Νέα / Άρθρα 13-7- 2012 Απαξιώνονται τα ΤΕΙ στο ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

13-7- 2012 Απαξιώνονται τα ΤΕΙ στο ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012


 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1.      Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού.
2.      Το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» και κυρίως το άρθρο 23 αυτού.
3.      Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.τ.λ» και κυρίως τα άρθρα 1, 3, 5 και 6, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ/γμα 1150/1949 (ΦΕΚ 249 Α) και κυρίως το άρθρο 1 παρ. 2.4 και με το άρθρο 14 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134 Α).
4.      Το Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70Α) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα  ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) και κυρίως το άρθρο 24.
5.      Τις διατάξεις του Ν. 3879/ 2010 (ΦΕΚ 163/Α/ 21.09.2010), με τίτλο «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
6.      Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
7.      Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/31.5.1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989».
8.      Tο π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄),
9.      Το. Π.Δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 19 Α΄),
10. Της Υπ’Αριθμ. 30376/Δ106 721/6-7-2012 (ΦΕΚ Β 209) περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Αποφασίζουμε:
 
ΜΕΡΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
¶ρθρο 1
Αντικείμενο
 
Αντικείμενο του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί για την κατηγορία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εδαφίου α, της παραγράφου 1, του άρθρου 3, του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α) ο καθορισμός των ειδικοτήτων και, για τις ειδικότητες Α, Γ και Δ που ορίζονται στο άρθρο 2, των ομάδων, των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.
 
¶ρθρο 2
Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής – Ειδικότητες και Βαθμίδες
 
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
 
1.        «Ειδικότητα»: εξειδικευμένη κατηγορία επαγγελματικών δραστηριοτήτων με αυτοτελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων.
 «Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας. 
2.        Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα είναι η υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η κατασκευή, η εγκατάσταση, ο έλεγχος, η συντήρηση και η επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
3.        Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις ειδικότητες:
α) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α’ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται σε: :
(αα) Οι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις κατά την έννοια του ΕΛΟΤ HD 384 (Υ.Α Φ.7.5/1816/88/27-2-2004 - ΦΕΚ 470Β) και ιδίως αυτές που ασκούνται:
     ααα) στα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες
ααβ) στα κτίρια εμπορικής χρήσης
ααγ) στα κτίρια που είναι στη διάθεση του κοινού
ααδ) στα κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
ααε) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
αστ) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων ααα) μέχρι ααε)
ααζ) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης
ααη) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες 
    προσωρινές εγκαταστάσεις
θ) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.
Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων, με εξαίρεση την περίπτωση ααδ). Δεν περιλαμβάνονται στην Α΄ Ειδικότητα σταθερές ηλεκτρικές γραμμές, που χρησιμεύουν για τηλεπικοινωνία και μεταφορά σήματος.
Οι δραστηριότητες της περίπτωσης αα) της Α΄ Ειδικότητας νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παραγράφου Α), του άρθρου 1 του Β.Δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937
 
(αβ) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων της παραγράφου 1, του άρθρου 3 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α), εξαιρουμένων των περιπτώσεων δδ) και εε)
Οι δραστηριότητες της περίπτωσης αβ) της Α΄ Ειδικότητας νοούνται και ως η ειδικότητα της παραγράφου Γ), του άρθρου 1 του Β.Δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937.
 
(αγ) Η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος,
Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους, όχι όμως και η επισκευή ή συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τους.
Οι δραστηριότητες της περίπτωσης αγ) της Α΄ Ειδικότητας νοούνται και ως η ειδικότητα της παραγράφου ΣΤ), του άρθρου 1 του Β.Δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937
 
Οι εγκαταστάσεις Α΄ Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως:
Αα) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας ) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης – γης
 
Αβ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης ομάδας , οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
 
·               Τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης - γης
·               Ισχύς μέχρι 130 KW για φωτισμό και συσκευές (συνολικά)
·               Ισχύς μέχρι 150 KW για μηχανήματα
·               Ισχύς μέχρι 150 KW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Αγ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
 
·               Οποιαδήποτε τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης
·               Ισχύς μέχρι 130 KW για φωτισμό και συσκευές (συνολικά)
·               Ισχύς μέχρι 150 KW για μηχανήματα
·               Ισχύς μέχρι 250 KW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αδ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
 
·               Οποιαδήποτε τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης
·               Ισχύς μέχρι 200 KW για φωτισμό και συσκευές (συνολικά)
·               Ισχύς μέχρι 200 KW για μηχανήματα
·               Ισχύς μέχρι 400 KW για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιασδήποτε ισχύος για τάση μέχρι 1.000 V.
Αε) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίς κανένα όριο στην τιμή της ισχύος και της τάσης καθώς και τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας.
Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας τους.
β) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ’ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές (ΦΣΕ).
γ) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ’ Ειδικότητας ορίζονται, αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, όπως ορίζονται παρακάτω:
γα) Ως εγκαταστάσεις 1ης ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις των ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 95/16/ΕΕ, όπως ισχύει, η οποία εναρμονίστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.9.2/οικ.32803/1308/20.8.97 (ΦΕΚ 815/Β).
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους.
γβ) Ως εγκαταστάσεις 2ης ομάδας ορίζονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς:
-        ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων
-        ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα,
-        κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο,
-        ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς,
-        ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λεκανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου,
-        πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες,
-        ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων,
-        τράπεζες ανύψωσης,
-        ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών
4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγγελματικές  δραστηριότητες, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5, κατατάσσονται στις εξής βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων.
1η Βαθμίδα
·                              Τεχνίτης ηλεκτρολόγος.
2η Βαθμίδα
·                              Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος.
3η Βαθμίδα
·                              Συντηρητής ηλεκτρολόγος
4η Βαθμίδα
·                              Εγκαταστάτης  ηλεκτρολόγος φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών
·                              Εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας
·                              Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος  1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας
·                              Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος  1ης Ομάδας Δ’ ειδικότητας
5η Βαθμίδα
·                              Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2 ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας
·                              Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2 ης Ομάδας Δ’ ειδικότητας
6η Βαθμίδα
·                              Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3 ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας
7η Βαθμίδα
·                              Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 
¶ρθρο 3
Προϋποθέσεις ¶σκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
 
1.      Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη, τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης, ο συντηρητής και ο εγκαταστάτης οφείλουν να έχουν την αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, του αρχιτεχνίτη ή συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
2.      Για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως αυτές κατά περίπτωση εξειδικεύονται στο άρθρο 5, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά :
- Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών
- Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/11(ΦΕΚ 143Α) (όπου αυτό εφαρμόζεται) ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70/Α) και το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν.
- Επιτυχής εξέταση, όπου αυτή απαιτείται.
3.      Τα δικαιολογητικά εκείνα που πιστοποιούν αντικειμενικά διαπιστούμενες προϋποθέσεις είναι τα κάτωθι:
- Ο Τίτλος Σπουδών
- Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α)
- Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70/Α) και το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν.
 
ΜΕΡΟΣ 2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
¶ρθρο 4
Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα
 
1.    Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση αντίστοιχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Α΄ Ειδικότητας. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας στον τόπο που εκτελείται η εργασία. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας να υπερβαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης εφόσον τούτο προβλέπεται. και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Α΄ Ειδικότητας. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας στον τόπο που εκτελείται η εργασία. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας να υπερβαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης εφόσον τούτο προβλέπεται.
2.    Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας.
3.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο για ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έως 10 kW και τάση έως 1.000V μεταξύ αγωγού φάσης-γης, υλοποιεί την μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4062/2012, και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
 
4.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εντός των ορίων της 1ης ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
 
5.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εντός των ορίων της 2ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
6.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, εντός των ορίων της 3ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
7.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, χωρίς κανένα περιορισμό, όσον αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, υλοποιεί την εν λόγω μελέτη, κατασκευάζει, επιβλέπει τη λειτουργία, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία και χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
8.   Βοηθητικό προσωπικό: Κατά την εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υφισταμένων εγκαταστάσεων και ιδίως βοηθητικών εργασιών όπως χωματουργικές, δομικές (π.χ κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων), μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού, δύναται να πραγματοποιηθούν από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι των αδειών του παρόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ή εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν απαιτεί αδειοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) το εν λόγω προσωπικό επιβλέπεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκαταστάτης και γ) τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι υπό τάση. Οι εν λόγω εργασίες δεν προσμετρούνται ως προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για του σκοπούς του παρόντος.  
 
¶ρθρο 5
Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
 
1. Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου των ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, ή ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα Β του παραρτήματος Δ, ή οι οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι) και αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παρατήματος Δ, ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10 με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), μετά από την κτήση του τίτλου σπουδών, με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α (Αίτηση), προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών
αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και η παραπάνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι :
(α) κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ μετά από 2ετή προϋπηρεσία στην Α’ ειδικότητα, (β) κάτοχοι διπλώματος  ΙΕΚ μετά από 1ετή προϋπηρεσία στην Α’ ειδικότητα και (γ) κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) μετά από την αντίστοιχή προϋπηρεσία, δ) κάτοχοι πτυχίου σχολών του Πίνακα Β του Παραρτήματος Δ μετά από την κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (όπου αυτό εφαρμόζεται)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.
3. Οι κάτοχοι
α) άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, μετά από προϋπηρεσία 12 μηνών σε φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη και η οποία τουλάχιστον για 3 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών, όπου αυτή απαιτείται ή κατασκευή/ τοποθέτηση/ εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας
 
β) Πιστοποιητικού Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70/Α) και το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου
-       Το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70/Α) και το οποίο πρόγραμμα παρέχει κατάλληλες δεξιότητες που αντιστοιχούν σε τριετή εκπαίδευση στον τομέα αυτόν.
αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και η παραπάνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
 
4. Οι κάτοχοι
α) άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, μετά από προϋπηρεσία 36 μηνών σε εγκαταστάσεις της Α’ Ειδικότητας, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη και η οποία τουλάχιστον για 12 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Α’ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι 6 μήνες στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
β) άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας μετά από προϋπηρεσία 24 μηνών σε εγκαταστάσεις της Α’ Ειδικότητας, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας και η οποία τουλάχιστον για 8 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Α’ Ειδικότητας.
με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ  που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.
 
5. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας, μετά από προϋπηρεσία 24 μηνών σε εγκαταστάσεις της Α’ Ειδικότητας, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και η οποία τουλάχιστον για 12 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις τάσης μεγαλύτερης των 1000V εκ των οποίων οι 4 μήνες στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-   Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν. 3982 (ΦΕΚ 143 Α)
-   Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.
 
ΜΕΡΟΣ 3
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
¶ρθρο 6
Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα
 
1.      Ο τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΦΣΕ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του υπευθύνου αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΦΣΕ ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα συναρμολογεί το ηλεκτρικό μέρος των φωτοβόλων σωλήνων ή επιγραφών, εγκαθιστά, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την εγκατάσταση  των φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΦΣΕ. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία του εν λόγω αδειούχου ανώτερης βαθμίδας στον τόπο που εκτελείται η εργασία. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας να υπερβαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης εφόσον τούτο προβλέπεται.
2.      Ο εγκαταστάτης  Ηλεκτρολόγος ΦΣΕ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο συναρμολογεί το ηλεκτρικό μέρος των φωτοβόλων σωλήνων ή επιγραφών, εγκαθιστά, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την εγκατάσταση των φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών και επιπλέον: α) χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης μιας εγκατάστασης ΦΣΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 12, β) εκδίδει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που υποβάλλεται στην ηλεκτρική επιχείρηση για την ηλεκτροδότηση της φωτεινής επιγραφής, μόνο όταν πρόκειται για ανεξάρτητη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτεινής επιγραφής που δεν αποτελεί μέρος εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης γ) χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και δ) αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας
 
¶ρθρο 7
Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
 
1.      Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός Αυτοματισμών ή ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα Β του παραρτήματος Δ, ή οι οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι) και αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παρατήματος Δ, ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10 με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι),
μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με Αίτηση, προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών
αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και η παραπάνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2.      Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι Γ’ Ειδικότητας, (α) κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ μετά από 2ετή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητας και η οποία τουλάχιστον για 8 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ’ Ειδικότητας, (β) κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ μετά από 1ετή προϋπηρεσία, σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητας και η οποία τουλάχιστον για 4 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ’ Ειδικότητας και (γ) κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) μετά από την αντίστοιχή προϋπηρεσία, δ) κάτοχοι πτυχίου σχολών του Πίνακα Β του Παραρτήματος Δ μετά από την κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας.
 
ΜΕΡΟΣ 4
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
¶ρθρο 8
Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα
 
1.      Ο τεχνίτης ηλεκτρολόγος είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό τις οδηγίες και την συνεχή καθοδήγηση αντίστοιχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, συντηρητή ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα εκτελεί τις εργασίες στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Δ’ Ειδικότητας του άρθρου 2 του παρόντος και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου της Δ΄ Ειδικότητας. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας στον τόπο που εκτελείται η εργασία. Δεν ενδείκνυται οι τεχνίτες που εργάζονται υπό την καθοδήγηση ενός αδειούχου ανώτερης βαθμίδας να υπερβαίνουν τους πέντε. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των τεχνιτών καθορίζεται από τις συνθήκες εκτέλεσης των ηλεκτρολογικών εργασιών με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του επιβλέποντος την υλοποίηση της μελέτης εφόσον τούτο προβλέπεται.
2.    Ο αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Δ΄ ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπό την εποπτεία αντίστοιχου συντηρητή ηλεκτρολόγου ή εγκαταστάτη ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα εκτελεί τις εργασίες στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Δ’ Ειδικότητας του άρθρου 2 του παρόντος και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας.
3.    Ο συντηρητής ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, για εγκαταστάσεις Δ΄ Ειδικότητας, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συνεχώς ή περιοδικά, τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και τη συντήρηση της εγκατάστασης τόσο των εντός του μηχανοστασίου μηχανημάτων όσο και των εκτός του μηχανοστασίου εγκατεστημένων λοιπών εξαρτημάτων της αυτοτελούς εγκατάστασης, αντικαθιστά ή επισκευάζει φθαρμένα τμήματα της εγκατάστασης δεν μπορεί όμως να την μεταβάλλει. Προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο συντήρησης, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις, χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας και για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας
4.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υλοποιεί τη μελέτη των εγκαταστάσεων 1ης ομάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, ελέγχει τη λειτουργία, επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας και  για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας
5.    Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης της 1ης και 2ης ομάδας, προΐσταται και συντονίζει τις παραπάνω εργασίες που εκτελεί συνεργείο εγκατάστασης, ελέγχει τη λειτουργία,  επισκευάζει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας και χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας
 
¶ρθρο 9
Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
 
1.      Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός Αυτοματισμών ή ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα Β του παραρτήματος Δ, ή οι οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι) και αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παρατήματος Δ, ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10  με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών
αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και η παραπάνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2.      Μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι :
(α) κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ μετά από 2ετή προϋπηρεσία στην Δ’ ειδικότητα, (β) κάτοχοι διπλώματος ΙΕΚ μετά από 1ετή προϋπηρεσία στην Δ’ ειδικότητα και (γ) κάτοχοι ισοτίμων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β) μετά από την αντίστοιχή προϋπηρεσία, δ) κάτοχοι πτυχίου σχολών του Πίνακα Β του Παραρτήματος Δ μετά από την κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας.
Για τους απόφοιτους ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Ανελκυστήρων δεν απαιτείται προσκόμιση προϋπηρεσίας.
3.      Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, , μετά από 2ετή προϋπηρεσία, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας αρχιτεχνίτη, σε εγκαταστάσεις Δ’ ειδικότητας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας.
4.      Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, μετά από 3ετή προϋπηρεσία η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας και η οποία τουλάχιστον θα πρέπει να έχει αποκτηθεί για τουλάχιστον δύο (2) έτη σε εγκαταστάσεις 1ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων και  με Αίτηση  προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.
5.      Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, μετά από προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε εγκαταστάσεις 1ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της αντίστοιχης άδειας ή την αντίστοιχη δήλωση αναγγελίας, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από :
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.
 
6.      Οι κάτοχοι άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας μετά από 3ετή προϋπηρεσία, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας και η οποία τουλάχιστον θα πρέπει να έχει αποκτηθεί για τουλάχιστον δύο (2) έτη σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων, με Αίτηση  προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.
7.      Οι κάτοχοι άδειας Συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας , μετά από προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της αντίστοιχης άδειας ή την αντίστοιχη δήλωση αναγγελίας με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.
8.      Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, μετά από δωδεκα (12) μηνών σε εγκαταστάσεις 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας εκ των οποίων οι δύο (4) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων, η οποία προσμετρείται από την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
και μετά από επιτυχή εξέταση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.
 
ΜΕΡΟΣ 5
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 
¶ρθρο 10
Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε μηχανικούς ΑΕΙ, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών
 
1.      Α.Οι διπλωματούχοι μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της αδείας άσκησης επαγγέλματος,
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.
Στην παραπάνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.
 
Β) Οι (Ι)  πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης. ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10, με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), με την απόκτηση του πτυχίου τους, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, με πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: της 3ης Ομάδας της Α Ειδικότητας, Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών (ΦΣΕ) της Γ΄ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011., σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.
Στην παραπάνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.
 
Γ) Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου Β, μετά από διετή προϋπηρεσία, από την οποία ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 400KW και τάσεως άνω των 1000V, με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
 
χωρίς εξετάσεις, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.
 
Δ) Οι (Ι) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης. ειδικότητας μηχανολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας μηχανολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10, με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), με την απόκτηση του πτυχίου τους, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, με πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: της 2ης Ομάδας της Α Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.
Στην παραπάνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.
 
Ε) Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου Δ, μετά από διετή προϋπηρεσία, η οποία τουλάχιστον θα πρέπει να έχει αποκτηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ισχύος άνω των 250kW και τάσης άνω από 1.000V, εκ των οποίων οι οκτώ (6) μήνες σε υλοποίηση των ως άνω εγκαταστάσεων με Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
-       Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
 
χωρίς εξετάσεις, αποκτούν την άδεια του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.
 
2.      A. Εφόσον έχει αδειοδοτηθεί κατάλληλος φορέας διενέργειας εξετάσεων και ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου 3982/2011, μετά την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3α,και 4 του άρθρου 5, στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 και στις παραγράφους 2 έως 8 του άρθρου 9, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στον ως άνω φορέα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Αφού ο ενδιαφερόμενος εφοδιαστεί με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, με επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου της κατωτέρω παρ. 4, την υποβάλλει στην ανωτέρω Υπηρεσία, η οποία εκδίδει την αιτηθείσα άδεια εντός μηνός από την υποβολή της βεβαίωσης εξέτασης.
B. Εάν στην Περιφέρεια στην αρμόδια Υπηρεσία της οποίας υποβλήθηκαν η Αίτηση και τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3α,και 4 του άρθρου 5, στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 και στις παραγράφους 2 έως 8 του άρθρου 9 δικαιολογητικά, δεν υπάρχει αντίστοιχη εξεταστική επιτροπή, η εν λόγω Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αναλόγως, εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία έχει οριστεί με την Απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από την εξεταστική επιτροπή της τελευταίας. Μετά από επιτυχή εξέταση, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία,  με επιφύλαξη των προβλέψεων του πρώτου εδαφίου της κατωτέρω παρ. 4, κοινοποιείται στην αρμόδια , για την έκδοση της άδειας, Υπηρεσία της Περιφέρειας.
3.      Εάν υποψήφιος αποτύχει στις εξετάσεις, που διενεργούνται από την οικεία Περιφέρεια, έχει το δικαίωμα επανεξέτασης υποβάλλοντας Αίτηση και καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο.
4.       Η άδεια εκδίδεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η οποία αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α), μετά την υποβολή του αντίστοιχου πρακτικού της Εξεταστικής Επιτροπής ή της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης. Η διαδικασία έκδοσης της αδείας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 του Νόμου 3982/2011 και το άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ 49 Β), στο βαθμό που η εν λόγω Υπουργική Απόφαση συμπληρώνει τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και του παρόντος Διατάγματος και δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτές, όπως η Απόφαση αυτή εκάστοτε ισχύει.
5.      Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να λάβουν ισοτιμία και αντιστοιχία με ελληνικό τίτλο, προσκομίζουν στην Επιτροπή Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 4/28.2.2011 θέμα 6 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π. και καταβάλουν παράβολο, που καθορίζεται με την αρ. πρωτ. ΟΔΕ 3/1551/18.3.2011, που εκδόθηκε βάσει της με αριθμ. 4/28.2.11 Απόφασης του ΔΣ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 589/Β/15.4.2011, όπως οι αποφάσεις αυτές εκάστοτε ισχύουν.
6.      Οι προβλεπόμενες στο παρόν διάταγμα άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, ο οποίος υποβάλει Αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:
-          Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
-          Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.
-          Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων:
i)                 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄), είτε
ii)              από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 149 Α΄), είτε
iii)             από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 178 Α΄)».
7.      Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ηλεκτρολόγου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 20 διατάξεις, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες συνοδευόντουσαν με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την προβλεπόμενη στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 15, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.
 
¶ρθρο 11
Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας
 
Η αναφερόμενη στις διατάξεις του παρόντος προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με τους παρακάτω τρόπους:
 
1.            Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου.
 
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγούμενη από την επιχείρηση απασχολήσεώς του, συνυπογραφόμενη από τον αδειούχο ή κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας εποπτεύοντα, δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή / και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος.
 
Ο εποπτεύων μπορεί να είναι, είτε ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης, είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.
 
Η ως άνω επιχείρηση οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του ενδιαφερομένου, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα:
 
1.1.    Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.
1.2.   Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου : (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.
1.3.   Όταν ο εποπτεύον απασχολείται στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αντίστοιχες για τον εποπτεύοντα. καταστάσεις εργαζομένων, της παρ. 1.1
1.4.   Όταν ο εποπτεύον απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β)αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε δια συμβάσεως έργου θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον εποπτεύοντα για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.
1.5.   Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης.
1.6.   Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.
 
2.             Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει : (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας , (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα και (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.2 και 2.3 του παρόντος.
 
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τόσο την απασχόληση του, όσο και την απασχόληση του εποπτεύοντος. Ειδικότερα πρέπει να είναι διαθέσιμα:
 
2.1               Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο.
2.2               Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.
               Το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν απαιτείται στην περίπτωση 2Β του άρθρου 5.
 
2.3              Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.
 
3.             Η αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας ελέγχει αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος, το αληθές του περιεχομένου των ανωτέρω βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων.   Ο ελεγχόμενος οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή που διενεργεί το έλεγχο τα δικαιολογητικά / έγγραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 ή 2 και τα οποία βεβαιώνουν το αληθές του περιεχομένου των ως άνω εγγράφων.
 
Στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκομίσεως στην άνω αρχή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
 
4.            Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Στην περίπτωση όπου ο εργοδότης ανήκει στην κατηγορία επιχειρήσεων όπου κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνονται ότι είναι διαθέσιμα, τόσο τα προβλεπόμενα όρια ισχύος και τάσης, όσο και ο αντίστοιχος εξοπλισμός παραγωγής και μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα παραπάνω στοιχεία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας καταχωρούνται στην μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων και είναι διαθέσιμα στο οικείο Επαγγελματικό Σωματείο.
5.            Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη Δημόσια Αρχή. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται είτε από απόφαση πρόσληψης όπου φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ανάλογης ειδικότητας και ομάδας, είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, συντηρητή ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ανάλογης ειδικότητας και ομάδας εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας.
6.            Προϋπηρεσία αποκτηθείσα κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των εφέδρων οπλιτών, των οπλιτών παρατεταμένης θητείας ή των εφέδρων αξιωματικών, δύναται να αναγνωριστεί με την υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.
7.            Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια, είτε σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.
8.            Σε κάθε περίπτωση, για τη δηλούμενη προϋπηρεσία, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος.
9.            Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 7, 9 του παρόντος προϋπηρεσία δύναται να αντικατασταθεί με κατάλληλα βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή / και κατάρτιση ή / και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4, παρ. 2 του Νόμου 3982/2011.
10.        Οι Αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του ν.3982/2011 αντίστοιχα.
11.        Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλες αιτίες, τότε για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, με το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου επαγγελματικού σωματείου ή του οικείου συνδέσμου ή της οικείας ομοσπονδίας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση, στην οποία τεκμηριώνει την αδυναμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, συνοδευόμενη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή, η οποία αναλόγως συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.
 
¶ρθρο 12
Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων
 
1.      Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και ειδικότερα τις παρακάτω απαιτήσεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1.1        Για όλες τις ειδικότητες, τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης», το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τον Κ.Ε.Η.Ε. ( μόνο για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή).
1.2        Για την Α΄ ειδικότητα: Την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470/Β/2004), την ΚΥΑ Φ. Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 (ΦΕΚ 1222/Β/2006),την Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ 844/Β/16.5.2011) και το Ν. 4483/1965 όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.3        Για την Γ΄ ειδικότητα: Το πρότυπο…………. ή άλλο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο που παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια.
1.4        Για την Δ΄ ειδικότητα: (α) Για την 1η Ομάδα, την Οδηγία 1995/16/ΕΚ, σχετικά με τους ανελκυστήρες, όπως μεταφέρθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Φ9.2/32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815 Β), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 και την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/22.12.2008, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και (β) Για την 2η Ομάδα, την Οδηγία  2006/42/ΕΚ σχετικά με τις μηχανές.
  1. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.
 
  1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο οικείο Επαγγελματικό Σωματείο και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 2 του Ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.      Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του Νόμου 3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830 Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
5.      Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του Ν.3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.
6.      Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν.3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών.
7.      Συμπληρωμένο υπόδειγμα του ως άνω Εντύπου κατατίθεται αποδεδειγμένα στην Επαγγελματική Ομοσπονδία ή Επιμελητήριο που καλύπτει τον Κλάδο, το οποίο και το αναρτά στην ιστοσελίδα του.
8.      ¶ρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών, μη κατάθεση του Εντύπου επισύρει στον παραβάτη τις προβλεπόμενες στο άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.3844/2010 κυρώσεις, οι οποίες εξειδικεύονται με την Υπουργική Απόφαση 17937/2050/ΦΓ9.1/2010 (ΦΕΚ 62Β/27-1-2011), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
9.      Οι Επαγγελματικές Ομοσπονδίες ή Επιμελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο και υποστηρίζουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την εξέταση καταγγελιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του Νόμου 3982/2011.
10. Εάν ο αδειούχος εγκαταστάτης απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία και ειδικότερα :
10.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:
-       Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
-       Το προβλεπόμενο στην παρ. 5 Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον παραπάνω αδειούχο.
-       Ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 8, γίνεται εις βάρος της εταιρείας και, σε περίπτωση ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος, του αδειούχου.
-       Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 7, βαρύνει την εταιρεία.
10.2 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:
-       Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειμένου να συνδεθεί το κτίριο της εταιρείας με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
-       Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παρ. 5 Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών.
-       Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 8, εφαρμόζεται στον αδειούχο σε περίπτωση ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος.
-       Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παρ. 6.
11. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης αποστέλλεται στο Επαγγελματικό Σωματείο ή Επιμελητήριο, του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης ή του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου που καλύπτει τον Κλάδο εντός τριμήνου από τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης.
 
¶ρθρο 13
Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων συνάθροισης κοινού
 
1.       Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων συνάθροισης κοινού και ειδικότερα στεγασμένων θεάτρων, κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης, χωρητικότητας άνω των πενήντα (50) ατόμων, πρέπει να ελέγχονται ως προς την καλή λειτουργία κάθε χρόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα και να εκδίδεται αντίστοιχη βεβαίωση ελέγχου.
2.       Εάν εντός του έτους υπάρξει τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πρέπει να εκδοθεί αντίστοιχη βεβαίωση ελέγχου.
 
¶ρθρο 14
Θεώρηση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
 
1.      Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7, 9 και 10 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ.2, θεωρούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια. Επίσης οι δηλώσεις αναγγελίας που προβλέπονται στις παρ. 2Β και 2Δ του άρθρου 10 υπόκεινται σε ανανέωση κάθε οκτώ (8) χρόνια. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας ή την υποβολή της δήλωσης αναγγελίας.
2.      Η άδεια των εργαζομένων του άρθρου 16 και η δήλωση αναγγελίας που προβλέπεται στην παρ. 1 των άρθρων 5, 7 και 9, στην παράγραφο 3β του άρθρου 5 καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 10 δεν χρειάζονται θεώρηση.
3.      Η εκπλήρωση της υποχρέωσης του ενδιαφερομένου για την εξασφάλιση της παραγράφου 1 μπορεί να γίνει, κατ΄ επιλογή του ενδιαφερομένου, ο οποίος με επιστολή του προς την Υπηρεσία ενημερώνει τον τρόπο που επιλέγει, με δύο τρόπους :
 
3.1 Με απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν.3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων. Η ενημέρωση αυτή δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση στον ενδιαφερόμενο και συνίσταται : (α) στην παροχή στοιχείων που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αναλογικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης θα καθορισθούν με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Η Υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία και σε περίπτωση που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενημερώνει σχετικά. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 5 και 6. Η Υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, με βάση αντικειμενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην Υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή μη προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία αυτών επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
ή
3.2) Ακολουθώντας τις προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 4, 5 και 6.
 
4.      Για τη θεώρηση της άδειας ή την ανανέωση της δήλωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση και καταβάλλει παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011. και οφείλει: (α) να παράσχει στοιχεία που θα τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης, που θα τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του Μέσου Ετήσιου Διαθέσιμου Ειδοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που θα τεκμηριώνουν αναλογικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β. Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11, δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα. Στην περίπτωση της ανανέωσης της δήλωσης αναγγελίας η ως άνω υπηρεσία ή ο κύκλος εργασιών αφορούν σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως ή τεχνικά εν γένει έργα.
 
5.      Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 θεώρηση ή ανανέωση γίνονται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας. Μετά την παρέλευση απράκτου του 6μήνου από τη λήξη της ως άνω οκταετίας λόγω μη προσκόμισης στην Αρχή Αδειοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια ή η βεβαίωση αντίστοιχα, θεωρούνται ή ανανεώνονται με την υποβολή Αίτησης και των κάτωθι δικαιολογητικών:
5.1        Εάν η καθυστέρηση πέραν του ως άνω εξαμήνου, δεν ξεπερνά το ένα έτος, υποβάλλεται παράβολο διπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παρ. 4 .
5.2        Εάν η καθυστέρηση πέραν του ως άνω εξαμήνου, ξεπερνά το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των οκτώ (8) ετών, υποβάλλεται παράβολο τετραπλάσιο από το προβλεπόμενο στην παρ. 4 .
5.3        Τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά, σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας ή τον κύκλο εργασιών, αναλογικά προσαυξημένα, από το χρόνο που μεσολάβησε από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης ή ανανέωσης, μέχρι την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών.
Στις ως άνω περιπτώσεις, η επόμενη οκταετία για την απαιτούμενη θεώρηση, αρχίζει να μετράει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία της θεώρησης ή της ανανέωσης.
6.      Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, πέραν του ως άνω εξαμήνου, ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ή η βεβαίωση αναγγελίας ανακαλούνται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση.
7.      ¶σκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει θεωρηθεί η αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν.3982/2011.
8.      Εάν, μετά τη λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 5, 7 και 9 αδείας, μεσολαβήσει αλλαγή της εξεταστέας ύλης ή του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων, με την έκδοσης αντίστοιχης υπουργικής απόφασης, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3982/2011, οι κάτοχοι άδειας, που εκδόθηκε ύστερα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερη, κατά τα προηγούμενα, υπουργική απόφαση, οφείλουν σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, είτε να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης κατάλληλου σεμιναρίου που παρέχεται από φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3982/2011, είτε να υποβληθούν σε συμπληρωματική εξέταση, υποβάλλοντας αντίστοιχη Αίτηση και παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση.
9.      Οι υπηρεσίες των Περιφερειών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για κάθε αλλαγή της εξεταστέας ύλης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 7.
 
¶ρθρο 15
Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων
 
1.      Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 (Α’ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΒΔ 19-26 Μαρτίου 1938 (Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , του ΒΔ 19-26 Μαρτίου 1938 (Α’ 113) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΒΔ 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν, οι κάτοχοί τους ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και υπόκεινται σε θεώρηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14. Οι ως άνω άδειες των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, αντικαθίστανται με τις άδειες Α’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5, με την υποβολή Αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος.
Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 6.
Η άδεια του βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και του ηλεκτροτεχνίτη αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
2.      Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αλλά το διάστημα από τη λήξη της ημερομηνίας θεώρησης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι μικρότερο ή ίσο των έξι μηνών, δύναται να αντικαθίστανται, με τις άδειες Α’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παρ. 5, σε διάστημα έξη (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος , προσκομίζοντας Αίτηση, τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 3 και : (α) βεβαίωση  υπηρεσίας τριών (3) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό  του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 6.
3.      Με επιφύλαξη των κατωτέρω παρ. 5.α και 6α, οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παρ. 1 ή 2 και η καθυστέρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθίστανται με τις άδειες του παρόντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αναλόγως, προσκομίσει Αίτηση, τα παράβολα που περιγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 4 και: (α) βεβαίωση υπηρεσίας τριών (3) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή (β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα Εκκαθαριστικών Φορολογικών Δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπεράσει τα πέντε έτη ή εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα από επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίστοιχη Αίτηση.
4.      Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 1, 2, 3 είναι η 31.12.2017.
5.       Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:
a)      Ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Ειδικότητας, ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας, ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Ειδικότητας, ο Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας και ο Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνονται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας, χωρίς καμία επιβάρυνση.
b)      Ο Αρχιτεχνίτης Γ΄ Ειδικότητας, ο Αρχιτεχνίτης ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εργοδηγός Γ΄ Ειδικότητας και ο Εργοδηγός ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνονται Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας.
c)      Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας της Α΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας της Γ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης Κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας, ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας, και ο  Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 3ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνονται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Α΄ Ειδικότητας
d)     Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας γίνεται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών (ΦΣΕ) της Γ΄ Ειδικότητας
e)      Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 4ης Κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας γίνεται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 2ης ομάδας Α΄ Ειδικότητας
6.      Οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντιστοιχούνται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ. ως ακολούθως
α) Ο Βοηθός Ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας και ο  Ηλεκτροτεχνίτης Δ΄ Ειδικότητας γίνονται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος , χωρίς καμία επιβάρυνση
β) Ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Κατηγορίας Δ΄ Ειδικότητας γίνεται Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης ομάδας Δ΄ Ειδικότητας
γ) Ο Συντηρητής Ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας παραμένει Συντηρητής Ηλεκτρολόγος Δ΄ Ειδικότητας.
7.       Η προϋπηρεσία που κατέχουν οι αδειούχοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετρείται για την απόκτηση αδείας Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 9.
 
¶ρθρο 16
¶λλες διατάξεις
 
1.      Στην περίπτωση που ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης, 2ης ή 3ης βαθμίδας της Α΄ Ειδικότητας, ο συντηρητής ηλεκτρολόγος της Δ΄ Ειδικότητας ή ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ή 2ης ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο και ειδικότερα σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με Αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας. Τα ως άνω πρόσωπα, εάν έχουν προσληφθεί ως εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης, 2ης ή 3ης βαθμίδας της Α΄ Ειδικότητας εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως μισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 14.
Στην περίπτωση που οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις έργου στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες δραστηριότητες και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
2.      Μετά από τη λήξη της σχέσης εργασίας των προσώπων που αναφέρονται στην παρ.1, με την υποβολή Αίτησης και των αντίστοιχων παραβόλων, αυτά επανακτούν την κατατεθείσα άδεια, η οποία υπόκειται σε θεώρηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 και, ως αρχή για τον υπολογισμό της οκταετίας της επόμενης θεώρησης, λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας.
3.      Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για την ανάκτηση των αδειών, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την ανάκτηση των εν λόγω αδειών, γίνεται ταυτόχρονη αντιστοίχηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 15.
 
¶ρθρο 17
Λοιπές διατάξεις
 
1.      Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος υποβολή αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν, γίνεται και ηλεκτρονικά.
2.      Ο τρόπος για την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή, θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3982/2011. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, για τη χορήγηση των αδειών, εφαρμόζεται η διαδικασία και ισχύουν οι χρονικές προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 158/25/ΦΓ9.1/2011 (ΦΕΚ 49Β), με την προσαρμογή ότι το προβλεπόμενο στην παρ. 5β του εν λόγω άρθρου χρονικό διάστημα είναι δύο (2) μήνες.
3.      Η προσωρινή ή περιστασιακή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα : (α) από πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830 Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (β) από υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 5205/11/2011 (ΦΕΚ 434 Β), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
4.      Η υποχρέωση ασφάλισης  επαγγελματικής ευθύνης τίθεται σε ισχύ με την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 24 του ν. 3844/2010.  
 
 
ΜΕΡΟΣ 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
¶ρθρο 18
Μεταβατικές Διατάξεις για τους Χειριστές Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών ταινιών και Ηλεκτρολόγους Θεάτρου
 
1.      Στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Γ’ Ειδικότητας συμπεριλαμβάνονται και αυτές που αφορούν : (α) στο χειρισμό μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και (β) στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου.
2.      Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα είναι:
2.1 Χειρισμός μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
  • Ο τεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει το χειρισμό και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των μηχανημάτων προβολής, των συσκευών ήχου καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση, την συντήρησή τους υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση του αδειούχου χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
  • Ο αρχιτεχνίτης χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών αναλαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη την παρακολούθηση και συντήρηση των ανωτέρω εξοπλισμών.
2.2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου
Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων θεάτρου αναλαμβάνει την διαμόρφωση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του θεάτρου, την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των συσκευών ήχου και φωτισμού, των μηχανημάτων προβολής, όταν υπάρχουν, καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση, την συντήρησή τους.
3.      Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας
3.1 Χειρισμός μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών
3.1.1 Οι κάτοχοι: Ι) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, των ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, των ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων , ή ΙΙ) πτυχίου σχολών, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα Β του παραρτήματος Δ, ή οι οποίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι) και αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παρατήματος Δ,, ή ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του παρόντος με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερομένου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη με :
-       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας (ή παραμονής) που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
-       Παράβολα σύμφωνα με την παραγρ. 13 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α)
-       Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
αναγγέλλουν την πρόθεση έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ’ Ειδικότητας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) και η παραπάνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
3.1.2        Οι κάτοχοι της παρ. 3.1.1 του παρόντος, βεβαίωσης αναγγελίας μετά από προϋπηρεσία έξι (6) μηνών, η οποία σε κάθε περίπτωση προσμετρείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας, με αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη με:
-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
-       Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α ) όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 17 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143 Α)
-       Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) (όπου αυτό εφαρμόζεται)
-       Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής του
αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α).
3.2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θεάτρου
Στην περίπτωση που ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης ή 2ης ή 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μισθωτός) σε θεατρική επιχείρηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή και αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου. Τα ως άνω πρόσωπα, εκδίδουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση μόνο για τις εγκαταστάσεις του φορέα στον οποίο εργάζεται ως μισθωτοί και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 14. Τις επαγγελματικές δραστηριότητες του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου επιτρέπεται να ασκούν και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι της Α΄ Ειδικότητας, οι οποίοι απασχολούνται στη θεατρική επιχείρηση με μη εξαρτημένη σχέση εργασίας.
3.3 Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών
-       Οι κάτοχοι άδειας Χειριστή Κινηματογραφικών ταινιών αποκτούν την άδεια του αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, χωρίς καμία επιβάρυνση
-       Οι κάτοχοι άδειας Ηλεκτρολόγου Θεάτρου αποκτούν την άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου.
 
¶ρθρο 19
Μεταβατικές Διατάξεις για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους
 
Υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία αφορούν σε εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών και προκύπτουν από άδειες εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, πλην του Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α) και του Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ Α 358/19.11.1977), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου Π.Δ. περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 4Α του ν.3982/2012.
Κατά την αντικατάσταση των ως άνω υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας βεβαιώνει πάνω στο σώμα της νέας άδειας τη διατήρηση των ως άνω υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων για ένα (1) έτος, με την επιφύλαξη της ανανέωσης τους πέραν αυτού, σημειώνοντας το αντίστοιχο είδος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τα αντίστοιχα όρια ισχύος και τάσης. Αντίστοιχα, η Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει την μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Τα εν λόγω επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς την κατοχή θεωρημένης άδειας ηλεκτρολόγου του παρόντος Π.Δ.
 
¶ρθρο 20
Καταργούμενες Διατάξεις
 
1.      Το άρθρο 18 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει μετά τις 31-12-2014.
2.      Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ. παύουν να ισχύουν, οι διατάξεις στο βαθμό που αφορούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (γ) υλοποίηση της εγκατάστασης και (ε) επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση της παραγράφου 3. του άρθρου 2 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α) :
-       του Β.Δ. 13/19 ΦΕΒ 1936 (Α’ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (το Β.Δ. 4/25 Νοεμ. 1949, το Β.Δ. 328/1963 ΦΕΚ 85 Α, το Β.Δ. 407/1966 ΦΕΚ 123 Α, του Π.Δ. 766/1972 ΦΕΚ 223 Α, του Π.Δ. 205/1977 ΦΕΚ 70 Α, του Π.Δ. 1104/1977 ΦΕΚ 358 Α, του Π.Δ. 329/1983 ΦΕΚ 59 Α, του Π.Δ. 252/1988 ΦΕΚ 106 Α, του Π.Δ. 532/1989 ΦΕΚ 223 Α, του Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α),
-       του Β.Δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937, με εξαίρεση τις παραγράφους Β και Ε του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 6,
-       του Β.Δ. 19/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 (Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Β.Δ. 19/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 (Α’ 113) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (του Β.Δ. 22.11.1951 ΦΕΚ 307 Α),
-       του Β.Δ. 25 ΜΑΙΟΥ-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1938 (Α’ 224) (του Π.Δ. 31 Οκτ. 1931, το Β.Δ. 349/1960 ΦΕΚ 76 Α), το άρθρο 3 του Β.Δ. 328/1965 ΦΕΚ 81 Α, του Β.Δ. 563/11.6.1965, το άρθρο 9 του Β.Δ. 407 (ΦΕΚ Α 105/11.5.1966),
-       του Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ 1934 Α) και του Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ 264 Α),
-       του Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α) και το άρθρο 2 του Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ Α 358/19.11.1977),
-       του Π.Δ. 256/1991 (ΦΕΚ 95 Α), του Π.Δ. 113/2001 ΦΕΚ 105 Α,
3.Κάθε άλλο προεδρικό διάταγμα ή Υπουργική Απόφαση που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.
 
 
¶ρθρο 20
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα:
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)
 
(Τόπος) ………………….. (Ημερομηνία)……………………
Προς
την ……………………………..
Ο ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Α. Προσωπικά στοιχεία:
            1. Επώνυμο ……………………………………
            2. Όνομα ……………………………………..
3. Πατρώνυμο …………………………………..
4. Ιθαγένεια ……………………………………..
5. Αρ. Ταυτ./Διαβατηρίου ……………………….
6. ΑΦΜ …………………………..
7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών ……………………………………………………
Β. Στοιχεία Επικοινωνίας:
1.      Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης / μόνιμης διαμονής (διαγράφεται ανάλογα)
Νομός…………………………….          Δήμος ……………………………
Οδός ………………………………         Αριθμός ………………………..       ΤΚ …………………….
2. Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό) ……………………….. Φαξ …………………………….
3. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου……………………………….
Γ. Αναγγέλλω την έναρξη (διαγράφεται ανάλογα) : Α) του συνόλου    των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκώ, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011 ή Β) των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα ΠΔ : .……………………………
Δ. Αναγγέλλω την πρόθεση έναρξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ……………………………………
Ε. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε :
1.      ¶δεια (π.χ. αρχική, θεώρηση υφιστάμενης, αντικατάσταση υφιστάμενης, αίτηση επανεξέτασης) …………………………………………………… / Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (διαγράφεται ανάλογα).
2.      Επαγγελματική δραστηριότητα:…………………………………..
3.      Ειδικότητα και βαθμίδα ……………………………………………………………………….
ΣΤ. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας (όπου εφαρμόζεται)
Εκδούσα αρχή …………………… Αριθμός ……………….. Ημερομηνία …………….
Ζ.  Παρατηρήσεις
 
 
 
 
 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 
Δικαιολογητικό
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής (για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 
Παράβολα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
 
Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
 
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
 
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των διπλωματούχων μηχανικών.
 
Δηλώνω ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή. 
 
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 
Ο ΔΗΛΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)
 
 
Παράρτημα Β
Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών
 
-       Τα στοιχεία του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.
-       Στοιχεία Επαγγελματικού Σωματείου ή Επιμελητηρίου στο οποίο κατατέθηκε το υπόδειγμα του Ειδικού Έντυπου Πληροφοριών.
-       Τιμοκατάλογος παροχής υπηρεσιών, παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και υφιστάμενη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
-       Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους εκτελείται η εγκατάσταση.
 
 
Παράρτημα Γ
Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών
 
Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης συντάσσεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα και αναγράφονται περιέχει:
 
-       Τα στοιχεία του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.
-       Η διεύθυνση και η περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου εφαρμόζεται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές.
-       Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη)
-       Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.
-       Ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος ………………….
-       Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο.
-       Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και υφιστάμενη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
-       Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών:
-       Ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου.
-       Στοιχεία Επαγγελματικού Σωματείου ή Επιμελητηρίου στο οποίο θα κοινοποιηθεί  η Υπεύθυνη Δήλωση.
 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε συνεργείο θα πρέπει να αναφέρονται:
-       Τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες, ή εγκαταστάτες με τον αριθμό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελματικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.
-       Για την περίπτωση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ Ειδικότητας, τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν ως βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.8 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ.
  
 
Παράρτημα Δ
Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.Δ. και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 18
Πίνακας Α: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.Δ. και είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές.
Σχολές & Ειδικότητα
Ισότιμός και Αντίστοιχος Τίτλος Σπουδών
Τ.Ε.Λ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Ε.Π.Λ. Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών
ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Τ.Ε.Ε. Β΄Κύκλου ειδικότητας Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων
ΕΠΑ.Λ. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 
Πίνακας Β :Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος Π.Δ. και δεν είναι ισότιμες και αντίστοιχες με υφιστάμενες σχολές
 
Σχολές & Ειδικότητα
Προϋπηρεσία για την Απόκτηση ¶δειας Αρχιτεχνίτη Α’ και Δ Ειδικότητας και ¶δειας Εγκαταστάτη Γ’ Ειδικότητας
Τ.Ε.Σ. Ειδικότητας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
·           ¶δεια Αρχιτεχνίτη Α’ ή Δ Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις
·           ¶δεια Εγκαταστάτη Γ’ Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Τ.Ε.Ε. Α’ Κύκλου Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
·         ¶δεια Αρχιτεχνίτη Α’ ή Δ Ειδικότητας: 30 μήνες στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις
·         ¶δεια Εγκαταστάτη Γ’ Ειδικότητας: 30 μήνες σε εγκαταστάσεις Γ’ Ειδικότητας εκ των οποίων 10 μήνες σε υλοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.
 
Παράρτημα Ε
 
Υπόδειγμα Βεβαίωσης προϋπηρεσίας
 
 
 
(Ημερομηνία )
 
Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας)
 
 
 
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
 
 
 
Ο ……………………….[1] βεβαιώνω ότι ο ……………….[2] εργάστηκε στην επιχείρηση
 
……………[3] ως …………………….[4] κατά το χρονικό διάστημα ………….[5] με
 
………………….[6] υπό την εποπτεία του ………………………[7] ο οποίος είναι κάτοχος
 
………………………[8]
 
Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 του «παρόντος διατάγματος»
 
 
 
Ο Βεβαιών και Δηλών                                                                                            Ο Εποπτεύων
 
………………….                                                                                                     ……………
(Υπογραφή )                                                                                                            (Υπογραφή )
 
 
 
 
Παράρτημα Ζ
 
Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων
 
1.                  Οι προς έλεγχο πάροχοι καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδοτούσα Αρχή.
2.                  Στο τέλος κάθε μήνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ο αύξων αριθμός των παρόχων στους οποίους θα διενεργηθεί έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων τον επόμενο μήνα, με ελάχιστο αριθμό έναν πάροχο. Η τυχαία επιλογή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια   υπολογιστικού φύλου, π.χ. Excel, όπως περιγράφεται στην κατωτέρω παρ. 5
3.                  Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.
4.                  Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο πάροχος που ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.
5.                  Για παράδειγμα, εάν   στον Ειδικό Κατάλογο έχουν καταχωρηθεί 500 Πάροχοι, η επιλογή 5 τυχαίων αριθμών από το 1 έως το 500, γίνεται ως εξής:
 
5.1   Σε ένα κενό φύλλο π.χ. Excel, ορίζεται ως μορφή των κελιών της στήλης Α : αριθμός με μηδέν δεκαδικά ψηφία.
5.2   Η τιμή του κελιού Α1 ορίζεται ως : =RAND()*499+1
5.3   Η ως άνω συνάρτηση, με τη βοήθεια του   : Επεξεργασία / Συμπλήρωση προς τα κάτω, αντιγράφεται στα κελιά Α2 έως Α5.
5.4   Οι τιμές των κελιών Α1 έως Α5 παρέχουν τους ζητούμενους 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 500.                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ρθρο 21
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
 
 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
 
 
               O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                    ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ               ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
 


[1] Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
[2] Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου
[3] Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης
[4] Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας
[5] Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση
[6] Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου)
[7] Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος
[8] Αρ. Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αρ. αδείας του εποπτεύοντος

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012