μίξη δύο μορφών σωματείων που προαναφέρθηκαν, του ‘’αστικού’’ του άρθρου 78 Α.Κ. και του ‘’επαγγελματικού’’ του ν.1712/1987 και ήδη ν.2081/1992. Έτσι όμως μπαίνει αναπόφευκτα στα πεδία δραστηριοποίησης και αρμοδιοτήτων άλλων υπαρχόντων σωματείων του χώρου των Μηχανικών ΤΕΙ και κυρίως των πρωτοβάθμιων. Η μορφή αυτή είναι ένα ‘’εφεύρημα’’ που κρύβει   σκοπιμότητες και ασκεί αρμοδιότητες μιας οργάνωσης επαγγελματικής. Δημιουργεί δυνατότητα  δικαστικής αμφισβήτησης, από όλα τα αμιγή ‘’επαγγελματικά σωματεία’’ του χώρου, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους ν.1712/87 και ν.2081/92. Τα πρωτοβάθμια σωματεία που πραγματικά θα θίγονται, θα χάνουν νόμιμα και κατοχυρωμένα σ’ αυτά δικαιώματα κι εξουσίες και θα δημιουργείται δυσδιάκριτο και σύγχυση στα υποψήφια μέλη τους με τις επωνυμίες και το πεδίο δράσης τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να μην υπάρξει σύγχυση διευκρινίζεται ότι.

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επαγγελματικές οργανώσεις του Ν.1712/87 και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ν.1264/82, ενισχύουν το έργο της ΕΕΤΕΜ και καλύπτουν τα όποια κενά ή απαιτήσεις υπάρχουν στην νομική υπόστασή της, λόγω της έλλειψης επιμελητηριακής της μορφής, η οποία καλείται σήμερα και ΠΡΕΠΕΙ να παίξει συντονιστικό ρόλο με τις ανωτέρω οργανώσεις, χωρίς να αντικαθιστά το θεσμοθετημένο ρόλο τους και να συμβάλλουν δυναμικά, όλοι μαζί, προς το πάγιο αίτημα του κλάδου για τη δημιουργία  και Επιμελητηρίου (ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008