Νέα / Άρθρα Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021


Πραγματοποιήθηκε  σήμερα 4 -12 – 2021  το Σεμινάριο για την ΝΕΑ ΥΔΕ από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή Αντώνη . 

Τον ευχαριστούμε για την ανάλυση του ΦΕΚ/Β/4654/08.10.2021  και την αναφορά του στο ΠΔ 108 /2013   και τις οδηγίες του για την συμπλήρωση της Νέας ΥΔΕ.

Επειδή ειπώθηκε ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ δεν μπορούν να υπογράψουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  μόνο όσοι τελείωσαν τις παλιές  σχολές Υπομηχανικών

και πολλοί  συνάδελφοι  δικαιολογημένα ανησύχησαν  .

Θα ήθελα να διευκρινίσω για να μην υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία .

Και φυσικά ο Πτυχιούχος των ΤΕΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ  ΥΔΕ και να κατασκευάζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την Ισχύ- KW που του δίνεται  .

Λόγω της έκδοσης και εφαρμογής του ΠΔ 108 /2013 Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να αντικαταστήσουν τις άδειες που έχουν σε άδεια αναγγελίας επαγγέλματος . Αυτό γίνετε στις αντίστοιχες περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες) στην διεύθυνση έκδοσης αδειών  ή και στα ΚΕΠ και θα ζητάνε την αντικατάσταση της άδειας τους με την Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος .. και να σας δώσουν και το ΑΔΑ (διαύγεια) όσες περιφέρειες το βγάζουν.

Υπάρχουν περιφέρειες που δεν χορηγούν ΑΔΑ . Τότε στην ΥΔΕ εκεί που λέει ΑΔΑ δεν γράφετε τίποτα  η την Διεύθυνση της Περιφέρεια π.χ Ανατολικής Αττικής

Αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν  Στην ιστοσελίδα του συναδέλφου .κ Σαρρή θα βρείτε όλα όσα αφορούν στην συμπλήρωση της ΝΕΑΣ ΥΔΕ.

http://www.sarrisg.gr/n/userfiles/downloads/2021/Analisi_YA_ver1.pdf

 

Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης

Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας

Τόπος Θεσσαλονίκη   6- 21 2021

Προς την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

 Τμήμα έκδοσης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Πτυχιούχου  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι

(μέσω ΚΕΠ)

 

 Ο  ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Α. Προσωπικά στοιχεία:

1. Επώνυμο……………………………

2. Όνομα ----------------------------

3. Πατρώνυμο-----------------------

4. Ιθαγένεια --------------------------

5. Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου …………….

6.  ΑΦΜ------------------------------------

7. Κάτοχος του τίτλου σπουδών ---------------------

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας:

1. Διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης / μόνιμης διαμονής (διαγράφετε ανάλογα )

Νομός ------------------------- Δήμος-----------------

Οδός----------------------------------Αριθμός ------------- ή Τ.ΘΥΡΊΔΑ Τ.Κ. ---------

2. Τηλέφωνο (σταθερό /κινητό)----------------------------- -------

FAX---------------------------

3. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ……………………………………..

 

Αναγγέλλω την έναρξη (διαγράφετε ανάλογα ):

Α) του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ

 τις οποίες επιτρέπετε  να ασκώ, δυνάμει του Β.Δ 699/71 και του Π.Δ. 108 / 2013

Β. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε:

1. Άδεια ( π.χ. αρχική, θεώρηση υφιστάμενης , αντικατάσταση υφιστάμενης , αίτηση επανεξέτασης )--------------------------------------------/ Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών  (διαγράφεται ανάλογα).

2. Επαγγελματική δραστηριότητα --------------------------------------

3. Ειδικότητα και βαθμίδα ---------------------------------------

ΣΤ. Στοιχεία υπάρχουσας άδειας  ή βεβαίωση αναγγελίας ( όπου εφαρμόζεται)

Εκδούσα αρχή --------------------------  Αριθμός ---------------- Ημερομηνία ---------------------------

Ζ. Παρατηρήσεις .

 

 

Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας όταν αιτούμε την μεγαλύτερη άδεια . ( Δ κατηγορία …)

 

Ο ΑΙΤΩΝ

 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

 

 

Για προϋπηρεσία αναφέρεται  στο ΠΔ 114 2012 τι γράφετε στην βεβαίωση προϋπηρεσίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021