Νέα / Άρθρα σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην “Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση (Υ.Δ.Ε.)

σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην “Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση (Υ.Δ.Ε.)

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022


σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Επικρατείας, που αφορά στην “Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).”

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Επικρατείας, που αφορά στην “Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ρυθμίζονται οι διαδικασίες για τη δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του ν. 4483/1965, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

    Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022   

Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1).

β) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

γ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), ιδίως του άρθρου 58 αυτού.

δ) Της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του ν. 4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 118), ιδίως των άρθρων 2 και 4-5 αυτού.

στ) Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ζ) Της υπ’ αρ. 41392/13189/3281/20.07.1976 απόφασης «Περί επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (Β’ 965).

η) Της υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470). θ) Της υπό στοιχεία Φ Α’ 50/12081/642/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β’ 1222), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 130414/16.12.2019 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος» (Β’ 4825).

ι) Της υπό στοιχεία Φ.50/οικ. 11784/742/11.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.50/503/168/19.4.2011 (Β’ 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Περί ερμηνείας των διατάξεων του ν. 4483/1965”» (Β’ 1809).

ια) Της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129600/2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις” (Β’ 4654)» (Β’ 5635).

ιβ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ιγ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126). ιδ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ιε) Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

ιστ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

ιζ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ιη) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

 1. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
 2. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
 3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
 4. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή”» (Β’ 4693).
 1. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).
 2. Την ανάγκη απλούστευσης και ψηφιοποίησης της διαδικασίας έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του ν. 4483/1965.
 3. Την υπό στοιχεία 37363 ΕΞ 2022 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Τμήματος τακτικού προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Υ.ΨΗ.Δ. και κατά συνέπεια στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Μ.Π.Δ.Σ., πέραν αυτών που έχουν περιγραφεί στην υπό στοιχεία 20133 ΕΞ 2020/16.7.2020 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσης προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών επί του ν. 4727/2020 (Α’ 184), καθώς και στην υπό στοιχεία 43323 ΕΞ 2021/7.12.2021 αντίστοιχη εισήγηση περί εγκατάστασης των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τις διαδικασίες για τη δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του ν. 4483/1965, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης αυτής στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
 2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται οι Υ.Δ.Ε. για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) που συντάσσονται και υπογράφονται με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα και θεωρούνται από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του υπογράφοντος και δυνητικά συνυπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο που είναι χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης για την οποία συντάσσεται Υ.Δ.Ε. (στο εξής «καταναλωτής»), για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας αυτής.
 3. Κατά τα λοιπά για τα της έκδοσης, θεώρησης και κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, εξακολουθεί να ισχύει η κείμενη νομοθεσία και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης και της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και δη σε ότι αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης και κατάθεσης Υ.Δ.Ε. που το ως άνω πλαίσιο προβλέπει και οι οποίοι (τρόποι) δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση ψηφιακή θεώρηση και κατάθεση των Υ.Δ.Ε.

Άρθρο 2
Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωση Εγκαταστάτη

 1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υ.Δ.Ε. («εφαρμογή»).
 2. Χρήστες της εφαρμογής είναι α) οι έχοντες το νόμιμο δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής Υ.Δ.Ε., β) εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών σωματείων που θεωρούν τις Υ.Δ.Ε., γ) φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή χρήστες ηλεκτρικής εγκατάστασης για τις οποίες συντάσσεται Υ.Δ.Ε. («καταναλωτές»).

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

 1. Η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
 2. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής Υ.Δ.Ε. εισέρχεται στην εφαρμογή και επιλέγει τη δημιουργία νέου εγγράφου. Επιλέγει το σωματείο στο οποίο ανήκει. Εισάγει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τον αριθμό παροχής, και προαιρετικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή χρήστη ηλεκτρικής εγκατάστασης και λοιπά στοιχεία. Στη συνέχεια μεταφορτώνει την Υ.Δ.Ε. και τη συνοδευτική τεκμηρίωση ως ενιαίο έγγραφο σε μορφή pdf. Στη συνέχεια, για να επιβεβαιώσει μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή της από τον ίδιο, ο συντάκτης της Υ.Δ.Ε. λαμβάνει στο πιστοποιημένο κινητό του τηλέφωνο έναν κωδικό αριθμό μιας χρήσης (One Time Password – OTP), τον οποίο εισάγει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής.
 3. Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου που θεωρεί την Υ.Δ.Ε., εισέρχονται στην εφαρμογή και επιλέγουν από το πεδίο «Εκκρεμότητες» την προς υπογραφή ή θεώρηση Υ.Δ.Ε., αντίστοιχα. Για να επιβεβαιώσουν μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή της και από τους ίδιους, ο ιδιοκτήτης ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης, και ο εκπρόσωπος του οικείου σωματείου λαμβάνουν στο πιστοποιημένο κινητό τους τηλέφωνο κωδικό μιας χρήσης (One Time Password – OTP), τον οποίο εισάγουν σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής.

Άρθρο 4
Έκδοση και ψηφιακή βεβαίωση Υ.Δ.Ε.

 1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες, κατά περίπτωση, η Υ.Δ.Ε. εκδίδεται και έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα τις περ. α’ και β’ αντίστοιχα της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
 2. Στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου και κάτω από το όνομα του κάθε εκδότη τίθεται από την εφαρμογή η ψηφιακή βεβαίωση της υπογραφής της Υ.Δ.Ε. από τους συγκεκριμένους χρήστες-φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση). Στην ψηφιακή βεβαίωση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ κάθε εκδότη.
 3. Η εκδοθείσα Υ.Δ.Ε. φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR. Στο τέλος του εγγράφου και μετά την έκδοση της Υ.Δ.Ε. από τον τελευταίο κατά χρονική σειρά εκδότη αποτυπώνεται η προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 4. Η εκδοθείσα Υ.Δ.Ε., αφού βεβαιωθεί ψηφιακά σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποστέλλεται στη θυρίδα των χρηστών που την υπέγραψαν, όπως αυτή προβλέπεται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
 5. Για τις ανάγκες της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», η εκδοθείσα Υ.Δ.Ε., αφού βεβαιωθεί ψηφιακά, δύναται να αποστέλλεται στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του στη θυρίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μεριμνά να χορηγεί στην εφαρμογή τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία που της υποβάλλονται και αφορούν σε επαγγελματικά σωματεία ηλεκτρολόγων εγκαταστατών που κάνουν χρήση της υπόψη εφαρμογής. Η εφαρμογή αντλεί τα στοιχεία από τη θυρίδα που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε., εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) για την άντληση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Ψηφιακή Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

Η κατάθεση των εγγράφων τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 101195/17.10.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι: α) φέρουν εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 ή β) εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κείμενο κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως στην παρούσα. Εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, τα προαναφερθέντα έγγραφα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμοδίου για τη λήψη και τήρηση των Υ.Δ.Ε. φορέα και κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, χωρίς να απαιτείται σε μία τέτοια περίπτωση και η έντυπη υποβολή τους προς τον αρμόδιο για την τήρηση των Υ.Δ.Ε. φορέα και κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011, προς τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να ακολουθείται η σχετικώς προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάθεση των απαιτούμενων εκ του κειμένου νομικού πλαισίου εγγράφων στον αρμόδιο φορέα για τη λήψη και την τήρηση των Υ.Δ.Ε. και κατά μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 Μητρώου στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 7
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.
 2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
 3. Η εφαρμογή αυτή υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και επιτελεί το ρόλο της εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 1. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής της παρούσας αποθηκεύονται στην θυρίδα των εκδοτών και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Για την τήρηση των ανωτέρω εγγράφων στις θυρίδες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 απόφασης.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ:
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205471

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022