Νέα / Άρθρα «Μητρώο μελών ΤΕΕ» διδικτυακά στο ΑΣΕΠ

«Μητρώο μελών ΤΕΕ» διδικτυακά στο ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 3 Απριλίου 2021


 

«Μητρώο μελών ΤΕΕ» διδικτυακά στο ΑΣΕΠ

ΠΗΓΗ: https://www.esos.gr/arthra/72313/mitroo-melon-tee-didiktyaka-sto-asep?fbclid=IwAR171Yt04tLu6ZeDo4Oj071A_S0Y4VaL8uOohfYpDgDnZg4NY_9VWWATQkY

Δημοσίευση: 02/04/2021

https://www.esos.gr/sites/default/files/styles/slider/public/article-listing-images/asep.jpg?itok=zPEzg1wY

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών ΤΕΕ» του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο πληροφοριακό σύστημα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, προβλέπει απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυρ. Πιερρακάκη.

Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο πλαίσιο παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4765/2021 και, ειδικότερα, για τον έλεγχο από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Α.Σ.Ε.Π. της ιδιότητας των συμμετεχόντων ως μηχανικών, μέσω της επιβεβαίωσης (μεμονωμένης ή μαζικής) των στοιχείων άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το μητρώο του ΤΕΕ.

Για τον ίδιο σκοπό, η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης των στοιχείων των συμμετεχόντων.

Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του ΑΜΚΑ του συμμετέχοντος και της ημερομηνίας για την οποία ελέγχεται η συνδρομή ή μη ιδιότητα μέλους ΤΕΕ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του συμμετέχοντος:

• ΑΜΚΑ
• Αριθμός μητρώου ΤΕΕ
• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Κατηγορία (τακτικό ή ομότιμο μέλος)
• Ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας μέλους
• Ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους
• Στοιχεία εγγραφής ειδικοτήτων:
- Ημερομηνία λήψης της επαγγελματικής άδειας
- Ημερομηνία λήψης του πτυχίου
- Ειδικότητα (κωδικός και περιγραφή)
- Ομάδα ειδικότητας (κωδικός και περιγραφή)
- Σχολή (κωδικός και περιγραφή)
- Πόλη σχολής (κωδικός και περιγραφή)
- Χώρα (κωδικός και περιγραφή)

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή

. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Α.Σ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων στοιχείων αποκλειστικά για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Ετικέτες: 

ΑΣΕΠ-ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 3 Απριλίου 2021