Νέα / Άρθρα Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021


Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Antonis Salevris

31 Οκτωβρίου στις 3:10 μ.μ.  · 

Επειδή στην πορεία θα προκύψει περί πολλού ο λόγος για το Νέο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 1η Έκδοση

"Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις", το Πρότυπο αυτό εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων» και εγκρίθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο την 2020-07-01.

 Νομοθετήθηκε δε ως το Νέο Πρότυπο (Υ.Α. 101195/2021) για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση, την συντήρηση και τον έλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) που προκύπτουν από τις 8 Οκτωβρίου 2021 και μετά.

Η ΕΛΟΤ/ΤΕ 82, σύμφωνα με την απόφαση Δν.Σ: 135/2015-06-08 (ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΜΓ-ΟΝΠ),

 συγκροτήθηκε από Μέλη των ακόλουθων Φορέων:

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), με τακτικό μέλος τον κ. Τζανίκο Σπύρο

• Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), με τακτικό μέλος τον κ. Τσιαμίτα Νικόλα

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με τακτικό μέλος τον καθ. Δρ. Γκόνο Ιωάννη

• Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), με τακτικό μέλος τον κ. Σαλευρή Αντώνιο

• Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) με τακτικό μέλος τον κ. Καπάζογλου Δημοσθένη

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), με τακτικό μέλος τον κ. Κωνσταντόπουλο Χαράλαμπο

• Πανεπιστήμιο Πατρών, με τακτικό μέλος την καθ. Δρ. Πυργιώτη Ελευθερία

• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με τακτικό μέλος τον κ. Σαρρή Γεώργιο

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με τακτικό μέλος τον κ. Κοκκώνη Μάξιμο

• Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με τακτικό μέλος τον κ. Τσαμτσάκη Δημοσθένη

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Υ.Α. Αριθμ. 101195/2021-ΦΕΚ/Β/4654/08.10.2021

Αριθμ. 101195

ΦΕΚ B’ 4654/08.10.2021

Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το άρθρο 47 του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).

6. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

7. Toν ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 118).

8. Την υπ’ αρ. 41392/13189/3281/20.07.1976 απόφαση «περί επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (Β’ 965).

9. Την υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφαση «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470).

10. Την υπό στοιχεία Φ.50/503/168/19.04.2011 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας “Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65”» (Β’ 844).

11. Την υπό στοιχεία Φ.Α’50/12081/642/26.07.2006 (Β’ 1222) κοινή υπουργική απόφαση «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης», όπως τροποποιήθηκε με την 130414/16.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος» (Β’ 4825).

12. Την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

13. Το γεγονός ότι το σχέδιο της παρούσας απόφασης γνωστοποιήθηκε (Α.Π. 51695/07.05.2021) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό γνωστοποίησης 2021/275/GR, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α’ 151).

14. Το από 31/05/2021 έγγραφο (ΥΠΑΝΕΠ 61152/ 01.06.2021) της Επιτροπής για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

15. Την από 02/06/2021 απάντηση (202101975.E L 2021/0275/G R 302) στην αίτηση της Επιτροπής για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών

16. Τις από 04/08/2021 παρατηρήσεις της Επιτροπής (ΥΠΑΝΕΠ 89604/09.08.2021 και 90472/11.08.2021), σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 5, της Οδηγίας ΕΕ/2015/1535.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.000 V ή με συνεχές ρεύμα (d.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.500 V και οι οποίες αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:

α) κατοικίες και συναφείς χώροι

β) κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροι

γ) κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες

δ) κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης

στ) αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσεις

ζ) εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

η) χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι

θ) εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις

ι) λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής

ια) συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η παρούσα απόφαση δεν αντιτίθεται, ούτε θίγει διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί:

Ηλεκτρική Εγκατάσταση:

 σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους ώστε να επιτελούν συγκεκριμένο σκοπό.

Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ):

 το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (ΕΗΕ):

 Ηλεκτρική εγκατάσταση που τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται σε κλειστό ή υπαίθριο χώρο ακινήτου, η οποία παρέχεται από το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ή από συστήματα αυτοπαραγωγής. Τα εν λόγω συστήματα αυτοπαραγωγής χαμηλής τάσης αποτελούν μέρος της ΕΗΕ.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ):

υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του ν. 4483/1965 (Α’ 118).

Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων:

έλεγχος που διενεργείται με σκοπό τη διαπίστωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Τεχνική Προδιαγραφή:

έγγραφο που ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μια διεργασία, μια υπηρεσία ή ένα σύστημα και το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος, της διεργασίας, της υπηρεσίας, ή του συστήματος.

Πρότυπο:

τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, η τήρηση του οποίου δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η εφαρμογή του επιβάλλεται νομοθετικά.

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364

 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: Πρότυπο του ΕΛΟΤ που έχει συνταχθεί με βάση τα έγγραφα εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (C ENELEC), τα οποία προέρχονται κυρίως από τη σειρά HD 60364 αλλά και από τη σειρά HD 384 και το οποίο έχει δημοσιευθεί ως ΕΛΟΤ 60364:2020.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις Ασφάλειας

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 1:

α. Οι ΕΗΕ ή τμήματα αυτών, τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας της παρούσας απόφασης κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, εφόσον σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, τροποποιούνται, συντηρούνται και ελέγχονται βάσει των γενικών και ειδικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 60364, ή αντίστοιχου διεθνούς, ή ευρωπαϊκού, ή εθνικού προτύπου, ή τεχνικών προδιαγραφών που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας.

β. Τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σε υφιστάμενες ΕΗΕ, τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας της παρούσας απόφασης κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, εφόσον σχεδιάζονται και υλοποιούνται βάσει των γενικών και ειδικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 60364, ή αντίστοιχου διεθνούς, ή ευρωπαϊκού, ή εθνικού προτύπου, ή τεχνικών προδιαγραφών που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας.

2. Υφιστάμενες ΕΗΕ ή τμήματα αυτών, ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας, κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, εφόσον τεκμηριωμένα συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατασκευής τους.

3. Προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις της εναρμονισμένης τεχνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν σήμανση CE, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που τα αφορούν.

Άρθρο 4

Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ΕΗΕ, απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

2. Συνακόλουθα των ελέγχων της προηγούμενης παρ. 1, συντάσσεται ΥΔΕ για την ΕΗΕ, με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την ΥΔΕ, αναφέρονται αναλυτικά στα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι.

3. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της ΕΗΕ που συνοδεύουν την ΥΔΕ, περιλαμβάνουν:

α. τη θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων,

β. τις διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2 , οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται,

γ. τη θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους,

δ. πλήρες μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται.

Τμήματα ΕΗΕ που έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, επισημαίνονται εμφανώς στα ηλεκτρολογικά σχέδια.

4. Οι έλεγχοι της παρ. 1 αφορούν σε:

α. αρχικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την αρχική ηλεκτροδότησή της,

β. τακτικό επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παρ. 5,

γ. έκτακτο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται:

αα) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, εφόσον προκύψει:

i) αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας, με βάση την κατηγοριοποίηση της παρ. 5, του παρόντος άρθρου,

ii) αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ.

ββ) αμέσως μετά από:

i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης,

ii) συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,

iii) βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.

γγ) πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της,

δδ) κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή.

5. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.

6. Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις τα πεδία που δεν συμπληρώθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία και υποβάλλεται ΥΔΕ η οποία φέρει την ένδειξη «μη οριστικοποιημένη». Με την έναρξη της ηλεκτροδότησης, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων ελέγχου του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων δοκιμών και μετρήσεων και συντάσσεται νέα ΥΔΕ με την ένδειξη «οριστικοποιημένη», η οποία υποβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση. Η οριστικοποιημένη ΥΔΕ συνοδεύεται μόνο από το συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του Πρωτόκολλο (ή Πρωτόκολλα) Ελέγχου, εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβολή στην ΕΗΕ για την οποία απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης συνοδευτικής τεκμηρίωσης.

7. Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

8. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α’ 118).

Άρθρο 5

Εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των απαιτήσεων ασφάλειας και ελέγχου των άρθρων 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

2. Για τη διασύνδεση ιδιωτικών υποσταθμών, εγκαταστάσεων και κινητήρων Μέσης Τάσης (ΜΤ) με το ΕΔΔΗΕ, συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση ΜΤ που υλοποίησαν, εκτελέστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη του συντάκτη της, στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011.

4. Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που τροφοδοτούνται μέσω ιδιωτικών υποσταθμών της παραπάνω παρ. 2, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις

1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους. Αντίγραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ, τηρούνται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή καθώς και από τον συντάκτη τους.

5. Για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004 (Β’ 470) και, συνακόλουθα, να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος βάσει των διατάξεων αυτών.

6. Για τις εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), ιδιαίτερα στα άρθρα 22, 24, 27 και 65.

7. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004, εκτός αυτών της παρ. 1 του άρθρου 1, και των άρθρων 3 και 4, οι οποίες καταργούνται δέκα οκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

8. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.50/503/168/2011 (Β’ 844).

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021