Νέα / Άρθρα ΦΕΚ Β 7037: Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 30 ΚΕΗΕ

ΦΕΚ Β 7037: Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 30 ΚΕΗΕ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023


ΦΕΚ Β 7037: Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. 53538 ΕΞ 2023Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-φορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέρ-γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός τωντεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυαηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση τουάρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστά-σεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β’ 2776).ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις:1.1) Της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 114 τουν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωσηστην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοι-νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),1.2) του ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστουςεγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνι-ών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 42),1.3) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δί-καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινο-βουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015(ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιαςδιαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικώνπροδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε-σίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένοκείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),1.4) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τηνΚυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 τουάρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),1.5) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-σης» (Α’ 133), ιδιαίτερα δε του άρθρου 13 αυτού περίαρμοδιοτήτων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 τουν. 4635/2019 (Α’ 167),1.6) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),1.7) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός τωναρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),1.8) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),1.9) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμο-διοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικούκαι εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),1.10) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του ΥπουργείουΨηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),1.11) τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικώνπροσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο-φορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση τηςΟδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστα-σία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) (ΕΕ L 119-1),1.12) του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος -Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμο-γή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για τηναντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασίατου περιβάλλοντος» (Α’ 105),1.13) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας ΔεδομένωνΠροσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονι-σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίαςδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωσηστην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ηςΑπριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),1.14) της υπ’ αρ. 74103/5569/8-7-2023 κοινής απόφα-σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο-ντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά»(Β’ 4408),ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣE13 Δεκεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 703777339

Συννημμένα αρχεία:

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023