Νέα / Άρθρα οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της εγκατάστασης

οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της εγκατάστασης

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022


Συνάδελφοι

Για να κάνει το σωματείο θεώρηση της Υ.Δ.Ε  θα πρέπει οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της  εγκατάστασης . Με την ηλεκτρονική θεώρηση των ΥΔΕ από 1-1- 2023 δεν θα περνάει τίποτα χωρίς αριθμό Παροχής .

Χωρίς αριθμό παροχής δεν γίνετε θεώρηση. Η θεώρηση του σωματείου σύμφωνα με την Νομοθεσία δεν αφορά μόνο το γνήσιο της Υπογραφής του Ηλεκτρολόγου αλλά και ότι η άδεια του καλύπτει την ισχύ της εγκατάστασης που αναφέρετε στην Υ.Δ.Ε. . Και αυτό ελέγχετε από τον Αριθμό Παροχής της ηλεκτρικής εγκατάστασης .

 

ΔΕΔΔΗΕ

Κατά την υποβολή του νέου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, αυτές, παραλαμβάνοντας την ΥΔΕ προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες – ελέγχους:

 Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΔΕ (Ακολουθώντας τις § αυτού)

 1 Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση Επέκταση Επανέλεγχος Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο το ορθό πλαίσιο ελέγχου (check box)

2. Περιοχή, Πρακτορείο Ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί η Μονάδα του Δικτύου στο χώρο ευθύνης της οποίας ανήκει η εγκατάσταση.

 3. Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ 1. Μονογραμμικό(α) εγκατάστασης 2. Μονογραμμικό(α) πίνακα(ων) 3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου 4. Έκθεση παράδοσης και εφόσον απαιτείται 5. Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642/26.07.2006 ως ισχύει 6. Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ Ελέγχεται εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πλαίσια ελέγχου (check boxes) και για το Πρωτόκολλο(α) ελέγχου και Έκθεσης παράδοσης ότι έχει συμπληρωθεί το πλήθος των σελίδων.

Παραλαμβάνονται και αρχειοθετούνται τα παραπάνω έγγραφα, χωρίς να γίνεται έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που δηλώνονται με αυτά.

 4. Ημερομηνία υποβολής Ελέγχεται ότι είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται το παραστατικό στην αρμόδια Μονάδα του Δικτύου.

 5. Στοιχεία καταναλωτή Γίνεται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με εκείνα που έχουν καταχωρηθεί, με την αίτηση ηλεκτροδότησης, στο μηχανογραφικό μας σύστημα. Αναθεώρηση ΔΧΔ/ΤΡΘ Δεκέμβριος 2020

6. Τοποθεσία εγκατάστασης • Γίνεται ταυτοποίηση των δηλούμενων στοιχείων με εκείνα που έχουν καταχωρηθεί, με την αίτηση ηλεκτροδότησης, στο μηχανογραφικό μας σύστημα. • “Κατηγορία χώρου”: Ελέγχεται να είναι συμπληρωμένο με μια εκ των πέντε (5) κατηγοριών που ορίζονται στην § 3 του άρθρου 4 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β’ 2004) π.χ. «κλειστός επαγγελματικός χώρος με εύφλεκτα υλικά» “Επόμενος επανέλεγχος έως”: Ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένη η καταληκτική ημερομηνίας επανελέγχου της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παραπάνω δηλωθείσα κατηγορία του χώρου.

 7. Στοιχεία Εγκαταστάτη Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία και εάν η άδεια που, κατά δήλωσή του επί της ΥΔΕ, κατέχει ο Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, του παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, το δικαίωμα κατασκευής της εν λόγω ΕΗΕ. Δεν πραγματοποιείται έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ο Εγκαταστάτης κατέχει την άδεια που δηλώνει.

 8. Τεχνικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης α) Τάση, Φάσεις, συχνότητα, dc ή ac Ελέγχεται αν έχει συμπληρωθεί, • “Τάση”: για μονοφασική παροχή 230V, για τριφασική 400V. • “Φάσεις”: για μονοφασική παροχή 1 και για τριφασική 3. • “Συχνότητα”: 50Hz · “dc ή ac”: ac β) Συνολική Εγκατεστημένη ενεργός και φαινομένη ισχύς • Ελέγχεται αν η συνολική εγκατεστημένη ενεργός ισχύς είναι μικρότερη ή ίση του δηλωθέντος ορίου αδείας σε KW του εγκαταστάτη. • Το πεδίο “φαινομένη ισχύς” πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο στις περιπτώσεις που υπάρχει μέτρηση της αέργου ισχύος. γ) Εγκατεστημένη ισχύς Φωτισμού, Συσκευών και Κίνησης Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένο τουλάχιστο ένα πεδίο. δ) Συνολική Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας Εφόσον εμπίπτει στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο και αν η δηλούμενη εγκατεστημένη ισχύς παραγωγικής διαδικασίας είναι ίση με την ισχύ της παραγωγικής διαδικασίας που η οποία αναφέρεται στην άδεια εγκατάστασης την οποία προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. ε) Ισχύς μεγαλύτερου κινητήρα Εφόσον υπάρχει, ελέγχεται αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο. Αναθεώρηση ΔΧΔ/ΤΡΘ Δεκέμβριος 2020 στ) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα Απαιτείται να είναι συμπληρωμένο ένα πλαίσιο ελέγχου (check box), θετικό ή αρνητικό. ζ) Γραμμή γενικού Πίνακα - Μετρητή Ελέγχεται ότι η διατομή της γραμμής Γενικού Πίνακα Καταναλωτή – Μετρητή είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν που απαιτείται για το πλήρες φορτίο κάθε τυποποιημένης παροχής, όπως κάθε φορά καθορίζεται με τις εσωτερικές οδηγίες Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. η) Γενική ασφάλεια ή Αυτόματος διακόπτης ισχύος γενικού πίνακα Ελέγχουμε ότι η γενική ασφάλεια καταναλωτή συνεργάζεται επιλογικά με την ασφάλεια του Μετρητή ή την ασφάλεια του Υ/Σ για περιπτώσεις που σύμφωνα με Οδηγία Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν τοποθετούνται ασφάλειες στο Μετρητή. θ) Σύστημα σύνδεσης γείωσης Πρέπει να είναι συμπληρωμένο υποχρεωτικά το πλαίσιο ελέγχου (check box) εκείνο, με βάσει το οποίο, το δηλούμενο Σύστημα Γείωσης είναι σύμφωνο με αυτό που εφαρμόζεται στην Περιοχή Δικτύου που ανήκει η συγκεκριμένη ΕΗΕ.

9. Ηλεκτροπαραγωγή Όταν δηλώνεται ότι υπάρχει: α) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος • Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς του. • Στο πεδίο “Μεταγωγικός Διακόπτης” πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) ΝΑΙ. β) Φωτοβολταϊκή Μονάδα: • Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς της. • Στο πεδίο “Προστασία έναντι νησιδοποίησης” πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) ΝΑΙ. • Στο πεδίο “Κατά” συμπληρώνεται VDE 0126 γ) Άλλος τύπος • Ελέγχεται εάν είναι συμπληρωμένη η Τάση και η Ισχύς του • Στο πεδίο “Προστασία απόζευξης” πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) ΝΑΙ.

10. Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής Ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΕ

Οι ενέργειες - έλεγχοι που προβαίνουν οι Μονάδες του Δικτύου κατά την παραλαβή των εγγράφων που συνοδεύουν την ΥΔΕ, είναι οι εξής : Αναθεώρηση ΔΧΔ/ΤΡΘ Δεκέμβριος 2020

α) Ελέγχεται ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται επί των εν λόγω εγγράφων, ταυτίζεται με τον Αριθμό Παροχής που αναγράφεται επί της ΥΔΕ.

 β) Ελέγχεται ότι τα εν λόγω έγγραφα, έχουν σφραγιστεί και υπογραφεί από τον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη.

γ) Ελέγχεται ότι τα εν λόγω Έγγραφα, έχουν υπογραφεί από τον Ιδιοκτήτη ή τον Χρήστη.

 δ) Για τα Έγγραφα τα οποία μπορεί να αποτελούνται από περισσότερες από μία σελίδες (οι οποίες αριθμούνται ως εξής Σελίδα … από …), πλέον των ανωτέρω ελέγχεται ότι: το πλήθος των σελίδων που παραδίδονται ταυτίζεται με αυτό που έχει δηλωθεί επί της ΥΔΕ.

Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)       Σελίδα  1  από  …...

Καταγραφή Στοιχείων ΕΗΕ

Νο ……………….

Ιδιοκτήτης     £        Καταναλωτής      £

Όνομα  ή  Επωνυμία / Επώνυμο

 

…………………………………………………………….

Αρ. παροχής:

 

...................................................

Διεύθυνση:

……………………………………

Κατηγορία Εγκατάστασης (περιγραφή) :

 

....................................................................

Κωδικός : .…...........…....

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

Όνομα  / Επώνυμο

 

………………………………………..

 

………………………………………..

Αριθ. Άδειας / Βεβ. αναγγελίας:

 

…………………………………….

Ειδικότητα / Ομάδα: …………..

 

Κατηγορία: …...........…....……..

        

                      Χώρος/τμήμα

                     εγκατάστασης

Αριθμός ηλεκτ.

συσκευών, & ηλ. εξοπλισμού, μηχανημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

Ισχύς φωτισμού & ηλ. συσκευών  (kW)

Ισχύς ηλεκτρικών μηχανημάτων (kW)

Ηλεκτρικός  εξοπλισμός

Πίνακας διανομής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακόπτης απλός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακόπτης διπλός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακόπτης αλλε -ρετούρ ακραίος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακόπτης κομμυτατέρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρυθμιστής έντασης φωτισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομβίον Πίεσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανιχνευτής κίνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μονή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρίζα σούκο

διπλή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τριπλή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερμοστάτης χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθερές ηλεκτρικές συσκευές και ηλ. μηχανήματα

Κουζίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλυντήριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλιματιστικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανελκυστήρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθμός φόρτισης Η/Ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντλία

θερμότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτιστικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ονομαστική ισχύς μονοφασικού ρευματοδότη συνιστάται κατ’ ελάχιστον  0,2 ΚW.
Συντελεστής ετεροχρονισμού για όλη την εγκατάσταση δεν υπολογίζεται.

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) κατηγορίας φορτίων

 

 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (KW) εγκατάστασης

 

Η ΕΗΕ παραδίδεται έτοιμη προς χρήση σύμφωνα με την παρούσα καταγραφή

των στοιχείων της     £

 

Παράδοση πρόσθετης τεκμηρίωσης      

(π.χ. φωτογραφίες, οδηγίες, κλπ.)            £

        Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης                                           O παραλαμβάνων την καταγραφή στοιχείων ιδιοκτήτης/καταναλωτής

 

 

 

                                    (Σφραγίδα, Υπογραφή)                                                                                                                ( Όνομα, Επώνυμο, Υπογραφή )

 

 

 

Τόπος....................................  Ημερ/νία..........................                              Τόπος.......................................................  Ημερ/νία.........................

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022