Νέα / Άρθρα Να προσέξετε συνάδελφοι για την εφαρμογή των παρακάτω

Να προσέξετε συνάδελφοι για την εφαρμογή των παρακάτω

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023


ψηφιακές θεωρήσεις κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής 

Να προσέξετε συνάδελφοι  για την εφαρμογή των παρακάτω 

Α) η διαδρομή των καλωδίων για διατομές πάνω από 1,5 τχ είναι υποχρεωτική και να γράφετε η διαδρομή είναι κατά εκτίμηση λόγο της μη δυνατότητας ακριβούς αποτύπωσης των .

Β) η υπογραφή του πελάτη καταναλωτή χρήστη  της ηλεκτρικής εγκατάστασης πάνω στην ΥΔΕ είναι υποχρεωτική η ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΑ  ή ΨΗΦΙΑΚΑ

( ΔΕΝ γράφουμε με το πληκτρολόγιο το ονοματεπώνυμο του πελάτη -καταναλωτη -ιδιοκτήτη ..).

Μην μπερδεύετε το αν την στείλει αυτός ψηφιακά , αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υπογραφή του πάνω στην ΥΔΕ .

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

 θέματα νομοθεσίας που έχουν σχέση με τις ΥΔΕ

ΥΔΕ ü

Σύνολο εγγράφων τα οποία υποβάλλονται στο ΔΕΔΔΗΕ από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά τον αρχικό έλεγχο ή επανέλεγχο μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης ü

Ηλεκτρολογική γνώση-συνείδηση-ευθύνη ü ΕΛΟΤ HD384- Κατώτερο αποδεκτό όριο για τα μέτρα προστασίας, για την σωστή κατασκευή και τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ü

 Δημιουργία ασφαλέστερων εγκαταστάσεων- Ενημέρωση καταναλωτών

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ } Υ.Α. ΦΕΚ 1222/2006 Υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή.

Η ΥΔΕ δεν προσαρμόστηκε ούτε σε αυτά τα νέα αυτά δεδομένα. } Υ.Α. ΦΕΚ 844 Β/2011 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’8) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65». Η απόφαση αυτή ορίζει την αντικατάσταση της παλαιάς ΥΔΕ με νέα στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική νομοθεσία.

Περιλαμβάνει 4 άρθρα. 6 ¨ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ü Άρθρο 1:

α) Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που υποβάλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σύμφωνο με το συνημμένο υπόδειγμα της Υ.Δ.Ε. του παραρτήματος της παρούσης απόφασης.

 β) Τα περιεχόμενα της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του Πρωτοκόλλου ή των Πρωτοκόλλων Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, που παραδίδονται μαζί με την Υ.Δ.Ε. στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρούσης απόφασης. 7 ¨

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ü

 Άρθρο 1: γ) Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται:

• Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων

• Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2

• Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το ακίνητο και

 • Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου θα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, ΔΔΡ κ.λπ.)

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ü

 Άρθρο 2: }

Προκειμένου περί εγκαταστάσεων υποσταθμών ή κινητήρων υψηλής ή μέσης τάσης οι αδειούχοι εγκαταστάτες υποβάλλουν στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τα παρακάτω:

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση υψηλής ή μέσης τάσης εκτελέστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

• Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης

 • Σχέδια που θα περιλαμβάνουν την κάτοψη και την τομή του κτιρίου της εγκατάστασης, τοπογραφικό της περιοχής και την ηλεκτρική συνδεσμολογία. }

Για τις μετά τον υποσταθμό υποβιβασμού τάσης εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία για τέτοιες εγκαταστάσεις.

Άρθρο 4:

1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η εφαρμογή της ξεκινά από 16.05.2011

2. Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης υπουργικής απόφασης, επιτρέπεται να υποβάλλεται και η Υ.Δ.Ε. όπως αυτή καθορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας.

3. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις, εκτός αυτές της παραγράφου VI, της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’8)Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτή. Η εξαίρεση αυτή αφορά την καταβολή τέλους δικαιώματος συνδέσεως παροχής

4. Τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρούσης απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ü

Αποτυπώνεται η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών-κινητήρων ü Ρευματοδότες - φωτιστικά σημεία üΓΠΧΤ üΔιαδρομή ηλεκτρικών γραμμών άνω του 1,5m

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Επιλογή μόνο αδειούχων, κατάλληλα εκπαιδευμένων εγκαταστατών οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη: -Για την δημιουργία καλύτερων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων -Για την αποφυγή πρόχειρων επισκευών και αλλαγών -Για τον συχνό και συστηματικό επανέλεγχο των εγκαταστάσεων

 

ΠΗΓΗ: Βιβλιογραφία κ.  Γ. Σαρρή

Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Στο ΦΕΚ 45471Β της 21.10.2022 βρίσκεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 43059 ΕΞ 2022 και με τίτλο:

"Ψηφιακή έκδοση και θέωρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)".
Η Απόφαση αυτή ρυθμίζει τις διαδικασίες για την νέα δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακής θεώρησης της ΥΔΕ,

με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης της - υποβολής της στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Νόμου 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Επισημάνσεις (συνοπτικά) κατά την άποψη και την οπτική του γράφοντα:
-Δεν προκύπτει απαίτηση για άμεση καθιέρωση μόνο ψηφιακών υπογραφών, ψηφιακής θεώρησης (όπου προβλέπεται νομοθετικά) και ψηφιακής υποβολής για όλες τις ΥΔΕ. Νομοθετείται μια νέα πρόσθετη δυνατότητα στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία για τις ΥΔΕ. Η δυνατότητα υποβολής των ΥΔΕ σε χαρτί προς το παρόν δεν σταματά.
-Αν μια ΥΔΕ με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υποβληθεί ολοκληρωμένη ψηφιακά, δεν απαιτείται πλέον η υποβολή της σε χαρτί.
-Η εφαρμογή του govgr που περιγράφεται στην ΚΥΑ και η οποία βρίσκεται στο link δίδει δυνατότητα αξιοποίησης της μόνο σε ηλεκτρολόγους που είναι εγγεγραμένοι στο επαγγελματικό σωματείο τους που έχει ενταχθεί ή και σε αυτά που θα ενταχθούν και εντοπίζονται στην εφαρμογή αυτή. 
-Προς το παρόν (26/10/2022) δίδεται η δυνατότητα για ΥΔΕ που περιλαμβάνουν σε ένα αρχείο .pdf όλα τα έγγραφα τους και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 ΜΒ.
-Η υπογραφή του ιδιοκτήτη / καταναλωτή (χρήστη) που έχει ζητήσει την ΥΔΕ παραμένει υποχρεωτική, γιατί και αυτός ήταν, είναι και παραμένει νομοθετικά συνυπεύθυνος με τον ηλεκτρολόγο συντάκτη της ΥΔΕ για την ασφάλεια της εγκατάστασης του.
-Η ψηφιακά υπογεγραμμένη και θεωρημένη ΥΔΕ που εξάγεται από την εφαρμογή του govgr, για να υποβληθεί στο Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
πρέπει να είσαγεται σε ειδική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος τηρεί το Μητρώο αυτό, στο link. ! 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023