Νέα / Άρθρα ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024


https://www.nomotelia.gr/photos/File/7037b-23.pdf

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  •  20 / 03 / 2024

 Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 41020/819/ 25.09.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο τίτλος αυτής είναι ο «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β' 2776).

https://www.nomotelia.gr/photos/File/7037b-23.pdf

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13 Δεκεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 7037

Τροποποιητικές διατάξεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι τροποποιητικές διατάξεις αφορούν τα παρακάτω σημεία:

  1. Στο τέλος του άρθρου 4, όπου προστέθηκαν δύο νέοι ορισμοί.
  2. Στο άρθρο 6 «Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης» μετά την πρώτη παράγραφο, έγινε προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου.
  3. Στο τέλος του άρθρου 6.1 «Συμμόρφωση προς τα Πρότυπα», υπήρχαν επιπλέον προσθήκες.
  4. Στο σημείο α) του άρθρου 9 «Τεχνικές Απαιτήσεις», έγινε αντικατάσταση της παραγράφου.
  5. Στο τέλος του άρθρου Α.4.1 «Απαιτήσεις συμμόρφωσης με πρότυπα», καθώς και στο τέλος του άρθρου Α.4.3.2 «Καλωδιαγωγοί (κανάλια διανομής), του Προσαρτήματος Α «Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών», έγινε προσθήκη παραγράφων.
  6. Προσθήκη προσαρτημάτων Α1 και Α2 για τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) για τις εγκαταστάσεις δικτύων FTTH εντός κτιρίων.
  7. Επίσης, το Προσάρτημα Δ αντικαθίσταται από το Προσάρτημα Δ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
  8. Εφαρμόστηκαν ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής στο άρθρο 2 καθώς επίσης ενημερώθηκε η έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου του 2024 στο άρθρο 3.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το ΦΕΚ

fek pdf fek pdfΚατεβάστε το αρχείο

https://www.nomotelia.gr/photos/File/7037b-23.pdf

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024