Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ : Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ : Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχο

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011


Ημερομηνία συμβάντος: 12/09/2011

Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Καθηγητής Εφαρμογών

Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» (14121 Ν. Ηράκλειο)

Τηλ. 210 2896825

12 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διεξάγει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 10 διδακτικών ωρών, με τίτλο:

«Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ. – Έντυπα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων – Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχου»

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100% από τους συμμετέχοντες, με κόστος 140€ ανά άτομο, πραγματοποιείται σε τμήματα των 15 συμμετεχόντων στους οποίους με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης χορηγείται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

«Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Επιθεώρηση και τον Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης»

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματικές ομάδες οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όπως:

 • Διπλωματούχους Μηχανικούς
 • Πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι.
 • Εκπαιδευτικούς
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο επαγγελματία.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε δύο ενότητες διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η καθεμία (συνολικά 10 διδ. ώρες) και σε απογευματινό ωράριο δύο ημερών της εβδομάδας.

Οι Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα αναπτυχθούν μέσω εισηγήσεων με παράλληλες πειραματικές εφαρμογές και διεξαγωγή μετρήσεων με τη χρήση ψηφιακών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε επιδεικτική κονσόλα, όσο και σε πραγματική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Επιπλέον θα αναλυθεί η δομή και το περιεχόμενο της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη , της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά Κ.Ε.Η.Ε., ενώ θα δοθούν και παραδείγματα υποδειγματικής συμπλήρωσης των εντύπων για διάφορες περιπτώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και εγκαταστάσεων Φ/Β στοιχείων σε στέγη.

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί φάκελος με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, που θα αφορά τη σχετική με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις νομοθεσία και πρότυπα, τα ψηφιακά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τα νέα έντυπα τεκμηρίωσης της Επιθεώρησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος και να την αποστείλουν:

στην ηλεκτρονική διεύθυνση itsakirakis@aspete.gr ή με φαξ στον αριθμό 210 2896822.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής οριστικοποιούνται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση την λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους και για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.aspete.gr

Επικοινωνία με την γραμματεία του Επιμορφωτικού Προγράμματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 2896825 και 697 2704578

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Καθ. Ιωάννης Χρυσουλάκης

 


 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπεύθυνος: Γιάννης Σ. Τσακιράκις

Καθηγητής Εφαρμογών

Τηλ. 210 2896825

12 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ. – Έντυπα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων – Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχου"

 

1.1. Αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράμματος

Την τελευταία πενταετία, στο ευρύτερο αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων, όσο σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.), αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προτύπων, η συμμόρφωση με τα οποία είναι υποχρεωτική.

Ειδικότερα σε σχέση με την Επιθεώρηση, τον Αρχικό Έλεγχο και τους Επανελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, προβλέπονται πλέον συστηματοποιημένες διαδικασίες διεξαγωγής τους. Η πλέον πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ΦΕΚ 844/16-05-2011), αλλάζει ριζικά τα χρησιμοποιούμενα έντυπα τεκμηρίωσης των απαιτούμενων Ελέγχων των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης, αντικαθιστώντας το από το 1965 μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) με νέα αναλυτικότερη και προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα φόρμα. Επιπλέον υιοθετείται νέα σειρά εντύπων (Έκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλα Ελέγχου) απαραίτητων και υποχρεωτικών από 1/11/2011 για την τεκμηρίωση των διαδικασιών Επιθεώρησης και Ελέγχου μιας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

Οι προαναφερόμενες εξελίξεις, επηρεάζουν το σύνολο του τεχνικού κόσμου που δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης από το στάδιο της μελέτης σχεδίασης μέχρι και αυτό της κατασκευής.

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υιοθέτηση του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» τον Φεβρουάριο του 2006 μέχρι σήμερα, ελάχιστες είναι οι οργανωμένες προσπάθειες από αναγνωρισμένους φορείς, πολύ περισσότερο δε από φορείς που να σχετίζονται με την παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου σχετικά με τις εξελίξεις στο αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Είναι δεδομένο ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει ισότιμα με αντίστοιχες Σχολές και Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα στην «εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική τους κατάρτιση:

α. αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία,
β. μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών» (άρθρο 1, Ν. 2916/01).

Επίσης η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή μέλλοντες εκπαιδευτικούς (άρθρο 4, Ν.3027/02).

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ΑΣΠΑΙΤΕ μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, αποτελεί τον πλέον αρμόδιο φορέα για την διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

1.2. Στόχος - Αντικείμενο του προτεινόμενου Προγράμματος

Βασικός στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος είναι να προσφέρει στους τεχνικούς ειδικότητας συναφούς με αυτή του Ηλεκτρολόγου που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, οργανωμένη και ολοκληρωμένη επιμόρφωση στα σχετικά θέματα με τις Διαδικασίες και την Τεκμηρίωση των Ελέγχων στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.

Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος που θα υλοποιηθεί στους χώρους του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα επιτευχθεί μέσω εισηγήσεων που θα παρουσιάζουν τις διαδικασίες Επιθεώρησης και Τεκμηρίωσης των Ελέγχων των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης, με παράλληλη πειραματική εφαρμογή και διεξαγωγή μετρήσεων τόσο σε επιδεικτική κονσόλα, όσο και στους χώρους υποδειγματικής κατασκευής πραγματικών εγκαταστάσεων που το εργαστήριο διαθέτει.

1.3. Ενδιαφερόμενες επαγγελματικές ομάδες

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης περιλαμβάνει επαγγελματικές ομάδες οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όπως:

 • Απόφοιτοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οι οποίοι διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση την θεματική ενότητα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο της μελέτης – σχεδίασης – κατασκευής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
 • Μηχανικοί ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή συναφούς με αυτή, που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό πεδίο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες
 • Τεχνικοί ασφαλείας

1.4. Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε) στεγάζεται σε δύο χώρους που βρίσκονται στο παλαιό κτιριακό συγκρότημα των εργαστηρίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων υπάρχουν οκτώ (8) ειδικά διαμορφωμένοι υποδειγματικοί χώροι για την κατασκευή πραγματικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , υπό κλίμακα. Επίσης διατίθεται χώρος με πάγκους ειδικά διαμορφωμένους για την πρακτική εξάσκηση στην σύνθεση και κατασκευή κυκλωμάτων επί πινακίδων, των οποίων η ορθή υλοποίηση και λειτουργία εξετάζεται στο δοκιμαστήριο του εργαστηρίου.

Οι σπουδαστές για κάθε εργαστηριακό μάθημα πριν ασχοληθούν με την αντίστοιχη κατασκευή, εκπονούν την αντίστοιχη μελέτη, πραγματοποιούν τους απαραίτητους υπολογισμούς και τη σχεδίαση της εγκατάστασης για κάθε περίπτωση (οικίες, βιομηχανίες, ασθενή ρεύματα, ασθενή ρεύματα, εγκαταστάσεις υψηλής ισχύος, γειώσεις κλπ.).

Στο πεδίο δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις σε πάσης φύσης κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μελέτες και εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματαβιομηχανικού αυτοματισμού καιεγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων, φωτοτεχνικές μελέτες κλπ.

Παράλληλα, στο Εργαστήριο αναπτύσσεται ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα ειδικών εγκαταστάσεων συζευγμένων ηλεκτρομηχανικών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή, θέματα προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με θερμογραφικές απεικονίσεις, αλλά και με θέματα εκπαιδευτικής έρευνας.

Ειδικά για τα ζητήματα Ελέγχου και Επιθεώρησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων , το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι εξοπλισμένο με ψηφιακά όργανα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61557 για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ψηφιακά και αναλογικά γειωσόμετρα, θερμοκάμερα για την οπτική επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πεδίων διανομής και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πινακίδες προσομοίωσης σφαλμάτων εγκαταστάσεων Χ.Τ. για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών στις διαδικασίες ελέγχου, λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων για την τεκμηρίωση των διαδικασιών ελέγχου.

1.5. Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, θα υλοποιηθεί με τον συνδυασμό εισηγήσεων και παράλληλων πειραματικών εφαρμογών, για την παρουσίαση, ανάλυση και εφαρμογή των προβλεπόμενων από τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα μεθοδολογιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ.

Μέσω των εισηγήσεων θα αναλυθούν οι απαιτήσεις ασφάλειας και τα προβλεπόμενα από τα πρότυπα μέτρα προστασίας σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση Χ.Τ., καθώς και οι εναλλακτικές μεθοδολογίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.

Μέσω των παράλληλων με τις εισηγήσεις εργαστηριακών εφαρμογών, τόσο σε επιδεκτική κονσόλα όσο και στους χώρους υποδειγματικής κατασκευής πραγματικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που διαθέτει το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εξοικειωθούν με τα ψηφιακά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και την εφαρμογή των διάφορων μεθοδολογιών ελέγχου και επιθεώρησης.

1.6. Θεματικές Ενότητες Επιμορφωτικού Προγράμματος

Μέσω των εισηγήσεων και των πειραματικών-εργαστηριακών εφαρμογών του προτεινόμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες:

Ø των συστημάτων σύνδεσης των γειώσεων

Ø των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής στην περίπτωση ουδετέρωσης ή άμεσης γείωσης

Ø των μετρήσεων βρόγχων σφάλματος

Ø των μετρήσεων αντιστάσεων γείωσης

Ø της εκτίμησης της εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Ø των μετρήσεων συνέχειας αγωγών προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων

Ø των μετρήσεων απόκρισης των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος

Ø της υφιστάμενης νομοθεσίας

Ø των κριτηρίων επιλογής ψηφιακών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ø της συμπλήρωσης των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ

Ø της συμπλήρωσης της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Ø της συμπλήρωσης της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Ø της εκτίμησης των αποδεκτών ορίων τιμών των μετρήσεων που προβλέπονται κατά την Επιθεώρηση και Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ.

1.7. Εισηγητές – προσωπικό υποστήριξης προγράμματος

Επιπλέον του Συντονιστή του προτεινόμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος, στην υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλουν κατά περίπτωση ως εισηγητές και ως προσωπικό υποστήριξης, μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σχετιζόμενοι με το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, αλλά και εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Η ομάδα εισηγητών και προσωπικού υποστήριξης ανά αυτοτελή κύκλο του προτεινόμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα οριστικοποιείται με τον οριστικό προγραμματισμό κάθε αυτοτελή κύκλου.

1.8. Αναμενόμενα αποτελέσματα προτεινόμενου Προγράμματος Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελή κύκλου 10 διδακτικών ωρών του Προγράμματος Επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες σε αυτό θα είναι σε θέση:

Ø να διενεργήσουν οπτική επιθεώρηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα τα διεθνή πρότυπα και το ΕΛΟΤ HD384 καθορίζουν

Ø να σχεδιάζουν πλάνο απαιτούμενων δοκιμών και μετρήσεων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ HD384

Ø να διενεργούν μετρήσεις με τη χρήση των ψηφιακών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ø να εκτιμούν τα όρια αποδεκτών τιμών των μετρούμενων κατά τον έλεγχο μεγεθών

Ø να συμπληρώνουν την Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης που υιοθετήθηκε με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 844/16-05-2011.

Ø να συμπληρώνουν τα Πρωτόκολλα Ελέγχου που υιοθετήθηκαν επίσης με την προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση

Ø να συμπληρώνουν τη Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που υιοθετήθηκε με το προαναφερόμενο ΦΕΚ.

1.9. Πιστοποιητικό παρακολούθησης – Επιμορφωτικό υλικό

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στους συμμετέχοντες:

«Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Επιθεώρηση και τον Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης»

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί φάκελος με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, που θα αφορά την σχετική με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις νομοθεσία και πρότυπα, τα ψηφιακά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τα νέα έντυπα τεκμηρίωσης της Επιθεώρησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Τσακιράκις Σ. Ιωάννης

Καθηγητής Εφαρμογών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 


 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προς: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Email: itsakirakis@aspete.gr fax: 210 2896822

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στην λίστα ενδιαφερόμενων για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος:

«Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ.Τ. – Έντυπα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων – Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχου»

 

Επώνυμο: _____________________________________________________

Όνομα: ________________________________________________________

Ιδιότητα: ______________________________________________________

Ειδικότητα: ___________________________________________________

Τηλέφωνο: ____________________________________________________

Κιν. Τηλέφωνο: _______________________________________________

email: ___________________________________________________________

Ταχ. Διεύθυνση: _______________________________________________

Επαγγελματικό Αντικείμενο: ________________________________

 


 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011