2310 256353

Νέα / Άρθρα Δηλώνουμε ένα ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος -Γεννήτρια) ή όχι; Τι άλλαξε από την 11/09/201

Δηλώνουμε ένα ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος -Γεννήτρια) ή όχι; Τι άλλαξε από την 11/09/201

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021


 

Δηλώνουμε ένα ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος -Γεννήτρια) ή όχι; Τι άλλαξε από την 11/09/201

 Σελίδα 1

 Διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.

1. Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ που ανήκει η παροχή και στην οποία θα συνδεθεί το Η/Ζ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος και τα τεχνικά στοιχεία του Η/Ζ. Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης του Η/Ζ, υπογεγραμμένο αρμοδίως.

Εφόσον έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για τη συνολική εγκατάσταση ΧΤ με ιδιαίτερη αναφορά στη διάταξη μεταγωγής.

2. Παραλαβή και εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής.

3. Εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι πλήρης και τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα ορίζεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης ο χρόνος για την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου των διατάξεων μεταγωγής που έχουν εγκατασταθεί για τη σύνδεση και λειτουργία του Η/Ζ για την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής με τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο του. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι ειδικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4. Οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του εξουσιοδοτημένου αδειούχου ηλεκτρολόγου του χρήστη διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην παροχή και δοκιμή λειτουργίας με την οποία διαπιστώνεται η ορθή μεταγωγή τροφοδότησης της παροχής από το Δίκτυο προς το Η/Ζ και αντίστροφα και στη συνέχεια η διάταξη μεταγωγής δύναται να ασφαλίζεται.

5. Μετά τον επιτυχή έλεγχο λειτουργίας της διάταξης μεταγωγής και την προσκόμιση της απαραίτητης Υ.Δ.Ε, εφόσον αυτή δεν είχε προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης, υπογράφεται η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή στην παροχή μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του αιτούντα. Με την Υ.Δ.Ε πιστοποιείται η σύνδεση της εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΧΔ Σελίδα 2

6. Μετά την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο αιτών υποβάλλει την Υπεύθυνη δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β’ 5674/17.12.2018, η οποία κοινοποιείται και στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί Μητρώο Εφεδρικών Η/Ζ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης – Αριθμός Πρωτοκόλλου

 Επωνυμία αιτούντος

 Αριθμός παροχής

 Συμφωνημένη Ισχύς παροχής

 Τοποθεσία εγκατάστασης (Οδός, αριθμός, ΤΚ)

 Περιφέρεια / Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ

 Αιτούμενη ισχύς εφεδρικού σταθμού Η/Ζ

 Πλήθος Η/Ζ

 Ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου

 Ημερομηνία υπογραφής Πρόσθετης Συμφωνίας εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής

 Ημερομηνία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Η/Ζ στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας

 

 

https://www.electricalnews.gr/gennitries-i-z/dilonoyme-ena-iz-ilektroparagogo-zeygos-gennitria-i-ochi-ti-allaxe-apo-tin-11-09-2019/?fbclid=IwAR2laSyFHJrxLV0EGTtgauuPZsCuFQz5L3jIQIsnQfeFN5LB6HhRJ7O6L2Y

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021