Νέα / Άρθρα Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021


Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Α/Α

Έτος

Φ.Ε.Κ.

Νομοθέτημα

Τίτλος

1

 1915

 11/Α

 Ν. 551/1914

Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων

2

 1934

112/Α

 Π.Δ. της 14-3/1934

Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ

3

 1938

33/Β

 Υ.Α. 57440/1938

Περί εγκρίσεως κανονισμού περί ασφαλιστικής αρμοδιότητος και διαδικασίας απονομής των παροχών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

4

 1961

119/Α

 Β.Δ. 473/1961

Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου

5

 1985

 177/Α

 Ν.1568/1985

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

6

 1986

744/Β

 Υ.Α. Φ.21/21/2712/1986

Τροποποίηση του άρθρου 21 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας

7

 1996

11/Α

 Π.Δ. 17/1996

Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK

8

 1998

579/Β

 Υ.Α. Φ.34α/169/1998

Διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης εργατικού ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ

9

 1999

 579/Α

 Π.Δ. 159/1999

Τροποποίηση του π.δ 17/96 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α)

10

 2003

 839/Β

 Υ.Α. Φ.40021/13021/892/2003

Τροποποίηση του άρθρου 21 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ

11

 2004

 

 Εγκ. 22/2004

Εργατικό ατύχημα, (άρθρο 34 Α.Ν. 1846/51)

12

 2010

 

 Εγκ. 45/2010

Εργατικό Ατύχημα, (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51)

13

 2010

 84/Α

 Ν. 3850/2010

Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021