Νέα / Άρθρα Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 15 Ιουνίου 2021


πηγη: B2Green 

Acropolis background ACCI

Θεσμικό Πλαίσιο Αδειοδότησης Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

Το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διέπεται από τους εξής βασικούς νόμους και τις ακόλουθες τροποποιήσεις τους:

Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και Β΄ μέρος (άρθρα 17-40).

Όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

 Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 19, παρ.5. (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)

 Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 228, παρ, 7,8,9,10,11 Άρθρο 248, παρ. 1 (ΦΕΚ 120/Α/29-09-2012)

 Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 44. παρ. 1,2,3,4,5,15 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)

 Ν.4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» Άρθρο 7, παρ.8 (ΦΕΚ 36/Α12-Φεβ.-2014)

• Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» Άρθρο 22 (ΦΕΚ 125/Α/7-Ιουλ.-2016)

 

- Ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 52 παρ. 1,2,3,9 (ΦΕΚ 230/Α/7-Δεκ.-2016)

Όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

• Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» Άρθρο 158 (ΦΕΚ 5/Α/17-Ιαν.-2018)

• Ν.4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 76, παρ.1 & Άρθρο 77, παρ 7 (ΦΕΚ 105/Α/14-Ιουν.-2018)

• Ν.4550/2018 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις» Άρθρο τρίτο , παρ.1 (ΦΕΚ 108/Α/20-Ιουν.-2018)

• Ν.4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Άρθρο 67, παρ. 2 (ΦΕΚ 52/Α/1-Απρ.2019)

• Ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 59, παρ 1 (ΦΕΚ 67/Α/3- Μαΐου-2019)

 Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα» Άρθρο 13, παρ. 2 & 3 (ΦΕΚ 167/Β/30-Οκτωβρίου-2019)

 

- Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68) , βασικός νόμος περί βιομηχανίας, προγενέστερος του ν.3982/11, αλλά ακόμα σε ισχύ, κυρίως στα άρθρα που αφορούν στην Αττική.

Τροποποιήθηκε από τους νόμους:

• Ν. 3734/2009

• Ν. 3982/2011

• Ν. 4072/2012

• Ν. 4155/2013

• Ν. 4254/2014

• Ν. 4403/2016

• Ν. 4442/2016

• Ν. 4549/2018

• Ν. 4605/2019

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις.

- ΚΥΑ οικ.2219/146/Φ.15/2012 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/11 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (Β΄ 584)

- ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158) όπως έχει τροποποιηθεί από τις:

 ΥΑ οικ. 5540/71/Φ15/2018 (Β' 60)

• ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 'Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Β' 2278)

 

Σχετικά με την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης:

ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048/2012), με τις τροποποιήσεις της:

• ΚΥΑ οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (Β’ 3251)

• ΚΥΑ οικ. 48/5/2014 (Β΄ 27)

• ΚΥΑ οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (Β΄ 2604)

• ΚΥΑ οικ. 132894/1751/φ15/2017 (Β' 4421)

• KΥΑ 89209/1187/Φ15/27.8.2018 (Β΄3675)

 

Οι βαθμοί όχλησης καταργούνται ως επί το πλείστον στις Μεταποιητικές Δραστηριότητες και εισάγεται νέα περιβαλλοντική Κατάταξη με ορισμένες εξαιρέσεις) με την:

- ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’143)» (ΦΕΚ 3833/Β/9 Σεπτεμβρίου 2020)

 

Σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των δραστηριοτήτων μεταποίησης και τον Καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ):

- ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986)

- ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμισης αυθαίρετων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/21-Σεπτ.-2011)

- ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/11» (ΦΕΚ 1275/Β/11-Απρ.-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με:

 ΚΥΑ οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/7-Δεκ.-2016)

• ΚΥΑ οικ. 135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-Δεκ.-2017)

- ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/10-Αυγ.-2016)

- ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/2018 «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.8.2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 τον ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)»» ΦΕΚ 5798/Β/21-Δεκ.-2018

- ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10.8.2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας» ΦΕΚ 4420/Β/4-Οκτ.-2018

- ΥΑ Αριθμ. οικ. 2307/2018 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10.8.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (209/Α)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων» ΦΕΚ 439/Β/14-Φεβ.-2018

- ν.4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020

- ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/φ.15 Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α143) ΦΕΚ 3833/Β/9 Σεπτεμβρίου 2020

Ειδικότερα για θέματα παραγωγής και διάθεσης άρτου (αρτοποιεία και εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης) ισχύει ο Ν. 3526/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τους νόμους:

• Ν. 3853/2010

• Ν. 4072/2012

• Ν. 4152/2013

• Ν. 4254/2014

• Ν. 4314/2014

• N. 4336/2015

• Ν. 4403/2016

• Ν. 4441/2016

• Ν. 4512/2018

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 15 Ιουνίου 2021