Νέα / Άρθρα Η μέγιστη χωρητικότητα της θυρίδας αυτής ορίζεται σε 100 έγγραφα και ο χρόνος

Η μέγιστη χωρητικότητα της θυρίδας αυτής ορίζεται σε 100 έγγραφα και ο χρόνος

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 12 Απριλίου 2023


govgr 

Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Η πλοήγηση – φυλλομέτρηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που είναι αναρτημένη στο όνομα χώρου “gov.gr” καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της, υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

Α. Γενικά

 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει δεδομένα και υπηρεσίες που ανήκουν ή εποπτεύονται ή εξυπηρετούνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή δεδομένα και υπηρεσίες για τα οποία το Υπουργείο έχει την άδεια επεξεργασίας και διαχείρισής τους.
 2. Η πλοήγηση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και η χρήση ειδικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων ή και ειδικότερων ανά υπηρεσία όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
 3. Η πλοήγηση του χρήστη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της κάθε υπηρεσίας.
 4. Ο χρήστης της διαδικτυακής πύλης οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων της, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες της πύλης χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.
 5. Κάθε χρήστης φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων του πρόσβασης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ταυτοποιεί τους χρήστες όπως κατά τη διαδικασία σύνδεσης στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet), χωρίς να αποκλείονται και άλλα μέσα ταυτοποίησης για τη δημιουργία ασφαλών δομών, με δεδομένα που θα αντλούνται κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – υποκειμένου από τρίτους φορείς (ενδεικτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), ή με δεδομένα υψηλής διαβάθμισης από προσωπικές έξυπνες συσκευές.
 6. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την απόλυση πληρότητα, ορθότητα, ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής, ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού της πύλης, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών.
 7. Η αποδοχή των όρων χρήσης, των πολιτικών, των περιορισμών του συστήματος, και ειδικά οι συγκαταθέσεις για τη διαβίβαση ή οι αρνήσεις προς τούτο, όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά ή μη, με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), θα λαμβάνουν χώρα σε στάδιο μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, συνεπώς δεν θα μπορούν κατ’ αρχάς να αμφισβητηθούν και ο χρήστης θα φέρει το βάρος απόδειξης της αστοχίας του συστήματος ή της κατάστασης ανωτέρας βίας ή άλλο σπουδαίο λόγο που η διαδικασία δεν οδήγησε σε ταυτοποίηση του συγκεκριμένου χρήστη που έκανε χρήση της υπηρεσίας ή του νομίμως από αυτό εξουσιοδοτημένου τρίτου.
 8. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της πύλης που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.
 9. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισμικών της πύλης. Τα λογισμικά της πύλης είναι δομημένα και σχεδιασμένα ώστε να αλληλεπιδρούν με όσο το δυνατόν περισσότερους φυλλομετρητές (browsers) και λειτουργικά συστήματα, χωρίς όμως να αποκλείονται τεχνικοί περιορισμοί. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό και τις ρυθμίσεις του κάθε χρήστη.
 10. Στην πύλη δύναται να αναρτώνται υπερσύνδεσμοι σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και όχι ως κατάλογος ιστοχώρων, των οποίων το περιεχόμενο έχει αναρτήσει, εγκρίνει, ή υιοθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 11. Η χρήση των υπηρεσιών της πύλης μπορεί να υποκαθιστά ή να μην υποκαθιστά πλήρως την παροχή της υπηρεσίας σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης πολιτών, ενώπιον ΚΕΠ ή άλλης δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει στους ειδικότερους όρους χρήσης κάθε υπηρεσίας, που αποτελούν κεφάλαια του παρόντος, ή αναφέρονται στο παρόν μέσω υπερσυνδέσμων, ώστε να ενημερώνεται για το βαθμό υποκατάστασης της παροχής της υπηρεσίας από φυσικό σημείο εξυπηρέτησης καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί αποκλειστικά την εξυπηρέτησή του σε φυσικό σημείο, τον τρόπο, τόπο, και χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα.
 12. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική, ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της πύλης και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας, όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη.
 13. Ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει, είτε για την ταυτοποίησή του, είτε κατά την εισαγωγή ελεύθερων δεδομένων ή σε επιλογές κλειστού τύπου (drop down menu) στο λογισμικό της πύλης (δημιουργία εγγράφων κ.λπ).
 14. Σε περίπτωση που χρήστης, όπως αυτός ταυτοποιείται και προσωποποιείται, προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών και των υπηρεσιών της πύλης, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή / και της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δικαιούται, πέρα από τα νόμιμα και τη διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης ποινικών αδικημάτων, να λαμβάνει ως προσωρινό μέτρο προστασίας της πύλης την απενεργοποίηση της πρόσβασης στον χρήστη που επέδειξε την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά. Άρση του περιορισμού αυτού ή αντιρρήσεις θα εξετάζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης.
 15. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της πύλης, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον Αστικό Κώδικα και από τη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της πύλης και των υπηρεσιών αυτής, για όσο διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή να τηρήσει διαδικασία πρότερης ειδοποίησης αυτών προς τούτο.
 16. Η παρούσα πολιτική – όροι χρήσης και τα ειδικότερα κεφάλαια αυτής θεωρούνται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτά με την ταυτοποίηση του χρήστη. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους, δεν χωρεί. Τυχόν άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της πύλης (φυλλομέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).
 17. Για κάθε υπηρεσία δύναται να αναρτάται οδηγός χρήσης με περιγραφή της εφαρμογής και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι οδηγίες χρήσης δεν αποτελούν παράρτημα των παρόντων και αφορούν καθαρά στον τρόπο χρήσης του συστήματος. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μεριμνά ώστε το ταχύτερο δυνατό, να τροποποιούνται οι παρόντες ώστε να εναρμονίζονται με κάθε νέο χαρακτηριστικό – λειτουργικότητα της πύλης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
 18. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης τμηματικά ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.
 19. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.
 20. Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των όρων και της χρήσης της πύλης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Β. Ειδικά για τις Υπηρεσίες Αίτησης, Υπεύθυνης Δήλωσης & Εξουσιοδότησης

 1. Το Σύστημα Ψηφιακών Δηλώσεων (ΣΥΨΗΔ) στην Έκδοση 1.0 προσφέρει τις υπηρεσίες ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης και ψηφιακής εξουσιοδότησης σε φυσικά πρόσωπα. Συνοπτικά, το ΣΥΨΗΔ υποστηρίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
  1. Λογαριασμούς για φυσικά πρόσωπα
  2. Ιεραρχικούς λογαριασμούς για φορείς οργανωμένους σε τομείς με προϊσταμένους και χειριστές
  3. Δημιουργία προτύπων ψηφιακών δηλώσεων
  4. Αναζήτηση προτύπων ψηφιακών δηλώσεων
  5. Συμπλήρωση ψηφιακών δηλώσεων από πρότυπο
  6. Έκδοση συμπληρωμένων ψηφιακών δηλώσεων
  7. Κοινοποίηση εκδομένων ψηφιακών δηλώσεων
  8. Ανάκληση εκδομένων ψηφιακών δηλώσεων
  9. Παραλαβή ψηφιακών δηλώσεων
  10. Προβολή και αναζήτηση εισερχομένων κοινοποιήσεων
 2. Δικαιούχοι χρήστες είναι όσοι αναγνωρίζονται από το σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης της ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.GR μέσω επιβεβαιωμένης συσκευής κινητού στην κατοχή τους (One-Time-Password Two-Factor Authentication, 2FA). Ο χρήστης μπορεί με τη χρήση της εφαρμογής να εκδώσει σε άυλη μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης επίσημων ανατύπων, τα εξής έγγραφα:
  1. Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Εξουσιοδότηση
  3. Αίτηση
  4. Άλλα Έγγραφα (Πρότυπα - Templates)
 3. Τα ως άνω έγγραφα εκδίδονται με ηλεκτρονική ασφαλή δομή που πιστοποιεί τον χρόνο έκδοσης, το χρήστη που συντάσσει το έγγραφο, και το περιεχόμενο του εγγράφου. Το ανωτέρω δεν συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου του εγγράφου από τον αποδέκτη του ή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή τρίτο, παρά μόνον αυστηρώς υποκαθιστά με ηλεκτρονική ασφαλή δομή τη βεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη που συντάσσει το έγγραφο, ώστε αυτό να λογίζεται ως έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και κατά πλάσμα δικαίου ως άυλο έγγραφο με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Κάθε έγγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό (ID) που αποτυπώνεται και σε μορφή QR code.
 4. Για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής απαιτείται η ταυτοποίηση του χρήστη κατά τη διαδικασία και τους όρους που ανωτέρω προβλέπονται.
 5. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να διατίθενται με απευθείας ηλεκτρονική αποστολή μοναδικού υπερσυνδέσμου προς κάθε αποδέκτη, με εκτύπωση ως επίσημα ανάτυπα, είτε φυσική – έντυπη, είτε ηλεκτρονική – άυλη (PDF).
 6. Τα έγγραφα που δύναται κατ’ επιλογή να συντάξει ο χρήστης μέσα από την υπηρεσία αυτή της πύλης είναι τυποποιημένα (Υπεύθυνη δήλωση, Εξουσιοδότηση, Αίτηση), ή μη τυποποιημένα, με την έννοια του προτεινόμενου (όχι επίσημου) προτύπου. Ο χρήστης δεν δύναται να εισάγει δικό του πρότυπο εγγράφου ή να τροποποιήσει το μορφότυπο του ηλεκτρονικού εγγράφου, αλλά επιλέγει πάντα από τα διαθέσιμα.
 7. Το λογισμικό της υπηρεσίας για να ταυτοποιηθεί ο χρήστης και να εκδοθεί το έγγραφο με τα ως άνω χαρακτηριστικά, χρησιμοποιεί διαδικασία διπλής αυθεντικοποίησης (Two-Factor Authentication, 2FA), ήτοι εκτός από την ταυτοποίηση κατά τα ανωτέρω, αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία της υπηρεσίας είναι η δήλωση από τον χρήστη αριθμού ελληνικού (+30) κινητού τηλεφώνου χωρίς το διεθνές πρόθεμα +30, έτσι ώστε να λάβει ο τελευταίος μέσω SMS εξαψήφιο αριθμό PIN για την έκδοση του εγγράφου με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ασφαλούς δομής. Το λογισμικό δεν μπορεί να επιτρέψει την έκδοση εγγράφου αν ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε συσκευή συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM που να μπορεί να λάβει SMS μηνύματα.
 8. Ο χρήστης πριν τη σύνταξη του κυρίως εγγράφου με συμπλήρωση πεδίων ελεύθερου κειμένου η κλειστού αριθμού επιλογών (drop down oprtions) θα δηλώσει στην πύλη τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου κατά τα ανωτέρω και τη διεύθυνσή του (κατοικίας ή επαγγελματικής απασχόλησης). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την έκδοση του εγγράφου της δήλωσης και δεν ενημερώνουν τα στοιχεία φυσικού προσώπου – χρήστη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο.
 9. Ο χρήστης ορίζει τον παραλήπτη το εγγράφου είτε με καταχώρηση από υφιστάμενη λίστα κλειστού αριθμού, είτε με ελεύθερη καταχώρηση. Ο προσδιορισμός του παραλήπτη του εγγράφου για την έκδοσή του είναι υποχρεωτικός. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη αποστολής και επιτυχούς παράδοσης του εγγράφου (σε άυλη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) στον αποδέκτη, αν δεν υφίσταται αυτοματοποιημένη διαδικασία διαρθρωμένη ως υπηρεσία της πύλης προς τούτο.
 10. Κάθε χρήστης δικαιούται πρόσβαση σε προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα εγγράφων που ο ίδιος έχει εκδώσει.

 Η μέγιστη χωρητικότητα της θυρίδας αυτής ορίζεται σε 100 έγγραφα και ο χρόνος διατήρησης κάθε εγγράφου είναι έξι μήνες από την έκδοσή του. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού το έγγραφο μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμο στο χρήστη μέσω της θυρίδας του. Μετά την πλήρωση του μέγιστου αριθμού εγγράφων μιας θυρίδας το σύστημα μπορεί να αφαιρεί από αυτή έγγραφα κατά αύξουσα σειρά εισόδου σε αυτήν (τα παλαιότερα απομακρύνονται πρώτα).Το λογισμικό δύναται να υποστηρίζει και θυρίδα εισερχομένων εγγράφων, με τα αυτά χαρακτηριστικά χωρητικότητας και διατήρησης των εγγράφων.

 1. Το ελεύθερο περιεχόμενο σε κάθε έγγραφο που συντάσσεται ηλεκτρονικά οφείλει να είναι απολύτως συμβατό και κατάλληλο με το σκοπό έκδοσης του εγγράφου και σε κάθε περίπτωση να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, με απόψεις μίσους και εν γένει περιεχόμενο η κοινοποίηση του οποίου αποτελεί διάπραξη άδικης πράξης με την έννοια του Ποινικού Κώδικα και κάθε άλλου Ειδικού Ποινικού Νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρόντων όρων περί κακής χρήσης της υπηρεσίας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων που συντάσσονται μέσω της πύλης για τη διασφάλιση των ανωτέρω και τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας. Δεν αποκλείεται η απαγόρευση με τεχνολογικά μέτρα (filtering) λέξεων ή φράσεων που υπόκεινται στις ως άνω απαγορεύσεις.
 2. Η ευθύνη για τη νομιμότητα και προσφορότητα της χρήσης των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδονται μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες και συντάκτες αυτών και κατά κανέναν τρόπο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Tο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων.
 3. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

έκδοση 1.0.0

   

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 12 Απριλίου 2023