Νέα / Άρθρα ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023


ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκατ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

17-01-2023  - Πηγή: newmoney.gr

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε μεγάλο διαγωνισμό συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ προχωρά ο ΑΔΜΗΕ με αντικείμενο την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ σε έργα Υ/Σ-ΚΥ.

Ο διαγωνισμός, που διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο, αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή), για την ανάδειξη δύο αναδόχων.

Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ,πλέον ΦΠΑ. Ο ΑΔΜΗΕ, παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανάθεσης όμοιων υπηρεσιών, για τρία επιπλέον έτη, ήτοι με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου, με τους ίδιους όρους και τιμές μονάδος με περιθώριο θετικής αναπροσαρμογής έως 10%. Η συνολική αξία της προαίρεσης ανέρχεται σε 5 εκατ.ευρώ πλέον ΦΠΑ. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός με την προαίρεση ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (18,6 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η τεχνική παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ, που κατασκευάζονται από ανάδοχο/ους επιλογής του χρήστη, προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση του χρήστη με το ΕΣΜΗΕ.

Όπως σημειώνεται, με κάθε εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο θα ανατίθεται σε έναν εκ των συμβαλλομένων αναδόχων, η τεχνική παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ, που προβλέπονται στην Σύμβαση Σύνδεσης (ΣΣΧ) που υπογράφει ο χρήστης με τον ΑΔΜΗΕ.

Ο χρήστης μπορεί να είναι είτε Ανεξάρτητος Παραγωγός Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε Επιλέγων Πελάτης Υψηλής Τάσης.

Τα έργα σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ που θα αποτελούν αντικείμενο μίας ΣΣΧ μπορεί να περιλαμβάνουν ένα εκ των παρακάτω τμημάτων ή/και συνδυασμό αυτών:

– Τμήμα ενός νέου (υπό ανέγερση) Υ/Σ ή ΚΥΤ ανύψωσης Μέσης Τάσης (πχ 15/20/30 kV) προς Υψηλή (150 kV) ή Υπερυψηλή Τάση (400 kV),

– Τμήμα ενός νέου (υπό ανέγερση) Υ/Σ ή ΚΥΤ υποβιβασμού Υψηλής (150 kV) ή Υπερυψηλής Τάσης (400 kV) προς Μέση Τάση (πχ 15/20/30 kV),

– Τμήμα επέκτασης ή/και τροποποίησης σε έναν υφιστάμενο και εν λειτουργία Υ/Σ 150 kV/MT του ΕΣΜΗΕ,

– Τμήμα επέκτασης ή/και τροποποίησης σε ένα υφιστάμενο και εν λειτουργία ΚΥΤ 150 kV ή 400 kV του ΕΣΜΗΕ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα έργα σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ εκτείνονται από την είσοδο στον Υ/Σ ή το ΚΥΤ των εναέριων ή καλωδιακών ΓΜ 150 kV ή 400 kV έως και τους Διακόπτες (Α/Δ) σύνδεσης των Μ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ του χρήστη.

Στα εν λόγω έργα συμπεριλαμβάνονται και τα τμήματα των κτηρίων των εκάστοτε Υ/Σ ή ΚΥΤ που προορίζονται για χρήση από τον ΑΔΜΗΕ.

Οι όροι και η προθεσμία για τις προσφορές

Όπως διευκρινίζεται, οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ενώ η αξία τους θα ορίζεται ρητώς, στην πρόσκληση για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης που θα απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι θα συμβληθούν στην συμφωνία-πλαίσιο.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η13η Φεβρουαρίου 2023

Σημειώνεται ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Έτσι, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με έως δύο οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανάδειξης ενός οικονομικού φορέα μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με αυτόν.

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται στα πέντε έτη από την υπογραφή της, ενώ η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023