Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

η Υ. Α. Για τη διαδικασία πυροπροστασίας σε κτίρια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις

Με 17 άρθρα και τα σχετικά παραρτήματα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, που καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των απαιτού­μενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των δι­οικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε κτίρια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π.∆.: Αριθ. 420/87 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (ΦΕΚ 187/A/20-10-87)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 420/87 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (ΦΕΚ 187/A/20-10-87)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο 60364 Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Antonis Salevris Από το site του κ. Γιώργου Σαρρή και συγκεκριμένα στα link http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Hlektrologiki_Nomothesia:FEK_gia_ELOT_60364 http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Enimerwtika_ilektrologwn μπορείτε να κατεβάσετε το e-book με τίτλο «Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ της Υπ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ της Υπ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12/2021 ώρα 6.30μμ – 8.30 μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ: Πρότυπο 60364

Να δηλώσετε άμεσα την επιθυμία σας για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12/2021 ώρα 6.30μμ – 8.30 μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ: Πρότυπο 60364

Διαβάστε περισσότερα
τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Νομοθετήματα για την αναγγελία εργατικού ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να γίνει

ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούσε να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μέσω του docs.gov.gr

Νέες υπηρεσίες «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» – Μέσω του docs.gov.gr η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά του πρότυπου 60364

Αγορά του πρότυπου 60364

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 19 από 31

Κατηγορίες