Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 Ιανουαρίου 2024 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2432 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ: Έντεκα ενδιαφέροντα τεχνικά αντικείμενα κατάρτισης για ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ

ΤΕΕ: Έντεκα ενδιαφέροντα τεχνικά αντικείμενα κατάρτισης για ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

για αγορά του ΕΛΟΤ 60364:2020

για αγορά του ΕΛΟΤ 60364 : 2020

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου των ψηφιακών σας εγγράφων

Το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου των ψηφιακών σας εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας

θέσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

σεμινάρια

Υπολογισμοί ηλεκτρικών χαρακτηριστικών γραμμών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάσει ΕΛΟΤ 60364 – Ανάλυση και αιτιολόγηση στα νέα απαιτούμενα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του ΕΛΟΤ 60364

Το ότι πρέπει να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το ΕΛΟΤ 60364 είναι γνωστό νομοθετικά εδώ και 27 μήνες που ίσχυε το μεταβατικό στάδιο. Στα παραπάνω ΦΕΚ δεν περιγράφετε άλλη λύση εκτός από την πλήρη εφαρμογή του προτύπου αυτού σε εγκαταστάσεις που θα ηλεκτροδοτηθούν για πρώτη φορά ή σε προσθήκες παλαιών μ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1

Κατηγορίες