Νέα / Άρθρα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011


 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.

 

Δ/νση επικοινωνίας: Βλάλη 56 & Αριστοτέλους, 54624 Θεσσαλονίκη

 

 

Τηλ.: 2310-256353, 2310-926118  Fax: 2310-942490

 

 

e-mail: info@hlektrologoi-tei.gr    Ιστοσελίδα: www.hlektrologoi-tei.gr

 

 

                                                                  

 

   Θεσσαλονίκη 16 Νοεμβρίου 2011

 

                                                                Αρ. Πρ.:123

 

 

 

 

Προς     

 

 

1.   κ. Σωκράτη Ξυνίδη

 

 

Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

 

     Μεσογείων 119  τ.κ. 10192 Αθήνα

 

 

2.   κ. Αλέξανδρο Φούρλα

 

 

     Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας

 

 

     Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

 

     Μεσογείων 119  τ.κ. 10192 Αθήνα

 

 

3.   κα ¶ννα Διαμαντοπούλου

 

 

          Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

 

               Α. Παπανδρέου 37, τ.κ 151 80, Μαρούσι

 

 

                                                         

 

 

Θέμα:  Δημόσια διαβούλευση σχεδίου ΠΔ για εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.        

 

 

 

 

   

 

 

Αξιότιμε κύριε/κυρία Υπουργέ

 

 

 

 

Οι συντάκτες του  παρόντος ΠΔ αδικούν την πολιτική ηγεσία  των ως άνω Υπουργείων αλλά και τα μέλη μας  Πτυχιούχους Μηχανικούς  ΤΕΙ.

 

 

Ενώ διατηρεί με Νόμο του 1934 την παντοδυναμία του ΤΕΕ,    παραβλέπει ότι τα ΤΕΙ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ανήκουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και μεθοδεύει την αφαίρεση του τίτλου μας Πτυχιούχος Μηχανικός  των δικαιωμάτων μας στις μελέτες, τον υποβιβασμό μας σε τεχνίτες με άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και μάλιστα με δυνατότητα για συντήρηση- επισκευή μικρότερη από αυτή των  πτυχίων ΕΠΑΣ ΕΠΑΛ, ΙΕΚ με διαβάθμιση Ειδικοτήτων, ομάδων, ανανέωσης αδειών  και μη εφικτών προϋποθέσεων προϋπηρεσίας, για την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και αφήνει σε αμφισβήτηση τους ισότιμους των ΤΕΙ  Μηχανικούς του εσωτερικού (άρθρα 2, 4,5,10,14).

 

 

Δεν λαμβάνει υπόψη το άρθρο 16 του Συντάγματος, τους Νόμους Ν. 1404/1983 (νόμος για τα ΤΕΙ , 4 ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, προγράμματα σπουδών) Ν.2916/2001(Διάρθρωση Ανώτατης Εκπαίδευσης), Ν.3549/2007 άρθρο 2 (Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.), Ν.3685/2008 άρθρο 1 (Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές) ,Ν.4009/2011,  την οδηγία της ΕΟΚ  Κ.Ο 89/48.

 

 

Έρχεται σε πλήρη ανακολουθία με τα Σχέδια των ΠΔ με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕΙ που έχουν εγκριθεί από το ΣΑΤΕ και έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο Παιδείας.

 

 

Θέλοντας να συμβάλουμε προς την σωστή κατεύθυνση σύνταξης του παρόντος Π.Δ. καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις – επισημάνσεις μας.

 

 

 

 

Α.-)Η διόρθωση του άρθρου 10 παρ. 2

 

 

ΜΕΡΟΣ 5

 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

¶ρθρο 10

 

 

Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε μηχανικούς ΑΕΙ, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών

 

 

 

 

1.  Οι μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

 

 

-     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

 

-     Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

 

 

-     Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της αδείας άσκησης επαγγέλματος,

 

 

 

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.

 

 

 

 

Στην ως άνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

 

 

 

 

2.   Οι (Ι) οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ και ισοτίμων Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10, με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), με την απόκτηση του πτυχίου τους, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

 

 

-     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια  εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

 

 

-     Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011

 

 

-     Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, με πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας

 

 

 

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  και  το δικαίωμα χωρίς εξετάσεις στην  Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση  της  άσκησης του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα.  του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου της 3ης Ομάδας της Α Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.

 

 

 

 

Στην ως άνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

 

 

                        Β) Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης, τα εν λόγω πρόσωπα, μετά από διετή προϋπηρεσία, από την οποία ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος μεγαλύτερης των 400KW και τάσεως άνω των 1000V, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:

 

 

 

 

-                       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 3982(ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου.

 

 

-                       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α).

 

 

 

 

χωρίς εξετάσεις, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.-)Η διόρθωση του άρθρου 12 παρ. 1.2 και 7

 

 

¶ρθρο 12

 

 

Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

 

 

1.  Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και ειδικότερα τις παρακάτω απαιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 

 

1.1            Για όλες τις ειδικότητες, τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης».

 

 

1.2            Για την  Α΄ ειδικότητα: Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τον Κ.Ε.Η.Ε. την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470Β/2004), την ΚΥΑ Φ. Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 (ΦΕΚ 1222Β/2006) και την Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ 844Β/16-5-2011), και το Ν. 4483/1965 όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

 

 

 

7.  Συμπληρωμένο υπόδειγμα του ως άνω Εντύπου κατατίθεται αποδεδειγμένα στην Επαγγελματική Ομοσπονδία ή Επιμελητήριο που καλύπτει τον Κλάδο, το οποίο και το αναρτά στην ιστοσελίδα του.  ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΕΙ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

 

 

Γ.-)Η διόρθωση του άρθρου 14 παρ. 1

 

 

¶ρθρο 14

 

 

Θεώρηση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας

 

 

1.  Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 9 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ.2, θεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια. Επίσης οι δηλώσεις αναγγελίας που προβλέπονται στην παρ. 2, του άρθρου 10 ΔΕΝ υπόκεινται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) χρόνια. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας ή την υποβολή της δήλωσης αναγγελίας.

 

 

 

 

Δ.-) Προσθήκη άρθρου 8 στο άρθρο 15

 

 

¶ρθρο 15

 

 

Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων

 

 

 

 

8. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α) και το άρθρο 2 του Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ Α 358/19.11.1977), αντικαθίστανται χωρίς καμία επιβάρυνση με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ,<ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.> και τα δικαιώματα  του ¶ρθρου 10 παρ. 2

 

 

 

 

Αξιότιμε κύριε/κυρία Υπουργέ

 

 

 

 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι η συμμετοχή και Πτυχιούχων ΤΕΙ στους συνεργάτες σας και συντάκτες των αντίστοιχων θεμάτων που μας αφορούν, θα συνέβαλε τα μέγιστα προς μία πιο σωστή δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση των θεμάτων .

Και είναι εύλογο να ανησυχούμε όταν  πρόσφατα στην Βουλή καταγγέλθηκαν οι μεθοδεύσεις του ΤΕΕ για τον κλάδο μας που διαρκούν εδώ και 28 χρόνια.

Από πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή  επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα  «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

 

 

Παραθέτουμε  ενδεικτικά αποσπάσματα για τον συντεχνιακό τρόπο που λειτουργεί το ΤΕΕ κατά των  μηχανικών των  Τ.Ε.Ι. που μας εκφράζουν απόλυτα και είναι στο πνεύμα του παρόντος Π.Δ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ:  Εγώ, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να το κάνει ο πτυχιούχος ΑΕΙ και δεν μπορεί να το κάνει ο πτυχιούχος των ΤΕΙ. Ως γνωστόν, τα ΤΕΙ είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:

 

 

…Σήμερα μιλάμε για μια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μιλάμε για ΑΕΙ με δύο κατευθύνσεις: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Τεχνολογική Εκπαίδευση.....

…..Και εδώ που έχουμε φθάσει, έχουμε φθάσει ακριβώς γιατί αυτό που λέμε συντεχνίες τελικώς όσο κι αν χρησιμοποιείται στη λογική, βρήκαμε παπά να θάψουμε και όσους ζωντανούς μπορούμε. ……..

….Ο συνδικαλισμός   καταντά να βασανίζει συγκεκριμένους χώρους. Αν με ακούγατε θα βλέπατε ότι είπα πως για τα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής επάρκειας ενός ακινήτου, πρέπει λέει να είναι δέκα χρόνια μηχανικός. Αυτό είναι η πατέντα του Επιμελητηρίου, την οποία δέχθηκε το Υπουργείο, όπως όλα τα δέχεται......

 

 

 

Παρακαλούμε να  συμπεριλάβετε τους θεσμικά κατοχυρωμένους φορείς μας στον πίνακα των κοινωνικών εταίρων με τους οποίους διαβουλεύεστε για θέματα της ειδικότητάς μας και την παρουσία μας στο τραπέζι της διαβούλευσης του συγκεκριμένου Π.Δ. πριν την υπογραφή του.

 

 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011