Νέα / Άρθρα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΤΕΑΕ)
Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών
Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων
Αθήνα, 12-10-2021
Αριθ. Πρωτ. : 111310 - 12-10-2021
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Email :
Κάνιγγος 20, Αθήνα
10200
Δ. Τσαμτσάκης, Β. Γιαννακόπουλος
210 38 93 820, 818
giannakopoulos.v@ggb.gr
TsamtsakisD@ggb.gr
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Θ Ε Μ Α : Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για
τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»
ΣΧΕΤΙΚΟ : Υπουργική Απόφαση 101195 / 17.09.2021 «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ( ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 )
Αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας το ΦΕΚ 4654/Β/ 08.10.2021 στο οποίο έχει δημοσιευτεί η με ΑΠ:
101195/17.09.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τις «Γενικές και
Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις». Η απόφαση είναι αναρτημένη, στη
Δι@ύγεια με ΑΔΑ: 997Χ46ΜΤΛΡ-ΞΥ6
Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση επικαιροποιείται το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε
για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, επεκτείνεται και εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων και κωδικοποιείται η μέχρι σήμερα τεχνική νομοθεσία για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Βασικά σημεία των διατάξεων της νέας υπουργικής απόφασης αποτελούν:
 Ο καθορισμός των απαιτήσεων ασφαλείας και των διαδικασιών συμμόρφωσης των εσωτερικών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου
ΕΛΟΤ 60364:2020.
 Ο καθορισμός των διαδικασιών ελέγχου για τη διαπίστωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας
των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη επικαιροποίηση προγενέστερων
διατάξεων.
 Η βελτίωση και επικαιροποίηση της προβλεπόμενης από τον ν. 4483/1965 Υπεύθυνης Δήλωσης
ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
 Η εισαγωγή νέας διαδικασίας δύο σταδίων, για τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων ελέγχου στις
περιπτώσεις μη ηλεκτροδοτημένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με υποβολή οριστικοποιημένης
υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
 Η επικαιροποίηση των εγγράφων συνοδευτικής τεκμηρίωσης της υπεύθυνης δήλωσης
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
2
 Η κατηγοριοποίηση των χώρων λειτουργίας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την
εισαγωγή τριών γενικών κατηγοριών Α, Β και Γ (Παράρτημα ΙΙ ) και ο καθορισμός των μέγιστων
χρονικών διαστημάτων επανελέγχου τους.
 Η εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς των γενικών και
ειδικών απαιτήσεων για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 της νέας υπουργικής απόφασης, για
χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της, δύναται να εφαρμόζονται και
διατάξεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, προκειμένου
να διενεργείται αρχικός έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021