Νέα / Άρθρα Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023


 

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης

 

6. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας Α΄ Ειδι− κότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κα− τασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρι− κή εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προ− ϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελεί− ας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης

 

 

οι κάτωθι ορισμοί: 1. α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτο− τελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων. β)«Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας. 2. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περι− πτώσεις γ και ε του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει). 3. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες δια− κρίνονται σε τρεις ειδικότητες: (3.1) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται: (3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ εε) και στστ) του ν. 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του Ελλη− νικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: (3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. (3.1.1.2) στα κτήρια εμπορικής χρήσης. (3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού. (3.1.1.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνο− τροφικών εκμεταλλεύσεων. (3.1.1.5) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4). (3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης. (3.1.1.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκατα− στάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκα− ταστάσεις. (3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευ− ών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια. Οι δραστηριότητες της περίπτωσης (3.1.1) της Α΄ Ειδι− κότητας νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παρ. Α΄) του π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935 «Περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογι− κών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 421), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 Οκτ. 1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Διατάγματος περί διαιρέ− σεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 429).

 

(3.1.2) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ. αα), ββ), γγ), ζζ), ηη), θθ), ιι), ιαια) του ν. 3982/2011. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.2) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Γ΄) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937. (3.1.3) σε εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ δδ) του ν.3982/2011, δηλαδή σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι− λαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, με− ταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.3) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. ΣΤ’) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποι− ήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937. Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις των περιπτώσεων (3.1.1), (3.1.2) και (3.1.3) περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους. Στις δραστηριότητες του παρόντος δεν περιλαμ− βάνονται η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των ως άνω ηλε− κτρολογικών εγκαταστάσεων. (3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως: (3.2.1) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης – γης. (3.2.2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας , οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW. (3.2.3) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (3.2.3.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW. (3.2.3.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 250 KW.

(3.2.4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(3.2.4.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW και μικρότερη των 600 KW

(3.2.4.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύ− τερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW. (3.2.5) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (3.2.5.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW. (3.2.5.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW. (3.2.5.3) Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκα− ταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας. Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μετα− φορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας τους. (3.3) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές. (3.4) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυ− στήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, ως εξής: (3.4.1) Ως εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του άρ− θρου 1 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/ οικ.32803/1308/20.8.97 (Β΄ 815), όπως αυτή ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΕ. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους. (3.4.2) Ως εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας ορίζονται οι πα− ρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μη− χανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς: (3.4.2.1) ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων, (3.4.2.2) ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώ− πων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κι− βωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα, (3.4.2.3) κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο, (3.4.2.4) ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς, (3.4.2.5) ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λε− κανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλου− μινίοu

(3.4.2.6) πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες, (3.4.2.7) ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων, τράπεζες ανύψωσης, (3.4.2.8) ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών. 4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγ− γελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις εξής βαθ− μίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα: (4.1) Α΄Ειδικότητα: (4.1.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.3) 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. (4.1.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. (4.1.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας. (4.1.6) 6η Βαθμίδα : Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας. Εντός της Α΄ Ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότη− τα του Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα. (4.2) Γ΄ Ειδικότητα: (4.2.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.2.2) 2η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας. (4.3) Δ΄ Ειδικότητα: (4.3.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.3.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.3.3) 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος. (4.3.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. (4.3.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023