2310 256353

Εκδηλώσεις Π.Δ 108 /12-6-2013 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Π.Δ 108 /12-6-2013 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013


 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141

 

12 Ιουνίου 2013

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108

 

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών

 

προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα

 

της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουρ−

 

γίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέ−

 

σεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από

 

φυσικά πρόσωπα.

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013