Νέα / Άρθρα ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΕ με τα παλαιά έντυπα μέχρι 31- 1- 22

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΕ με τα παλαιά έντυπα μέχρι 31- 1- 22

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021


 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

2 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΕ Αρ. Φύλλου 5635

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γε-

νικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές

Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

Άρθρο 1

Στην υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 υπουργική απόφαση

«Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 129600 (1)

Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γε-

νικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές

Εγκαταστάσεις » (Β’ 4654).

 

Άρθρο 2

1. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 101195/

17.09.2021 υπουργικής απόφασης, η φράση: «έκτακτου επανελέγχου» αντικαθίσταται με το ορθό: «έκτακτου ελέγχου».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 απαλείφεται η φράση

«και, συνακόλουθα, να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος

βάσει των διατάξεων αυτών» και η παρ. 5 διαμορφώ-

νεται ως εξής:

«5. Για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από

την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1

και των άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004 (Β’ 470).».

Άρθρο 3

Το Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 101195/17.09.2021

(Β’ 4654) υπουργικής απόφασης διορθώνεται ως ακο-

λούθως:

1. Στο υπόδειγμα «Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου

Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)» του Παραρτήματος Ι, διορθώνεται

η φράση: «ΑΥΤΟΠΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στο ορθό:

«ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

2. Στο υπόδειγμα «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερι-

κής Ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364» του

Παραρτήματος Ι, τα σημεία 1.4. και 1.11. του πεδίου 1

(Οπτικοί έλεγχοι), αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

«1.4. Επιλογή και ρύθμιση των διατάξεων προστασίας

και επιτήρησης» και

«1.11. Καταλληλότητα τερματισμού και σύνδεσης αγωγών και καλωδίων».

 

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

 

«Άρθρο 6 Α

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και  μέχρι 31.01.2022:

ΥΔΕ που αφορούν σε ελέγχους ηλεκτρικών εγκατα-

στάσεων για τη διενέργεια των οποίων δεν απαιτείται η συμπλήρωση Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364, δύναται να συντάσσονται και με βάση το υπόδειγμα του άρθρου 2 της υπ’ αρ.130414/16.12.2019 (Β’ 4825) απόφασης.».

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021