Νέα / Άρθρα ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006


  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ :

 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΕΙ-TEI) ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Δ.Α.: 43/2009
Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 18, 2009, 12:00 ΠΜ
1. Ο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), που εκπροσωπείται νόμιμα, ζήτησε με την υπ’ αριθ. 051/10.9.2009 αίτησή του, την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από τον ΟΜΕΔ, με σκοπό την έκδοση Δ.Α. για το έτος 2009, επειδή στις απευθείας διαπραγματεύσεις των μερών αλλά και στο στάδιο της μεσολάβησης δεν επήλθε συμφωνία.
2. Στις 18.9.2009 αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής [Θεόδωρος Κουτρούκης] σε αυτήν την υπόθεση και στις 23.9.2009 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
[…]
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
¶ρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), πολυτεχνικών ή πανεπιστημιακών σχολών του εσωτερικού και των ισότιμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι πτυχιούχοι μηχανικοί απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους όλης της χώρας είτε στην παραγωγική διαδικασία είτε στον εμπορικό τομέα είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
¶ρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα συλλογική ρύθμιση καταβάλλονται οι βασικοί μισθοί οι οποίοι προβλέπονται στην Δ.Α.46/2008  «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας».
2. Επί των πιο πάνω βασικών μισθών θα καταβληθεί συνολική αύξηση: α) εκ ποσοστού 1% από 1.1.2010 στους βασικούς μισθούς, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 και β) εκ ποσοστού 0,9% από 1.5.2010 επί των βασικών μισθών, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2010.
3. Στους εργαζόμενους με ειδικότητες που ορίζονται για πρώτη φορά στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις της Δ.Α.46/2008 η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
¶ρθρο 3
Προϋπηρεσία
α) Για τους απόφοιτους ΑΕΙ, ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
β) Για τους απόφοιτους ΤΕΙ, ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήση του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγούμενων εργοδοτών και η άσκηση ανεξάρτητου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ή άλλης Αρχής, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.
¶ρθρο 4
Επιδόματα σπουδών
α) Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εργαζόμενους που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, χορηγείται από 1.1.2010 επίδομα σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού.
β) Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εργαζόμενους που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού, χορηγείται από 1.1.2010 επίδομα σε ποσοστό 14% επί του βασικού μισθού.
Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους Master και διδακτορικού διπλώματος.
¶ρθρο 5
Κωδικοποίηση συλλογικών ρυθμίσεων
Προτρέπονται τα μέρη να πραγματοποιήσουν διμερείς διαβουλεύσεις προκειμένου να συζητηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές τους στα σχέδια κωδικοποίησης της παρούσας ρύθμισης, με στόχο να συνομολογήσουν τα δύο μέρη από κοινού μέχρι 31.3.2010 την κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν, η οποία αφού συνυπογραφεί θα συμπεριληφθεί στην επόμενη συλλογική ρύθμιση.
¶ρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των Δ.Α.29/2006, Δ.Α.31/2006, Δ.Α.36/2006, Δ.Α.36/2007 και Δ.Α.46/2008, καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα Δ.Α.
¶ρθρο 7
Έναρξη ισχύος - Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 30ή Ιουνίου 2009, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
 

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-1 steb-mixanikoi.doc

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626  2310 517 128 2310 517 119

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008

Αρ. Πρωτ.: 2708

Προς:

1. Σύλλογο Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ), Γ’ Σεπτεμβρίου 48 β

& Μάρνη (Κτίριο ΕΚΑ), 104 33 Αθήνα

 

 

 

2. ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθή-

να

 

 

 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

46/2008

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μη-

χανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώ-

ρας».

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 32/6.11.08)

Μεταξύ αφενός του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) και αφετέρου

του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) έχει ανακύψει συλλογική διαφορά για τους

όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που απασχολούνται στις βιομηχανικές επι-

χειρήσεις όλης της χώρας.

Ο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας, αφού κατήγγειλε την υπ’αριθ.36/2007

διαιτητική απόφαση, ζήτησε από τον ΟΜΕ_, με την 991/104/6.5.2008 αίτηση, την παροχή

υπηρεσιών μεσολάβησης μεταξύ αυτής και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Η υ-

πόθεση προχώρησε στη διαδικασία της μεσολάβησης και η μεσολαβήτρια κατέθεσε την με

αρ. πρωτ. 2111/30.7.2008 πρόταση μεσολάβησης. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την ερ-

γατική πλευρά και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών.

Στη συνέχεια, η εργατική πλευρά, με την 063/3.9.2008 αίτηση, προσέφυγε στη διαδικασία

της διαιτησίας. Αναδείχθηκα, με κλήρωση, διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το

άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών _ιαιτητών του

Ο.ΜΕ._..

Προκειμένου να επιλύσω την ως άνω συλλογική διαφορά εργασίας, κάλεσα τα ενδιαφερό-

μενα μέρη σε δύο κοινές συναντήσεις, την 25.9.2008 και την 7.10.2008. Στις συνάντηση

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-2 steb-mixanikoi.doc

αυτές προσήλθαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών όπου και

ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

Στην πρώτη συνάντηση της 25.9.2008, διεφάνη από τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις

δυνατότητα προσέγγισης των μερών. Έτσι τους πρότεινα να υπογράψουν σσε με περιεχό-

μενο όμοιο με αυτό που είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους στην από 15.7.2008 συνάντηση,

που είχε πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της μεσολάβησης, όπως αυτό είχε αποτυπω-

θεί στο πρακτικό μεσολάβησης. Συγκεκριμένα, πρότεινα να υπογραφεί σσε με το ακόλουθο

περιεχόμενο, το οποίο αποτυπώθηκε και σε σχέδιο σσε που επισυνάφθηκε στο πρακτικό

διαιτησίας:

1. πεδίο εφαρμογής όπως ισχύει στη _Α 36/2007, με την προσθήκη ειδικοτήτωνμηχα-

νικών,

2. αύξηση βασικών μισθών από 1.1.2008 κατά 3,5%, από 1.9.2008 κατά 3,1% και από

1.5.2009 κατά 5,6%,

3. εξομάλυνση-ομογενοποιήση των βασικών μισθών και αυξήσεων άνω των 24 ετών

στο 3,5% ανά τριετία,

4. αύξηση των ποσοστών των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ στο 80% των μισθών διπλω-

ματούχων μηχανικών ΑΕΙ,

5. πλήρης κωδικοποίηση των επιδομάτων και προσαρμογή στο πεδίο εφαρμογής.

Μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας προθεσμίας, μόνον η εργατική πλευρά δέχτηκε να

υπογράψει τη σσε, ενώ η εργοδοτική πλευρά αρνήθηκε και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα.

Στη δεύτερη συνάντηση της 7.10.2008, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήρι-

ξαν ότι θα επιθυμούσαν να υπογράψουν σσε, επειδή όμως δεν επήλθε συμφωνία με τον

ΣΕΒ, ζήτησαν να εκδοθεί _.Α. με βάση το σχέδιο σσε που είχε ήδη προτείνει η εργατική

πλευρά, το υπόμνημα του ΣΤΕΒ, που υποβλήθηκε στη διαδικασία μεσολάβησης, καθώς και

το περιεχόμενο του εγγράφου αποδοχής της πρότασης μεσολάβησης. Συγκεκριμένα ζήτη-

σαν να γίνουν δεκτά τα εξής :

1. να ορισθεί χρόνος ισχύος της _.Α. το χρονικό διάστημα από 1.5.2008 μέχρι

31.12.2009, εφόσον, πέρα από την αύξηση αποδοχών που ήδη ζητήθηκε για το

2008, ορισθεί και αύξηση των αποδοχών για το 2009, ύψους 6% μεσοσταθμικά για

το 2009. ¶λλως, αν δεν ορισθεί η ως άνω αύξηση για το 2009, ζητούν η διάρκεια ι-

σχύος της _.Α. να είναι ετήσια.

2. για το ύψος των αυξήσεων, ζητήθηκε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των αμοιβών και

του κόστους ζωής μετά την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ, καθώς επίσης και η σημαντική αύ-

ξηση, από 1.1.2007, του ύψους των ασφαλιστικών κρατήσεων (ύψος αύξησης 54%

για τους παλαιούς ασφαλισμένους και 20-30% για τους νέους ασφαλισμένους)

(ν.3518/2006), αύξηση που δεν ελήφθη υπόψη στη _.Α. 36/2007 αφού υλοποιήθηκε

μετά την έκδοση αυτής,

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-3 steb-mixanikoi.doc

3. οι αμοιβές των χημικών μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ να μην διαφοροποιούνται από τις

από τις λοιπές ειδικότητες (με την καταγγελθείσα _.Α. 36/2007 οι αμοιβές αυτές απο-

κλίνουν των αμοιβών των μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ λοιπών κατά ποσοστό 0,5%

περίπου).

4. να εξομαλυνθούν οι τριετίες 24-27, 27-30, 30-33, 33-36 και 36-39, με αύξηση της

απόκλισης των αμοιβών από τριετία σε τριετία στο 3,5%

5. να ενταχθούν στο πεδίο ισχύος τις _.Α. όλες οι ειδικότητες των μηχανικών,

6. το μισθολόγιο των αποφοίτων ΤΕΙ να ορισθεί στο 80% του μισθολογίου των αποφοί-

των ΑΕΙ,

7. να αναγραφεί στη _.Α. ότι για την εκτός έδρας αποζημίωση εφαρμόζεται η ΚΥΑ

43739/1951,

8. να ενταχθούν στη _.Α. οι ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις για τα επιδόματα γάμου, τέκνων,

ξένης γλώσσας, άδεια γάμου και προϋπηρεσία

9. σχετικά με τα επιδόματα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας,υπευθύνου θέσεως και

μεταπτυχιακών σπουδών δηλώθηκε ότι θα υποβληθεί υπόμνημα.

Στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς ζήτησαν, αν δεν υπογραφεί

σσε, στη διαιτητική απόφαση που θα εκδοθεί να υιοθετηθούν οι θέσεις που αναφέρονται

στο υπόμνημα του ΣΕΒ, με το οποίο απαντώνται οι προτάσεις που διατυπώθηκαν και κα-

ταγράφηκαν στο από 25.9.2008 πρακτικό διαιτησίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπό-

μνημα του ΣΕΒ:

1. προτείνεται «να μην χορηγηθούν αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα

που θα ξεπερνούν το 3% για το έτος 2008»

2. για τα θέματα που αφορούν την ένταξη άλλων ειδικοτήτων μηχανικών στο πεδίο ισχύος

της _.Α., την κωδικοποίηση των ρυθμίσεων για τα επιδόματα και για την εξομάλυνση των

τριετιών για έτη υπηρεσίας 24 έως 39, την αύξηση των βασικών μισθών των μηχανικών

αποφοίτων ΤΕΙ από το ισχύον 77% επί των βασικών μισθών των αποφοίτων ΑΕΙ στο 80%

προτείνεται να προηγηθούν εκτενείς συζητήσεις, αναλύσεις και διαπραγματεύσεις σε διμε-

ρή βάση.

Για να καταλήξω στην πρότασή μου έλαβα υπόψη εκτός από όσα αναπτύχθηκαν προφορι-

κά από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς και τα εξής:

τη διαιτητική απόφαση 36/2007 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των _ιπλωμα-

τούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επι-

χειρήσεις όλης της χώρας»,

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-4 steb-mixanikoi.doc

την από 14.4.2008 καταγγελία της _.Α. 36/2007 και πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών

των βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας,

 

 

 

τη με αριθ.πρωτ.2111/30.7.2008 πρόταση μεσολάβησης, η οποία έγινε δεκτή από

την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά,

 

 

 

την από 3.9.2008 αίτηση του ΣΤΕΒ προς τον ΟΜΕ_ για παροχή υπηρεσιών διαιτησί-

ας,

 

 

 

τα έγγραφα του ΤΕΕ που υποβλήθηκαν και συγκεκριμένα

- την από 30.5.2007 επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τον Πρόεδρο

του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας και

 

 

 

- το από 29.9.06 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τον ΟΜΕ_,

το από 15.7.2008.πρακτικό μεσολάβησης, σύμφωνα με το οποίο

- Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς ζήτησαν αυξήσεις των αποδοχών σε επίπεδα

ανώτερα της Ε.Γ.Σ.Ε.Ε, την εξομάλυνση /ομογενοποίηση των προβλεπομένων επιδο-

μάτων και ρύθμιση στη ΣΣΕ της εκτός έδρας αποζημίωσης βάσει της σχετικής προα-

ναφερθείας ΚΥΑ,

 

 

 

- Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς πρότειναν: Αυξήσεις από 1/1/2008 κατά

3,3%, από 1/3/2008 κατά 3% και από 1/5/2009 κατά 5,5%, Εξομάλυνση τριετιών

και βασικών μισθών για όλες τις ειδικότητες, Αύξηση των βασικών μισθών αποφοί-

των ΤΕΙ στο 80%, Αύξηση επιδόματος Τεχνικού Ασφαλείας στο 14% για όλες τις ει-

δικότητες.

 

 

 

- Μετά από συζήτηση και την παράθεση επιχειρημάτων, οι δύο πλευρές κατέληξαν στα

παρακάτω:

1) Πεδίο εφαρμογής : όπως ισχύει στη _.Α. 36/2007 με την ευκρινή διατύπωση ότι

η ΣΣΕ θα ισχύει για όλες τις ειδικότητες των μηχανικών,

2) Αύξηση βασικών μισθών από 1/1/2008 κατά 3,5%, από 1/9/2008 κατά 3,1% και

από 1/5/2009 κατά 5,6%.

3) Εξομάλυνση-ομογενοποίηση των βασικών μισθών και αυξήσεων για υπηρεσία

άνω των 24 ετών στο 3,5% ανά τριετία.

4) Αύξηση του ποσοστού των μισθών των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ στο 80%

των μισθών των διπλωματούχων μηχανικών ΑΕΙ,

5) Πλήρης κωδικοποίηση των επιδομάτων και προσαρμογή στο πεδίο εφαρμογής.

 

 

 

τα υπομνήματα του ΣΤΕΒ και συγκεκριμένα

- το με αρ.πρωτ.ΟΜΕ_ 2078/28.7.2008 έγγραφο προς την μεσολαβήτρια επί της από

22-7-2008 πρότασης σχεδίου σσε της εργοδοτικής πλευράς,

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-5 steb-mixanikoi.doc

- το με αρ.πρωτ.ΟΜΕ_ 2185/1.9.2008 υπόμνημα προς την μεσολαβήτρια,

- το από 10.10.2008 με αρ.πρωτ. ΣΤΕΒ 083/2008 έγγραφο,

- το με αρ. πρωτ. 2555/13.10.2008 υπόμνημα.

 τα υπομνήματα του ΣΕΒ και συγκεκριμένα

- το υπόμνημα που υποβλήθηκε κατά την τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο της διαιτησίας, με το οποίο

Α. προτείνεται να μην χορηγηθούν αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα επι-

δόματα που θα ξεπερνούν το 3% για το έτους 2008,

Β. σχετικά με την ένταξη άλλων ειδικοτήτων μηχανικών στο πεδίο ισχύος της πα-

ρούσας, με την κωδικοποίηση των ρυθμίσεων για τα επιδόματα, με την εξομάλυνση

των τριετιών προϋπηρεσίας 24 έως 39 ετών και με τη διαμόρφωση του ποσοστού

των βασικών μισθών των μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ, από το ισχύον 77%, σε 80%

των βασικών μισθών αποφοίτων ΑΕΙ, προτείνεται να προηγηθούν εκτενείς συζητή-

σεις, αναλύσεις και διαπραγματεύσεις σε διμερή βάση,

το από 22 Ιουλίου 2008 ηλεκτρονικό μήνυμα, που απεστάλη από τον ΣΕΒ προς την

μεσολαβήτρια, στο οποίο επισυνάπτεται το σχέδιο σσε που πρότεινε ο ΣΕΒ. Στο

σχέδιο αυτό ορίζονται τα ακόλουθα:

Α. στο πεδίο ισχύος περιλαμβάνονται οι _ιπλωματούχοι μηχανικοί «όλων των ειδι-

κοτήτων»

Β. προτείνονται αυξήσεις των βασικών μισθών από 1.4.2008 κατά 6% και από

1.5.2009 κατά΄5.5%.

Γ. οι βασικοί μισθοί των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ ορίζονται στο 80%

των βασικών μισθών των αποφοίτων ΑΕΙ,

_. κωδικοποιούνται τα επιδόματα γάμου, τέκνων, ανθυγιεινής εργασίας, ξένης

γλώσσας και μεταπτυχιακών σπουδών

Ε. όσον αφορά το επίδομα υπευθύνου θέσης προτείνεται σε αυτό να γίνει η κωδι-

κοποίηση τους εξής:

α. Στους εργαζόμενους, διπλωματούχους ΑΕΙ, ανάλογαμε τα καθήκοντα που

τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδομα υπευθύνου θέσης, ως εξής:

Γενικού _ιευθυντή ανερχόμενο σε ποσοστό 23%

Προϊσταμένου _ιεύθυνσης , ανερχόμενο σε ποσοστό 18%

Προϊσταμένου Τμήματος, ανερχόμενο σε ποσοστό 13%, για τους δε μεταλ-

λειολόγους μηχανικούς ποσοστό 14%

Όταν τα καθήκοντα του επιβλέποντος ή υπευθύνου μηχανικού έναντι δημο-

σίας αρχής ανατίθενται σε πρόσωπα διαφορετικά από τις παραπάνω ιδιότητες,

σε αυτούς καταβάλλεται επίδομα θέσης 18% για τους χημικούς μηχανικούς

και τις λοιπές ειδικότητες και επίδομα θέσης 21% για τους μεταλλειολόγους,

μηχανικούς.

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-6 steb-mixanikoi.doc

Εφόσον ανατίθενται από τον εργοδότη σε μισθωτό, που έχει τα τυπικά προ-

σόντα με το Ν.1568/1985, καθηκοντα τεχνικού ασφαλείας, παράλληλα με τα

κύρια καθήκοντα του στην επιχείρηση, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα τεχνι-

κού ασφαλείας σε ποσοστό 13%, για δε τους μεταλλειολόγους μηχανικούς

ποσοστό 14%.

β. Στους πτυχιούχους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα (αποφοίτους ΤΕΙ), οι

οποίο κατέχουν τα εκ του νόμου τυπικά προσόντα, στους οποίους ανατίθενται

με εντολή του εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου θέσης οποιασδήποτε βαθμί-

δας χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 15%

ΣΤ. Επίσης προτείνεται κωδικοποίηση διαφόρων παροχών και συγκεκριμένα επιδό-

ματος γάμου, προϋπηρεσίας, και ρύθμιση της εκτός έδρας αποζημίωσης.

Τις νεότερες εξελίξεις και προβλέψεις για το πληθωρισμό του 2008 και του 2009, που

ακολούθησαν την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ 2008-2009, και ειδικότερα

τις πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού καθώς από την σύγκριση του

Γενικού _είκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ._.Τ.Κ) των μηνών Απριλίου-Αυγούστου 2008,

προς τον αντίστοιχο _είκτη της περιόδου Απριλίου-Αυγούστου 2007, σύμφωνα τις

οποίες αύξηση 4,4%, έναντι αύξησης 2,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση

του έτους 2007 προς το 2006 για τον μήνα Απρίλιο η οποία ανήλθε σε 4,9% για

τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, και διατηρήθηκε στο 4,8% για τον μήνα Αύγουστο.

Το ότι οι εν λόγω πληθωριστικές τάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση του

μέσου ετήσιου πληθωρισμού για το 2008 σε επίπεδα ανώτερα του 4,6%, όπως δεί-

χνουν και οι πλέον πρόσφατες και έγκυρες εκτιμήσεις (βλ. για παράδειγμα Economist

Intelligence Unit, Country Report for Greece, Aug 27th 2008).

 

 

 

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλλου μεσολάβησης και του φακέλλου διαιτησίας

Τα ακόλουθα συγκριτικά στοιχεία που πρότειναν τα μέρη

Την από 25.7.2008 σσε των επιστημόνων χημικών βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

2008-2009 με Π.Κ. 91/28.7.2008, που συνάπτεται μεταξύ του ΣΕΒ και του Πανελλη-

νίου Συλλόγου Χημικών Βιομηχανίας, σύμφωνα με την οποία τα κατώτατα όρια των

βασικών μηνιαίων μισθών αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 3,5%, από 1.9.2008 κατά

3,5%, από 1.1.2009 κατά 3% και από 1.9.2009 κατά 3%. Σημείωσε η εργατική

πλευρά κατά τις διαπραγματεύσεις ότι σε αυτή ορίζεται ότι χορηγείται επίδομα υπευ-

θυνότητας ύψους 19% στους προϊσταμένους τμημάτων παραγωγής κλπ. και ύψους

25% στους προϊσταμένους όλων των τμημάτων παραγωγής κλπ. , ότι χορηγείται ε-

πίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας, υπό τις εκεί οριζόμενες προϋ-

ποθέσεις, σε ποσοστό 13% κα επίδομα ξένιης γλώσσας σε ποσοστό 12%. Επισης ορί-

ζονται οι παροχές στους εκτός έδρας απασχολούμενους

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-7 steb-mixanikoi.doc

- την από 2.04.2008 ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν αυ-

ξήσεις σε ποσοστό 3,45% από 1.1.2008, 3% από 1.9.2008 και περαιτέρω 5,5% από

1.5.2009 καθώς και το γεγονός ότι μετά τη σύναψη της ΕΓΣΕΕ την 2.4.2008 διαμορ-

φώθηκαν νέα δεδομένα σχετικά με τον πληθωρισμό.

 

 

 

- Τους βασικούς μισθούς επιστημόνων μισθωτών, που προτείνονται ως συγκριτικά

στοιχεία στο υπόμνημα του ΣΕΒ, ήτοι

χημικών επιστημόνων 1091 E

γεωπόνων 1055,21 E

λογιστών 887,05 E

με προτεινόμενη, από τον ΣΕΒ, αντιστοιχία με τους μηχανικούς του ΣΤΕΒ τουλάχι-

στον στο 2ο κλιμάκιο (3-6 χρόνια).

 

 

 

Το από 13.2.2008 έγγραφο του _/νσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Απασχό-

λησης και Κοινωνικής Προστασίας προς τον ΣΤΕΒ σχετικά με τα επιδόματα υπευθυ-

νότητας στους επιβλέποντες ή υπεύθυνους βάσει νόμου έναντι δημοσίας αρχής μη-

χανικούς βιομηχανίας

 

 

 

Τέλος σημειώνεται ότι έλαβα ιδιαίτερα υπόψη μου

- τα σημεία στα οποίο επετεύχθη συμφωνία, σύμφωνα με το από 15.7.2008.πρακτικό

μεσολάβησης

 

 

 

[Πεδίο εφαρμογής: όπως ισχύει στη _.Α. 36/2007 με την ευκρινή διατύπωση ότι

η ΣΣΕ θα ισχύει για όλες τις ειδικότητες των μηχανικών,

Αύξηση βασικών μισθών από 1/1/2008 κατά 3,5%, από 1/9/2008 κατά 3,1% και

από 1/5/2009 κατά 5,6%,

Εξομάλυνση-ομογενοποίηση των βασικών μισθών και αυξήσεων για υπηρεσία

άνω των 24 ετών στο 3,5% ανά τριετία,

Αύξηση του ποσοστού των μισθών των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ στο 80% των

μισθών των διπλωματούχων μηχανικών ΑΕΙ,

Πλήρης κωδικοποίηση των επιδομάτων και προσαρμογή στο πεδίο εφαρμογής]

 

 

 

και

- το περιεχόμενο του από 22 Ιουλίου 2008 ηλεκτρονικού μηνύματος του ΣΕΒ προς την

μεσολαβήτρια, σύμφωνα με το οποίο ο ΣΕΒ προτείνει να υπογραφεί σσε

 

 

 

[στο πεδίο ισχύος περιλαμβάνονται οι _ιπλωματούχοι μηχανικοί «όλων των ειδικο-

τήτων»

αυξήσεις των βασικών μισθών από 1.4.2008 κατά 6% και από 1.5.2009 κα-

τά΄5.5%.

οι βασικοί μισθοί των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ ορίζονται στο 80%

των βασικών μισθών των αποφοίτων ΑΕΙ

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-8 steb-mixanikoi.doc

κωδικοποιούνται τα επιδόματα γάμου, τέκνων, ανθυγιεινής εργασίας, ξένης γλώσ-

σας και μεταπτυχιακών σπουδών

κωδικοποίηση επιδόματος γάμου, προϋπηρεσίας,

ρύθμιση της εκτός έδρας αποζημίωσης

το επίδομα υπευθύνου θέσης να κωδικοποιηθεί ως εξής:

Α. Στους εργαζόμενους, διπλωματούχους ΑΕΙ, ανάλογα με τα καθήκοντα που

τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδομα υπευθύνου θέσης, ως εξής:

Γενικού _ιευθυντή ανερχόμενο σε ποσοστό 23%

Προϊσταμένου _ιεύθυνσης , ανερχόμενο σε ποσοστό 18%

Προϊσταμένου Τμήματος , ανερχόμενο σε ποσοστό 13%, για τους δε μεταλ-

λειολόγους μηχανικούς ποσοστό 14%

Όταν τα καθήκοντα του επιβλέποντος ή υπευθύνου μηχανικού έναντι δημο-

σίας αρχής ανατίθενται σε πρόσωπα διαφορετικά από τις παραπάνω ιδιότητες,

σε αυτούς καταβάλλεται επίδομα θέσης 18% για τους χημικούς μηχανικούς

και τις λοιπές ειδικότητες και επίδομα θέσης 21% για τους μεταλλειολόγους,

μηχανικούς.

Εφόσον ανατίθενται από τον εργοδότη σε μισθωτό, που έχει τα τυπικά προ-

σόντα με το Ν.1568/1985, καθηκοντα τεχνικού ασφαλείας, παράλληλα με τα

κύρια καθήκοντα του στην επιχείρηση, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα τεχνι-

κού ασφαλείας σε ποσοστό 13%, για δε τους μεταλλειολόγους μηχανικούς

ποσοστό 14%.

Β. Στους πτυχιούχους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα (αποφοίτους ΤΕΙ), οι

οποίο κατέχουν τα εκ του νόμου τυπικά προσόντα, στους οποίους ανατίθενται

με εντολή του εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου θέσης οποιασδήποτε βαθμί-

δας χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 15%]

Το γεγονός ότι όταν σε μηχανικό ανατίθενται καθήκοντα επιβλέποντος ή υπευθύνου

έναντι δημοσίας αρχής, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται επί πλέον των λοιπών καθηκό-

ντων του και για το λόγο αυτού δικαιολογείται να χορηγείται ειδικό επίδομα για τα κα-

θήκοντα αυτά.

 

 

 

Το γεγονός ότι θεμιτά η εργατική πλευρά ζητά κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμί-

σεων που ισχύουν, δεδομένου ότι α)με την καταγγελθείσα _Α 36/2007 είχαν ενοποιή-

θηκαν τρεις προϊσχυσασες συλλογικές ρύθμισες και β) η κωδικοποίηση συμβάλλει στην

ασφάλεια των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και στην ομαλή εφαρμογή τους στις

επί μέρους επιχειρήσεις. Αυτή η κωδικοποίηση συναντά ορισμένες δυσκολίες και για το

λόγο αυτό είναι σκόπιμο να καταβληθεί προσπάθεια να διατυπωθεί με τη συναίνεση και

συμφωνία των δύο πλευρών. Κρίνω ότι δεν είναι χρήσιμο να γίνει μερική κωδικοποίηση

με την παρούσα, αλλά είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στα δύο μέρη να εργα-

σθούν συστηματικά για το σκοπό αυτό.

 

 

 

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-9 steb-mixanikoi.doc

Με βάση όλα τα παραπάνω η απόφαση μου έχει ως εξής :

OdysseaspublicO.ME.D_d_apoD-Apo2008da-46-2008-10 steb-mixanikoi.doc

¶ρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι _ιπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Πο-

λυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχο-

λών του εξωτερικού, των ειδικοτήτων Μηχανικοί Μηχανολόγοι, Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι,

Μηχανικοί Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί Ναυπηγοί,

Μηχανικοί Χημικοί, Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί, Μηχανικοί Ορυκτών Πό-

ρων, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής κλπ καθώς και οι πτυχιούχοι

μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές

επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε

στον εμπορικό τομέα, είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασί-

ας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).

¶ρθρο 2

Αυξήσεις βασικών μισθών

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα αυξάνονται ως εξής:

- Από 7.5.2008 κατά 3,5%

- Από 1.9.2008 κατά 3,1%

- Από 1.5.20089 κατά 5,6%

2. Για όσους έχουν έτη υπηρεσίας 0-24 ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 1. Για προϋπη-

ρεσία άνω των 24 ετών και μέχρι 39 έτη υπηρεσίας, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί για κάθε

τριετία αυξάνονται κατά 3,5 % σε σχέση με την προηγουμενη τριετία.

3. Οι αμοιβές (μισθοί και επιδόματα) των Χημικών Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ ισούνται με

τις αμοιβές των λοιπών μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ.

4. Στους εργαζόμενους με ειδικότητες που ορίζονται για πρώτη φορά στην παρούσα ε-

φαρμόζονται οι ρυθμίσεις για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αποφοίτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ

αντίστοιχα.

¶ρθρο 3

Διαμόρφωση των βασικών μισθών

Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 της παρούσας, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγο-

μένων στην παρούσα διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ

ΕΤΗ ΑΠΟ 7 - 5 - 2008 ΑΠΟ 1- 9 - 2008 ΑΠΟ 1- 5 – 2009

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

0 - 3 1.342,40 1.384,01 1.461,51

3 - 6 1.460,20 1.505,47 1.589,78

6 - 9 1.524,86 1.572,13 1.660,17

9 - 12 1.589,76 1.639,04 1.730,83

12 - 15 1.653,93 1.705,20 1.800,69

15 - 18 1.715,27 1.768,44 1.867,47

18 - 21 1.779,24 1.834,40 1.937,13

21 - 24 1.841,69 1.898,78 2.005,11

24 - 27 1.906,15 1.965,24 2.075,29

27 – 30 1.972,87 2.034,02 2.147,93

30 - 33 2.041,92 2.105,21 2.223,11

33 -36 2.113,39 2.178,89 2.300,92

36 - 39 2.187,36 2.255,15 2.381,45

2. Οι βασικοί μισθοί των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ, που εντάσσονται στο πε-

δίο ισχύος της παρούσης _.Α., διαμορφώνονται στο 80% των αντίστοιχων βασικών μι-

σθών των Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

¶ρθρο 4

Προϋπηρεσία

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση

του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολήςτου εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋ-

πηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.

β) Για τους αποφοίτους ΤΕΙ ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήσε-

ως του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η

προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών και η άσκηση

ανεξαρτήτου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού Εφόρου ή άλλης Αρ-

χής από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.

¶ρθρο 5

Επιδόματα

1. Ξένης γλώσσας: Επί των ανωτέρω βασικών μισθών των Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ και

ΤΕΙ, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε πο-

σοστό 10% επί του βασικού μισθού για κάθε ξένη γλώσσα, εφ’ όσον η επιχείρηση που

απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί ως προϋπόθεση προσλήψεώς τους την επαρκή

γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη

χρήση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της.

2. Υπευθύνου θέσης:

Α. Στους εργαζόμενους , διπλωματούχους ΑΕΙ που υπάγονται στην παρούσα ανάλογα

με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδομα υπευθύνου θέσης, ως

εξής:

- Γενικού _ιευθυντή ανερχόμενο σε ποσοστό 23%.

- Προϊσταμένου _ιεύθυνσης, ανερχόμενο σε ποσοστό 18%.

- Προϊσταμένου Τμήματος, ανερχόμενο σε ποσοστό 13%, για τους δε μεταλλειολόγους

μηχανικούς ποσοστό 14%.

Β. Για το επιβλέποντα ή υπεύθυνο βάσει νόμου έναντι δημοσίας αρχής μηχανικό, χορη-

γείται, επιπροσθέτως των καταβαλλομένων σε αυτόν επιδομάτων, επίδομα υπευθύνου

θέσεως σε ποσοστό 21% για τους μεταλλειολόγους μηχανικούς και σε ποσοστό 18%

για τις λοιπές ειδικότητες.

Γ. Στους πτυχιούχους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα (αποφοίτους ΤΕΙ), οι οποίο

κατέχουν τα εκ του νόμου τυπικά προσόντα και στους οποίους ανατίθενται με εντολή

του εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου θέσης οποιασδήποτε βαθμίδας χορηγείται επίδο-

μα υπεύθυνου θέσης σε ποσοστά 15%.

3. Επίδομα τεχνικού ασφαλείας: Εφόσον ανατίθενται από τον εργοδότη σε μισθωτό (πτυ-

χιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) υπαγόμενο στην παρούσα που έχει τα τυπικά προσόντα

(Ν.1568/1985) καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του

στην επιχείρηση, καταβάλλεται ειδικό επίδομα τεχνικού ασφαλείας σε ποσοστό 13%,

για δε τους μεταλλειολόγους μηχανικούς ποσοστό 14%.

¶ρθρο 6

Εκτός έδρας αποζημίωση

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται εκτός έδρας αποζημίωση όπως ορίζεται στην

ΚΥΑ 43739/1951, όπως αυτή ισχύει.

¶ρθρο 7

Κωδικοποίηση συλλογικών ρυθμίσεων

1. Μέχρι την 31.1.2009, κάθε μία από τις δυο πλευράς οφείλει να κοινοποιήσει στην άλλη

πλευρά σχέδιο κωδικοποίησης των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τους υπαγόμε-

νους στην παρούσα, αναγράφοντας στο τέλος κάθε διάταξης τη συλλογική ρύθμιση με την

οποία αυτή θεσπίσθηκε.

2. Από την 1.3.2009, κάθε μία από τις δύο πλευρές δικαιούται να καλέσει την άλλη πλευρά

σε συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των δύο σχε-

δίων κωδικοποίησης, με στόχο να υπογράψουν τα δύο μέρη από κοινού την κωδικοποίηση

των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν, η οποία αφού υπογραφεί από κοινού συμπληρώ-

νει την παρούσα.

3. Αν ένα από τα δύο μέρη παραλείψει να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος σχέδιο κωδικοποί-

ησης εντός της ως άνω προθεσμίας, άλλως εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτό

του σχεδίου κωδικοποίησης εκ μέρους της άλλης πλευράς, τότε θεωρείται ότι απεδέχθη το

κοινοποιηθέν σε αυτό σχέδιο κωδικοποίησης και μπορεί να κληθεί για υπογραφή από κοι-

νού του κοινοποιηθέντος σχεδίου κωδικοποίησης.

¶ρθρο 8

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες

ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, _ιατάγματα, _ιαιτητικές ή Υπουργικές Αποφά-

σεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις

Εργασίας και _.Α., ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρού-

σας.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των αριθμ. 29/2006, 31/2006 και

36/2006 _Α και την _.Α. 36/2007, καθώς και όλοι οι όροι των προηγουμένων συλλογικών

ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαι-

τητική απόφαση.

¶ρθρο 9

Έναρξη ισχύος – Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας _Α αρχίζει από 7/5/2008.

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές Ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ( Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι κλπ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ.Α. 31/2006, Π.Κ. 20/ (02/08/2006)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Δ.Α. 31/2006
Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
(Π.Κ. 20/2-8-2006)

1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το έτος 2006, μεταξύ της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)» και της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)».

2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων λόγω άρνησης μεσολάβησης από την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση.

3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα στις 25-7-2006 σε κοινή συνάντηση τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.

4. Έλαβα επίσης υπόψη μου:

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά, κ.λπ.).
β. Το από 30-5-2006 πρακτικό μεσολάβησης, του Μεσολαβητή στην παρούσα συλλογική διαφορά Αναστασίου Πετρόπουλου, από το οποίο προκύπτει η άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
γ. Την από 18-7-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την προσφυγή στη διαιτησία.
δ. Την από 18-4-2006 εξώδικη καταγγελία της υπ’ αριθμ. 31/2005 Διαιτητικής Απόφασης καθώς και της πρόσκλησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση για διαπραγμάτευση, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο συλλογικής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το έτος 2006. Επίσης, το από 25-7-2006 υπόμνημα του ΣΤΕΒ.
ε. Την υπ’ αριθμ. 31/2005 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων για το έτος 2005.
στ. Το από 30-5-2006 Υπόμνημα του Σ.Ε.Β. προς τον Μεσολαβητή, στο οποίο προβάλλονται οι εξής ισχυρισμοί: «α) Ο Σ.Ε.Β. είναι αντίθετος προς κάθε μορφή υποχρεωτικής διαιτησίας γιατί προσκρούει στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2403/1996. β) Ο ΣΤΕΒ δεν διαθέτει αρμοδιότητα για τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικής σ.σ.ε. γιατί μέλη του είναι επιστήμονες όλων σχεδόν των ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου γεγονός που αποκλείει τον ομοιοεπαγγελματικό χαρακτήρα της συλλογικής Σύμβασης που έχει ζητηθεί».
Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό σημειώνονται τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 25/04 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι το θεσπιζόμενο με το νόμο 1876/90 σύστημα της επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας που εμπεριέχει ουσιώδη προαιρετικά στοιχεία δεν προσκρούει στα άρθρα 22 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος και όχι μόνο δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της 154 ΔΣΕ αλλά εναρμονίζεται πλήρως προς αυτό αφού επιδιώκεται η ειρηνική επίλυση των συλλογικών διαφορών σε κλίμα συμφιλίωσης χωρίς οξύτητες και πιέσεις. Εξάλλου τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο ισχυρισμό έχουν ήδη αναπτυχθεί σκέψεις στο αιτιολογικό προηγούμενων διαιτητικών αποφάσεων (Δ.Α. 5/2000, Δ.Α. 6/2001, Δ.Α. 46/2003, Δ.Α. 7/2004, Δ.Α. 32/2005).
ζ. Το ύψος των αυξήσεων που συνομολογήθηκε με την από 12.04.2006 ΕΓΣΣΕ, για το έτος 2006, (2,9% από 01.01.2006 και 2,9% από 01.09.2006).
η. Τη διαμόρφωση του πληθωρισμού για το έτος 2005 και τις εκτιμήσεις για τον προβλεπόμενο πληθωρισμό του έτους 2006.
θ. Το γεγονός ότι η απόκλιση μεταξύ των βασικών μισθών των πτυχιούχων (ΤΕΙ) και των διπλωματούχων (Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου) μηχανικών κυμαίνεται από 27% έως 30% υπέρ των δευτέρων.
ι. Την ανάγκη βελτίωσης των κλιμακίων προϋπηρεσίας των διπλωματούχων μηχανικών από το 24ο έτος έως το 35ο έτος.
κ. Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η οποία δεν επιτρέπει μεν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
λ. Ότι η έναρξη ισχύος της παρούσας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από την Α.Π. 223/2001, θα είναι η 1-5-2006.

5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:

¶ρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., δηλαδή Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών σχολών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρισμένους ισότιμους τίτλους σχολών της ημεδαπής, των ειδικοτήτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και των προς αυτές εξομοιούμενων Ναυπηγών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, είτε με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934, είτε με την κατάταξή τους στις κατηγορίες γ, δ, η και θ, της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1486/1964 καθώς και οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρίσει νομίμως την ισοτιμία των πτυχίων τους στη Χώρα μας, των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων, που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, όλης της χώρας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με το σχεδιασμό μηχανημάτων και εγκαταστάσεων ή με την εγκατάσταση και παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανολογικών ή με τον προγραμματισμό και την επίβλεψη της παραγωγής, ανεξαρτήτως εάν επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
¶ρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30-4-2006, με βάση τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 31/2005 Δ.Α., αυξάνονται ως εξής:
α. Για τους διπλωματούχους των Α.Ε.Ι., κατά ποσοστό 3,1% από 1-5-2006 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 κατά ποσοστό 3,2% από 1-9-2006.
β. Για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι., κατά ποσοστό 3,5% από 1-5-2006 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 κατά ποσοστό 4% από 1-9-2006.
¶ρθρο 3
Κλιμάκια προϋπηρεσίας

Τα ισχύοντα για τους διπλωματούχους ΑΕΙ μηχανικούς κλιμάκια προϋπηρεσίας (ωρίμανσης) από το 24ο έως το 35ο έτος τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:
• Κλιμάκιο 24-27 ετών
• Κλιμάκιο 27-30 ετών
• Κλιμάκιο 30-35 ετών
Για κάθε ένα από τα ως άνω κλιμάκια το ποσοστό διαφοράς σε ευρώ από το αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο ορίζεται σε 2%.
¶ρθρο 4
Επίδομα σπουδών

Αυξάνεται το ήδη χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών εκ ποσοστού 7% σε ποσοστό 8% στους εργαζόμενους, που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού.
¶ρθρο 5
Επίδομα ξένης γλώσσας
Το ήδη χορηγούμενο επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 8% αυξάνεται σε ποσοστό 9% και χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.
¶ρθρο 6
Διατήρηση ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 31/2005 ΔΑ και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
¶ρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, διμερείς συμφωνίες, επιχειρησιακή συνήθεια κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
¶ρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει την 1-5-2006.


2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ TEI
Από 1/5/2006
 
ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ
ΒAΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Από
1/5/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
1/5/2006
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓAΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
1/5/2006
ΕΠΙΔΟΜΑ
5%
ΓΙA
ΚAΘΕ
ΠAΙΔΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓ. 1Π
1/5/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓ. 2Π
1/5/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓ. 3Π
1/5/2006
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
9%
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΤΗΤΑΣ
15%
0-3
872,51
872,51
87,25
959,76
43,63
1003,39
1047,02
1090,65
78,53
130,88
3-6
913,92
913,92
91,39
1005,31
45,70
1051,01
1096,71
1142,41
82,25
137,09
6-9
964,66
964,66
96,47
1061,13
48,23
1109,36
1157,59
1205,82
86,82
144,70
9-12
1007,06
1007,06
100,71
1107,77
50,35
1158,12
1208,47
1258,82
90,64
151,06
12-15
1040,41
1040,41
104,04
1144,45
52,02
1196,47
1248,49
1300,51
93,64
156,06
15-18
1080,12
1080,12
108,01
1188,13
54,01
1242,14
1296,15
1350,16
97,21
162,02
18-21
1114,11
1114,11
111,41
1225,52
55,71
1281,23
1336,94
1392,65
100,27
167,12
21-22
1136,52
1136,52
113,65
1250,17
56,83
1307,00
1363,83
1420,66
102,29
170,48
22-23
1147,40
1147,40
114,74
1262,14
57,37
1319,51
1376,88
1434,25
103,27
172,11
23-24
1157,83
1157,83
115,78
1273,61
57,89
1331,50
1389,39
1447,28
104,20
173,67
24-25
1168,20
1168,20
116,82
1285,02
58,41
1343,43
1401,84
1460,25
105,14
175,23
25-26
1178,56
1178,56
117,86
1296,42
58,93
1355,35
1414,28
1473,21
106,07
176,78
26-27
1188,81
1188,81
118,88
1307,69
59,44
1367,13
1426,57
1486,01
106,99
178,32
27-28
1199,10
1199,10
119,91
1319,01
59,96
1378,97
1438,93
1498,89
107,92
179,87
28-29
1209,34
1209,34
120,93
1330,27
60,47
1390,74
1451,21
1511,68
108,84
181,40
29-30
1211,41
1211,41
121,14
1332,55
60,57
1393,12
1453,69
1514,26
109,03
181,71
30-35
1219,58
1219,58
121,96
1341,54
60,98
1402,52
1463,50
1524,48
109,76
182,94

Από 1/9/2006
 
ΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ
ΒAΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Από
1/9/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
1/9/2006
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓAΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
1/9/2006
ΕΠΙΔΟΜΑ
5%
ΓΙA
ΚAΘΕ
ΠAΙΔΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓ. 1Π
1/9/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓ. 2Π
1/9/2006
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓ. 3Π
1/9/2006
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
9%
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΟΤΗΤΑΣ
15%
0-3
907,41
907,41
90,74
998,15
45,37
1043,52
1088,89
1134,26
81,67
136,11
3-6
950,48
950,48
95,05
1045,53
47,52
1093,05
1140,57
1188,09
85,54
142,57
6-9
1003,25
1003,25
100,33
1103,58
50,16
1153,74
1203,90
1254,06
90,29
150,49
9-12
1047,34
1047,34
104,73
1152,07
52,37
1204,44
1256,81
1309,18
94,26
157,10
12-15
1082,03
1082,03
108,20
1190,23
54,10
1244,33
1298,43
1352,53
97,38
162,30
15-18
1123,32
1123,32
112,33
1235,65
56,17
1291,82
1347,99
1404,16
101,10
168,50
18-21
1158,67
1158,67
115,87
1274,54
57,93
1332,47
1390,40
1448,33
104,28
173,80
21-22
1181,98
1181,98
118,20
1300,18
59,10
1359,28
1418,38
1477,48
106,38
177,30
22-23
1193,30
1193,30
119,33
1312,63
59,67
1372,30
1431,97
1491,64
107,40
179,00
23-24
1204,14
1204,14
120,41
1324,55
60,21
1384,76
1444,97
1505,18
108,37
180,62
24-25
1214,93
1214,93
121,49
1336,42
60,75
1397,17
1457,92
1518,67
109,34
182,24
25-26
1225,70
1225,70
122,57
1348,27
61,29
1409,56
1470,85
1532,14
110,31
183,86
26-27
1236,36
1236,36
123,64
1360,00
61,82
1421,82
1483,64
1545,46
111,27
185,45
27-28
1247,06
1247,06
124,71
1371,77
62,35
1434,12
1496,47
1558,82
112,24
187,06
28-29
1257,71
1257,71
125,77
1383,48
62,89
1446,37
1509,26
1572,15
113,19
188,66
29-30
1259,87
1259,87
125,99
1385,86
62,99
1448,85
1511,84
1574,83
113,39
188,98
30-35
1268,36
1268,36
126,84
1395,20
63,42
1458,62
1522,04
1585,46
114,15
190,25

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006