Νέα / Άρθρα Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022


Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ108/ΦΕΚ Α/141/12.06.2013

 

ΜΕΡΟΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

’ρθρο 2

Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής -Ειδικότητες και Βαθμίδες

 

   Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

 

   1. α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτοτελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων.

 

   β)«Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

   2. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περιπτώσεις γ και ε του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει).

 

   3. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις ειδικότητες:

   (3.1) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α' Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται:

   (3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ εε) και στστ) του ν. 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»:

   (3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

   (3.1.1.2) στα κτήρια εμπορικής χρήσης.

   (3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού.

   (3.1.1.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

   (3.1.1.5) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4).

   (3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης.

   (3.1.1.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκαταστάσεις.

   (3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια.

 


   (3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α' Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως:

   (3.2.1) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10Κ\Λ/ (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης - γης.

   (3.2.2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας , οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

   (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή

   (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή

   (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW.

 

   (3.2.3) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

   (3.2.3.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη

των 130 KW, ή

   (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW.

   (3.2.3.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 250 KW.

   (3.2.4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

   (3.2.4.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

   (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

   (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW και μικρότερη των 600 KW.

   (3.2.4.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

   (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή

   (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW.

   (3.2.5) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

   (3.2.5.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μεγαλύτερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

   (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή

   (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW.

   (3.2.5.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και

   (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή

   (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW.

   (3.2.5.3) Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022