Νέα / Άρθρα ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΥΔΕ ΝΕΟ ΦΕΚ 8 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4654

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΥΔΕ ΝΕΟ ΦΕΚ 8 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4654

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4654

Άρθρο 6
Μεταβατικές, καταργούμενες
και λοιπές διατάξεις
1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλε-
πόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα
επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει
απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.
2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και
δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης. 

Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα
κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου,
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση δι-
ενέργειας έκτακτου επανελέγχου.
3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώ-
ου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευ-
τική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλο-
νται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημε-
ρών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6
του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους. Αντί-
γραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης
τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ
καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την
υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώ-
ου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευ-
τική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν
τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ,
 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021