Νέα / Άρθρα έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος

έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022


Έναρξη της έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφορίες: Α. Ματάλα Email: amatala@central.tee.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022

 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 Έναρξη της έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017)

2. Τις διατάξεις του Ν.4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 245 Α’/9.12.2020)

3. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 «Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (ΦΕΚ B’ 6548/31.12.2021) εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη έναρξης της έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες». Η παρούσα τίθεται σε ισχύ την Τετάρτη 20/07/2022. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Ν. Στασινός

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022