Νέα / Άρθρα ΝΕΑ ΥΔΕ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΝΕΑ ΥΔΕ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021


http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Hlektrologiki_Nomothesia%3AFEK_gia_ELOT_60364&fbclid=IwAR25eMyTojHNYPYP2cme9X8_G5YkvBjIoHmlmDiJjf7DrwbQULC-UeZQnKA

 

ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ     ΑΡΗ ΦΛΑΜΠΟΥΤΟΓΛΟΥ ΤΗΛ.6977410806

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΥΔΕ

ΦΕΚ 8 Οκτωβρίου 2021  Αρ. Φύλλου 4654

 

Οι έλεγχοι της παρ. 1 αφορούν σε:

α. αρχικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την

αρχική ηλεκτροδότησή της,

β. τακτικό επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην επόμενη παρ. 5,

γ. έκτακτο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται:

αα) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, εφόσον

προκύψει:

i) αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγο-

ρίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας, με βάση την

κατηγοριοποίηση της παρ. 5, του παρόντος άρθρου,

ii) αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις

ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ.

ββ) αμέσως μετά από:

i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε

ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών

που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη

γείωσης,

ii) συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα

με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,

iii) βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα,

πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.

γγ) πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας

επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρο-

δότησής της,

δδ) κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμό-

δια αρχή.

 

5. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που

λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες

Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύ-

νολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας, σύμφωνα με το

Παράρτημα ΙΙ. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το

μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση

του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.

 

6. Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ

όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυ-

νατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των

προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου

 

Άρθρο 6

Μεταβατικές, καταργούμενες

και λοιπές διατάξεις

 

1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη

ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλε-

πόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα

επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει

απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

 

2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες

πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και

δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός

τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας  απόφασης.

 Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα

κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου,

με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

 

 

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώ-

ου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσειςτης παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους.

Αντίγραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώ-

ου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟ ΦΕΚ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΥΔΕ

ΦΕΚ 8 Οκτωβρίου 2021  Αρ. Φύλλου 4654

 

Οι έλεγχοι της παρ. 1 αφορούν σε:

α. αρχικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την

αρχική ηλεκτροδότησή της,

β. τακτικό επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην επόμενη παρ. 5,

γ. έκτακτο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται:

αα) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, εφόσον

προκύψει:

i) αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγο-

ρίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας, με βάση την

κατηγοριοποίηση της παρ. 5, του παρόντος άρθρου,

ii) αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις

ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ.

ββ) αμέσως μετά από:

i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε

ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών

που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη

γείωσης,

ii) συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα

με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,

iii) βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα,

πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.

γγ) πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας

επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρο-

δότησής της,

δδ) κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμό-

δια αρχή.

 

5. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που

λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες

Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύ-

νολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας, σύμφωνα με το

Παράρτημα ΙΙ. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το

μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση

του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.

 

6. Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ

όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυ-

νατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των

προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου

 

Άρθρο 6

Μεταβατικές, καταργούμενες

και λοιπές διατάξεις

 

1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη

ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλε-

πόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα

επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει

απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

 

2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες

πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και

δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός

τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας  απόφασης.

 Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα

κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου,

με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

 

 

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώ-

ου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσειςτης παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους.

Αντίγραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώ-

ου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021