2310 256353

Νέα / Άρθρα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 28 Μαϊου 2005


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 2009

Έγγραφο συνόδου

ΤΕΛΙΚΟ
A6-0119/2005

{26/04/2005}28.4.2005


ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για τη θέσπιση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων   (13781/2/2004 - C6?0008/2005 - 2002/0061(COD))


{IMCO}
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Stefano Zappala

  

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

*      Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων
    
**I      Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II      Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***      Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης Ε
***I      Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II      Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης
***III      Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)


Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ...........................................................................................26

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για τη θέσπιση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

(13781/2/2004 - C6?0008/2005 - 2002/0061(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (13781/2/2004 – C6?0008/2005),

- έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2002)0119)[2],

- έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0317)[3],

- έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

- έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6?0119/2005),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου

 

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

  1 α) Ελευθέριο επάγγελμα" σημαίνει δραστηριότητα την οποία ασκεί όποιος, βάσει ειδικών επαγγελματικών προσόντων, παρέχει προσωπικά, με δική του ευθύνη και με επαγγελματική ανεξαρτησία, υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα προς όφελος του εντολέα και του κοινωνικού συνόλου. Η άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας υπόκειται συνήθως σε ειδικές νομικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οι καταστατικές διατάξεις που θεσπίζουν αυτόνομα σε αυτό το πλαίσιο η εκάστοτε επαγγελματική οργάνωση, οι οποίες διασφαλίζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τον επαγγελματισμό, την ποιότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης με τον εντολέα·
Αιτιολόγηση
Ο εν λόγω ορισμός έχει επιβεβαιωθεί όσον αφορά τα βασικά του κριτήρια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο πλαίσιο της απόφασης που εξέδωσε στην υπόθεση C-267/99 της 11ης Οκτωβρίου 2001. Ο ορισμός στο παράγωγο δίκαιο διασφαλίζει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου, χωρίς να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους στόχους της οδηγίας. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής επαγγέλματος επιτρέπεται να επεκταθεί και/ή να περιοριστεί μόνο από τις νομοθετικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να αποφευχθεί ο κίνδυνος να αποκτήσουν οι υποδεέστερες καταστατικές πράξεις των επαγγελματικών οργανώσεων αυξημένη ισχύ, χωρίς την έγκριση των νομοθετικών αρχών.Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)      Όσον αφορά τα επαγγέλματα που καλύπτονται από το γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, στο εξής αναφερόμενο ως «το γενικό σύστημα», τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους. Εντούτοις, δυνάμει των άρθρων 10, 39 και 43 της Συνθήκης, δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν σε υπήκοο κράτους μέλους την απόκτηση προσόντων τα οποία προσδιορίζουν γενικώς μόνον ως προς τα διπλώματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού τους συστήματος, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη αποκτήσει όλα ή ορισμένα από τα εν λόγω προσόντα σε άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι κάθε κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο έχει ρυθμιστεί νομοθετικά ένα επάγγελμα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και να αξιολογεί κατά πόσον τα προσόντα αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα που το ίδιο απαιτεί. 11)       Όσον αφορά τα επαγγέλματα που καλύπτονται από το γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, στο εξής αναφερόμενο ως «το γενικό σύστημα», τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους. Εντούτοις, δυνάμει των άρθρων 10, 39 και 43 της Συνθήκης, δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν σε υπήκοο κράτους μέλους την απόκτηση προσόντων τα οποία προσδιορίζουν γενικώς μόνον ως προς τα διπλώματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού τους συστήματος, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη αποκτήσει όλα ή ορισμένα από τα εν λόγω προσόντα σε άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι κάθε κράτος μέλος υποδοχής, στο οποίο έχει ρυθμιστεί νομοθετικά ένα επάγγελμα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και να αξιολογεί κατά πόσον τα προσόντα αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα που το ίδιο απαιτεί. Ωστόσο, αυτό το γενικό σύστημα αναγνώρισης δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να επιβάλλει σε κάθε πρόσωπο που ασκεί ένα επάγγελμα σε αυτό το κράτος μέλος ειδικές απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής επαγγελματικών ρυθμίσεων που υπαγορεύονται από το γενικό συμφέρον. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν κυρίως τις ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση του επαγγέλματος, τους επαγγελματικούς κανόνες, περιλαμβανομένων των δεοντολογικών, τις ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο και την ευθύνη. Σε τελική ανάλυση, η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να επηρεάσει το έννομο συμφέρον των κρατών μελών να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ορισμένοι πολίτες τους να εκφεύγουν καταχρηστικά της εφαρμογής του εθνικού δικαίου που αφορά τα επαγγέλματα.

 

Αιτιολόγηση
Θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίζεται ποιο είδος κανόνων θα μπορούσε ακόμη να επικαλεστεί το κράτος υποδοχής σε σχέση με τον πάροχο υπηρεσιών ο οποίος μετακινείται από μία χώρα σε άλλη. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου (συγκεκριμένα απόφαση Van Binsbergen), η αρμοδιότητα των κρατών υποδοχής να επιβάλλουν την τήρηση των ρυθμίσεων για τα επαγγελματικά προσόντα δεν περιορίζεται σε πειθαρχικούς κανόνες. Στην τροποποιημένη αυτή αιτιολογική σκέψη ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση του επαγγέλματος, για επαγγελματικούς κανόνες, περιλαμβανομένων των δεοντολογικών, για ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο και την ευθύνη.Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  (11a) Η παρούσα οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα κράτη μέλη επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν αφορά την αναγνώριση από τα κράτη μέλη αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Συνεπώς, τα άτομα που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτήν την αναγνώριση για να αποκτήσουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους διαφορετικά δικαιώματα από αυτά που του εκχωρούνται με βάση τα επαγγελματικά προσόντα που απέκτησαν σε εκείνο το κράτος μέλος.
Αιτιολόγηση
Η Συνθήκη απαγορεύει οιαδήποτε διάκριση με βάση τη χώρα διαμονής σε σχέση με το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Εάν σε ένα άτομο έχουν αναγνωριστεί επαγγελματικά προσόντα σε ένα κράτος μέλος και το άτομο αυτό επιθυμεί να κάνει χρήση για να ασκήσει το επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από αυτό της διαμονής του, αλλά δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε εθνικό επίπεδο, θα μπορεί να επωφεληθεί από την οδηγία εφόσον η αναγνώριση δεν σημαίνει απλή παράκαμψη αυστηρότερων εθνικών απαιτήσεων. Με άλλα λόγια, εάν το κράτος μέλος Χ παρέχει  την επαγγελματική αναγνώριση Ζ στην επικράτειά του με την απλή αναγνώριση ή αποδοχή των προσόντων που έχει αποκτήσει ο αιτών στο κράτος μέλος Υ (προσόντα τα οποία το κράτος Υ δεν θεωρεί επαρκή για την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό στην επικράτεία του) ο αιτών δεν μπορεί να απαιτήσει από το κράτος μέλος Υ την επαγγελματική αναγνώριση Ζ εφόσον δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι στο κράτος μέλος Χ του δόθηκε η αναγνώριση, ότι έχει πράγματι ολοκληρώσει την προσωπική του εκπαίδευση με την απόκτηση συμπληρωματικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ορισμός του διακινούμενου εργαζομένου δόθηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση C-115/78. Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13
(13) Για να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προσόντων, ορισμένες επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις ή κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να προτείνουν κοινές βάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρίνεται σκόπιμο η παρούσα οδηγία να λαμβάνει υπόψη τις πρωτοβουλίες αυτές, υπό ορισμένους όρους και πάντα τηρουμένης της αρμοδιότητας των κρατών μελών να καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς και το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων τους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τηρουμένης επίσης της κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ευνοώντας, εντός των συγκεκριμένων ορίων, τον περισσότερο αυτόματο χαρακτήρα της αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού συστήματος. Οι επαγγελματικές ενώσεις που είναι σε θέση να υποβάλουν κοινές βάσεις θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κοινή βάση είναι σειρά κριτηρίων που επιτρέπουν να αντισταθμίζεται το ευρύτερο δυνατό φάσμα των ουσιαστικών διαφορών που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ως προς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης στα δύο τρίτα τουλάχιστον των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη όπου το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν απαιτήσεις όπως η επιπρόσθετη εκπαίδευση, μια περίοδος προσαρμογής άσκησης υπό εποπτεία, μια δοκιμασία επάρκειας, ή ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικής άσκησης, ή συνδυασμούς των ανωτέρω. (13) Για να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προσόντων, πρέπει να είναι δυνατό να προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινές βάσεις για ορισμένες επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις ή για τα κράτη μέλη και να θεσπιστεί ατομική επαγγελματική ταυτότητα που να επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κράτους μέλους υποδοχής και κράτους μέλους καταγωγής. Η εν λόγω επαγγελματική ταυτότητα έχει στόχο να επιτρέψει την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών που εγκαθίστανται σε διάφορα κράτη μέλη. Πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του επαγγελματία (πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο έχει αποφοιτήσει, αποκτηθέντα επαγγελματικά προσόντα) και την επαγγελματική εμπειρία του, καθώς και με τις ποινές που του έχουν επιβληθεί και αφορούν το επάγγελμά του. Κρίνεται σκόπιμο η παρούσα οδηγία να λαμβάνει υπόψη τις πρωτοβουλίες αυτές, υπό ορισμένους όρους και πάντα τηρουμένης της αρμοδιότητας των κρατών μελών να καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς και το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων τους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τηρουμένης επίσης της κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ευνοώντας, εντός των συγκεκριμένων ορίων, τον περισσότερο αυτόματο χαρακτήρα της αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού συστήματος. Οι επαγγελματικές ενώσεις που είναι σε θέση να υποβάλουν κοινές βάσεις θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κοινή βάση είναι σειρά κριτηρίων που επιτρέπουν να αντισταθμίζεται το ευρύτερο δυνατό φάσμα των ουσιαστικών διαφορών που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ως προς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης στα δύο τρίτα τουλάχιστον των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη όπου το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν απαιτήσεις όπως η επιπρόσθετη εκπαίδευση, μια περίοδος προσαρμογής άσκησης υπό εποπτεία, μια δοκιμασία επάρκειας, ή ένα καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικής άσκησης, ή συνδυασμούς των ανωτέρω.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 17
(17) Για λόγους απλούστευσης του συστήματος, ιδίως με την προοπτική της διεύρυνσης, η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέμπτα των κρατών μελών. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε πολύ περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, θα πρέπει να εντάσσονται στο γενικό σύστημα αναγνώρισης, με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων. Στην πράξη, τα αποτελέσματα αυτής της τροποποίησης πρέπει να είναι περιορισμένα για το μετανάστη, στο βαθμό που οι συγκεκριμένες περιστάσεις δεν θα πρέπει να αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο αντισταθμιστικών μέτρων. Πέραν τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν μεταξύ τους, για ορισμένες κοινές σε αυτά ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες, αυτόματη αναγνώριση σύμφωνα με δικούς τους κανόνες. (17) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συστήματος εκπαίδευσης ιατρών και οδοντιάτρων και το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δικαιολογημένη, για όλες τις αναγνωρισμένες την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας ειδικότητες, η διατήρηση της αρχής της αυτόματης αναγνώρισης στις ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Ωστόσο, χάριν απλούστευσης του συστήματος, η επέκταση της αυτόματης αναγνώρισης σε νέες ιατρικές ειδικότητες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να περιορίζεται στις ειδικότητες που είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέμπτα  των κρατών μελών. Πέραν τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να συμφωνούν μεταξύ τους για την αυτόματη αναγνώριση ορισμένων κοινών σε αυτά ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων οι οποίες ωστόσο δεν αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναγνώρισης κατά την έννοια της παρούσας οδηγία, σύμφωνα με δικούς τους κανόνες.
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή οφείλει την ύπαρξή της στη μέριμνα για απλούστευση του συστήματος: σε μια διευρυμένη Ευρώπη, η διατήρηση του παλαιού συστήματος καθίσταται εξαιρετικά επαχθής από διοικητική άποψη και έχει ελάχιστες πιθανότητες να αποσπάσει τη συμφωνία της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών. Για το λόγο αυτό η επέκταση της αυτόματης αναγνώρισης σε νέες ιατρικές ειδικότητες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτές που είναι κοινές στα δύο πέμπτα τουλάχιστον των κρατών μελών, δεδομένου ότι για την ειδική πλειοψηφία απαιτείται τουλάχιστον η συμφωνία 13 κρατών μελών. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται, χάριν ασφάλειας δικαίου για τα εν λόγω επαγγέλματα και προς όφελος της ελεύθερης κυκλοφορίας, ότι για τις 52 ειδικότητες που, με βάση το ισχύον δίκαιο, τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας, η αυτόματη αναγνώριση διατηρείται στο μέλλον.Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
  (27 a) Η θέσπιση επαγγελματικών ταυτοτήτων από επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να διευκολύνει την κινητικότητα των επαγγελματιών. Οι ταυτότητες αυτές θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα του κατόχου, το νομικό καθεστώς του και λεπτομερή στοιχεία της εκάστοτε αρμόδιας αρχής.
Αιτιολόγηση
Οι επαγγελματικές ταυτότητες χρησιμοποιούνται από τις επαγγελματικές οργανώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη. Περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την ταυτότητα του επαγγελματία και πιστοποιούν ότι του επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος. Οι ταυτότητες αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν χρήσιμο ενημερωτικό εργαλείο για τους καταναλωτές και τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής όταν οι επαγγελματίες μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει οι επαγγελματικές οργανώσεις να ενθαρρυνθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναπτύξουν το σύστημα των ταυτοτήτων αυτών, με στόχο την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 29
(29) Η διαχείριση των διαφόρων καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν από τις τομεακές οδηγίες και το γενικό σύστημα, αποδείχθηκε επαχθής και περίπλοκη. Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η απλούστευση της διαχείρισης και η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας ώστε να συνυπολογίζεται η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης συντονίζονται με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συγκροτηθεί ενιαία επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.  (29) Η διαχείριση των διαφόρων καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν από τις τομεακές οδηγίες και το γενικό σύστημα, αποδείχθηκε επαχθής και περίπλοκη. Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η απλούστευση της διαχείρισης και η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας ώστε να συνυπολογίζεται η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης συντονίζονται με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συγκροτηθεί ενιαία επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, με τη διασφάλιση της δέουσας συμμετοχής των εκπροσώπων των επαγγελματικών οργανώσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης.
Αιτιολόγηση
Μολονότι η ανάγκη απλούστευσης και καλύτερου συντονισμού του συστήματος επιτάσσει να μειωθούν σε μία οι επιτροπές που υπάρχουν σήμερα, η ενιαία επιτροπή δεν μπορεί να έχει θεώρηση όλων των προβλημάτων των επαγγελματικών κατηγοριών που περιλαμβάνει η οδηγία. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η συμμετοχή στις εργασίες της επιτροπής αυτής των εκπροσώπων των επαγγελματικών κατηγοριών που αφορά η ίδια η οδηγία, τουλάχιστον στο στάδιο της προετοιμασίας των αποφάσεων.  Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)
   (29α) Σε περίπτωση που η αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελματική οργάνωση ή ένωση για νομικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως προβλέπει το άρθρο 15, απαιτεί ειδικά μέτρα για την αναγνώριση προσόντων με βάση το συντονισμό των ελάχιστων όρων κατάρτισης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιμη η έγκριση πρότασης τροποποίησης της οδηγίας.
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της οδηγίας έτσι ώστε να καλύπτει άλλα επαγγέλματα, σε περίπτωση που μια αντιπροσωπευτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένωση ή οργάνωση υποβάλει δικαιολογημένο σχετικό αίτημα.Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες που συνεπάγονται την άμεση και ειδική συμμετοχή, ακόμη και περιστασιακά, στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.  (36)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 39, παράγραφος 4, και του άρθρου 45, της Συνθήκης. 
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι η αύξηση της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου: είναι προτιμότερο να υπάρχει άμεση αναφορά στις ειδικές διατάξεις της Συνθήκης, που προβλέπουν ρητά τις εφικτές εξαιρέσεις που ισχύουν αφενός για την έμμισθη απασχόληση και αφετέρου για τα ελευθέρια επαγγέλματα, προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε σύγχυση. Τροπολογία 10
¶ρθρο 2, παράγραφος 1
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
Αιτιολόγηση
Τα ελευθέρια επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως κατηγορία επαγγελμάτων κυρίως από την απαίτηση ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά συνέπεια, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αφορά σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό αυτά τα επαγγέλματα. Στόχος της παρούσας τροπολογία είναι να ανταποκριθεί σε αυτό ακριβώς το γεγονός.Τροπολογία 11
¶ρθρο 2, παράγραφος 3α (νέα)
   3α. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τους συμβολαιογράφους κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Αιτιολόγηση
Οι συμβολαιογράφοι στην έννομη τάξη της ηπειρωτικής Ευρώπης διορίζονται από τα κράτη μέλη ως δημόσιοι υπάλληλοι  επιφορτισμένοι, μεταξύ άλλων, με τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων με ιδιαίτερη αποδεικτική ισχύ και άμεση εκτελεστότητα, που εξομοιούνται  με τις δικαστικές πράξεις (πρβλ. άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 και άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004).  

Κατά τη σύνταξη των εγγράφων αυτών, οι συμβολαιογράφοι ασκούν δημόσια εξουσία που δεν αφορά μόνο τη γνησιότητα της υπογραφής αλλά ολόκληρου του περιεχομένου (πρβλ. ΔΕΚ, υπόθεση C-260/97 και άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004). Επιτελούν επίσης εκτεταμένα κρατικά καθήκοντα ελέγχου και εποπτείας σε διάφορους τομείς που εμπίπτουν στη νομική προστασία χωρίς αντιδικία, ιδίως στο εταιρικό δίκαιο, με βάση, μεταξύ άλλων, διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (πρβλ. άρθρο 10 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, το άρθρο 16 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ και άρθρο 14 της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ). Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό καθεστώς του εκάστοτε κράτους μέλους παρόμοιο προς εκείνο που ισχύει για τους δικαστές και τους δημόσιους υπαλλήλους.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι το Δικαστήριο στις αποφάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2003 Anker κα (υπόθεση C-47/02) και Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola (υπόθεση C-405/01) θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιφυλάσσουν για τους πολίτες τους καθήκοντα όπου η άσκηση δημόσιας εξουσίας είναι συνήθης και δεν αποτελεί απλώς ένα πολύ περιορισμένο τμήμα των δραστηριοτήτων τους.
Τροπολογία 12
¶ρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ α (νέο)
  γα) "Αρμόδια αρχή": οιαδήποτε αρχή ή οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τα κράτη μέλη να χορηγεί ή να παραλαμβάνει τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις και να λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι η βελτίωση της σαφήνειας και της ευκρίνειας του κειμένου: υιοθετώντας ένα γενικό ορισμό για τον "αρμόδιο οργανισμό" και παραπέμποντας διαρκώς στον ορισμό αυτό απεικονίζουμε, άπαξ και διά παντός, τη σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη, όπου οι αρχές εκχωρούν ένα τμήμα της διαχείρισης των επαγγελμάτων σε αυτόνομους οργανισμούς, όπως οι επαγγελματικοί σύλλογοι. Με άλλα λόγια, η διαχείριση των επαγγελμάτων εναπόκειται στην εσωτερική οργάνωση του κάθε κράτους μέλους και κατά συνέπεια δεν αποκλείει τον ορισμό οργανισμών που δεν είναι κρατικές υπηρεσίες.  Τροπολογία 13
¶ρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 1
2. Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο πάροχος μετακινείται στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά και περιστασιακά, το επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1. 2. Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος μετακινείται στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά και περιστασιακά, το επάγγελμα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1.
Αιτιολόγηση
Μια ευρωπαϊκή διάταξη δεν μπορεί επ ουδενί να ευνοεί ορισμένους πολίτες εις βάρος άλλων. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκαλυμμένη εγκατάσταση , δηλαδή η περίπτωση όπου οι ρυθμίσεις για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θα επέτρεπαν σε ένα μετανάστη να παρακάμψει τις διατάξεις περί δικαιώματος εγκατάστασης στη χώρα στην οποία ασκεί το επάγγελμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επωφεληθεί αδικαιολόγητα από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με αυτές που προβλέπονται για τους πολίτες της χώρας.Τροπολογία 14
¶ρθρο 5, παράγραφος 3
3. Σε περίπτωση μετακίνησής του, ο πάροχος υπόκειται στις πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και σοβαρή επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή, οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τους επαγγελματίες που ασκούν εκεί το ίδιο επάγγελμα. 3. Σε περίπτωση μετακίνησής του, ο πάροχος υπόκειται στους κανόνες συμπεριφοράς επαγγελματικού, νομικού ή διοικητικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και σοβαρή επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή, οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής για τους επαγγελματίες που ασκούν εκεί το ίδιο επάγγελμα.
Αιτιολόγηση
Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίζεται ποιο είδος κανόνων του κράτους υποδοχής θα μπορούσε να επικαλεστεί ο πάροχος υπηρεσιών που μετακινείται. Βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου (ιδίως απόφαση Van Binsbergen), η αρμοδιότητα των κρατών υποδοχής να επιβάλουν την τήρηση των κανόνων περί επαγγελματικών προσόντων υπερβαίνει τα όρια των πειθαρχικών διατάξεων. Το γενικό αυτό σύστημα αναγνώρισης δεν εμποδίζει κάποιο κράτος να επιβάλει, σε οιονδήποτε ασκεί επάγγελμα στο κράτος μέλος αυτό, ειδικές απαιτήσεις τις οποίες αιτιολογεί η εφαρμογή επαγγελματικών ρυθμίσεων για λόγους γενικού συμφέροντος. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα τις ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση του επαγγέλματος, περιλαμβανομένων των δεοντολογικών, των ρυθμίσεων σχετικά με τον έλεγχο και την ευθύνη.

Η εν λόγω προσθήκη συνιστά διευκρίνιση όσον αφορά τις κατηγορίες επαγγελμάτων (όπως π.χ. τα ελευθέρια επαγγέλματα) που δεν θεωρούνται επαγγελματικές τάξεις.
Τροπολογία 15
¶ρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)
(β) βεβαίωση ότι ο δικαιούχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων, (β) βεβαίωση ότι ο δικαιούχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του απαγορεύεται η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του διαστήματος κατά το οποίο σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες,
Αιτιολόγηση
Σε ορισμένα κράτη μέλη, το να κριθεί ένα άτομο ένοχο για επαγγελματικό σφάλμα δεν συνεπάγεται αυτόματα τη διαγραφή του από το μητρώο, πλην εξαιρετικά σοβαρών περιπτώσεων. Αντίθετα, μπορεί να του επιβληθεί αναστολή άσκησης της δραστηριότητάς του, για κάποιους μήνες έως ένα χρόνο. Κατά το διάστημα αυτό θεωρείται από την αρμόδια αρχή ως νόμιμα εγκατεστημένος επαγγελματίας, αλλά δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητα πριν από τη λήξη του διαστήματος της απαγόρευσης. Κατά συνέπεια, εφόσον ένας πάροχος υπηρεσιών επιθυμεί να μετακινηθεί, η αρχή της χώρας υποδοχής θα πρέπει να του ζητεί να πιστοποιήσει ότι δεν βρίσκεται στην κατάσταση αυτή κατά την περίοδο κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει δραστηριότητα στην εν λόγω χώρα.Τροπολογία 16
¶ρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ α (νέο)
  δa) βεβαίωση του κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με τυχόν καταδίκες του παρόχου υπηρεσιών και των συνεργατών του σε περίπτωση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια.
Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός ασφάλειας, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τα άτομα που εργάζονται σε τομείς που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια (π.χ. που περιλαμβάνουν χρήση ή επαφή με όπλα, εκρηκτικές ουσίες, πυροτεχνικά αντικείμενα και άλλες εύφλεκτες ουσίες) να υποβάλλονται σε ελέγχους για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας τους.Τροπολογία 17
¶ρθρο 11, παράγραφος 1
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα πέντε επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.
Αιτιολόγηση
Για να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι διαφορές σε επίπεδο κατάρτισης και επαγγελμάτων και προκειμένου να τείνουμε προς την εναρμόνιση των συστημάτων κατάρτισης που προτείνει η Δήλωση της Μπολόνια ώστε να συμβάλουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, είναι σκοπιμότερο να διατηρηθούν τα δύο επίπεδα προσόντων που προτείνονται και για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής σε πολλά κράτη μέλη.Τροπολογία 18
¶ρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο (α)
α) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά την έννοια των παραγράφων 3, 4 ή 5 ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία, α) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά την έννοια των παραγράφων 3, 4 ή 5 και 5α ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, ή της άσκησης του επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία,
Αιτιολόγηση
Τα πέντε επίπεδα προσόντων αντιστοιχούν καλύτερα στους κύκλους σπουδών στα διάφορα κράτη μέλη.Τροπολογία 19
¶ρθρο 11, παράγραφος 4, στοιχείο (α)
α) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στην παράγραφο 5, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση, α) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στις  παραγράφους 5 και 5α, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,
Αιτιολόγηση
Τα πέντε επίπεδα προσόντων αντιστοιχούν καλύτερα στους κύκλους σπουδών στα διάφορα κράτη μέλη.Τροπολογία 20
¶ρθρο 11, παράγραφος 4, στοιχείο α)
α) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στην παράγραφο 5, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση, α) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στην παράγραφο 5, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση είτε ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιου επιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,
Αιτιολόγηση
Η προϋπόθεση του δικαιώματος πρόσβασης σε πανεπιστημιακές σπουδές δεν ανταποκρίνεται στα έντονα διαβαθμισμένα και διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά συστήματα ορισμένων κρατών μελών.Τροπολογία 21
¶ρθρο 11, παράγραφος 5
5. Το επίπεδο Δ αντιστοιχεί σε δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση. 5. Το επίπεδο Δ4 αντιστοιχεί σε δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και όχι άνω των τεσσάρων ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση.
Αιτιολόγηση
Τα πέντε επίπεδα προσόντων αντιστοιχούν καλύτερα στους κύκλους σπουδών στα διάφορα κράτη μέλη.Τροπολογία 22
¶ρθρο 11, παράγραφος 5α (νέα)
   5α. Το επίπεδο Ε αντιστοιχεί σε δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ανώτατης διάρκειας τεσσάρων ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο διδακτικό ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα ανάλογου επιπέδου, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να ζητηθεί συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.
Αιτιολόγηση
Τα πέντε επίπεδα προσόντων αντιστοιχούν καλύτερα στους κύκλους σπουδών στα διάφορα κράτη μέλη.


Τροπολογία 23
¶ρθρο 11, παράγραφος 5β (νέα)
   5β. Εφόσον στο κράτος μέλος καταγωγής το επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο προβλέπεται για την πρόσβαση στο επάγγελμα έχει ανυψωθεί, το κράτος μέλος προορισμού επιτρέπει στους επαγγελματίες που είχαν πρόσβαση στο επάγγελμα βάσει κατωτέρου επιπέδου, μέχρι την ημερομηνία προσαρμογής, την αναγνώριση στο ανώτερο επίπεδο. 
Αιτιολόγηση
Τα πέντε επίπεδα προσόντων αντιστοιχούν καλύτερα στους κύκλους σπουδών στα διάφορα κράτη μέλη.Τροπολογία 24
¶ρθρο 13, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 3
 Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτείται η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο διετής επαγγελματική πείρα, όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών πιστοποιούν εκπαίδευση και κατάρτιση νομοθετικά κατοχυρωμένη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), επιπέδου Β, Γ ή Δ κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 11. Ως νομοθετικά κατοχυρωμένος κύκλος εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου Γ θεωρείται ιδίως ο αναφερόμενος στο Παράρτημα ΙΙΙ. Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη εκπαίδευση που παρέχει ανάλογο επαγγελματικό επίπεδο και που προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο για ανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων.  Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτείται η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο διετής επαγγελματική πείρα, όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών πιστοποιούν εκπαίδευση και κατάρτιση νομοθετικά κατοχυρωμένη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), επιπέδου Β, Γ, Δ ή Ε κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 11. Ως νομοθετικά κατοχυρωμένος κύκλος εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου Γ θεωρείται ιδίως ο αναφερόμενος στο Παράρτημα ΙΙΙ. Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη εκπαίδευση που παρέχει ανάλογο επαγγελματικό επίπεδο και που προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο για ανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία είναι απαραίτητη για την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διατύπωση του άρθρου 11.Τροπολογία 25
¶ρθρο 13, παράγραφος 3

3. Το κράτος μέλος υποδοχής δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το παρόν άρθρο όταν η ανάληψη νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο έδαφός του προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης επιπέδου Δ που επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών και ο αιτών διαθέτει τίτλο εκπαίδευσης επιπέδου Γ. Διαγράφεται
Αιτιολόγηση
Η εισαγωγή του πέμπτου επιπέδου καθιστά περιττή την παράγραφο 3.Τροπολογία 26
¶ρθρο 15, παράγραφος 2
2. Οι κοινές βάσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη ή επαγγελματικές ενώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, κρίνει ότι ένα σχέδιο κοινής βάσης διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, μπορεί να υποβάλει σχέδια μέτρων ενόψει της θέσπισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2. 2. Οι κοινές βάσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη ή επαγγελματικές ενώσεις ή επαγγελματικούς οργανισμούς που είναι αντιπροσωπευτικοί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, κρίνει ότι ένα σχέδιο κοινής βάσης διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, μπορεί να υποβάλει σχέδια μέτρων ενόψει της θέσπισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 58, παράγραφος 2.
Αιτιολόγηση
Οι κοινές πλατφόρμες, προκειμένου να είναι πράγματι αποτελεσματικές, πρέπει να προτείνονται από επαγγελματικές ενώσεις ή επαγγελματικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι με τη σειρά τους θα αποτελούνται από επαγγελματικές ενώσεις ή επαγγελματικούς οργανισμούς που είναι αντιπροσωπευτικοί σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να υπάρχει περιθώριο για εθνικές πρωτοβουλίες που θα είχαν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του συστήματος και θα καθιστούσαν δυσχερέστερη τη διαχείρισή του.Τροπολογία 27
¶ρθρο 27, παράγραφος 3
3. Κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη τους τίτλους εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από τα άλλα κράτη μέλη και αντιστοιχούν, ως προς την υπό εξέταση ειδική εκπαίδευση, στους ορισμούς του παραρτήματος VI, σημείο 6.1, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από την κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.2, και εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους αφιερώθηκαν πράγματι και νομίμως στις εν λόγω δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά την προηγούμενη από τη χορήγηση του πιστοποιητικού πενταετία. Διαγράφεται
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στους τίτλους εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού οι οποίοι έχουν αποκτηθεί στο έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 Απριλίου 1992 και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας, υπό τους ίδιους όρους με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές του παραρτήματος VI, σημείο 6.1.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία είναι απαραίτητη για την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διατύπωση του άρθρου 26.Τροπολογία 28
¶ρθρο 27, παράγραφος 4
4. Κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού οι οποίοι αντιστοιχούν, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδική εκπαίδευση, στις ονομασίες του παραρτήματος VI, σημείο 6.1, έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη που παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτημα και πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε μετά την κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.2 και πριν από την …… * παρέχοντάς τους στην επικράτειά του την ίδια ισχύ με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί το ίδιο όσον αφορά την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ειδικευμένου ιατρού και την άσκησή τους.
____________________
* 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Διαγράφεται
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία είναι απαραίτητη για την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διατύπωση του άρθρου 26.Τροπολογία 29
¶ρθρο 27, παράγραφος 5
5. Κάθε κράτος μέλος που έχει καταργήσει τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τη χορήγηση των τίτλων εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού που αναφέρονται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.2 και στο Παράρτημα VI, σημείο 6.1 και το οποίο έχει λάβει μέτρα σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα υπέρ των υπηκόων του, αναγνωρίζει στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών το δικαίωμα να επωφελούνται των ίδιων αυτών μέτρων, στο βαθμό που οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία από την οποία το κράτος μέλος υποδοχής έπαυσε να χορηγεί τίτλους εκπαίδευσης για την οικεία ειδικότητα. 3. Κάθε κράτος μέλος που έχει καταργήσει τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τη χορήγηση των τίτλων εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού που αναφέρονται στο Παράρτημα V, σημεία 5.1.2 και 5.1.3 και το οποίο έχει λάβει μέτρα σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα υπέρ των υπηκόων του, αναγνωρίζει στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών το δικαίωμα να επωφελούνται των ίδιων αυτών μέτρων, στο βαθμό που οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία από την οποία το κράτος μέλος υποδοχής έπαυσε να χορηγεί τίτλους εκπαίδευσης για την οικεία ειδικότητα.
Οι ημερομηνίες κατάργησης των εν λόγω διατάξεων παρατίθενται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.3 και στο Παράρτημα VI, σημείο 6.1. Οι ημερομηνίες κατάργησης των εν λόγω διατάξεων παρατίθενται στο Παράρτημα V, σημείο 5.1.3.
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία είναι απαραίτητη για την προσαρμογή του κειμένου στη νέα διατύπωση του άρθρου 26.Τροπολογία 30
¶ρθρο 50, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII, σημείο 1, στοιχεία δ), ε) και στ) δεν μπορεί, κατά την προσκόμισή τους, να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII, σημείο 1, στοιχεία δ), ε) και στ) καθώς και των εγγράφων σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, δεν μπορεί, κατά την προσκόμισή τους, να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Αιτιολόγηση
Η εν λόγω τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι η ημερομηνία της βεβαίωσης συμπίπτει με την ημερομηνία της υποβολής αίτησης αναγνώρισης ενός μη συμβατού διπλώματος βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη διατύπωση της κοινής θέσης, θα αρκούσε για παράδειγμα μία βεβαίωση που να πιστοποιεί τριετή άσκηση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, χωρίς να περιέχει καμία αναφορά στην ημερομηνία αυτής της έκδοσης. Σύμφωνα με τη διατύπωση, η βεβαίωση αυτή θα ίσχυε και σε περίπτωση που θα είχε εκδοθεί πολλά χρόνια πριν από την υποβολή αίτησης, ακόμα και αν κατά το διάστημα που μεσολάβησε δε ασκήθηκε καθόλου η δραστηριότητα. Το προτεινόμενο κείμενο διασφαλίζει στενή χρονική σύνδεση μεταξύ της έκδοσης της βεβαίωσης και της δραστηριότητας που πιστοποιείται με αυτήν και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Τροπολογία 31
¶ρθρο 53
Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής. Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής.
Αιτιολόγηση
Ενίοτε είναι απαραίτητο να ζητείται από τους διακινούμενους εργαζομένους να προσκομίσουν πιστοποιητικά για τη γλωσσική τους επάρκεια πριν να τους εξασφαλισθεί πρόσβαση στο επάγγελμα, ιδίως όταν πρόκειται για επαγγέλματα που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη. Η ποιότητα της περίθαλψης εξαρτάται σε υπέρτατο βαθμό από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του παρόχου της ιατρικής φροντίδας και του ασθενούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν τους αιτούντες σε τεστ, εφόσον χρειάζεται, προς το συμφέρον της ασφάλειας των ασθενών.
Τροπολογία 32
¶ρθρο 58, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, εφεξής καλούμενη «η επιτροπή». 1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, εφεξής καλούμενη «η επιτροπή», που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες των οικείων επαγγελματικών ομάδων.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος Κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
Αριθμός διαδικασίας 13781/2/2004 – C6-0008/2005 – 2002/0061(COD)
Νομική βάση Τα άρθρα 251(2), 40 και 47 EK
Διαδικαστική βάση ¶ρθρο 62
Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – P5 11.2.2004 P5_TA(2004)0086
Πρόταση της Επιτροπής COM(2002)0119 – C5-0113/2002
Amended Πρόταση της Επιτροπής COM(2004)0317
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης 10.01.2005
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
IMCO

13.1.2005
Εισηγητής(ες)

Ημερομηνία ορισμού
Stefano Zappala

26.10.2004
Εισηγητής(ες) που έχει/έχουν αντικατασταθεί
Εξέταση στην επιτροπή 24.11.2004 18.1.2005 15.3.2005 19.4.2005 26.4.2005
Ημερομηνία έγκρισης 26.04.2005
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας υπέρ:32
κατά:0
αποχές:0
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Mia De Vits, Bert Doorn, Evelyne Gebhardt, Malgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Beatrice Patrie, Zita Plestinska, Zuzana Roithova, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Ruhle, Leopold Jozef Rutowicz, Andreas Schwab, Jozsef Szajer, Marianne Thyssen, Barbara Weiler, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Jean-Claude Fruteau, Joel Hasse Ferreira, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Gisela Kallenbach, Alexander Stubb, Stefano Zappala
Αναπληρωτές (¶ρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Wolf Klinz, Anne Laperrouze, Jan Mulder, Willem Schuth
Ημερομηνία κατάθεσης-A6 28.4.2005 A6-0119/2005
Παρατηρήσεις ...


[1] ΕΕ C 97, 22.4.2004, σελ. 231.
[2] ΕΕ C 181 Ε, 30.7.2002, σελ. 183.
[3] ΕΕ C .../ Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 28 Μαϊου 2005