Νέα / Άρθρα Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 16 Ιουνίου 2024


16 6 24 

Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης

 απο Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

 12/01/2023

Σε όλες τις ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΔΕ είτε πρόκειται για αρχικό έλεγχο, για τακτικό επανέλεγχο ή έκτακτο επανέλεγχο ο ηλεκτρολόγος 

Στην αιτιολόγηση του
χρονικού διαστήματος συμπληρώνουμε το παρακάτω κείμενο:

ΦΕΚ 4654Β_2021 

<<Με βάση την Παράγραφο 4 του Παραρτήματος ΙΙ της ΥΑ με αριθ. 101195(ΦΕΚ 4654Β της

8/10/21) ορίζεται για λόγους ασφάλειας ο επόμενος τακτικός επανέλεγχος μέχρι την

παραπάνω ημερομηνία γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές και οι μετρήσεις για τις

οποίες απαιτείται οριστική ηλεκτροδότηση. Νέα ημερομηνία τακτικού επανελέγχου θα

οριστεί στην οριστικοποιημένη ΥΔΕ που θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία

γνωστοποίησης στον υπογράφοντα της οριστικής ηλεκτροδότησης.>>

  3.Ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη) της ηλεκτρικήςεγκατάστασης για δυνατότητα χρήσης

 της εφαρμογής για την ΥΔΕ

 

Εδώ ο ιδιοκτήτης/ καταναλωτής (χρήστης)

πρέπει να επιλέξει το

 

πως θα κάνει ταυτοποίηση για να

 

ξεκινήσει την χρήση της εφαρμογής για την υπογραφή της ΥΔΕ.

 

Για παράδειγμα, εδώ γίνεται ταυτοποίηση

 

με προσωπικούς κωδικούς

taxis net, η οποία παρουσιάζεται σε 6 βήματα:

 

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η ταυτοποίηση με προσωπικούς κωδικούς,

με όποια από τις τράπεζες που εμφανίζονται επιλεγεί.

https://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/3-e4cceae0ab.jpg

 

Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης

 

Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

 12/01/2023

σελίδα

 

4

4. Είσοδος του ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη) στην εφαρμογή γιατην ΥΔΕ, επιλογή ενέργειας

Επιλογή

Συνέχεια

για την επόμενη ενέργεια

 

https://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/4-72b198db96.jpg

 

Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης

 

Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

 12/01/2023

σελίδα

 

5

5.Προεπισκόπηση τηςΥΔΕ και υπογραφή

 

Επισήμανση: Αν ο ιδιοκτήτης / καταναλωτής

 (χρήστης) εντοπίσει

 λάθη ή αποκλίσεις και δεν υπογράψει,

 η ΥΔΕ δεν διορθώνεται και δεν ολοκληρώνεται.

 

Πρέπει να επαναληφθεί η μέχρι εδώ εργασία

από τον ηλεκτρολόγο. 

Η ψηφιακή υπογραφή ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη)

 

Έχει ολοκληρωθεί.

 

https://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/5-afff0fd2db.jpghttps://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/5-afff0fd2db.jpg

 

Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης

 

Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

 12/01/2023

σελίδα

 

6

6.

Διαχείριση ψηφιακής θυρίδας ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη),εντοπισμός της ψηφιακά υπογεγραμμένης και θεωρημένης ΥΔΕ

 

 Όταν γίνεται είσοδος στην εφαρμογή του govgr             (βλέπε παραπάνω βήμα 4),

Εμφανίζεται στο πλαίσιο επάνω δεξιά και η ψηφιακή θυρίδα πολίτη (εδώ του ιδιοκτήτη / καταναλωτή(χρήστη)

με το όνομα του. Οι επιλογές ΄΄Θυρίδα’’ και ‘’Έξοδος’’ ανοίγουν με κλικ στις 3 τελείες. Επιλέγοντας ΄΄Θυρίδα’’ εμφανίζονται τα έγγραφα που έχουν οριστικοποιηθεί 

 στην θυρίδα.

Στην θυρίδα η ΥΔΕ εμφανίζεται –

 εξάγεται σαν έγγραφο,

μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπογραφές (ηλεκτρολόγου, ιδιοκτήτη ή καταναλωτή / χρήστη της εγκατάστασης, και του συνεργάτη του σωματείου).

 

 Από εδώ ο ιδιοκτήτης/ καταναλωτής

 (χρήστης )

μπορεί να πάρει (να κατεβάσει) την ψηφιακά υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕ

του σε αρχείο .pdf.

Η ΥΔΕ αυτή βρίσκεται στην ίδια μορφή στην θυρίδα του ηλεκτρολόγου που έχει εισάγει την ΥΔΕ

 

και στην θυρίδα του συνεργάτη του επαγγελματικού σωματείου πουτην έχει θεωρήσει.

 

Επισήμανση:

 

Συνιστάται, ο ιδιοκτήτης/ καταναλωτής (χρήστης)

να διατηρεί ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο με την

 

ΥΔΕ που εξάγει από τα ΄΄Έγγραφά’’ της θυρίδας για λόγους ασφάλειας δεδομένων.

https://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/6-3becab8338.pnghttps://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/6-3becab8338.png

 

Οδηγίες ψηφιακής ΥΔΕ για χρήστες ηλ. εγκατάστασης

 

Γιώργος Σαρρής & Σπύρος Τζανίκος

 12/01/2023

σελίδα

 

7

7.

Ολοκλήρωση: Η ψηφιακά υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕβρίσκεται σε αρχείο .pdf στις ψηφιακές θυρίδες του ηλεκτρολόγου, τουιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη

) και του εκπροσώπου (συνεργάτη)του σωματείου

 που την θεώρησε

 

Η ψηφιακή υποβολή προς τον ΔΕΔΔΗΕ της ψηφιακά υπογεγραμμένης και θεωρημένης ΥΔΕ γίνεται από τον ηλεκτρολόγο που την συνέταξε.

Επισήμανση:

Η υπογραφή του ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη)

Στα συνοδευτικά έγγραφα της ΥΔΕ

 της εγκατάστασης του

(καταγραφή στοιχείων ΕΗΕ και πρωτόκολλα ελέγχων) έχει νομοθετηθεί και είναι υποχρεωτική από το 2011. Με αυτήν βεβαιώνει ότι παρέλαβε από τον ηλεκτρολόγο πλήρες αντίγραφο της ΥΔΕ του, το οποίο πρέπει να διατηρεί σε προσωπικό του αρχείο τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο έλεγχο της εγκατάστασης του

 

και ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωση του τακτικού επανελέγχου της.

https://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/7-96c950849c.jpghttps://html.scribdassets.com/8lax743cn4ar1s3q/images/7-96c950849c.jpg

 

Download this PDF

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 16 Ιουνίου 2024