Νέα / Άρθρα για φωτοβολταϊκά απαιτούνται

για φωτοβολταϊκά απαιτούνται

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022


10 8 22 για Φ/Β

σύμφωνα με τον N. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022).

Συγκεκριμένα απαιτούνται: Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ανωτέρω νόμου.

Τεχνική περιγραφή με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστο αυτά που προσδιορίζονται στο πληροφοριακό υλικό στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ Εγχειρίδια και πιστοποιητικά των πλαισίων.

Πιστοποιητικά των αντιστροφέων.

 Διασαφήνιση του τύπου των πλαισίων στο παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού

Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, στο οποίο θα απεικονίζονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο πληροφοριακό υλικό στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ και το οποίο θα είναι σφραγισμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό).

φωτοβολταϊκών σε κορεσμένα δίκτυα Απαιτούμενα στοιχεία & δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπογραφή του Υπουργού κ. Σκρέκα, που αφορά στον καθορισμό απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κορεσμένα δίκτυα.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673

Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129) και ιδιαίτερα το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 65 του ν. 4843/2021 (Α’ 193).
 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 3. Το π.δ. 70/2015 σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
 4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
 6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 5).
 7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), και ιδιαίτερα το άρθρο 108Γ που προστέθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).
 1. Τον ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 286).
 2. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).
 3. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85).
 4. Τον ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).
 5. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).
 6. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9).
 7. Τον. ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
 8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/ 07.2020 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και ισχύει» (Β’ 3149).
 9. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 56/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (Β’ 104).
 10. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 57/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (Β’ 103).
 11. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (Β’ 304).
 12. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 395/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (Β’ 78).
 13. Τον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1417/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) «Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179)» (Β’ 4778).
 1. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 129).
 2. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/48265/1066/ 05.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε κορεσμένα δίκτυα της παρ.1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εξής:

α. η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή,

β. η ημερομηνία θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου και μέσω αυτού θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με την περ. α) της παρ.3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, και

γ. το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται με την αίτηση για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία (1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021. Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες.
 1. Οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ μέχρι πέντε μεγαβάτ (5MW) ανά Ενεργειακή Κοινότητα. Ειδικά για την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/ 2021, οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
 2. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο Διαχειριστής του Δικτύου παραλαμβάνει αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά διακόσια τοις εκατό (200%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.
 3. Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού και εμπίπτουν στις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τη παρούσα απόφαση.
 4. Χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης και στο πρώτο φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος υπερκαλύπτει τη συνολική ισχύ της κάθε περιοχής όπως αυτή ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.
 5. Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, απορρίπτονται.
 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την τήρηση των οριζόμενων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση, απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

Άρθρο 3
Υποβολή Αίτησης για Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 1. Η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.
 2. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα με κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 3. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία:

α) κατηγορία αιτήματος,

β) περιοχή κορεσμένου δικτύου,

γ) στοιχεία αιτούντος:

γα) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

 

 

    1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
    2. Ονοματεπώνυμο,
    3. Στοιχεία Αιτούντος/Αιτούσας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

γβ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου/Ενεργειακής Κοινότητας:

 

    1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
    2. Επωνυμία,
    3. Στοιχεία Νομικού Προσώπου/Ενεργειακής Κοινότητας (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
    4. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση),

δ) Θέση εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Γεωγραφικό Μήκος, Γεωγραφικό Πλάτος, Ταχυδρομικός Κώδικας),

ε) Ισχύς του σταθμού (σε kW).

 1. Η εκάστη αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτώνται από τον ενδιαφερόμενο στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου:

α) Για την νομιμοποίηση του αιτούντoς απαιτούνται: Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης και Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου και Ενεργειακής Κοινότητας.

β) Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η οποία ανά περίπτωση εξειδικεύεται σε: είτε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα της κατηγορίας Α, είτε υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της κατηγορίας Β, είτε Βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα που απαλλάσσονται από αυτή, είτε η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209).

γ) Αντίγραφο Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

δ) Απαιτούμενα έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/2020 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3149) σχετικά με την Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

ε) Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, όπως:

ε1) Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων:

Για την απόδειξη της εγκατάστασης του σταθμού σε χώρο είτε από τον κύριο του χώρου αυτού είτε από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, υποβάλλεται Βεβαίωση Τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης από δικηγόρο της επιλογής του αιτούντα, συνοδευόμενη τα κάτωθι νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα κατά περίπτωση:

 

     1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τον κύριο του χώρου, υποβάλλεται ο τίτλος κυριότητας (ήτοι αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση) καθώς και είτε το πιστοποιητικό μεταγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο είτε στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου, το πιστοποιητικό καταχώρισης στο κτηματολογικό γραφείο ή το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
     1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο έχοντα την νόμιμη χρήση του χώρου, υποβάλλονται τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα της περ. 1, καθώς και αποδεικτικός τίτλος νόμιμης χρήσης (ήτοι αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και η απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή του πιστοποιητικού καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο).

ε2) Για την περίπτωση δημοσίων εκτάσεων:

Για δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προσκομίζεται η Έγκριση Επέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979.

     1. Για εκτάσεις του δημοσίου που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, οι Κτηματικές Υπηρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που εγκρίνει τη μίσθωση ή την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

στ) Τοπογραφικό διαγράμμα ψηφιακά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, που περιλαμβάνει εντοπισμό του ακινήτου σε αποσπάσματα διαγράμματος ΓΥΣ 1:5000, χάρτη ΓΥΣ 1:50000, κυρωμένου δασικού χάρτη ή δασικής ανάρτησης, καθώς και εφόσον εμπίπτει, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ ΄87 (κορυφές πολυγώνου του γηπέδου).

ζ) Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile (*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles που δημοσιεύει ο Διαχειριστής του Δικτύου.

η) Τεχνική Περιγραφή του σταθμού σε συνδυασμό με Μονογραμμικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Σχέδιο Χωροθέτησης του σταθμού, ψηφιακά υπογεγραμμένα από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας.

ι) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος/αιτούσας/ νόμιμου εκπροσώπου, με την οποία να βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

 1. Με τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και την ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα, και εφόσον υπάρχει ακόμα διαθέσιμο περιθώριο ισχύος λαμβάνοντας υπόψη και την υπερκάλυψη της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, η αίτηση γίνεται καταρχήν αποδεκτή.
 1. Με την αποδοχή της αίτησης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται επιτυχώς, εκδίδεται και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης. Μετά τα ως άνω, το Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν θα δέχεται περαιτέρω μεταβολές στα στοιχεία της αίτησης, ούτε και στα συνυποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία.
 2. Στην Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα, η ημερομηνία και η ώρα αποδοχής της αίτησης.
 3. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, η προτεινόμενη ισχύς που αναγράφεται σε αυτήν απομειώνει αναλογικά την συνολικά διαθέσιμη ισχύ για υποβολή αιτήσεων για την εκάστοτε περιοχή.

Άρθρο 4
Έλεγχος Αίτησης και Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου διενεργεί έλεγχο αυτής ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.
 2. Προκειμένου μία αίτηση να χαρακτηριστεί πλήρης, πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να έχουν υποβληθεί ορθώς από τον αιτούντα στο σύνολο τους τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 3 της παρούσας, και

β) να έχει προσκομιστεί εμπρόθεσμα η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας.

 1. Οι αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης που χαρακτηρίζονται πλήρεις, κατατάσσονται και εξετάζονται, σύμφωνα και με την περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, ως εξής:

α) Στη περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/ 2021 με βάση το πλαίσιο προτεραιότητας της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Στις περ. β) και γ) του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 με βάση τη χρονική σειρά προτεραιότητας της υποβολής τους όπως αυτή αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που εκδίδεται στον αιτούντα.

 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Υποβολής της αίτησης και να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα για την πληρότητα ή την απόρριψη της αίτησής του.
 2. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας, ο Διαχειριστής του Δικτύου προχωρά στην τεχνική εξέταση της αίτησης και υποχρεούται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης να χορηγήσει οριστική προσφοράς σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο ή να γνωστοποιήσει την αδυναμία σύνδεσης του εν λόγω σταθμού.
 3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδεχθεί την οριστική προσφοράς σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, υποβάλλοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής στον Διαχειριστής του Δικτύου.
 1. Σε περίπτωση μη αποδοχής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η οριστική προσφοράς σύνδεσης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο έπειτα από σχετικό αίτημά του στον Διαχειριστή του Δικτύου.
 2. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού:

α. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο έπειτα από σχετικό αίτημά του στον Διαχειριστή του Δικτύου.

β. Η εγγυητική επιστολή διατηρείται και η εν λόγω αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα έπειτα από σχετικό αίτημά του ενδιαφερόμενου στον Διαχειριστή του Δικτύου.

 1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οι κάτοχοι των σταθμών, εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 ή Αίτηση Ενεργοποίησης στον Διαχειριστή του Δικτύου για τους σταθμούς τους, σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, άλλως παύει αυτοδικαίως η οριστική προσφορά σύνδεσης, καθώς και όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τους εν λόγω σταθμούς.
 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιεύει μηνιαίως λίστες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης, τις αιτήσεις που είναι πλήρεις και προς τεχνική εξέταση με βάση την κατάταξη τους, τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, καθώς επίσης και τις σχετικές λίστες με τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί, τις Συμβάσεις Σύνδεσης και τις Δηλώσεις Ετοιμότητας ή Αιτήσεις Ενεργοποίησης αυτών. Επιπλέον, γνωστοποιεί το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος για τις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, καθώς επίσης και τους Υ/Σ, τους Μ/Σ, καθώς και τις γραμμές σύνδεσης των έργων όπου δεν είναι εφικτό να συνδεθούν επιπλέον σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και να χορηγηθούν νέες οριστικές προσφορές σύνδεσης.

Άρθρο 5
Πληροφοριακό Σύστημα

 1. Οι αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.
 2. Η ετοιμότητα του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου στην ιστοσελίδα του εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
 3. Με την ανωτέρω ανακοίνωση καθορίζεται η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων για κάθε περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.
 4. Η χρονική στιγμή της θέσης σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πρέπει να απέχει κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) ημέρες και κατά μέγιστο τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ανακοίνωση του Διαχειριστή του Δικτύου.

Άρθρο 6
Εγγυητική Επιστολή

 1. Με την αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου.
 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τη σχετική διεύθυνση όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσκομίσει την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.
 3. Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να είναι κατ` ελάχιστον διετής, και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανανεώνεται προ της λήξεως της, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ή την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).
 4. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να διατηρήσει την αίτησή του σε εκκρεμότητα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού, διατήρησης της αίτησης σε εκκρεμότητα και μετ’ έπειτα απόρριψη αυτής είτε έπειτα από την ενεργοποίηση του σταθμού, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 καθώς και την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022.
 5. Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.
 6. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η εγγυητική επιστολή τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της.
  2. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.
  3. Σε περίπτωση που εντός δώδεκα (12) μηνών από την χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας ή Αίτηση Ενεργοποίησης όπως ορίζεται στη παρ. 9 του άρθρου 4 της παρούσας.
 1. Η εγγυητική επιστολή που υποβάλλεται με την αίτηση για την χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 ακολουθεί το παρακάτω υπόδειγμα
 2. ΠΗΓΗ:Β2Green
 3.  

Enter

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022