Εκδηλώσεις Σχέδιο ΠΔ για Ηλεκτρολόγους.

Σχέδιο ΠΔ για Ηλεκτρολόγους.

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011


 

 Συνάδελφοι,

Δόθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το Σχέδιο ΠΔ για Ηλεκτρολόγους.

http://www.ggb.gr/Ανακοινώσεις/tabid/112/vw/1/ItemID/149/language/el-GR/Default.aspx

Με τίτλο: "Δημόσια διαβούλευση σχέδιου ΠΔ για εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων".

Προσοχή! Υπάρχει προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων μέχρι 18-11-2011.

Παρακαλούμε στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας e-mail info@hlektrologoi-tei.gr  ή επικοινωνήστε με το συνάδελφο Φλαμπούτογλου  ¶ρη :κιν:6977410806

 

7/11/2011 9:25:00 πμ
Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιου ΠΔ για Ηλεκτρολόγους

Δημόσια διαβούλευση σχέδιου ΠΔ για εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων μέχρι 18-11-2011

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

1.      Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού.

 

2.      Το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» και κυρίως το άρθρο 23 αυτού.

 

3.      Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.τ.λ» και κυρίως τα άρθρα 1, 3, 5 και 6, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ/γμα 1150/1949 (ΦΕΚ 249 Α) και κυρίως το άρθρο 1 παρ. 2.4 και με το άρθρο 14 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134 Α).

 

4.      Το Β.Δ. της 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 1824 Α) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.      Τις διατάξεις του Ν. 3879/ 2010 (ΦΕΚ 163/Α/ 21.09.2010), με τίτλο «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

6.      Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

 

7.      Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989».

8.      Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011).

9.      Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α/27.6.2011).

10.  Της Υ352/8.7.2011 Απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011).

11.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφασίζουμε:

 

 

 

 ΜΕΡΟΣ 1

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

¶ρθρο 1

 

Αντικείμενο

 

 

Αντικείμενο του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί για την κατηγορία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ο καθορισμός των ειδικοτήτων και, για τις ειδικότητες Α, Γ και Δ που ορίζονται στο άρθρο 2, των ομάδων, των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.

 

 

¶ρθρο 2

 

Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής – Ειδικότητες και Βαθμίδες

 

 

1.        «Ειδικότητα»: εξειδίκευση κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε αυτοτελές τεχνικό αντικείμενο, με αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων.

 


 

 «Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

 

2.        Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα είναι η υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επιτήρηση της λειτουργίας, ο έλεγχος, η συντήρηση και η επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

3.        Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται σε πέντε ειδικότητες:

 

α) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α’ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται στις  εγκαταστάσεις : (αα) φωτισμού κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, (αβ) ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων οικιακής ή βιομηχανικής χρήσεως  (αγ) παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, (αδ) σταθερών ηλεκτρικών γραµµών, εντός και μεταξύ κτιριακών εγκαταστάσεων, που χρησιμεύουν για τηλεπικοινωνία, μεταφορά σήματος, φωτεινή ή ηχητική σήμανση  και τα παρόµοια (µε εξαίρεση τις εσωτερικές συρματώσεις των συσκευών), που καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

 

 

Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους, όχι όμως και η επισκευή ή συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τους.

 

 

Οι εγκαταστάσεις Α΄ Ειδικότητας χωρίζονται σε τέσσερεις (4) ομάδες, όπως ορίζονται παρακάτω:

 

Αα) Ως εγκαταστάσεις 1ης ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

 

·                     Τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης - γης

 

·                     Ισχύς μέχρι 130 KW για φωτισμό και συσκευές (συνολικά)

 

·                     Ισχύς μέχρι 150 KW για μηχανήματα

 

·                     Ισχύς μέχρι 150 KW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

Αβ) Ως εγκαταστάσεις 2ης ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

 

·                     Οποιαδήποτε τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης

 

·                     Ισχύς μέχρι 130 KW για φωτισμό και συσκευές (συνολικά)

 

·                     Ισχύς μέχρι 150 KW για μηχανήματα

 

·                     Ισχύς μέχρι 250 KW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

Αγ) Ως εγκαταστάσεις 3ης ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

 

·                     Οποιαδήποτε τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης

 

·                     Ισχύς μέχρι 200  KW για φωτισμό και συσκευές (συνολικά)

 

·                     Ισχύς μέχρι  200  KW για μηχανήματα

 

·                     Ισχύς μέχρι 400 KW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιασδήποτε ισχύος για τάση μέχρι 1.000 V

 

 

Αδ) Ως εγκαταστάσεις 4ης ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις χωρίς κανένα όριο στην τιμή της ισχύος και της τάσεως.

 

Στις εγκαταστάσεις   που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 400 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την επιτήρηση και συντήρηση της λειτουργίας τους.

 

 

β) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Β’ Ειδικότητας ορίζονται, αυτές που ασκούνται στις τηλεγραφικές, τηλεφωνικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εγκαταστάσεις καθώς και στις εγκαταστάσεις σήμανσης.

 

γ) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ’ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές.

 

 

δ) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ’ Ειδικότητας ορίζονται,  αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, όπως ορίζονται παρακάτω:

 

δα) Ως εγκαταστάσεις 1ης ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις των ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 95/16/ΕΕ, όπως ισχύει, η οποία εναρμονίστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.9.2/οικ.32803/1308/20.8.97 (ΦΕΚ 815/Β).

 

 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους.

 

 

δβ) Ως εγκαταστάσεις 2ης ομάδας ορίζονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς:

 

 

-        ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων

 

-        ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα,

 

-        κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο,

 

-        ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς,

 

-        ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λεκανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου,

 

-        πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες,

 

-        ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων,

 

-        τράπεζες ανύψωσης,

 

-        ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών

 

 

ε) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Ε’ Ειδικότητας ορίζονται, γενικά, αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων.

 

 

4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγγελματικές  δραστηριότητες, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5, κατατάσσονται στις εξής βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων.

 

1η Βαθμίδα

·                     Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

2η Βαθμίδα

·                     Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.

 

3η Βαθμίδα

·                     Συντηρητής ηλεκτρολόγος

 

4η Βαθμίδα

·                     Εγκαταστάτης  ηλεκτρολόγος φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών

·                     Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος  1ης Ομάδας Α΄, Δ’ ειδικότητας

 

5η Βαθμίδα

·                     Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2 ης Ομάδας Α΄, Δ’ ειδικότητας

 

6η Βαθμίδα

·                     Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3 ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας

 

7η Βαθμίδα

·                     Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας

¶ρθρο 3

 

Προϋποθέσεις ¶σκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

 

 

1.      Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη, τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης, ο συντηρητής και ο εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, του αρχιτεχνίτη ή συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

 

2.      Προϋποθέσεις απόκτησης της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως αυτές κατά περίπτωση εξειδικεύονται στο άρθρο 5, είναι η ύπαρξη των κάτωθι δικαιολογητικών :

 

-  Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

-  Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982(ΦΕΚ 143Α ) (όπου αυτό εφαρμόζεται)

-  Επιτυχής εξέταση, όπου αυτή απαιτείται.

 

3.      Από τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ως αντικειμενικά διαπιστούμενες χαρακτηρίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

-  Ο Τίτλος Σπουδών

-  Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

¶ρθρο 4

 

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 

 

1.    Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αντίστοιχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, συντηρητή ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Α΄ Ειδικότητας.  

 

 

2.    Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.

 

 

3.    Ο εγκαταστάτης  ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εντός των ορίων της 1ης ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει,  επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί ένα συνεργείο. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 

Τα όρια ισχύος της 1ης ομάδας διπλασιάζονται όταν αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση της εγκατάστασης.

 

 

4.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εντός των ορίων της 2ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί ένα συνεργείο. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 

Τα όρια ισχύος της 2ης ομάδας διπλασιάζονται όταν αφορούν την επισκευή και τη συντήρηση της εγκατάστασης.

 

 

5.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας  Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εντός των ορίων της 3ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επιτηρεί τη λειτουργία, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί ένα συνεργείο. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 

6.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, χωρίς κανένα περιορισμό, όσον αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, υλοποιεί την εν λόγω μελέτη, κατασκευάζει, επιβλέπει τη λειτουργία, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί ένα συνεργείο και χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 5

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

 

Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ή ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες είτε σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, ή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παρόντος με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Δ (Αίτηση), προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

 

-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια  εργασίας ή παραμονής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών

 

αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού   και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

 

 

2. Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι :

(α) κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ μετά από 2ετή προϋπηρεσία, (β) κάτοχοι διπλώματος  ΙΕΚ, μετά από 1ετή προϋπηρεσία, στην Α’ ειδικότητα, (γ) κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του παρόντος με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

 

-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (όπου αυτό εφαρμόζεται)

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

 

 

3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, μετά από 3ετή προϋπηρεσία, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, σε εγκαταστάσεις Α’ ειδικότητας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 3982(ΦΕΚ 143 Α)όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ  που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου

 

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

 

4. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας  Α΄ Ειδικότητας, μετά από 2ετή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας, η οποία  προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και από την οποία το ένα (1) έτος είναι σε εγκαταστάσεις τάσεως μεγαλύτερης των 1000V, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

 

-   Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 3982 (ΦΕΚ 143 Α)όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν. 3982 (ΦΕΚ 143 Α)

 

-   Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

 

ΜΕΡΟΣ 3

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

¶ρθρο 6

 

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 

 

1.      Ο τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΦΣΕ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του υπευθύνου αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΦΣΕ ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα συναρμολογεί το ηλεκτρικό μέρος των φωτοβόλων σωλήνων ή επιγραφών, εγκαθιστά, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την εγκατάσταση  των φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΦΣΕ.

 

 

2.      Ο εγκαταστάτης  Ηλεκτρολόγος ΦΣΕ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο συναρμολογεί το ηλεκτρικό μέρος των φωτοβόλων σωλήνων ή επιγραφών, εγκαθιστά, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την  εγκατάσταση των φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών και επιπλέον: α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής και ασφαλούς εκτέλεσης μιας εγκατάστασης ΦΣΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4  του άρθρου 7, β) εκδίδει  υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που υποβάλλεται στην ηλεκτρική επιχείρηση για την ηλεκτροδότηση της φωτεινής επιγραφής, μόνο όταν πρόκειται για ανεξάρτητη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτεινής επιγραφής που δεν αποτελεί μέρος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και γ) χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 

 

 

¶ρθρο 7

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

 

1.      Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΙΕΚ  ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός Αυτοματισμών των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  ή ΙΙ)  πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο  και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες είτε σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, ή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παρόντος με τις σχολές που αναφέρονται στο  ανωτέρω εδάφιο (Ι), 

 

 

μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με Αίτηση, προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, συνοδευόμενη με  :

 

 

-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια  εργασίας ή παραμονής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών

 

αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού   και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011  και η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

 

 

2.      Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι Γ’ Ειδικότητας, (α) κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή  ΕΠΑΛ μετά από 2ετή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις Γ’Ειδικότητας ,  (β) κάτοχοι διπλώματος  ΙΕΚ μετά από 1ετή προϋπηρεσία, σε εγκαταστάσεις  (γ) κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του παρόντος με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

 

-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας.

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

¶ρθρο 8

 

Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 

 

1.    Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό τις οδηγίες και την συνεχή καθοδήγηση αντίστοιχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, συντηρητή ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα εκτελεί τις εργασίες στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Δ’ Ειδικότητας του άρθρου 2 του παρόντος και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Δ΄ Ειδικότητας. 

 

 

2.    Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό την εποπτεία αντίστοιχου συντηρητή ηλεκτρολόγου ή εγκαταστάτη ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα εκτελεί τις εργασίες στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Δ’ Ειδικότητας του άρθρου 2 του παρόντος και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

3.    Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, για εγκαταστάσεις Δ΄ Ειδικότητας, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συνεχώς ή περιοδικά, την επιτήρηση, τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και τη συντήρηση της εγκατάστασης τόσο των εντός του μηχανοστασίου μηχανημάτων όσο και των εκτός του μηχανοστασίου εγκατεστημένων λοιπών εξαρτημάτων της αυτοτελούς εγκατάστασης, αντικαθιστά ή επισκευάζει φθαρμένα τμήματα της εγκατάστασης δεν μπορεί όμως να την μεταβάλλει. Προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο συντήρησης, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις, χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

4.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υλοποιεί τη μελέτη των εγκαταστάσεων 1ης ομάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, επιτηρεί και ελέγχει τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

5.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης της 1ης και 2ης ομάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, επιτηρεί τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας και χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 

 

 

¶ρθρο 9

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

 

 

1.      Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΙΕΚ  ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός Αυτοματισμών των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ή ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες είτε σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, ή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παρόντος με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια  εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

 

αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

 

 

2.      Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι :

(α) κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ μετά από 2ετή προϋπηρεσία,  (β) κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ μετά από 1ετή προϋπηρεσία, στην Δ’ ειδικότητα, (γ) κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του παρόντος με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

 

-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6  ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας.

 

 

Για τους απόφοιτους ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Ανελκυστήρων δεν απαιτείται προσκόμιση προϋπηρεσίας.

 

 

3.      Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, , μετά από 2ετή προϋπηρεσία, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, σε εγκαταστάσεις Δ’ ειδικότητας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

4.      Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου  Δ΄ Ειδικότητας, μετά από 3ετή προϋπηρεσία, η οποία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε εγκαταστάσεις 1ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας και  προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου  Δ΄ Ειδικότητας, με Αίτηση  προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

5.      Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Συντηρητή ηλεκτρολόγου  Δ΄ Ειδικότητας, μετά από 1ετή προϋπηρεσία, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της αντίστοιχης άδειας ή την αντίστοιχη δήλωση αναγγελίας, σε εγκαταστάσεις 1ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με :

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

6.      Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου  Δ΄ Ειδικότητας, μετά από 3ετή προϋπηρεσία, η οποία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας και προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

7.      Οι κάτοχοι άδειας Συντηρητή ηλεκτρολόγου  Δ΄ Ειδικότητας , μετά από 1ετή προϋπηρεσία, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της αντίστοιχης άδειας ή την αντίστοιχη  δήλωση αναγγελίας, σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

8.      Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από 1ετή προϋπηρεσία, ως Αρχιτεχνίτης ή Συντηρητής, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

 

 

και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.

 

ΜΕΡΟΣ 5

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 

¶ρθρο 10

 

 Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε μηχανικούς ΑΕΙ, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών

 

 

1.      Οι μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της αδείας άσκησης επαγγέλματος,

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.

 

Στην ως άνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

 

2.      Α) Οι (Ι) οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10, με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), με την απόκτηση του πτυχίου τους, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια  εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, με πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου της 3ης Ομάδας της Α Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.

 

Στην ως άνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

                               

Β) Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης, τα εν λόγω πρόσωπα, μετά από διετή προϋπηρεσία, από την οποία ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος μεγαλύτερης των 400KW και τάσεως άνω των 1000V, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 3982(ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου.

 

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α).

 

 

χωρίς εξετάσεις, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

 

Γ) Με την    διαδικασία της παρ. (Α) , οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολογίας με την απόκτηση του πτυχίου τους αποκτούν το δικαίωμα να εκτελούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συντηρητή της Δ’ Ειδικότητας.

 

3.      A. Εφόσον έχει εγκριθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, μετά την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω φορέα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Αφού ο ενδιαφερόμενος εφοδιαστεί με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, με επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου της κατωτέρω παρ. 6, την υποβάλλει στην ανωτέρω Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης.

 

B. Εάν στην Περιφέρεια στην αρμόδια Υπηρεσία της οποίας  υποβλήθηκαν η Αίτηση και τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 δικαιολογητικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή, η εν λόγω Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αναλόγως, εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί με την Απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία,  με επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου της κατωτέρω παρ. 6, κοινοποιείται στην αρμόδια , για την έκδοση της άδειας, Υπηρεσία της Περιφέρειας.

 

4.      Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης, με επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου της κατωτέρω παρ. 6, υποβάλλοντας Αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο.

 

5.       Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς εντός χρονικού διαστήματος, ώστε η αναφερόμενη στις προηγούμενες παραγράφους άδεια να εκδίδεται το αργότερο εντός οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έναρξης απόκτησης της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της  αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α), μετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της Εξεταστικής Επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της αδείας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του Νόμου 3982/2011 και το άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ 49 Β), στο βαθμό που η εν λόγω Υπουργική Απόφαση συμπληρώνει τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και του παρόντος Διατάγματος και δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτές, όπως η Απόφαση αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

6.      Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να λάβουν ισοτιμία και αντιστοιχία με ελληνικό τίτλο, προσκομίζουν στην Επιτροπή Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 4/28.2.2011 θέμα 6 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π. και καταβάλουν παράβολο, που καθορίζεται με την αρ. πρωτ. ΟΔΕ 3/1551/18.3.2011, που εκδόθηκε βάσει της με αριθμ. 4/28.2.11 Απόφασης του ΔΣ, η οποία  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 589/Β/15.4.2011, όπως οι αποφάσεις αυτές εκάστοτε ισχύουν.

 

7.      Οι προβλεπόμενες στο παρόν διάταγμα  άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, ο οποίος υποβάλει Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

-          Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

-          Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.

 

-          Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων:

 

i)                    από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄), είτε

 

ii)                   από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 149 Α’), είτε

 

iii)                 από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 178 Α΄)».

 

 

8.      Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 19 διατάξεις, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες συνοδευόντουσαν με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.

 

 

¶ρθρο 11

 

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

 

 

Η αναφερόμενη στις διατάξεις του παρόντος προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με τους παρακάτω τρόπους:

 

1.            Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγούμενη από την επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόμενη από τον αδειούχο ή  κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας (τον εποπτεύοντα), υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. 

 

Η βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται σε εργαζόμενους με ασφάλιση στο ΙΚΑ θεωρείται για τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας από τον αρμόδιο κατά τόπο Επόπτη εργασίας, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων, που αναγράφονται στη βεβαίωση και του χρόνου προσλήψεως του ασκούμενου στην επιχείρηση.

 

Ο εποπτεύων  μπορεί να είναι, είτε ο ιδιοκτήτης/μέτοχος  της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.

 

Α) όταν ο εποπτεύων  απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας προσκομίζεται επίσης  βεβαίωση προϋπηρεσίας του εποπτεύοντος, χορηγούμενη από την επιχείρηση απασχολήσεώς του,  θεωρημένη για τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας από τον αρμόδιο κατά τόπο Επόπτη Εργασίας και από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε  τον  εποπτεύοντα για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

Β) όταν ο εποπτεύων  απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου  προσκομίζεται επίσης :

 

- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα.

- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια συμβάσεως έργου θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ,  τον  εποπτεύοντα για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

Γ) όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος  της επιχείρησης προσκομίζεται επίσης:

 

-   Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα.

-   Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος  της επιχείρησης

 

2.            Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με σύμβαση έργου.

 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγούμενη από την επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόμενη από τον αδειούχο ή κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας (τον εποπτεύοντα), υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. 

 

Τη βεβαίωση προϋπηρεσίας συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α. Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου.

β. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια συμβάσεως έργου θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ,  τον ενδιαφερόμενο  για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος άσκησής του.

 

Ο εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.

 

Α) όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας προσκομίζεται επίσης  βεβαίωση προϋπηρεσίας του εποπτεύοντος χορηγούμενη από την επιχείρηση απασχολήσεώς του θεωρημένη για τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας από τον αρμόδιο κατά τόπο Επόπτη Εργασίας και από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε  τον  εποπτεύοντα για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

Β) όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου προσκομίζεται επίσης:

 

- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα.

- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια συμβάσεως έργου θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ,  τον  εποπτεύοντα για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

Γ) όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης προσκομίζεται επίσης:

 

-   Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα.

-   Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος  της επιχείρησης

 

3.            Ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, εγκαταστάτης 1ης Ομάδος Α΄ ειδικότητας.

 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α. Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.

 

β. Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου,  από τα οποία να προκύπτει καθαρή αξία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών ύψους τουλάχιστον 6.000 ευρώ ανά έτος.

 

γ. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη 2ης ομάδας απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας, αδειούχο εγκαταστάτη ανώτερης ομάδας ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) έτος, υπό την εποπτεία του οποίου εργάστηκε σε εγκαταστάσεις τάσεως μεγαλύτερης των 1000 V.

 

δ. Βεβαίωση του αποδέκτη της υπηρεσίας σχετικά με τα διαθέσιμα όρια ισχύος και τάσεως, όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού  παραγωγής και μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

4.            Ο ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, εγκαταστάτης 2ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας ή εγκαταστάτης 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας.

 

 Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με  βεβαίωση προϋπηρεσίας, η οποία  εκδίδεται από αδειούχο εγκαταστάτη ανώτερης ομάδας ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την προϋπηρεσία ο ενδιαφερόμενος και την οποία συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α. Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.

 

β. Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου,  από τα οποία να προκύπτει καθαρή αξία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών ύψους τουλάχιστον 6.000 ευρώ ανά έτος.

 

γ. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη ανώτερης ομάδας απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας, αδειούχο εγκαταστάτη ανώτερης ομάδας ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

 

δ. Βεβαίωση του αποδέκτη της υπηρεσίας σχετικά με τα διαθέσιμα όρια ισχύος και τάσεως, όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού  παραγωγής και μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας

 

5.            Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Στην περίπτωση όπου ο εργοδότης ανήκει στην κατηγορία επιχειρήσεων όπου κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνονται ότι είναι διαθέσιμα, τόσο τα προβλεπόμενα όρια ισχύος και τάσεως, όσο και ο αντίστοιχος εξοπλισμός  παραγωγής και μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ως άνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας καταχωρούνται στην μερίδα  του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων και είναι διαθέσιμα στο οικείο Επαγγελματικό Σωματείο.

 

6.            Τα πιστοποιητικά  προϋπηρεσίας που εκδίδονται από  Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη Δημόσια Αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές  συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης όπου  φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ανάλογης ειδικότητας και ομάδας εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει  αντίστοιχα   ή, για την περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας.

 

7.            Προϋπηρεσία αποκτηθείσα κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των εφέδρων οπλιτών,   των οπλιτών παρατεταμένης θητείας ή των εφέδρων αξιωματικών, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.

 

8.            Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια, είτε σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.

 

9.            Σε κάθε περίπτωση, για τη δηλούμενη προϋπηρεσία, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος.

 

10.        Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 7, 9 του παρόντος προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή / και κατάρτιση ή / και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4, παρ. 2 του Νόμου 3982/2011.

 

11.        Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011.

 

12.        Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλες αιτίες, τότε για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, με το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου επαγγελματικού σωματείου ή του οικείου συνδέσμου ή της οικείας ομοσπονδίας.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση, στην οποία τεκμηριώνει την αδυναμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, συνοδευόμενη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή, η οποία αναλόγως συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.

 

 

 

¶ρθρο 12

 

Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

 

 

1.      Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και ειδικότερα τις παρακάτω απαιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 

 

1.1        Για όλες τις ειδικότητες, τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης».

 

1.2        Για την  Α΄ ειδικότητα: Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470Β/2004), την ΚΥΑ Φ. Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 (ΦΕΚ 1222Β/2006) και την Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ 844Β/16-5-2011), και το Ν. 4483/1965 όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

1.3        Για την Γ΄ ειδικότητα: Το πρότυπο…………. ή άλλο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο που παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια.

 

1.4        Για την Δ΄ ειδικότητα: (α) Για την 1η Ομάδα, την Οδηγία 1995/16/ΕΚ, σχετικά με τους ανελκυστήρες, όπως μεταφέρθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Φ9.2/32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 και την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/22-12-2008, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και (β) Για την 2η Ομάδα, την Οδηγία  2006/42/ΕΚ σχετικά με τις μηχανές.

 

 

  1. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.

 

  1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και  συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από  τον αδειούχο ή από πρόσωπο  που έχει το δικαίωμα αυτό, Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στην Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ 844Β/16-5-2011), η οποία παραδίδεται  στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει,  στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, αντίγραφο αυτής  κοινοποιείται στο οικείο Επαγγελματικό Σωματείο και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του  Ν.3982/2011 και του άρθρου 2 του Ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.      Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως,  υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του Νόμου 3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830 Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

5.      Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του Ν.3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

 

6.      Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν.3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο  Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών.

 

7.      Συμπληρωμένο υπόδειγμα του ως άνω Εντύπου κατατίθεται αποδεδειγμένα στην Επαγγελματική Ομοσπονδία ή Επιμελητήριο που καλύπτει τον Κλάδο, το οποίο και το αναρτά στην ιστοσελίδα του.

 

8.      ¶ρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών, μη κατάθεση του Εντύπου επισύρει στον παραβάτη τις προβλεπόμενες στο άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.3844/2010 κυρώσεις, οι οποίες εξειδικεύονται με την Υπουργική Απόφαση 17937/2050/ΦΓ9.1/2010 (ΦΕΚ 62 Β/27-1-2011), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

9.      Οι Επαγγελματικές Ομοσπονδίες ή Επιμελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο και υποστηρίζουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την εξέταση καταγγελιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του Νόμου 3982/2011.

 

10.  Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία και ειδικότερα :

 

a.             Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:

 

-       Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.

 

-       Το προβλεπόμενο στην παρ. 5 Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.

 

-       Ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 8, γίνεται εις βάρος της εταιρείας και, σε περίπτωση ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος, του αδειούχου.

 

-       Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 7, βαρύνει την εταιρεία.

 

 

b.            Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:

 

 

-       Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειμένου να συνδεθεί το κτίριο της εταιρείας με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

 

-       Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παρ. 5 Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών.

 

-       Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 8, εφαρμόζεται στον αδειούχο σε περίπτωση ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος.

 

-       Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 6.

 

 

¶ρθρο 13

 

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων συνάθροισης κοινού

 

 

1.       Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων συνάθροισης κοινού και ειδικότερα στεγασμένων θεάτρων, κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης, χωρητικότητας άνω των πενήντα (50) ατόμων, πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα και να εκδίδεται αντίστοιχη βεβαίωση ελέγχου.

2.       Εάν εντός του έτους υπάρξει αλλαγή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να εκδοθεί αντίστοιχη βεβαίωση ελέγχου.

 

¶ρθρο 14

 

Θεώρηση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας

 

 

1.      Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 9 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ.2, θεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια. Επίσης οι δηλώσεις αναγγελίας που προβλέπονται στην παρ. 2, του άρθρου 10 υπόκεινται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) χρόνια. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας ή την υποβολή της δήλωσης αναγγελίας.

 

 

2.      Η άδεια των εργαζομένων του άρθρου 16 και η δήλωση αναγγελίας που προβλέπεται στην παρ. 1 των άρθρων 5, 7 και 9, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 10 δεν χρειάζονται θεώρηση .

 

 

3.      Για τη θεώρηση της άδειας ή την ανανέωση της δήλωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση και καταβάλλει παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και οφείλει, είτε να τεκμηριώσει υπηρεσία δύο (2) ετών, αθροιστικά, είτε, στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, να τεκμηριώσει ότι ο κύκλος εργασιών παροχής υπηρεσιών της οκταετίας ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα. Στην περίπτωση της ανανέωσης της δήλωσης αναγγελίας η ως άνω υπηρεσία ή ο κύκλος εργασιών αφορούν σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως ή τεχνικά εν γένει έργα.

 

 

4.      Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 θεώρηση ή   ανανέωση γίνονται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της πενταετίας και η επόμενη πενταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης πενταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου του 6μήνου από τη λήξης της ως άνω πενταετίας λόγω μη προσκόμισης στην Αρχή Αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παρ. 3  του παρόντος άρθρου, η άδεια ή η βεβαίωση αντίστοιχα,   θεωρούνται ή ανανεώνονται με την υποβολή Αίτησης και των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

 

4.1        Εάν η καθυστέρηση, πέραν του ως άνω εξαμήνου, δεν ξεπερνά το ένα έτος,  υποβάλλεται παράβολο διπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παρ. 3 .

 

4.2        Εάν η καθυστέρηση, πέραν του ως άνω εξαμήνου,  ξεπερνά το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, υποβάλλεται παράβολο τετραπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παρ. 3 .

 

4.3        Τα προβλεπόμενα στην παρ. 3  δικαιολογητικά, σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας ή τον κύκλο εργασιών, αναλογικά προσαυξημένα, από το χρόνο που μεσολάβησε από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης ή ανανέωσης, μέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.

 

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, η επόμενη πενταετία για την απαιτούμενη θεώρηση, αρχίζει να μετράει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία της θεώρησης ή της ανανέωσης.

 

 

5.      Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, πέραν του ως άνω εξαμήνου,  ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ή η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλούνται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας  παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011    και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση.

 

 

6.      ¶σκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.3982/2011.

 

 

7.      Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 5, 7  και 9 αδείας, μεσολαβήσει αλλαγή της εξεταστέας ύλης ή του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων, με την έκδοσης αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3982/2011,  είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας  αντίστοιχη Αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια   ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας  παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011    και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση.

 

 

8.      Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 7.

 

 

¶ρθρο 15

 

Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων

 

 

1.      Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 (Α’ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΒΔ 19-26 Μαρτίου 1938 (Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , του ΒΔ 19-26 Μαρτίου 1938 (Α’ 113) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΒΔ 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν, οι κάτοχοί τους ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και υπόκεινται σε θεώρηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14. Οι ως άνω άδειες των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, δύναται να αντικαθίστανται με τις άδειες Α’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5,  με την υποβολή Αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος.

 

Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 6.

 

Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και του ηλεκτροτεχνίτη αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με  βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

 

2.      Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι μικρότερο ή ίσο  των έξι μηνών, δύναται να αντικαθίστανται, με τις άδειες Α’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παρ. 5, σε διάστημα  έξη (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος με τις άδειες του παρόντος, προσκομίζοντας Αίτηση, τα παράβολα  που περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 3 και : (α) βεβαίωση  υπηρεσίας τριών (3) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό  του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 6.

 

3.      Με επιφύλαξη των κατωτέρω παρ. 5.α και 6α , οι υφιστάμενες άδειες  που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παρ. 1 ή 2 και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη,    δύναται να αντικαθίστανται  με τις άδειες   του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αναλόγως, προσκομίσει  Αίτηση, τα παράβολα  που περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 4 και : (α) βεβαίωση  υπηρεσίας τριών (3) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό  του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας,  έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας  παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση.

 

4.      Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 1, 2, 3 είναι η 31.12.2017.

 

 

5.       Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:

 

 

a)      Ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Ειδικότητας, ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας, ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Ειδικότητας, ο  Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας και ο Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνονται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

b)     Ο Αρχιτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας, ο Αρχιτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εργοδηγός Γ΄ Ειδικότητας  και ο  Εργοδηγός ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνονται Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας.

 

c)      Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας της Α΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας της Γ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας, και ο  Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνονται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Α΄ Ειδικότητας

 

d)     Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας γίνεται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών (ΦΣΕ) της Γ΄ Ειδικότητας

 

e)      Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνεται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης ομάδας Α΄ Ειδικότητας

 

 

6.      Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντιστοιχούνται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ. ως ακολούθως

 

a)      Ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας και ο  Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ Ειδικότητας γίνονται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος , χωρίς καμία επιβάρυνση

 

b)      Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας Δ΄ Ειδικότητας γίνεται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας

 

c)      Ο Συντηρητής Ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας παραμένει Συντηρητής  Ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας.

 

 

7.      Η προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση αδείας Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9.

 

 

¶ρθρο 16

 

¶λλες διατάξεις

 

 

1.      Στην περίπτωση που ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης, 2ης ή 3ης βαθμίδας της Α΄ Ειδικότητας, ο συντηρητής ηλεκτρολόγος της Δ΄ Ειδικότητας ή ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ή 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με Αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης, 2ης ή 3ης βαθμίδας της Α΄ Ειδικότητας εκδίδουν  την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως μισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 14.

 

 

2.      Μετά από ενδεχόμενη λήξη της σχέσης εργασίας των προσώπων που αναφέρονται στην παρ.1, με  την υποβολή Αίτησης και των αντίστοιχων παραβόλων, αυτά επανακτούν την κατατεθείσα άδεια, η οποία υπόκειται σε θεώρηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8 και, ως αρχή για τον υπολογισμό της οκταετίας της επόμενης θεώρησης, λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.

 

 

3.      Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των εν λόγω αδειών, γίνεται ταυτόχρονη αντιστοίχηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 15.

 

 

¶ρθρο 17

 

Λοιπές διατάξεις

 

 

1.      Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλεκτρονικά.

 

2.      Ο τρόπος για την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή, θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3982/2011.

 

3.      Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα : (α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830 Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό  σε επιχείρηση η οποία είναι  εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5205/11/2011 (ΦΕΚ 434 Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 6

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

¶ρθρο 18

 

Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου

 

 

1.      Στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Γ’ Ειδικότητας συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν : (α) στο χειρισμό μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και (β) στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου.

 

2.      Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα είναι:

 

2.1  Χειρισμός μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών

 

 

  • Ο τεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει το χειρισμό και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των μηχανημάτων προβολής, των συσκευών ήχου καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση, την συντήρησή τους υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση  του αδειούχου χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

     

 

  • Ο αρχιτεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη την παρακολούθηση και συντήρηση των ανωτέρω εξοπλισμών.

     

 

2.2  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου

 

 

Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων θεάτρου αναλαμβάνει την διαμόρφωση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του θεάτρου, την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των συσκευών ήχου και φωτισμού, των μηχανημάτων προβολής, όταν υπάρχουν, καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση, την συντήρησή τους.

 

 

3.      Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας

 

3.1  Χειρισμός μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών

 

 

3.1.1 Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΙΕΚ  ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων , των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ή ΙΙ) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες είτε σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, ή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παρόντος με τις σχολές που αναφέρονται στο  ανωτέρω εδάφιο (Ι),  μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερομένου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη με :

 

 

-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας (ή παραμονής) που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

-       Παράβολα σύμφωνα με την παραγρ. 13 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)

-       Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου

 

αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας  και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) και η παραπάνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

 

 

3.1.2        Οι κάτοχοι της παρ. 3.1.1 του παρόντος, βεβαίωσης αναγγελίας μετά από προϋπηρεσία έξι (6) μηνών, η οποία σε κάθε περίπτωση προσμετρείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α ) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α)

-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) (όπου αυτό εφαρμόζεται)

-       Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του

 

 

αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α).

 

 

3.2  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου

 

Στην περίπτωση που ο εγκαταστάτης  ηλεκτρολόγος 1ης ή 2ης ή 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μισθωτός) σε θεατρική επιχείρηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή και αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου. Τα ως άνω πρόσωπα, εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως μισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 14. Τις επαγγελματικές δραστηριότητες του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου επιτρέπεται να ασκούν και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι της Α΄ Ειδικότητας, οι οποίοι απασχολούνται στη θεατρική επιχείρηση με μη εξαρτημένη σχέση εργασίας.

 

3.3  Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών

 

 

-       Οι κάτοχοι άδειας Χειριστή Κινηματογραφικών ταινιών αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς καμία επιβάρυνση

 

-       Οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Θεάτρου αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου θεάτρου.

 

¶ρθρο 19

 

Καταργούμενες Διατάξεις

 

 

  1. Το άρθρο 18 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει μετά τις 31-12-2014.

 

  1. Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Π.Δ. καταργούνται οι διατάξεις:

 

-       του Β.Δ. 13/19 ΦΕΒ 1936 (Α’ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (το Β.Δ. 4/25 Νοεμ. 1949, το Β.Δ. 328/1963 ΦΕΚ 85 Α, το Β.Δ. 407/1966 ΦΕΚ 123 Α, του Π.Δ. 766/1972 ΦΕΚ 223 Α, του Π.Δ. 205/1977 ΦΕΚ 70 Α, του Π.Δ. 1104/1977 ΦΕΚ 358 Α, του Π.Δ. 329/1983 ΦΕΚ 59 Α, του Π.Δ. 252/1988 ΦΕΚ 106 Α, του Π.Δ. 532/1989 ΦΕΚ 223 Α, του Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α),

-       του Β.Δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937,

-       του Β.Δ. 19/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 (Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Β.Δ. 19/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 (Α’ 113) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (του Β.Δ. 22.11.1951 ΦΕΚ 307 Α),

-       του Β.Δ. 25 ΜΑΙΟΥ-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1938 (Α’ 224) (του Π.Δ. 31 Οκτ. 1931, το Β.Δ. 349/1960 ΦΕΚ 76 Α), το άρθρο 3 του Β.Δ. 328/1965 ΦΕΚ 81 Α, του Β.Δ. 563/11.6.1965, το άρθρο 9 του Β.Δ. 407 (ΦΕΚ Α 105/11.5.1966),

-       του Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ 1934 Α) και του Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ 264 Α),

-       του Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α) και το άρθρο 2 του Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ Α 358/19.11.1977),

-       του Π.Δ. 256/1991 (ΦΕΚ 95 Α), του Π.Δ. 113/2001 ΦΕΚ 105 Α,

 

Κάθε άλλο προεδρικό διάταγμα ή Υπουργική Απόφαση που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

¶ρθρο 20

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

 

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)

 

 

(Τόπος) ………………….. (Ημερομηνία)……………………

 

Προς

 

την ……………………………..

 

 

Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

 

Α. Προσωπικά στοιχεία:

 

 

            1. Επώνυμο ……………………………………

 

            2. Όνομα ……………………………………..

 

3. Πατρώνυμο …………………………………..

 

4. Ιθαγένεια ……………………………………..

 

5. Αρ. Ταυτ./Διαβατηρίου  ……………………….

 

6. ΑΦΜ …………………………..

 

7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών ……………………………………………………

 

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

1.      Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης / μόνιμης διαμονής (διαγράφεται ανάλογα)

 

Νομός…………………………….          Δήμος ……………………………

Οδός ………………………………         Αριθμός ………………………..       ΤΚ …………………….

2. Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό) ……………………….. Φαξ …………………………….

 

3. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου……………………………….

 

Γ. Αναγγέλλω την έναρξη (διαγράφεται ανάλογα) : Α) του συνόλου    των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται  να ασκώ, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011 ή Β) των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα ΠΔ : .……………………………

 

 

Δ. Αναγγέλλω την πρόθεση έναρξης  των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ……………………………………

 

 

Ε. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε :

 

 

1.      ¶δεια (π.χ. αρχική, θεώρηση υφιστάμενης, αντικατάσταση υφιστάμενης, αίτηση επανεξέτασης)  …………………………………………………… / Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (διαγράφεται ανάλογα).

2.      Επαγγελματική δραστηριότητα:…………………………………..

3.      Ειδικότητα και βαθμίδα ……………………………………………………………………….

 

ΣΤ. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας (όπου εφαρμόζεται)

 

Εκδούσα αρχή …………………… Αριθμός ……………….. Ημερομηνία …………….

 

 Ζ.  Παρατηρήσεις

 

 

 

 

 


Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 

Δικαιολογητικό

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ

 

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και  άδεια  εργασίας ή παραμονής (για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 

Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

 

 

Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

 

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

 

 

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

 

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής  αδείας των διπλωματούχων μηχανικών.

 

 

 

Δηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 

 

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Ο ΔΗΛΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)

 

 


Παράρτημα Β

 

Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών

 

 

-       Τα στοιχεία του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

 

-       Στοιχεία Επαγγελματικού Σωματείου ή Επιμελητηρίου στο οποίο κατατέθηκε  το υπόδειγμα του Ειδικού Έντυπου Πληροφοριών.

 

-       Τιμοκατάλογος παροχής υπηρεσιών, παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και υφιστάμενη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

 

-       Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους εκτελείται η εγκατάσταση.

 

 

¶ρθρο 21

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

 

 

               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                        ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                         ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                               ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

 

 

 

   ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                        ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011