Νέα / Άρθρα Ηλεκτροκίνηση

Ηλεκτροκίνηση

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 1 Ιουνίου 2021


1 6 21   Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις

Πηγή :  ΜΕΛΟΣ ΕΛΟΤ  www.sarrisg.gr  Sarris George

Νόμος 4710, ΦΕΚ 142Α 23.07.2020 με τίτλο: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις
Άρθρα που κατά την άποψη του γράφοντος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ηλεκτρολόγους:
Άρθρο 21. Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια.
Άρθρο 22. Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια.
Άρθρο 23. Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους όπου στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο 24. Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια.
Άρθρο 26. Μέτρα πυροπροστασίας.
Άρθρο 27. Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο - Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο Άρθρο αυτό αναφέρεται: Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», ή στα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το ΕΛΟΤ 603634 είναι το νέο Ελληνικό πρότυπο που πρόκειται να αντικαταστάσει το EΛOT HD 384 (όταν νομοθετηθεί) και η επεξεργασία του έχει ολοκληρωθεί από τον ΕΛΟΤ. Για την χρήση αντίστοιχων ισοδύναμων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων αναμένονται διευκρινήσεις

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο. 

 

ΦΕΚ με αριθ. 2040 Β, της 04.06.2019, ΚΥΑ 42863/438

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στιςεγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Περιλαμβάνει ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία

Στο κγ): τον Νόμο 4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 118), όπως ισχύει.
Στο λβ): το π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 141), όπως ισχύει.
Στο λδ): την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορίου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθμ. οικ.51157/ΔΤΒΝ/1129/17-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» (Β΄ 1425).
Στο λστ): Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης αριθμ. Φ.7.5/1816/88/27-2-2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων(Κ.Ε.Η.Ε. με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις)» (Β' 470), όπως ισχύει.

 Ορίζει, περιγράφει, κατηγορίες σημείων επαναφόρτισης
«Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: Στο γ) του Άρθρου 2, είναι σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού (ηλεκτροκίνητου) οχήματος, ηλεκτρικής ισχύος έως και 22 kW. Αποκλείονται από αυτήν την κατηγορία, τα σημεία επαναφόρτισης με ηλεκτρική ισχύ έως και 3,7 kW, (επισήμανση: Αφορά ρευματοδότες με ονομαστικό ρεύμα 16 Α και ονομαστική τάση 230V) τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.

«Σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: Στο δ) του Άρθρου 2, είναι σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού (ηλεκτροκίνητου) οχήματος, ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW.
«Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: Στο ε) του Άρθρου 2, είναι σημείο ηλεκτρικής επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού εναλλακτικού καυσίμου, προσβάσιμο, άνευ διακρίσεων, σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή.

 Νομοθετεί (άρα γίνονται υποχρεωτικά για την Ελλάδα) τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Με βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 3:

1) EN/ IEC 61851-1: Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements.
2) EN/IEC 62196-1: Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets -Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements.
3) EN/IEC 62196-2: Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets -Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories.
4) EN/IEC 62196-3: Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers.
Με βάση την παράγραφο 3 του Άρθρου 3: Για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (a.c.) για ηλεκτρικά οχήματα της κατηγορίας L ισχύος μέχρι 3,7 kVA, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/674 της 17ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

Δεν περιλαμβάνει ασύρματες ή επαγωγικές μονάδες φόρτισης
Με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4.

Για την εγκατάσταση και την αδειοδότηση τους
 Όλες οι συσκευές φόρτισης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 4.
Με βάση επίσης την παράγραφο 4 του άρθρου 4: Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
Σχετικά με τις προϋποθέσεις σύνδεσής τους με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ): Αυτές διέπονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ηλεκτροδοτήσεων.
Με βάση το άρθρο 6, για την αδειοδότηση τους απαιτείται ΥΔΕ με βάση το γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 για όλες τις περιπτώσεις (είτε εξ ολοκλήρου 

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο. 

 

ΦΕΚ με αριθ. 50 Β της 15.01.2015

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σε υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.  Όπως διαπιστώνεται από το άρθρο 2, τα θέματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης βασίζονται στο ΕΛΟΤ HD 384 και τα θέματα της ηλεκτροδότησης τους στην νομοθεσία της ΥΔΕ.   ίκαιρα και στην χώρα μας. Ένα νέο ΦΕΚ με αριθ. 50 Β της 15.01.2015 με μια Κοινή Υπουργική Απόφαση έρχεται να καθορίσει τις βασικές απαιτήσεις για τα θέματα αυτά σε επ

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ, είναι διαθέσιμο στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και στο διαδίκτυο.     

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 1 Ιουνίου 2021